Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

dumtaxat relationis jus fuiffe indultum cum Tribunitia poteftate, affirmat Dio Caffius. Ampliatus Principum honos ampliavit & relationes : Quatuor enim vel quinque negotia eidem congregationi referre tandem permifit. Sic enim eruditi viri intelligunt jus tertiae , quartæ aut uintæ relationis. . - - Aliud.Confulum jus fuit primum ac principale fuper relato negotio fuffragium , de quo in libro Apologetico Tertullianus : Tiberiu r Imperator, cujus tempore momem Chriffiamum im feculum imtravit , ammumtiatum fíbi ex Syria Palgffina , quae veritatem ifiiur Divimitati r revelaverat , detulit,cum praerogativa fuffragii fui ad $enatum. Sematus , quia non ipfè probaverat , refpuit. Voces , Suffragii prærogativa , edicunt magni ponderis fuiffe Principis calculum , attamen à Senatu potuiffe refutari. Et hinc ad eundem Tiberium dixit apud Tacitum in Annalium libris Pifo : Quo loco cenfebur, caefar ? Si primus , habebo quod fequar; f poft ommor , verear me imprudem r diffemtiam. Confules enim debebant primi , Augufti Principes ex arbitrio vel primi vel ultimi poterant promere fuffragium : Et etiam huic poterat Senatus refragari . In Romani igitur Pontificis Ele&tione Nicolaus fecundus Cardinalibus Epifcopis dedit jus Confulum : Jus referendarum feu ^ominandarum capacium perfonarum , & fuffragii prærogativam, quam San&us Petrus Damiani vocat principale in ele&tione judicium , & ipfe Nicolaus eleétionis poteßatem. Nam & Confularis fuffragii praerogativam Romana antiquitas frequenter titulavit auétoritatem. Et uti hæc Confulum au&toritas Senatum, ita & ifta Cardinalium Epifcoporum poteftas Cardinales Clericos non privavit calculo decifivo . Hinc addit laudatus Nicolaus : . Mox Chriffi Clericos cardinales adhibeant. Cardinales Epifcopos priùs folos de ele&tione tra&are jubet , & reliquos ad ipfam fimul celebrandam adhibere Collegas : In Canonicè & concorditer per ipfos fà&tam reliquo Clero & populo nullum permittit jus, nifi fimplicem , qui non nifi ex manifeftis caufis denegari poffit , affenfum . Et hinc Romanum Pontificem non à folis Cardinalibus Epifcopis, fed principaliter ab illis eligi , fupra nobis dixit Petrus Damiani. Addit Cadaloum Parmenfem Epifcopum , Alexandri fecundi Antipapam, à Vercellenfi & Placentino Epifcopis fuifíe ele&um . Hofce arguit , non quòd fe immifcuerint ele&tioni , fed quod fine Cardinalibus Epifcopis ac Romana Ecclefia Romanum Pontificem elegifTent. Difertè id fcribit in litteris ad Henricum Archiepifcopum Ravennatem . Et in Synodali adversùs Regium Advocatum difputatione affirmat Alexandrum fecundum effe legitimum Pontificem, quod ipfum unanimiter vocaßent Cardinales Epifcopi , ac elegiffet Clerus , utique Cardinalis. Et in litteris ad univerfum Germaniæ Clerum ac populum , exftantibus apud Radevicum Frifingenfis Ecclefiae Presbyterum , Cardinalis O&avianus, feu adversùs Alexand;um tertium Antipapa Vi&or tertius fcribit fe eIe£}iore Epifcoporum & Presbyterorum Romanae Ecclefiae Cardinalium , Cleri quoque

[ocr errors]
[ocr errors]

Romani petitione , & populi affenfu , in Pon

tificem fuifTe affumptum. Et in litteris ad Bononienfis civitatis Epifcopum ac generale Stu| dium laudatus Alexander affirmat fe ab omni[bus unanimiter Cardinalibus, Clero & populo affentiente, eleétum in Pontificem : Addit folùm cum Joanne & Guidone Cardinalibus Presbyteris O&avianum fuiffe fibi adverfatum. Et poft Adriani quarti Pontificis mortem comvemerumt, inquit in fuis ad omnes fub coelo Epifcopos litteris fautrix Oétaviani pars, Cardinalium, Epifcopi , Presbyteri, Diacomi Cardinales $an&ae Romamae Ecclefíae , & promiferumt fibi invicem in verbo veritatir , quòd im Eleéìiome futuri Pomtificij tra&7abunt fecumdùm comfuetudimem iffius Ecc/eff.e. Quod nempè omnes decifivum fuffragium haberent. Et dum folam, in quam duæ Cardinalium tertiæ unanimiter concordarint, Romani Pontificis eleétionem deinceps fore validam flatuit in Lateranenfi Synodo idem Pontifex Alexander, decifivum fuffragium cunétis Cardina

