Pagina-afbeeldingen
PDF

promoveatur ad

.

cipe, ideoque & Clerieis vendebant non dum. taxat Ecclefiafticorum Ordinum ,. fed & Offia ciorum gradus, Defenforis, Manfionarii, ®conomi, Caftaldi, & quævis officia alia, in quorum mercatu Simoniam omninò committi definivit etiam Synodus Chalcedonenfis. Ejus Cano.

adversùs cujus Patrem Henricum tertium, Wigero Ravennatum Archiepifcopo, quòd necdum confecratus Pontificalem Miffam celebraffet ,

lus - - - - -
Io1 - -

;£ C A N O N IX.
ç- - " . - - -
ire - . - - -

ia* T per Simoniacam hærefim nemo ordinetur , vel

tam, qüodlibet Ecclefiafticum officium.

'/.

feria, S c H o L I O N .

la ;

ir. Imoniam adeò horrendè ac inverecundè, ut à

fve multis crederetur non effe peccatum, fuiffe

^ • ifto faeculo graffatam, eft fuprà oftenfum. Epi

???? fcopi fuam dignitatem emebant paffim à Prin- | | neminnovat Nicolaus fecundus,

gi-

'II1

ci*

Hit v r

e{t C A N O N X.

, III

nQ - . - - - - - -

In* T cujuslibet Ordinis Clericos Laici non judicent , nec de EcaC• clefiis ejiciant.

O »

Hi

5. S c H o L I o N.

is

$ Anonis occafionem edicit in Cameracenfis

Ecclefiae Chronico Baldricus Tornacenfis È Epifcopus : comrardus $alicus Imperator Italiam nbiit, ut ad votum de Regno ageret , & arma feremper impugnaret . cumque inibi degeret , quofdam Lomgobardorum Epiféopor, partibus Odomir favemter , irreveremr fa&ur, im vimcula comjecit. Et in * exftantibus apud Jacobum Gretzerùm litteris ad Sanétum Othonem Bambergenfem Epifcopum Fredericus Archiepifcopus Colonienfis : Quem mom moveat , quòd ommis Ecclefiaffici vigoris au&oritar Aulici, & Palatimi, in quaeflum verfa ef? ? Symodali r Convemtur Epifcoporum , ammua comcilia , omnes demique Ecclefiaf?ici ordimir admimif?ratiome* im Regalem Curiam tram flata funt , ut illorum marfupii* imferviamt, quae fpiritualiter examimari debueramt . Agit de lmperatore Henrico quarto,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

poenas infligere aufum , fcripfit apud Anfelmum Leodienfem Canonicum Wazo ejufdem Ecclefiae Epifcopus : In fecularibu r mcgotiis Imperiali Excellemtiæ debemur fidelitatem , im Ecclefiaßicis verò exceffibus Apoffolicam tamtùm praefolari debemur ordimatiomem , ideoque quòd iffe contra Eccleffa

ficum Ordinem deliquit , Apoßolica tamtùm cenfura

difeutiemdum. $im autem im faecularibus à vobis illi creditir , id eft , circa feuda Imperialia , reprehemfibiliter gefferit , veftro debere fare judicio. Qui abufus etiam in aliis Regnis tunc fuere graffati. Laici item Decimarum & Altarium, feu Parochialium Ecclefiarum poffeffores aut patroni Curatos Presbyteros & fubditum illis Clerum , uti fuo arbitrio atque au&oritate intrudebant, ita & ejiciebant . Ambos frequentiffimè damnatos abufus iterùm damnat Nicolaus fecundus.

A N O N XI.

T de Confanguinitate fua nullus uxorcm ducat ufque ad generationem feptimam , vel quo ufque parentela cognofci poterit.

