Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

denegatur, altero Ducatu repudiato , comtra Imperatorem rebellat. Lotharingiae enim Ducatus non ita pridem fuerat divifus in duos, & Henricus fperaverat Godefridum iftorum uno fore contentum. Pergit Sigebertus ad annum fequentem: Godefridus hortatu quorumdam Dei fidelium ad recuperandam Imperatorir gratiam adduéfus , ab Imperatore capitur , & cuftodiae mancipatur , fed filium fuum obfidem dam , relaxatur. Quo defun&o im obffdatu, ad rebellandum graffatur. Godefridus hic fuit iftius nominis Dux fecundus , de quo magnum Belgii Chronicon : Iffe Godefridus genuit ex uxore fua Godefridum Gibbofum , qui ei fucceffit im Ducatu Lotharingiae , & umam filiam momime Idam, quam muptui tradidit Euftacbio fecumdo Comiti Bolonienß, qui gemuerumt Godefridum de Bullione, & fratres ejus , poffeà Reger im Hierufalem. Refert ejus in Imperium facinora , & fubdit: *Anno Ducatur Godefridi quarto , Albertur qui Ducatum Mofellanorum Godefrido megatum fufceperat , 2 Godefrido perimitur. Ducatum ejus Gerardus de Alfatia, alterum verò Ducatum , fcilicet Lotharingiae , Fredericur frater Gotbelomi, & Godefridi Ardemnemfir obtimet, & ex tunc ufque im hodiernum diem uterque ifforum Primciper & Duce, Lotharingiae fe momimant. Longa eft haec lis atque Hiftoria . Nec illi folus Balduinus Infulenfis Flandrenfium Comes, fed etiam Lambertus Comes Lovanienfium fuit admixtus , pergitque de ipfo Sigebertus: Henricur Imperator , filio fuo Henrico puero quinquemmi im Regem fublimato, Aquit contra Balduimum proficifcitur , qui Scaldim Fluvium Balduino fugiente tramfiem * , omnia depopulatur , ®* imfuper apertir fibi claufulae portir multam caedem imimicorum facit , & ultra progreffur , Lambertum Comitem , Balduini $atellitem , cum multir perimit. Multor etiam Flamdremffum Primater , exercitum fuum profequentes , concludit intra urbem Tormacum , & obfeffor capit . De eodem Lamberto fcribit in Belgico Chronico Ferreolus Locrius : Lambertus , cogmomento Baldericus , Comer Bruxellemfir , augufìiffìmam Divae Gudulæ IBafilicam im ipfa Bruxellemff urbe condit , eoque corpus Divae Gudulae, è Divi Gaugerici æde tram fferri jubet , ubi & duodecim Canonicorum Collegium ab eodem inftitutum. Francorum Monarchia ac Germanicum ab ipfa Imperium fuerunt olim divifa in Regem aut Imperatorem, Duces , & Comites. Duces Provinciarum, Comites erant Civitatum Praefe&i . Nequaquam hæreditarii , fed ad fupremi Principis nutum manuales juxta formam Romanæ Reipublicae . Per exftin&um Caroli Magni genus declinante & Galliæ Regno & Germanico Imperio , & Duces & Comites coeperunt criftas erigere, & delegatam poteftatem vertere in hæreditariam proprietatem. Hen

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ricus tertius pro avita dignitate Imperii, Godefridus Dux ftabat firmus pro praetenfo fuæ familia: jure: Et hinc horrida bella. Germaniæ fines à Flandris, Hannonibus, & Brabantis , Brabantia , Hannonia , & Flandria fuerunt vaftata atque incenfa à Germanis . Nam ad hos fuis finibus excludendos Balduinus Comes fecit famofam foffam , quæ etiamnum hodiè titulatur foffa nova, & hodiernam Flandriam dividit ab Arthefia. Olim enim ufque ad Ludovici fan&i tempora duæ hæ gentes erant unica Provincia, ejufque Metropolis erat Civitas Atrebatenfis. Bella hæc Sanétus Leo nonus non ita pridem compofuerat : verùm po(t ejus mortem denuò recruduerunt . Quòd Viétor fecundus fuerit Henrico tertio quafi pater, & unicus Confiliarius, fuprà audivimus à Leone Hoftienfi Epifcopo , & San&to Petro Damiani. Hinc enim Hildebrando illum nominanti in Pontificem Henri