[ocr errors]

dè Nicolaus fecundus Cardinales Presbyteros ac Diaconos nequaquam exclufit à fuffragio; Cardinalibus Epifcopis folam, confuetudine priori abolitam , dedit fuffragii principalitatem ac prærogativam. Adfcrjpfit illis & aliam au&toritatem , de qua in litteris ad Anaftafium Theffalonicen{em Archiepifcopum , Apoftolicæ Sedis per lllyrici Ecclefias Vicarium, San&us Leo Magnus : Nulla ratio fîmit , ut inter Epifcopo* babeantur , qui mec à C/erici , fumt eleé7i, mec à plebe expetiti, mec ô Comprovincialibur Epifçopi r cum Metropolitami judicio comfecrati Comprovincialibus Epifcopis non ampliùs ele&tionem novi Collegae , fed folam confecrationem adfcribit. Eleétionum enim forma circa Damafi aut. Siricii Pontificatum mutari cæpit , & adfcribi populo & Clero vacantis Ecclefiae . Attamen Metropolitæ aduc agnofcit judicium, de quo Nicena Synodus: Illud gemeraliter clarum efl , quòd fi quis praeter fententiam Metropolitani fuerit fa&us Epifcopur , hunc magna $ynodus definit Epifcopum effè mom opportere . Et rurfum : Firmita , eorum , quae gerumtur per umamquamque Provinciam , Metropolitamo, tribuatur Epifcopo. In Graeco habetur, Cvp6$ & G'3u*. Prior dominium, pofterior uox non quamvis, fed au&oritativam fententiam , & magiftrale judicium , Decretum aut Praeceptum importat , quo etiam fenfu Laodicena Synodus mandat villarum Epifcopos aut Presbyteros nihil agere fine fententia aut au&toritativo Præcepto Epif

Ægyptii Epifcopi fuerunt proteftati nihil illic à fe poffe agi citra fententiam , feu *** *** 3*6 μέ* fui Patriarchae. Vulgaris Apoßolorum Canon & Metropolitæ & omnium Comprovincialium fententiam vocat ?'***'* , mandans nec hos fine illa, nec iftum fine hac aliquid agere in Provincia, adeoque folius Metropolitæ judicium aequat cum judicio omnium Comprovincialium Epifcoporum ; cum judício majoris ipfoEt hinc à majori ipforum parte ' Eleéìm fine Mctropolitæ, quam hodiè vocamus

Cap. 36.

Cap. 6.

copi civitatenfis. Et in Chalcedonenfi Synodo Cap. 57.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

eonfirmationem, fententia non poffe effe Epifcopum, firmat potiùs quam ftatuat laudata Nicena Synodus , atque etiam in faétis à Clero & populo ele&ionibus obtinere affirmat San&tus ILeo. Hinc item laudatis ejus verbis adjungit Nicolaus fecundus : Quia Sedes Apoftolica fupra fe metropolitamum habere mom poteff , Cardinales Epifcopi procul dubio Metropolitani vice funguntur , qui videlicet ele&um Epifcopum ad Apoftolici culmimi* apicem provehant. Eis non folam fuffragii prærogativam in eleétione tribuit , fed & illius jam per reliquos Cardinales fa&ae confirmationem. Quocircà fa&am ab eis ele&ionem ex caufis oìninò poterant & caffare. Hinc de Petri Leonis Antipapae ele&ione fcribit apud Guilielmum Malmesberienfem Petrus Cardinalis Epifcopus Portuenfis: Hamc ego ele&ionem Canomicè celebratam confpexi, & au&ore Deo confirmavi . Et de Gregorio feptimo , fibi ab Henrico quarto Imperatore fufcitandum Antipapam metuente, fcribit Cardinalis Benno: Gregoriur Cardinales Epifcopo, convocavit , & im manu fua jurare coegit , me umquam ab eo diffemtiremt , numquam Regir caufam defenderemt , numquam fuperordinato fibi Papae faverent vel obedirent. Ex noftro hoc Canone norat Gregorius fine Cardinalibus Epifcopis nulli poffè effe vel Papæ fpeciem . Graecorum, apud quos Epifcopi per Comprovinciales Collegas fuere conftanter juxta Apoftolicum morem femper ele&i , Metropolitae femetipfos ab ele&tionibus excluferunt, eifque praefecerunt fuos Chartophylaces : Ne datum cum prærogativa fuffragium ipfos, ubi fa&am eleétionem cafiare tentarent, de humano in iftud affe&tu redderet fufpe&tos . Quare Cardinalium Epifcoporum , quibus &c fuffragii praerogativam , & eleétionis confirmationem eße fanxit Nicolaus Pontifex , auétoritas fuit admodum magna.