[ocr errors]

germanorum ac etiam in primo-fecundo gradu conjugia damnans tamquam adverfa legi naturae , & adjungens de confobrinis : Experti fumus im commubiis Confobrinorum etiam moffrir temporibus propter gradum propinquitatis , fraterno gradui prozimum , quàm rarò per mere , fiebat , quod fieri per leger licebat , quia id nec Divina prohibuit, & momdum probibuerat lex bumana . Verumtamen fa&um etiam licitum propter vicimitatem horI rebatur

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rebatur illiciti , & quod fiebat cum confobrima , pecum forore fieri videbatur, quia & ipfi inter fe propter tam propmquam comfanguinitatem fratres vocantur , & penè germami fumt. Laudat Romanam legem , de qua ad Senatum , Claudii Augufti cum Germanici fratris fui filia Agrippina inauditas eo ufque nuptias fuadens, apud Cornelium Tacitum in Annalium libris dixit Vitellius: Et Confobrimarum diu ignorata conjugia tempore addito percrebuerunt. Ea Romanis fuiffe du¢liim invifà, teftatur etiam in caufis Plutarchus. Cœpiffe addit ex levi caufa, & emanaffe tunc hocce populi, Decretum : Licere omnibus ducere ufque ad Confobrinas , fuprà autem vetari. Ejus tempus ignoro , effe tamen antiquiffimum demonftrant hæc S. P. Liguftini ad Titum Livium verba: Cùm primùm im aetatem veni , pater mibi uxorem , fratris fui filiam , dedit. Exindè fe quafi laudat. Et hinc etiam à femetipfo & Conftantio Augufto , Confobrinis & Chriftianis , mutuas forores fuiffe du&tas affirmat in litteris ad Senatum ac Populum Athenienfem Julianus Auguftus . Hunc enim morem à lege Divina non damnari jam audivimus, ideoque ipfum nec notarunt Apoftoli , & juxta ipfum fideles dudum vixerunt . Quocirca perperam in litteris, quarum fragmentum habes apud Jacobum Sirmondum in fecunda Duziacenfi Synodo, ad Sanétum Cregorium Magnum fcripfit Felix Epifcopus Meffinenfis : $emper ad fèptimum origimi* fuae gradum haec à faméfis Antecefforibus vefiri , & caeteris fen&is Patribus , tam im Nicaema $ynodo quàm im aliis Comciliis congregatir , fervari debere reperi , & à re&è vivemtibur ac Deum timentibus bomimibu* ffudiojè provideri cognovi. Nihil enim tale eft in Nicæna Synodo ftatutum aut tra&tatum . Quinimò tertius Canon folam matrem, amitam, ac fororem permittit affumi in Cle

ricorum Agapetas , ideoque excludit Confo- |.

brinas : Quòd nempè cum ipfis tunc liceret NMatrimonium , ideoque ipfarum cohabitatio non effugeret fufpicionem . Eadem conjugia femper valuerunt etiam apud Judæos , ideoque in litteris ad nobilem viruin Paternum Sanétus Ambrofius , Confobrinorum conjugia affirmans vetari à lege Mofaica , eft memoria lapfus. e. Ita fuit ufque ad Theodofii Magni legem , de qua idem Ambrofius : Theodofiur Imperator etiam Patrueles , fratrer , & comfobrinor vetuit inter fe conjugii comvemire momime , & feveriffìmam mam fatuit , fi quis temerare aufus effet fratrum pia pignora . Eandem legem uti adhuc recentem laudat in fupra memorato loco Sanétus Auguftinus : ANondum probibuerat lex bumana. Et in edita ad Theodofium Principem oratione Libanius Sophifta Antiochenus: Edixiffi etiam me comfobrimorum muptiæ effemt , cum id paffim liceret, meque iis quae tibi juffa videbamtur , temporis obfervantia validior fuit. Et Vi&orinus, necnon in mifcella hiftoria Paulus Diaconus: Tbeodofius tantum pudori tribuit & comtimentiae, ut Comfobrimarum muātias vetaret, fcut fororum. Periit aut latet lex, ejus tamen motivam rationem adducit in laudato loco San&us Auguftinus: Quis dubitet bonefiùs