has bellorum neceffitates evocavit in Germaniam. Verùm res fuas componere non potuit , fubitanea morte præventus . Succefforem reliquit Henricum filium , puerum adhuc & ferè infantem . Quapropter Colonienfem Synodum indixit Vi&or , reéteque fcribit Lambertus Schafnaburgenfis : • Regmi megotia mediocriter compofuit. Rebelli enim Godefrido omnia poftulata concedere fuit compulfus. Hanc Synodum omninò refpicit in fua ad Vi&orem Epiftola Sanétus Petrus Damiani , inducens Chriftum Dominum hæc Pontifici inter cætera dicentem : Sublato Rege de medio , totiur Romani Imperii vacantis tibi jura permif. Affirmat Pontificem, quòd Henricus quartus adhuc effet puer, à præfenti Synodo conftitutum fuiffe Imperii Vicarium & Adminiftratorem . De illius enim negotiis nemo erat inftru&ior. Quin hic omnes fuos & San&i Leonis noni Canones innovarit, ac denuò damnarit Berengarianam Hærefim , non eft dubitandum, & abundâ lucet ex fuprà di&is. Quin imò quòd ad damnandum Berengarium ftatuerit Remos proficifci , & ibidem celebraret Concilium , non obfcurè colligitur ex litteris proximi ejus Succefforis Stephani decimi ad Guilielmum Archiepifcopum Remenfem : De comcilio Remis babendo quid aliud dicendum , mi/f quod beatae memoriae Domimus Viéfor Dei judicio binc eff raptur,

& quod tu , fcut fmter mor comvenit, mom remanda• ffi, am im boc effet Regiae comfemfur. Difficultatum

& remorarum, quas in Remenfi fua Synodo à

Regis Miniftris fuftinuerat San&tus Leo nonus,

memor Viétor Regium confenfum jufferat Gui

lielmo Archiepifcopo praeparandum . Verùm

Henrìci Imperatoris morte compulfus fuit regre

di in Italiam,

[ocr errors][merged small]

cus fuit dudum refragatus: Hinc & ipfum ob '