, Canonis partem , quæ etiam Religioforum Ordinum, Clericorum, & Laicorum confenfum requirit, intelligere poßis ex fuprà addu&is litceris, quibus Antipapa Oétavianus fcribit fe ex !Romani Cleri petitione & populi , etiam Senatoriæ dignitatis Honoratorum, & Capitaneorum affenfu fuiffe ele&um. Et Alexander tertius affirmavit fe coram Epifcopis Cardinalibus, Abbatibus, Prioribus, Judicibus , Advocatis, Scriniariis, Primiceriis, Schola Cantorum, Nobilibus, & quadam populi parte fuifìe folemniter confecratum . Quod nempè omnes ifti in ejus eleétionem confenfiffent . Ad Romani populi petitionem , ac de totius ferè Senatus, omniumque Capitaneorum , Baronum, ac Nobilium , tam intra quam extra urbem habitantium , confenfu fuiffe ele&um Oétavianum, ad Predericum Imperatorem fcribunt etiam ipfius Cardinales. Quod ipfum in litteris ad eundem Principem confirmat San&i Petri Capitulum, addens etiam fe univerfo defiderante ele&um. A Clero & populo dandi confenfus modum exponit Papienfis apud eundem Radevicum Synodus: Tumc , celebrata per Cardinales elečtione O&taviani , 5crimiarius fecundùm antiquam Romamo*um confuetudinem adfcemdem, im altum , voce mawagna dicemr ; Audite Cives Romani & cætur

£hrift.Lupi Oper.Tom.V.

Reipublicae , fecunda feria Pater moffer Adriamur mortuur eff , & proximo fequenti Sabbatho Domimur Oâaviamur Cardinalir $am&7ae Caeciliae im Romanum Pomtificem eleéïur , & immamtatur , & in Catbedra, beati Petri collocatur ef?, & Papa Vi&or nomimatur .. Placet vobis ? Refpondit magna voce clerus & populus : Placet. Addit ternis vicibus Clerum & populum confuetum ita interrogari & refpondere. Enumerat & Romanum hujus confenfus jure gaudentem Clerum : Nempè capitulum $an&i Petri cum fuo Decamo, omnium Titulorum, Ecclefiarum , ac Monafteriorum Re&ores , Arcbipresbyteror , Decamor , Abbater, Priorer , Clericor & Momachor. Et hinc San&o Petro Damiani , Cadaloum à nullo Romano ele&tum fuiffe aut expetitum afferenti , refpondit Regius Advocatus adfuiffe Abbatem Monafferii ad Clivum Scauri, & Comitem Gerardum . Romani Senatores habuerunt fingulare privilegium : Eos enim ipfi in claufa Sanéti Petri Ecclefia ele&tioni adfuiffe, lucet ex laudatis Alexandri tertii litteris ad Epifcopum & ftudium civitatis Bononienfis. Proindè in praefenti Canone per Religiofos Ordines Clerus Regularis, per Laicos intelliguntur Senatus , Comites, Barones , Capitanei , Nobiles , Honorati. Infima plebs folum applaufum habuit & acclamationem, de qua fcribit, Petri Alexandrini Patriarchæ ele&ionem laudans, in Ecclefiaftica Hiftoria Theodoretus: $uffragati fumt ommer , tum Sacerdotalis ordimir , Homorati & Magiftratur ; populur quoque univerfus lætitiam fuam acclamatiomibur declaravit. Ita Bonifacium primum Pontificem Epifcoporum ac Presbyterorum ele&tione , meliorum Civitatis confenfu , ac totius populi acclamatione fuiffe promotum, habes in