boc tempore etiam confobrimorum probibita effe eemjugia, nom folùm propter multiplicamda* affinitater, me babeat. duas meceffitudines, uma perfoma , cüm duæ poßmt eas babere, & mumerur propinquitatir augeri ; fed etiam quia mefcio quomodo imcff humanae verecumdiae quiddam maturale atque laudabila, wt £ui debet caufa propimquitatis verecumdum honorem, ab ea comtimeat , quamvis generatricem, tamem libidimem, de qua erubefcere videmus & ipfam pudicitiam conjugalem . Adjeétam fuiffe feveriffimam pœnam reótè dixit laudatus Ambrofius: Adje&a enim fuiffe ignis fùpplicium & bonorum profcriptionem difertè teftantur in fcripta ad Eutychia* num Praetorio Præfe&tum Lege Imperatores Arcadius & Honorius, Exftat lex in Codice Theodofiano. Quaeftio eft, An adje&ta etiam fuerit hæc mitigans claufula : Niff tale , nuptias quis per Principi* Refcriptum impetrarit ? Eo enim tempore Laicus Princeps impedimenta matrimonii, uti conftituebat, ità & difpenfabat. Partem affirmativam fuadet Urbici tunc Præfe&i Symmachi epiftola : Per epißolam fummis precibus obfervavit, ut impetrata $acri au&oritate Refcripti, filia ejus fratris fui filio copuletur, quod multis effe comceffum, manifeffa teftamtur exempla. Et in laudatis ad Paternum litteris San&tus Ambrofius: $ed dicis ali• cui relaxatum . Verùm hoc legi mon præjudicat. .Quod enim im commune mom ffatuitur , ei tamtùm proficit , cui relaxatum videtur . Vulgata le&tio habet , Quod enim in commune ffatuitur : At fine fenfu . Eft lucidè corrigenda. Praeterea in lege ad Theodorum Prætorio Praefeétum , exftante item in Theodofiano Codice , Honorius & Theodofius fecundus Augufti palam affirmant nuptiarum fupplicationem Confobrinis non fuiffe à fuo triumphalis memoriæ parente interdiétam . Refpondeo tamen aliud effe aliquid à lege permitti , aliud non vetari , Quomodo æqui & jufti tenaciffimus Theodofius adversùm feveram adeò & capitalem legem in eadem ipfà dediffet fupplicandi facultatem? Et hinc non talem facultatem , fed tantùm datae difpenfationis exempla & Symmachus & Paternus adduxerunt . Nempè ifta lex non fuit ex feverifIimis , quæ vetabant etiam fupplicari. Verùm paternas leges non fatis revereri confuetus Imperator Arcadius etiam hanc poft patris mortem ftatim abrogavit. Etenim in memorata ad Eutychianum lege legem paternam confirmavit quidem, verùm ignis & profcriptionis poenam mutavit in alias leviffimas. Haec interim eft lex, qua fuum adversùs incœftuofas nuptias Canonem ftabilivit fecunda Synodus Turonenfis. In Codice Juftinianaeo exftat & alia ejufdem Arcadii ad eundem Eutychianum lex: Celebrandi r inter confobrinor matrimoniis licentia legis bujus falubritate indulta eff , ut revocata prifci juris au&7oritate, reffim&ifque calumniarum fomemtis , matrimonium inter Confobrinos habeatur legitimum , five ex duobus fatribus , ßve ex duabus forori

matrimomio edita , legitimi & fuit patribu* fucceffores habeantur , Paternam legem plenè cir*