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

E Stephano decimo fcribit Lambertus Schafnaburgenfis : Fredericur Archidiacomur Comffamtimopoli regreffur , ubi comperit Leonem Papam bumanis rebus exceffiffe , & alium jam Ecclefiafiici regimimi jura fufcepiffe , doma quidem, quae ab Imperatore Comffantinopolitamo permagmifica deferebat , Ecclef.e Romamæ confígnavit , & /fatim urbe excedemr, im Monafierium Caffinum fe contulit, ibi deinceps cbriffo fub fam&ae proféffiomi* titulo militaturus . guod faéfum malè plerique interpretabantur. $ed memo qui famum fapiebat , aliter boc eum , quam ardore fidei & tædio fecularium megotiorum feciffe credebat. Praefèrtim cùm eodem tempore & longi itineris labore exbauffu* , & gravi corporis molcffia pulfatur, diu fe poffe vivere defpewaret . Exponit Vi&oris fecundi mortem , & pergit: Tum univerff, quidquid Principum , quid. quid plebis Romanae erat , uno animo , pari volumtate , in ele&ionem comfemferunt Frederici fratris &odefridi Ducis , extra&umque de Monafferio Caffìmo, ubi lucerna Dei ardem, & lucem fub le&o Monafficae quietis delitefcebat , fuper camdelabrum extuferunt $edis Apoflolicae. Nec quifquam fanè multir retrò amnis , laetioribus fuffragiir , majori ommium exfpeéfatione, ad regimem procefferat Romanæ Eccleffe. Sed tantam fpem , beu ! fruftrata eff mors immatura. Mortuum enim ait quarto Kalendas {equentis Aprilis, & translatum ad Angelorum gaudia, & adjungit. Indicio funt ßgna & prodigia , quibus fepulcbrum ejus ufque bodie illußratur. Rationes, ex quibus Monafticum hunc ingreffum aliqui habuere fufpe&um , edicit Sigebertus Gemblacenfis : Fredericus filius Gotbelonis Ducir , ex clerico $an&i Lamberti feptimur Levita Romamae Ecclef.e , quia exofus erat Imperatori Henrico pro odio fratris fui Godefridi Ducis, poff Legationem comffamtimopolitamam apud Caffinemfer Monachur , & poffeà Abbas ef fa&us . Ob rebellem fratrem creditus eft ab adverfario Imperatore & ejus Prote&ore Pontifice fibi timuiffe , ideoque fe claufiffe in Monafterio. Et praefertim quia pofteà fe permifit eligi in Abbatem. Et certè quòd fratri fuo faverit , ac etiam jam Pontifex de ipfo in Henrici pueri Regnum intrudendo humanas cogitationes fuerit paffus, teftatur in Caffinenfis Monafterii Chronico Leo Epifcopus Hoftienfis.

Ele&tum dicit in Ecclefia San&i Petri ad Vineula in Fefto Sanéti Stephani Papæ & Martyris, hinc ex Frederico appellatum Stephanum, & profequitur : Quatuor menfibus Romae remoratus eß, crebris Jynodis urbis clerum populumque conveniem , maximeque conjugiis Clericorum & $acerdotum, comfanguineorumque copulationibus tollemdit inffemr . Quot pauco ifto tempore Synodos celebrarit, ignoratur. Aéta enim Synodalia latent aut perierunt. Ejus adversùs facrilega facrorum Clericorum conjugia Synodale Decretum laudat etiam in litteris ad Cunibertum Taurinenfem Epifcopum Sanétus Petrus Damiani, iftiufmodi Clericorum varias divinas percuffiones referens, & adjungens : Alio quoque tempore, cùm Papa Stepbamus , qui zeli Pbinees aemulabatur ardorem , ommer Clericor Romae , qui poß interdi&um

Papæ Leonis imcomtimenter exffiterant, de Convemtu Clericorum & Cboro Ecclefiae praecepiffet exire, ut quamquam reliáis fæminis per pænitentiae fe lamemta corrigeremt , tamen quia famé7o viro inobediemter fuerant , & de $acrario ad tempus exiremt, & celebrandae Miffae licemtiam de caetero mom fperarent , juxta Canonicam beatae Ceciliae tram Tyberim comffitutam Pre/byter babitabat , qui mec fœmimam ullo modo acquiefcebat abjicere, nec umquam poterat hæc $tatuta , mif? vana prorfar & frivola

judicare. Quadam itaque die , dum incolumir, ve

getur, ac robuffur exifferet , vefpertimis boris ad quiefcendum fe in le&o compofuit . Sed repemtima divinae ultiomir amimadverfome percuffùr, mam? repertur eff cadaver examime. Illicò praefatae Camomicae Religiofu* certè conventus duos ad me Clericor direxerunt, quae tali deberent mortuo comfulemter. Mor comfflium dedimur , ut eum quidem , quia Presbyter fuerat , penes Ecclefiam fepeliremt, fed mullum ipff vel Hymnorum vel Pfalmodiae officium redderemt : Quatenù* & imcaffir terror accrefceret , & caffitatis gloria germinantiùs pullularet . Sanéti Leonis noni de facrilegis iftis conjugiis Decreta adje&is in ipforum prævaricatores poenis Stephanus confirmat. Et hinc ftatuit in folos Clericos urbis Romanae. . Aliud ejufdem Pontificis Synodale Decretum refert memoratus Leo Hoftienfis Epifcopus: Poff baec congregatis intra Ecclefiam Epifcopis, & clero, populoque Romano , fub diffri&a nimis inbibitione Stepbamur conftituit , ut ff, antequam Hildebran

dus Romanae Ecclefiae tumc Jubdiaconuu , ab Impe- ratrice,

[ocr errors]
[graphic]