[ocr errors]
[ocr errors]

tatis meliores fuiffè Senatum , Corporatos , Officia, ac Regionum Majores docet alia ibidem Epiftola. Symmachum Papam à folis Cardinalibus & Senatu fuiffe eleétum fcribit in libro Pontificali Anaftafius Bibliothecarius. Illuftriffimus Lucas Holftenius nuper publicavit hocce Stephani quarti Synodale Decretum : Nulli umquam Laicorum , five ex armata manu , fíve ex aliis Ordinibur, praefumamt imvemiri im ele&ione Pomtificir , fed à certir Sacerdotibus atque Proceribus Ecclefiæ, & cum&o clero ipfa Pontificalis ele&io proveniat. Et priufquam Pontifex ele&us fuerit , & in Patriarchium deduéfuj , omnes Optimater militiae , vel cumάur exercitur, & Cives honefli , atque umiverfa generalitas populi bujus Romamae Urbir , ad falutandum eum fcut ommium Domimum properare debeat. Et ita more folito Decretum faciemter , & im eo cum&i pariter concordamtes fubfcribere debeant. Utique Optimates militiæ & Cives honefti . Eos ab ele&ione excludit , jpforum tamen confenfum ante illius publicationem vult exquiri & obtineri. Adrianum fecundum ab Epifcopis, Clero , &: Urbis Primoribus promotum affirmat Bibliothecarius Guilielmus , addens hifce populos obfecundatos : Utique applaufu & acclamatione. Apud Guilielmi Malmesberienfis novellam Hi• floriam exftat Epiftola , qua Petrum Leonis fuiffe à Cardinalibus cum petitione populi & HonoG rato

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

ratorum confenfu ele&um teftatur Petrus Cardinalis Epifcopus Portuenfis. Quare per Henricum quartum Imperatorem intrufus Antipapa Wigbertus fine fundamento in Regia ejufdem Guilielmi Hißoria dixit in Romani Pontificis ele&ione fequendum Imperatoris Judicium , mom Lamiffarum , aut Pellificum Romanorum. Romani enim Pellifices nullum hic habuerunt judicium , fed folum gaudium & acclamationem. Quem morem in omnibus olim viguiffe Ecclefiis poffit facilè oftendi, Et hinc infimam plebem à dando in ele&tiones confenfu excludunt etiam leges Jmperatoris Juftiniani , Ita fuit ufque ad Innocentium fecundum , de quo habet in Caeleftino fecundo liber Pontificalis: Caeleftimur fecumdur , juxta comffitutionem Imvocentii Praedecefforir fui , qua populur ommimò à Pontificit ele&ione arcebatur , primur fine ullir populi fuffragiir, teffe Omufrio , propter civile bellum, 4uod à Romanis $ematum reftituere fatagentibus imminebat , Pomtifex creatur ef?. Et hoc eft Decrefum , adversùs quod blateravit damnatus à Conftantienfi Synodo hic Joannis Wicleffi articulus: Elc&io Papae à Cardinalibur ef? per Diabolum improduéfa , Blateravit Laicos à Papali ele&ione fuiffe perperàm exclufos. Apud Photii Bibliothecam San&us Eulogius Patriarcha Alexandrinus refert Novatum feu Novatianum, Cornelio Pontifice, Romanae fuiffe Ec£lefe creatum Archidiacomum , ad quem ipfum Pomtificium , pro eju* temporis more , decedente è vita J^omtifice , deferebatur . Archidiaconum enim fucce. 4dere Sumnwo $acerdotj ffatutum erat. Verùm humc fuperbia laboramtem Cormeliur , & immimentem in fuam mortem cum cogmoviffet , Presbyterum ordimat , omne* fc illi ad fupremam Cathedram pervemiemdi fpes præcidem r . Quod ipfum repetit in alio ejufdem Bibliothecae Iibro , addens hanc fuiffe palmarem radicem Novatianenfis Schifmatis. Ecclefiarum Archidiaconos, dum olim in Presbyteros inviti promoverentur, fuiffè gravif. {imè conqueftos , & fefe fub honoris fuco degradari proteftatos, plura docent exempla. Verùm quòd ipfis in Romana vel alia quavis Ecclefia Epifcopalis fucceffio ex Statuto vel confuetudine deberetur, San&us Eulogius fine fundamento affirmat. Etiam Novatiani in Romana Ecclefia Archidiaconatus nullo authentico tefti*monio poffit offendi. Et neutiquam San&i Cornelii , fed San&i Fabiani fuit Presbyter : ComPresbyter San&i Cornelii, ideoque & in ipfum conflavit Schifma. Antiquam eligendi Epifcopi formam laudat in litteris ad faétionem Eufebianam San&us Julius Pontifex, Georgii Cappadocis intrufionem Alexandrinam damnans uti adverfam Canoni Apoftolico, non folùm quöd fa&a per militarem vioJentiam, fed etiam quòd ipfe ab Ecclefia ifta effet extraneus & peregrinus. Quod vitium Par. meniano, Carthaginenfi Donatiftarum Primati, objicit item Sanétus Optatus Epifcopus Milevitanus. Rationem dat in litteris ad Viennenfis ac Narbonenfis Provinciarum Epifcopos Caeleftinus primus: Tumc alter de altera Epifcopus eligatur Ecclefia , ß de civitatis ipßus clericis , cui efi Epif