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

C. 19.

U M 99 '* , cumduxit, & prifcum jus reftituit in fuam , | expurgans quòd non fuo judicio , fed ex toùm au&toritatem. Quæ omnia firmavit & Juftinia- | | tius urbis teftimonio difpenfafiet pro folis ante [fir - _ nus, Verùm pro folo Orientali Imperio. Hinc | | fidem contraétis Neophytorum matrimoniis, ^r- ' enim qui poft hanc legem in Occidentis Im- | | ideoque omnia contrahenda ad feptimum graAf perio vixit & de Dei Civitate iibros fcripfit , | |dum 9mninò obligari. Et hafce Felicis ac Gre'^ . San&us Auguf}inus conftanter affirmat Confo- | |gorii litteras effe authenticas fupponit celebrata bi- brinorum nuptias nec licere nec valere. Ejus | | fub Joannis oétavi Papatu Synodus Duziacenici- tempore apud Occidentem vigebat laudata Ho- | |fis . Felicianae fpiflolæ partem adducit : a£ in 2m norii ad Theodorum lex , Confobrinorum con-| |ipfa fundat fua adverfum inceflas nuptias De<3a jugia damnans , permittens tamen à Principe | |creta. Quod ipfum in libris de £aicali inftitufcf- poftulari. Paternam de ifiis legem hrc laudat tione facit Jonas Aurelianenfis Epifcopus , ex hia- & firmat : Et quòd illa dičtam fupplicationem ifto forfan fonte affirmans feptimi gradus obfer. L. 2. c. 8; - non interdixerit , ipfius indultum exiftimat ei | |vantiam effe Apoflolicam , receptam ab omni rCa- non adverfari. Paternam itaque legem & Ar- | | Ecclefia , traditionem. Etiam in San&i Grego°9* L 3. tit. cadius & Honorius communiter mitigarunt quo | | rii vita Joannes Romanæ Ecclefiae Diaconus, , . i*. C. 3. ad pœnam, plenè poftmodum caffavit folus Ar-i ] & in Decreto fuo eafdem Epiftolas laudat San- Lib. 9. c; mi- cadius, ifta adjun&a gratia folus Honorius tem* ] | &tus Jvo Epifcopus Carnutenfis. §3. 5 5. w ntj- peravit . Et hoc jure Occidens dudum vixit. Refpondeo tamen ambas Epiftolas effe fpuria 56. Lai- Etenim apud Aurelium Cafliodorum exftat fo- | | figmenta . Lucet ex ipfo ad hanc Auguftini on- lemnis formula, qua Occidentis Princeps etiam | | quaeftionem, Ufque ad quotam gemerationem fideles ati- tunc folebat Confobrinis ineundi conjugii fa- | | debeamt cum propinquis fibi conjugio copulari , Greepi- cultatem feu difpenfationem refcribere ac im-| | gorii Refcripto : Quaedam terrema lex im Romama tif » pertiri . Dominus Cardinalis Cæfar Baronius] | Republica permittit , ut fíve fratris , five forori, , ejus £, 7.° exiftimat Confobrinorum , imò & ulteriorum] [feu duorum fratrum germanorum, vel duarùm foro. in, Pift. 46. graduum conjugia fuiffe Chriftianis longè priùs | | rum filius & filia mifceantur. $ed experimento didiPa- L. 1o. Ep. interdicta ». ideoque laudatas leges definire de fo- | | cimus ex tali conjugio fobolem mom fuccrefcere. Et ali- 1 1. lis conjugiis Gentilium . Verum huc ufque ad-| |facra lex prohibet cogmationi, turpitudinem revela'ar^. du£ta lucidè evincunt aliud. Et horum impedi-| | re. Unde neceffe eff , ut jam tertia vel quarta genefùm mentorum conftitutio ac relaxatio dudum fpe-| | ratio fidelium fibi licenter jungi debcat. Nam fe£io &tarunt ad Principem Auguftum. Ex his inte-| | cumda , quam 4iximus , fe omninò debet abf?imere. ine rim vides Sacrofandam Tridentinam Synodum,] | In laudato San&i Jvonis Decreto £xftat Joannis • g - dum certis in cafibus permifit gifpenfaii quoad Patriarchæ Conftantinopolitani ad Felicem Mef. §• - fecundum affinitatis aut fanguinis gradum , à finenfem Antiftitem Epiftola, hæc San&i Gre&c - " vetuftis Ecclefiae moribus non deceififfe. gorii verba referens in hunc modum : Unde neceffé . Qgis porrò impedimenta haec ufque ad fepti-] | e/?, ut jam quarta vcl quinta gemeratio fi;lelium i;iapt mum gradum , imò ufque ad omnem conjun-| | center fibi jungantur. Nempè ejufdem cum Felicis 11!