Pagina-afbeeldingen
PDF
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small]

v E N E TI I s.

G E N E R A L I LI M:
A C PR O V IN CI A LI UIM

DECRETA, ET CANONES,

SC HO L IIS , NOT IS , LAC HISTO RIC JA A CTO RUM
D ISS E RT ATION E IL LUSTRATI ,

[merged small][ocr errors]

P A R S Q UI I N T A.
OPERUM TOMUS QUIINTUS,

Continens Victoris secundi , Stephani noni , Nicolai secundi , & Alexandri
secundi Concilia , 8 Dictatum Sancti
Gregorii septimi.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]

D. JACOBO ROSPIGLIOSO,

C L E M E N T I S N O N I ,
SUMMI N U P E R E T O PTIMI P O N T IF ICIS,

DIGNISSIMO NEPOTI, Sanétæ Romæ Ecclefiæ ad San&um Xixtum Presbytero Cardinali, &c.

[ocr errors]

Non de fola $an&i Petri Apofloli perfona , fed etiam de ejus Romana Cathedra dixit Domimur : Ecce Satanas expetivit vos , ut cribraret ficut triticum. Hamc mom fola Arianorum Eufebiam t fa&io , mec folus pro Herefiarcha Eutycbete infaniem* Alexandriae Patriarcba Diofçorur , mec fola Eutycbiamorum Acaciama ronjuratio , mec folus Donatiffarum $ignifer , & apud Comffamtimam Epifcopus Petiliamur, nec folus Imperator Leo Ifaurus , nec folur totius Latimæ Ecclefiae Calumniator Photiur , nec folur calummiarum Inftaurator ac Ampliator Michael Cerularius arietarunt , fed etiam imtra Catholicam communionem Africamae Diæceffor Primar Aureliur, Arelatemfium Metropolita Hilarius , Regiae civitatis Epifcopi Atticus ac Epiphaniur, imtra ipfam Italiam à Græcorum Exarcbis inflata Ravenmaj Ecclefía , ac ipfe, in bac quoque rerum fumma ambidexter, Imperator Jufiimiamur. Etemim junioris Tbeodofi infelicem & circumdu&am de Illyriciama Diæceflegem refufcitavit, reddidit Epipbanio , ac fuo Codici imferuit. Etiam tot ac tanti, Romamae Ecclefiae laboribu* atque impemfù repofitus in fuam Conflamtimopolitamam Catbedram $an&us Patriarcba Igmatius. Quidam Divinum ac Evangelicum Papatur Primatum, quidam Apoftolicam Patriarcbatu, dignitatem lacerare temtarumt aut truncare. Qua r $am&i Petri injuria , proprii * oculis videre compulfus fuit & feptimus Gregorius , mom tantùm à Wormatiemff aut Brixinemff Latrocimio , fed & à Cuniberto , Bambergenfi Ecclefiae Clerico , Goliatb Hemriciamae ac Guibertimæ fa&ionis . Etiam moftro feculo mom defunt fumof Do&ores , qui omnibus extra Urbicariam Italiam Metropolitis adfcribumt Autocepbaliam. Garriumt Africanam Ecclefiam numquam provocaffe ad Romamam. Blateramt Romama* appellationes effe Sardicemfir , * quae avitum Imperiijus tranfcripfit im Romanum Epifcopum , Synodi imffitutionem . Buccimamt Camomica Provincialium $ymodorum judicia fuiffe olim fuprema , imcomcufft , imappellabilia . Clamant Oriemtale , Epifcopor mumquam ad Apoftolicam Sedem , fèmper ad Generalem $ymodum provocaffe. Apofiolicam , immò Evangelicam , quae definitiva de fidei quæftionibus judicia refervavit Sedi Apoftolicae, legem plemis maledicentiae buccij profcribunt ad mova r ufurpatione * . $celerata : Eufebiamae faé7iomi, è Philippopo/itamo Comventiculo litteras vemùm expomumt uti authenticor Canoner. Effutiumt Generalium $ymodorum convocationem effe Auguffi Principi* mumur, mom Romani Pomtificis . Huic in iifdem 'ymodi, abjudicamt fuffragii Prærogativam , & confirmandi authoritatem.. Quin & quidam Apoftolicis privilegiis fublime r & opulenti fine fronte & memte camtant Romamum Pontificem mon poffe contra canones privilegia comcedere. Mifera imvidia in tantùm fudet aliema jura quoquo modo laedere , ut fua fe evertere mocemdi cupiditate mom videat. Eff ffulta Graecorum mequitia, de qua ad Imperatorem Bafilium fcripfit Adriamus fecumdur Pontifex : Quidam, qui apud vos fumma Ecclefiafticarum rerum gubernacula moderantur , tunc Synodorum Statuta vel etiam Sedis Apoftolicæ Decreta proferunt , cùm vel alios lædere , vel fe juvare cupiunt, & haec fub filentio tegunt, quando fortaffe contra fe vel pro aliis proponerentur. Ea tumc impugmare aut calummiari eft longè major imiquitar. Nempè Apoßolica de periculofis moviffmorum temporum diebus Prophetia edicit: A veritate auditum avertent, ad fabulas convertentur. Et certè moviffimur Diaboli im Ecclefiam imfultus erit illius Hierarcbiam confundere, & intrudere Gemtilem , quò difpomumt iffa omnia , Acepbaliam. Ita fperabit fui Anti-Cbriffi Monarcbiam fabilire. Verùm contra hos omnes $an&i Petri Cribratores fat-& ffabit immobile fundamentum : Ego pro te rogavi , ut non deficiat fides tua. Et bifce Domimicis precibus mom tantùm Nicaenam , Sardicenfem, aut Chalcedonemfem, quae impior ventilatores im inferno fepelierumt, Symodos debemur , fed etiam $an&i Gregorii feptimi Pontifi:ir Diéfatum. Licèt ipfum Joannes Calvimus blafpbemet, & Marcu, Antonius de Dominis garriat effe mom Di&atum , fed Di&erium , conffamter credit Ortbodoxa Eccleffa ipfum effe fpiritu Dei conditum, ideoque totiur mumdi reverem• tia confecrandum. Et bifce in $choliis catbolicae Matri, femfum ffabilire comor , atque elucidare. Imperatori Comffantio, Apoftolicae Sedis poteßatem ultra limiter ufurpatam ac ampliatam improperanti, repofuit Liberius Pontifex : Secutusfum morem , ordinemque Majorum. Nihil addi Epifcopatui urbis Romae ,

nihil minui paffus fum. Hanc regulam & ego ex corde profiteor, & ftudui integram cuflodire. Etenim $an&us

[graphic]
« VorigeDoorgaan »