copus ordimamdur , mullu* dignur , quod evemire mom credimur , poterit reperiri. Primùm emim illi reprobamdi funt , ut aliqui de aJiemis Ecclefi* meritò præferamtur . Habeat unufquifque Clericorum fuae fru&um militiae im Ecclefia , in qua fuam per omnia tramfegit aetatem . In aliena ffipendia minimè aJter obrepat , mec alii debitam fibi alter audiat vindicare mercedem. $it facultar Clerici, remutendi, fi fe viderint praegravari. Et quo , fibi imgeri ex tranfverfo agnoverimt , mom timeant refutare. Quod Decretum in fuis ad Carolum Calvum Francorum Regem , quibus Egilonem Monachum Ecclefiae Senonenfi confirmavit Archiepifcopum, litteris laudat, dolet non fervari in Gallia, ac deinceps fervandum mandat Nicolaus primus. Egilonis laudibus ac virtutibus congaudet, at dolet illum Senonenfis, cui viri Epifcopatu digni defuiffe non poffint , Ecclefiae non fuiffe filium. Et hinc Hincmarum, San&ti Dionyfii propè Parifios Monachum, à Comprovincialibus Epifcopis & Remenfis Ecclefiae Clero ac populo poftulatum Archiepifcopum , antequam eligeretur, fuiffe laudatæ Ecclefiae incardinatum affirmant A&ta Synodi Trecenfis. Etiam Colonienfi ac Trevirenfi , quarum Epifcopos Guntharium & Thetgaudum degradarat , Ecclefiis novos ex propriis filiis eligi laudatus Nicolaus juffit. Juffit ex Ludovici Imperatoris Capitularibus, qui Gallicanae Ecclefiae Canonicas Epifcoporum ele&tiones reftituens addidit : De propria Diæcef eligantur. Et ad Gennadium Conftantinopolitanum Epifcopum fcripfit Sanétus Leo Magnus: Emitere , frater , ut Alexamdrimis ex Clero fuo catbolicus Epifcopur fecumdùm morem veterem confecretur. Sanéti Caeleftini Decretum in fua Romana Synodo laudavit etiam ac innovavit Eugenius fecundus, & addidit : Quòd fi in

de altera eligatur. Quod ipfum in variis Epiftolis juffit Gregorius Magnus. Et Sanéti Ignatii eje&ione ac Photii intrufione devaftatam Conftantinopolitanam Ecclefiam reparaturus idem Pontifex Nicolaus, Michaelem Imperatorem hortatur , ut tales alere omni Religione eruditor fiudeat viror, qui ad bonorem Cardinis ipfu r $améfae Ecclefae, Præfulibur fuir mortuit , vel quolibet cafu ao modo decedentibus , valeamt fubrogari , quod non folùm im tanto Patriarcbatu obfervari omninò debet , verùm etiam im fingulis quibufque civitatibus ex confuetudine Canonica , magna cum cautela fervatur & cuffoditur.. Exftat Epiftola in a&tis Synodi o&avae , Quod ipfum , degradatum Photium reparans ac reftituens, juffit Joannes o&avus : Decermimur, ut poft bujus Patriarchæ obitum nullus de Laici, vel Curialibus im Patriarcbatur eligatur & camfecretur honore , niß de Cardinalibus Presbyteri, & Diaconis comffantimopolitanae fedir , fecundùm facros canones $piritu Dei conditor, & totiu, mundi reverentia confecrator . Et adversùs Conftantinum, qui ex Laico Pontifex intrudi praefumpferat, ftatuit in Romana fua Synodo Stephanus quartus: Oportebat ut hæc $acro-fan&a Domina mofira Romana Ecclefia, juxta quod à beato Petro & ejus $uccefforibus imffitutum eff , ritè ord* maretur, & in Apoßolatus culmen unus de Cardina*