• &ti fanguinis notitiam extendere coeperit , eft | | ad Gregorium , & Gregorii ad Felicem litteris e: involutum & obfcurum. Effe antiquifiimam Re- | | farinæ & auétoris eß jfta Epiftola. Ut Gregoid gulam , à Nicgna Synodo firmatam potiùs quàm | | rium non in tertio, fed in quarto dumtaxat graO- introduétam , adeoque Apoftolorum aut Apo-| {du difpenfaffe perfuadeat, aufus efl in germìnas g- ftolicorum Patrum traditionem , affirmat in fu-| | illius litteras ita graffari. Quod, vitium irrepfit 1 n. pra addu&tis ad Magnum Gregorium litteris] | ibidem in litteras AlexandriTfecundi ad Clerum , Et Felix Epifcopus Mefiinenfis : Quæ confuetudo'] Neapolitanum. Tantum abeft à Gregorio pro- Cap. 6. :£ dudum illis aut fit in partibu* , quando umà | | bare Felicianæ Epiftolæ figmenta , ut palám 'a• vobifcum ab infantia mutritur atque edo&us fui, | jedicat non folùm quarti gradus , fed etiam fo1îc mon erat , nec in ulli * Prædecefforum veflrorum | | brinorum matrimonia omninò licere . Ade6 \i- Dccretir , aut reliquorum generaliter aut fpecialiter' | pro quarto aut quinto gradu Angli non habeP.itrum inftitutis legi , aut baäemur ab ullis fi-' \ bant opus ulla difpenfatione. Nempè fecundùm »n* picmtibus effe comceffum didici , fed femper ufque Honorii Augufti legem , quæ Confobrinorum ris ad fèptimum originis fu«e gradum, hæc à $amáis , {& vetabat & Refcripto poftulari permittebat conad Antecefforibus veftris , & cæterti $an&i Patribut,] jugia, Romana tufic Ecclefia adhuc vivebat. E. wit tam in Nicena $ynodo , quam im alii* $amáis com-' |jus folam pofteriorem partem improbat Gregoan1 cilii, congregatis , fervari debere reperi , & à re&e | rius, ideoque apud exemptos à Romanorum`íe• x • viventibus ac Deum timentibus fudiofè provideri ' |gibus Anglos fola fobrinorum conjugia vult peren1 cognovi . Gentilium Anglorum plurimos in | |mitti . Verba hæc, Experimemto didicimur, Co- prohibitis gradibus conjugatos repererat Sanâus oftendunt Confobrinorum per Refcriptum condii Auguftinus Apoftolus , & multa ex ipforum | |jugia tunc adhuc apud Romanos omninò viguif. „ter divortio fcandala ac Evangelii impedimenta fe . Et quomodo Felix Mgffinenfis Epifcopus a/u* In etucnS Magnus Gregorius » difpenfatqriè 1n- credidifTet quid iftiufmodi ftatutum ab omnibus a£u* dullerat omnia quarti aut ulterioris gradus ma- Patribus ac Synodis, etiam Nicgna ? Quomodo „ga* trimoniâ permanere. Hujus gratiae exceffum ar-| |credidiffet nullo umquam Patrum autTPontifiguit Felix , affirmans effe Ecclefiarum confuetu- [cum Statuto quarti gradus conjugium fuiße in. %; - dini , avitis Patrum legibus , ac Nicenae Syno- |dultum ? Quapropter pofteriorum faeculorum fœ"... 1. 3* git-4 do adverfum, ideoque & prævaricatorium. Et] |tus funt iftíE Epißolæ, à nefcio quo pio homine : 19. 9mnia ejus allegata Gregorius comprobavit, fefe | |ad fui temporis difciplinam adyersùs impugna£u£* Chrift. Lupi Opcr. Tom. V.

I 2, tOTeS

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

tores aut prævaricatores tutandam atque firmandam confi&tae & vulgatae . Ex pluribus id demonftrari poffit capitibus. Et ejufmodi figmenta olim fuerunt familiaria. - •

Primum ergò pro ulterioribus gradibus Ecclefiafticum Decretum venit à fecunda , quam fub

Bonifacii fecundi Papatu ad trigefimum primum ;

fexti Chriftiani fæculi annum celebravit Montanus Archiepifcopus , Synodo Toletana : Ne quis fidelium propinquam fanguinis , ufquequo affinitatur lineamenta generis fucceffione cognofcit , im matrimonio fibi defideret copulari . Utitur voce , Sancimus , de nulla priori prævaricatione queritur , fed hanc Regulam folummodò vetat temerari deinceps, adeoque Decretum iftud fuit tunc in Hifpania omninò novum & primum . Et ad ipfum alludit in Ætymologiis Sanétus Ifidorus Archiepifcopus Hifpalenfis : Ufque ad fextum gencris gradum comfanguinitas comffituta eft. £t dat caufam : Ut fícut fex aetatibus mumdi gemeratio & hominis flatur fimitur , ita & propimquita , generis tot gradibus termimaretur. Quidam tamen exiftimant effe fpurium additamentum. At ipfos errare evincunt antiquae Vifigothorum leges, in quarum tertio libro ftatuit iftorum in Hifpania Rex Recefuintus: Nullus præfumat de gemare patris , aut matris , aut uxoris , in matrimonio copulare, ita ut ufque ad fèxtum gemeris gradum mulli liceat fanguinis propinquitatem libidinore fædare , ve! im conjugio appetere , excepti f illis perfonis , quas per ordinationem atque confenfum Principum antè hanc legem comffat adeptor fuiffe covjugium . Et in duodecimo ejufdem Codicis Jibro fancitur : Ncmo de Judæis propinquitatem fanguimi, fui conjugio copulet. Nullus ufque ad fextum generis gradum coitu quamcumque perfonam comtingat. Deeft legis Auétor: Fuiffe Chintillanum Regem demonftrat profeffio , quam de ipfa poft multam recalcitrationem fervanda fecerunt Judæi apud Regem Recefuintum . Ex quo lucet non hunc, fed omninò Richaredum latæ in Chriftiana matrimonia legis fuiffe Au&torem. Et ißa profeffio videtur non fuiffe conftans. Eandem enim in Judæos legem iteravit , & graviffimis poenis munivit Rex Ervigius. Catholicißimi Principes laudatum Epifcopi Montani,

quoniam in naturali jure fundabatur, Canonem voluerunt etiam à perfidis Judæis obfervatum. Porrò notandæ funt ad quarti libri primum titulum priores quatuor leges : Edicunt fatres in fecundo, confobrinos in quarto, fobrinos effe in fexto gradu. Non juxta hodiernos Latinae Ecclefiæ Canones numerant, fed fecundùm civiles Romanorum leges. Agunt de fucceflionibus in temporales hæreditates. Quam formam an etiam in matrimonii impedimentis fervandam velint, ignoro. Et hinc adductus Montani Canon hodiernis matrimonii impedimentis non manifeftè favet. Romana lex dudum viguit etiam in Gallia. IErenim ad fexti fæculi annum fextum habita Synodus Agathenfis difertè vetat fola conjugia Confobrinorum. Sobrinorum , quos effe confobrinorum filios , ideoque tertio gradu jun&tos re&è affirmat in addu£to loco laudatus Ifidorus;

prima inhibuit ad ejufdem faeculi annum decimum feptimum Synodus Epaonenfis : Si quis comfobrimae, fobrimæve fe fociet, imcafior effe cenfemur . Quod ut à præfemti tempore prohibemur, ita ea quæ fumt amteriùs imffituta mom fo/vimur. Quæ claufula folas fobrinorum nuptias refpicit, lucideque affirmat ipfas ufque tunc in Gallia 1icuiße. Eafdem denuò vetant ad ejufdem faeculi trigefimum quintum prima Arvernenfis , & ad annum feptuagefimum o&tavum Synodus Antifiodorenfis . Nempè Epaonenfe pro folis ferè Burgundis Decretum reliqua etiam Gallia pedetentim fufcepit . Quinimò ad annum fexagefimum feptimum fecunda Turonenfis Synodus Confobrinorum conjugia denuò vetat, adducitque laudatam Arcadii legem, addens Theodo. fianum Codicem effe notum do&tis atque indoétis: Quòd videlicet eo ufque quidam Franci aut Romani talia conjugia attentarent. Dudum igitur Ecclefia circa hanc materiam vixit jure Imperiali, nullamque univerfalem fibi propriam habuit legem. Proindè primus Ecclefiae Canon generalis, qui ufque ad feptimum inclufivè gradum , aut ufque ad quamvis junéti fanguinis notitiam fieri conjugia vetuit, prodiit à Romana Synodo Gregorii fecundi. Et hinc à Britonum Epifcopis confultus hac de re Leo quartus, non ad Nicænum Canonem, nec ad Magni Gregorii aut Felicis Meffinenfis Epifcopi litteras recurrit, fed refpondit: Ut defimitum ef? à Patribus, mullur de propria cognatione fibi audeat copulare, alioquin amathema fit. Undè Beati juniori, Gregorii Decreta eximiè fumt tenenda . Ad eandem Bulgarorum quaeftionem refpondit & Nicolaus primus afcendentium cum defcendentibus impedimentum effe naturale , ideoque protendi in infinitum , & adjungit de collateralibus: Inter ea, quoque perfona r » quae ex tramfverfo gradu cognationi r jungumtur , cff quaedam fímilis obfervatio , fed mon tamta. Sacri verò Camoner , & præcipuè Zachariæ fummi Praefulis Decreta, quid bic promulgent , Epifcopo veflro vobis exploramdum relinquimur . Gregorii enim fecundi Decreta Zacharias fingulariter confirmavit. Et Jonas Aurelianenfis Epifcopus in libris de Laicali inftitutione , feptimi gradus obfervantiam volens effe Apoftolicum Inßitutum , nullum Gregorio fecundo priorem Canonem potuit adducere. Adduxit hunc Canonem : $i quis de propria cognatione , vel quam cognatus habuit, duxerit uxorem , amatbema fit. Eft lucidè Gregorii fecundi. Eum exponit ipfe Pontifex Sanéto Bonifacio Francorum Apoftolo roganti , Im quota progemie propimquorum matrimomium copulatur , refpondens : Dicimur quòd oportuerat quidem , quamdiu agnofeumt affinitate propinquor , ad bujus copulae mom accedere focietatem , fed quia temperantia magis , præfertim im tam barbara gente , plus placet quam diffri&io cemfurae , concedemdum eft ut poff quartam gemerationem jungam. tur. Et ejus proximus fucceffor ad eundem Apoftolum Gregorius tertius : Progemicm fuam unumquemque ufque ad fèptimam generationem obfervare decrevimus . Et hujus proximus fucceffor Zacharias in litteris ad Pippinum domus Regiæ Ma