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

eadem Ecclefia dignus non inveniatur, tunc alter CaP. 3°

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Hbus Presbyterir aut Diaconir confecraretur . Et fiunc Apoftolicum Canonem praefenti in Synodo innovavit Nicolaus fecundus. Eligi oportet ex Cardinalibus Presbyteris aut Diaconis. Nequaquam ex Epifcopis . Etenim etiam Cardinales Epifcopos ad Sedem Apoftolicam transferri adeò ignoravit olim Ecclefia , ut de Marino fuo Anteceffore ad Bafilium Imperatorem fcribat Stephanus fextus. 9ui dieumt Marimum amteà Epifcopum fuiffe , eoque ad aliam $edem non potuiffe tram ferri , offendant. Marinus Romanæ Ecclefiæ adhuc Cardinalis Diaconus, & Adriani fecundi Pontificis Legarus , o&avam Synodum celebrarat , fa&tufque Pontifex ipfam validè muniverat : Ea omnia everfurus à Photio circumfcriptus Bafilius objeeit Marinum non fuiffè legitimum Pontificem, quia ex alio Epifcopatu translatus. Fuiffe dolofam Photii ftropham affirmavit in litteris ad Jaudatum Stephanum Stylianus Metropolita Νeocaefarienfis. Undè & ipfum in laudatis ad Principem litteris idem Pontifex conftanter negavit. Ex Diaconi gradu Marinus Pontificatum adfcenderat. Ejus in vita perperàm id negat libri Pontificalis ex variis Scriptoribus compilatum fupplementum. Fuiffe Romanæ Ecclefiae Archidiaconum , difertè affirmant etiam Fuldenfes Francorum Annales. Primus ex alia Cathedra translatus Pontifex fuit Formofus Portuenfis Epifcopus, eadem de caufa poft mortem degradatus. Iniqua & latrocinalis fuit degradatio ; ftatuit interim in fua Romana Synodo Joannes nonus : Quia meceffitatis caufa de Portuem. f Ecclefia Formofus pro vitae merito ad Apoftolicam Sedem proveéfus ef?, ffatuimur & ommi decernimur , ut id in exemplum mullur affumat , praefertim cùm $acri Camoner hoc pemitij imterdicamt , & praefumemter tamta feriant ultione , ut etiam im fine laicam eis prohibeant communionem. Utique primus ac fecundus Canon Sardicenfis . Clemens fecundus, Damafus fecundus , Leo nonus, ac Vi&or fecundus, ex Germaniae Epifcopis nuper adfcenderant Sedem Apoftolicam. Hanc novitatem profcriptam volens , licèt ex Florentino Epifcopo Pontifex Nicolaus fecundus hocce propriæ promotioni adverfum Decretum emifit. In Ecclefiafticarum, Curatarum praefertim ac Epifcopalium, dignitatum ele&tione aut collatione digniores femper præferri mandant & æterna naturæ lex, & avita |Patrum Regula . Verùm intra folos ejufdem Ecclefiae aut Epifcopalis Parochiæ Clericos & Monachos eft facienda comparatio. Quoufque illic reperitur dignus, dignior foris quaeri non debeat nec poffit. Quifquis quaefierit , digno illi gravem irrogat injuriam . Qui antiquiffimus ac univerfaliffimus Ecclefiae Canon eft in noftra tempora omninò revocandus. Primus Imperator , Romani Pontificis eleétioni fe mifcere aufus, fuit Conftantius , fautor Eufebianae faétionis , de quo in Ecclefiafticorum Scriptorum Catalogo San&tus Hieronymus : 4cacius Lufcus Cæfariemfir Ecclefiae im Palaeffima Epifcopus im tantum fub comffantio Imperatore claruit , ut in Liberii locum Romæ Feligem AriaCbriß.Lupi Oper.Tom. V.

mum Epifcopum comftitueret . Felicis intrufionem

Acacius fuafit, Conftantius fecit. Exindè nul

lus audaciam imitatus eft ufque ad Odoacriam

Erulorum in Italia Regem , cujus Ediétum in

quarta Symmachi Pontificis Synodo recitavit

Hormifda Romanæ Ecclefiae Diaconus : Cùm

in unum apud Beatum Petrum Apoßolum refediffent cum Simplicio Papa fynodaliter adunati Epifcopi , fublimis & emimemtiffimur vir Praefe&7ur Praetorio atque Patritiur , agems etiam vice* Praecellemtiffìmi Regis Odoacris , Bafilius dixit ;

Quamquam ßudii moffri & Religionis interfi* , ut im Epifcopatur Eleâione comcordia , principaliter fervetur Ecclef.e , me per occafiomem feditioni* ffatur Civitati r vocetur in dubium , tamen admomitione Beatiffimi viri Papae moffri $implicii, quama ante oculos femper habere debemus ,.. boc mobis memimiffir fub obteffatione feciffè mandatum , &* propter illum flrepitum & venerabilis Ecclefæ detrimentum , f eum de bac luce migrare contigerit , mom fine moflra comfultatione cujuslibet celebretur ele&io. Turbas, quas à quorumdam ambitu metuebat, in fui fuccefforis ele&tione com* pefci dumtaxat rogarat Simplicius: Neminem deinceps fine fua confultatione feu approbatione fieri Pontificem Odoacer de fuo addidit. Hinc adversùs iftud Edi&um pronuntiavit in laudati Symmachi Synodo Crefconius Tudertinus Epifcopus: Hic perpendat $an&a $ymodur , uti praetermiffr perfomi* Religiofir , quibus maximè cura eff de tamto Pontifice , ele&ionem Laici im fuam redegerint poteftatem , quod contra Camome* effe manifeflum eff. Ediétum caffat atque exfu£ flat. Verùm non ità dudum poft ipfum reftituit ac refumpfit Theodoricus Gothorum in Italia Rex , de quo ad Urbis Senatum fcripfic