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Majorem, àe reliquum Francorum populum & Glerum : Nos juxta Prædecefforum & Antecefforum Pontificum , utique duorum Gregoriorum , idecreta, multò ampliù confirmanter dicimur , ut dum ufque fefe generatio cognoverit , juxta ritum & mermam Chriffiamitati, & Religionis Romanorum mon copuletur conjugiir. Leonis Ifauri Imperii fexto , . o&avi fæculi vigefimo fecundo habita eft laudata Romana Synodus , Gregorii autem fecundi Epiftola fcripta eft anno vigefimo fexto, ideoque Synodum omninò expofuit. Eam Zacharias vocat ritum &c normam komanorum, quod nempè non pro tota Ecclefia, fed pro fola Italia ftatuiffet . Et hinc ipfam non plenè, fed ufque ad quartum dumtaxat gradum à Barbaris Francis fervatam voluit laudatus Pontifex : Succeffores Gregorius tertius & Zacharias ufque ad feptimum inclufivè gradum jufferunt fervari . Fi&us Felix Meffinenfis Epifcopus poffit erraffe in perfonis : A Gregorio fecundo faâam Francis gratiam poffit tranfcripfifTe in Gregorium Magnum & Anglos, atque ità memoratas Epiftolas finxiffe. uöd Hifpania ante Galliam , & Gallia ante Romanam Ecclefiam cœperit haec impedimenta extendere , fecit excuffa reverentia Romani Imperii. Lex qua Imperator Mauritius milites vetuit fieri Monachos , fuit longè iniquiffima, nec multùm diffimilis illi , qua Valens Imperator Arianusjuf{erat Monachos militare. Eam tamen palàm damnare aut exfufflare non prgfumpfit Magnus Gregorius , fed fupplicibus apud Principem precibus fufpendi impetravit potiùs quàm circumduci . Eandem reverentiam Majores noftri detulerunt legibus ftatuentibus conjugiorum impedimenta: Praefertim quibus Theodofius & Honorius vetuerant conjugia confobrinorum. Erat enim jußa & æqua lex, & conformis naturae. Romani Imperii per Gothos , Francos, Burgundos , aliofque Barbaros laceratio Epifcopis fecit fiduciam aliter fanciendi , atque ità in divulfa à Romanis per Gothos Hifpania Montanus Toletanae Ecclefiae Archiepifcopus , ac in divulfa per Burgundos & Francos Gallia Sanétus Avitus Metropolita Viennenfis coeperunt cognationis & affinitatis impedimenta extendere ultra fines legum Romanarum. Romano Imperio ufque ad haereticas Leonis Ifauri violentias Romana Ecclefia permanfit fideliffima. Propter hafce illius jugum excutere coepit Gregorius fecundus, atque ità & novas edere leges connubialium impedimentorum. Omnes fe fundarunt in Mofaicae legis verbo: Ommir ad proximam fanguinis fui mom accedet , Extendi id voluerunt ufque ad extremam jun&li fanguinis notitiam, qui paffim eft feptimus gradus. Et quidem Gregorii lex paulatim penetravit omnem Latinam Ecclefiam , plurimifque Provincialium in diverfis gentibus Synodorum Canonibus fuit confirmata. Objici poffit Sanétus Ifidorus Hifpalenfis. Archiepifcopus, qui fupra nobis dixit haec impedimenta extendi ad folum fextum gradum. Et in Helenenfi , per Stephanum Baluzium nuper puBlicata , Synodo ftatuit Olibas Epifcopus Aufonenfis: Ne aliquis fe fciente im incæfu ufque ad gbrif.Lupi Oper.Tom.}',

fextum gradum maneat. Quod ipfum in opufculo de confanguineorum gradibus affirmat San&us Anfelmus . Refpondeo eumdem Anfelmum in prioribus ad Waleranni Naumburgenfis Epifcopi quaeftiones refponforiis litteris difertè fcribere: Deteffabilia funt imdubitamter comjugia , f imtra feptem. gemerationes fumt . Cognationis impedimentum dicit ufque ad feptimam gemerationem extemdi. Eam & ad fextam & ad feptimam extendi generationem , in aliis & aliis Synodis affiduè leges. Eas conciliat ad vigefimum tertium undecimi faeculi annum celebrata Synodus Salagunftadienfis: Quidam gemerationem comfanguinitatis ità volunt mumerare , ut frater & foror fimt primi. Haec autem fatuit $an&a $ynodur , ficut etiam ab amtiquis Patribur decretum eff , ut ità mom effet , fed ut mepor & meptis , id eff , filiur fratris ac filia fororis primi babeantur . Quidam confobrinos in primo, quidam in fecundo dixerunt fanguinis gradu : Hi ad feptimum , ifti dumtaxat ad fextum gradum extendunt impedimenta, atque ita fola voce , non re funt difcordes. San&tus Anfelmus utrumque loquendi modum ufitavit. Nicolaus fecundus hic probat pofteriorem, qui & folus eft hodiè in ufu. Dixi Gregorii fecundi conftitutiones ab omni Latina Ecclefia fuiffe pedetentim admiffas. Opus enim fuit tempore, Et hinc ipfe eas Francis ac Germanis, utpotè adhuc Barbaris , aufus non fuit imponere, fed in quarto gradu permifit illos conjugari . Gregorius quidem tertius feptimum gradum etiam ab ipfis fervatum voluit , itemque in fuprà laudatis ad Pippinum Ducem litteris , ac in fua Romana Synodo fucceffor Zacharias, dicens Gregorii fecundi Refcriptum fuiffe merum indultum ac difpenfatoriam gratiam ad rudes homines re&læ fidei conciliandos: Ab illo tamen Franci dudum noluerunt recedere. Etenim fub Pippinojam Rege celebrata Vermerienfis Synodus in tertio gradu attentata matrimonia mandat feparari , in quarto gradu attentari folummodò prohibet, attentata caftigat, fed non vetat dirimi, adeoque vult effe impediens dumtaxat , non dirimens impedimentum. Quod ipfum fexto poft anno confirmavit Synodus Compendienfis, addens ex tertio &c quarto mixtis gradibus conjugia deinceps etiam feparanda. Idem fancit de impedimento affinitatis. Et Hatto fub Carolo Magno Bafileenfis Epifcopus ftatuit in fuo Capitulari : Nullus fibi accipiat de propimquitate ufque in quinto genu. Et non feparemtur im quarto gemu , fed im paemitemtia cunéfi* diebus comjumé7ionis fuae perfeveremt . Genu feu geniculum pro generatione feu gradu ufurpant etiam leges Ripuariorum ac Longobardorum. Vermerjenfis Synodi Canonem confirmat Hatto, addens attentatis in quarto gradu conjugiis effe perpetuò pœnitendum. Ea primum diremit fub laudato Carolo celebrata Synodus Moguntina : In quarta gemeratione mullius amplius conjugio copu

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

letur. Ubi autem poft interdi&um fa&um imventum Cap. 54.

cunda Synodus Cabilonenfis , Herardi Turo- C. 28. 29. Cap. 36,

« VorigeDoorgaan »