cus: Gratiffimum noftro profitemur amimo , gloriofi Domini Avi mofiri refpondiffi* im Epifcopatus ele&iome judicio. Oportebat enim arbitrio bomi Primcipir obediri , qui fapienti deliberatione pertraåam r , quamvis im alia Religione, talem vifur eff Pomtificem delegiffe , ut nulli meritò debeat difplicere: Ut agnofcatis illum boc optaffe praecipuè, quatemur bomir $acerdotibur Ecclefiarum omnium Religio pullularet. Recepiffi* itaque virum , & Divima gratia probabiliter imffitutum, & Regali examimatione laudatum. Poft exftin&tum in carcere San&tum Joannem primum Pontificem, & Romanam Cathedram Catholico Epifcopo privare , & ad à tanto ipfius zelo dogmaticas lites fuftinere deinceps nolens Arianus Rex Theo• doricus , eligendi Pontificis perfonam ftatuit defignare , & pro prima vice defignavit virum optimum , à Clero & Senatu fine contradiétio• ne admiffum , Felicem quartum . Hocce avi fui fa&um laudat in addu&tis litteris , eodem-, que jure uti praetendit fucceffor Athalaricus .. Et utcumque ipfo fuiffe ufum oftendunt ejus ad Joannem fecundum Pontificem litterae: Nuper ad mor Defemfor Romamae Eccleff.e flebili allegatione pervenit , cùm Apoffolicae Sedi peteretur t. Amtiffer . gendam perfonam non defignarit , fed eligendi dumtaxat licentiam à fe peti , & ele&tioG z, Inem

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

pem ac Ele&um confirmari prætenderit, perfuadet fchifmatica Diofcori Diaconi contra Bonifacium fecundum ele&tio. Regia perfonae defignatio non poterat Schifma permittere . Omnem modum exceffit Rex Theodatus , de quo in libro Pontificali Anaftafius Bibliothecarius : Silveriur Pontifex levatur eff à Tyranno Theodato fine deliberatione Decreti . Qui Theodatur , corruptus pecuniae dato , talem timorem imaixit Clero, ut qui mom confentirent in ejus ordimatione , gladio pumiremtur . Sacerdote, qutdam mom fubfcripferunt im eum fecundùm antiquum morem, neque Decretum confirmaverumt amte ordinationem. Jam autem ordinato $ilverio fub vi & metu, propter 'adumationem Ecclefae & Religionis , poftmodùm fubfcripferumt Presbyteri . Qua ipfa violentia |quidam exiftimant ufum fuiffe Regem OdoaCrem. Quidquid fit, eadem poft eje&tos Gothos ufus eft , in ipforum quafi jura fuccedens , Imperator Juftinianus. Quod enim ejusjufiu Patritius ac Dux Belifarius in ejeéti Silwerii locum intruferit Vigilium Archidiaconum , teftatur laudatus Anaftafius. Videtur tamen ipfam non continuaffe . Qgi enim Canonicas eleétiones reddidit aut fervavit omnibus Ecclefiis, quomodo poffit folam Romanam opprefiiffe ? Ejus ad Joannem fecundum litteræ aliud profitentur. Et binc de Pelagio fecundo pergit Cardinalis Anaftafius : Hic ordimatur abfque jufftome Primcipi* , eo quòd Lomgobardi ob/ deremt civitatem Romanam. Et de ejus Succeffore San&to Gregorio Magno in Pontificem Ele&o fcribit in Francorum Hiftoria San&tus Gregorius Epifcopus Turonenfis : Gregorius fcripferat Mauritio Imperatori , conju , ram me umquam comfenfum præfaret populis , qui | ipfum elegerant . Et addit de Mauritio : Data præceptione ipfum juffit inffitui . Quod ipfum in ejus vita fcribit Joannes Diaconus Romanus. Nempè & nominandi violentiam , & petendæ ad eligendum licentiæ neceffitatem remiferat , folamque Ele&ti , fine qua confecrari non poterat , confirmationem , & ab ipfo praeftandam quandam auri penfionem refervarat Juftinianus , atque ifto folojure etiam Juftinus fecundus, Ti. berius Conftantinus , Mauritius , ac ipforum Succeffores fuerunt ufi . Hinc defunóto Papa Honorio, quòd Principum morte Imperialis au&oritas nutaret Conftantinopoli , adeoque Augufta ele&ionis confirmatio fperari non poffet , Apoftolicam Sedem per novendecim menfes vacaffe teftatur Hermannus Contra&us , addens ex fimili caufa vacaffe defun&o Sabiniano per undecim menfes. Attamen de Vitaliano Pontifice fcribit Cardinalis Anaftafius : Hic direxit 1Refponfales fuo , cum $ymodica juxta confuetudinem im Regiam urbem ad Piiffimor Primciper fígnificam de ordinatiome fua. Non confirmandam eleétionem, fed folam fuam jam fa&tam confecrationem retulit, idque juxta confuetudinem , quòd nempè onus iftud jam effet intercifum : Utique per lites Monotheliticas , fa&umque Schifma inter Martinum primum Pontificem & Conftantem Auguftum. Et hinc ejus Succeffor & filius

Conftantinus Pogonatus ob pacificatas per fex-,

[blocks in formation]

Pontificis vita fcribit laudatus Anaftafius. Dicit : $ecundùm antiquam confuetudinem : Quòd nempè proxima confuetudo folam ordinationem referret. Penfionis onus Conf{antinus remifit ea lege , ut antiqua & jam interpolata eleétionis confirmatio fibi repararetur . Adjungit Anaftafius in vita Benedi&i fecundi : Bemedi&ur fufcepi? Divaler juffomes Clementiffmi Confantimi , magni Primcipi r , ad vemerabilem Clerum & populum , afque feliciffimum exercitum Roma mae civitatis , per quar conceffit , ut perfona qui ele&u , fuerit ad Sedem Apoßolicam , è vefiigio abfque tarditate Pomtifex ordimetur. Petendæ confirmationis fervitutem Conftantinus etiam remifit. Et hinc de proximo Benedi&i Succeffore Joanne quinto pergit Cardinalis Bibliothecarius : Hic poß multorum Pontificum tempora vel amnorum juxta prifcam confuetudinem à generalitate im Ecclefia $alvatoris ele&us eff , atque eximdè im Epifcopium imtrodu&us , Hoc eft » fine Principis licentia mox miffus fuit in poffeffionem, & confecratus. Revera poft multorum Pontificum tempora : Primus poft Joannem primum. Verùm de ejus Succeffore Conone rurfum Anaftafius : Exercitur Decreto fubfcripferumt , & Miffor pariter unà cum clericis & ex populo ad excellentiffmum Tbeodorum Exarchum , ut moris eff , direxerunt , Ex quo quidam infe* runt Papalem ele&ionem fuiße quidem ab Auguftae confirmationis , non tamen dandi per Exarchum Placiti neceffitate folutam per laudatum Conftantinum : Mutatam dumtaxat fuiffe confirmatoris perfonam , ac remiffum iter Cone ßantinopolitanum. Sed longè aliud demonftrat promotio Joannis quinti . Quare Juftiniano fecundo adfcribendum eft novum iftud onus, qui faétam à Patre fuo gratiam exfufflare palàm nolens, adinvenit iftud temperamentum . Duravit ufque ad Gregorium fecundum, qui cum Imperatore Leone Ifauro dimicans pro facris imaginibus, omnem Divalium juffionum excuffit fervitutem. Apud Gratianum exftat Regium Edi&tum , quo in Pafchalis primi Pontificis gratiam Imperator Ludovicus Pius omnes ab Avo fuo Pippino, & Patre Carolo Magno faétas Romanæ Ecclefiae donationes confirmat , Papali ele&tioni ullum mifceri Francum aut Longobardum vetat rigidiffimè, & profequitur : Liceat Romanis cum omni veneratione , & fine aliqua perturbatione , bonorificam fuo Pontifici exhibere fepulturam , & eum, quem divina imfpiratione, & beati Petri interceffîone , omnes Romani umo confilio atque concordia , fme aliqua promiffione, ad Pontificatur apicem elegerint, fine aliqua ambiguitate & contradi&ione , more canonico confècrare.' Et cùm confecratus fuerit, Legati ad mor , vel ad $uccefforet moffror Re• ge, Francorum dirigantur , qui inter mo* & illum Amicitiam, & charitatem , & pacem facient , £• çut

« VorigeDoorgaan »