í

ratrice, ad quam pro quibufdam Reipublicae megotiir | |cit memoratus Leo, affirmans ipfum in fefto San-
communi comfilio mittebatur , rediret , fe mori com-| I &ti Andreae acceffiffe ad Caffinenfe Monafterium,
tingeret, mullus ommimò Papam eligere auderet, fed | j ibidem permanfiffe ufque ad decimam Februarii

[ocr errors]

ret , eju* demum ordimamda comfilio. Summi talen-| I tir paulatim à prioribus amnis irrepferat im Caffmem-
ti vir fuit ifte , tunc adhuc folùm Subdiaconus , | |fe Momafferium, cæpit Stephanus ommibus modis im-
poftmodùm Papa Gregorius feptimus, Hilde- | |fffere , opportunè importunè arguemr , obfecramr,
brandus. Quòd vacante per San&i Leonis noni | | increpamr , diffri&iùs imbibemr , ut prædi&um vi-
mortem Sede, Romanus Clerus novi Pontificis | | tium juxta mamdatum Regulae radicitùr velleret.
ele&ionem in ipfum compromiferit, ac ille {olus] | Quod ex parte maxima fecit. Tunc & Ambrofiamum
Vi&orem fecundum elegerit , eft fuprà often- | |cantum im iffa Ecclefia cani omninò interdixit . Ec-
fum. Papalem eleétionem fine ipfo non atten-] [clefia enim Romana femper ftetit conflans pro
tandam, fed ejus confiliis dirigendam, denuò] | cantu & officio Gregoriano. Verùm hæc Decre-
fanxit haec Synodus . Quöd nempè Stephanus | | ta non fuerunt Synodalia, fed quod Fredericus
Pontifex effet infirmae valetudinis , & crederetur | | Abbas non potuerat , folus Stephanus Papa in
non dudum vi&urus. Et melior Romani Cleri | | ifto tandem Monafterio perfecit. Eodem præ-
& populi pars omninò obedivit. Etenim Joan- | | fente ele&tus eft in Abbatem frater Defiderius, &
nem Velitrenfem Epifcopum, à paucis fa&tiofis | | ab ipfo confirmatus. Verùm fub conditione.
intrufum & vocatum Benedi&um decimum,] | Etenim uti Leo nonus Tullenfem , & Vi&or
admittere noluit , exfpeétavit Hildebrandi è] | fecundus Eiftetenfem Epifcopatum , ita Stepha-
Germania reditum, Senas ad ipfum acceffit , & | I nus Caffinenfem Abbatiam cùm Papatu retinuit.
cum ipfo elegit Gerardum Florentinum Epifco-| | Defiderii ele&tionem & confirmationem priùs
pum, & appellavit Nicolaum fecundum. Hunc I } poft fuam mortem voluit valere , nec ipfum an-
confirmavit Henricus quartus Imperator, & om-| | teà effe Abbatem. Hic eft ille Defiderius, qui
nis Ecclefia in verum Pontificem admifìt. | Gregorio feptimo fucceffit infeliciter, appellatus
Alia ejufdem adhuc Pontificis Decreta addu- ! | Vi&or tertius.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

§ Icolaus Epifcopus , fervus fervorum Dei , omni3 bus Epifcopis Catholicis , cun&oque Clero & Populo falutem cariffimam , & benedi&ionem . Apoftolicam . Vigilantia univerfalis regiminis affiduam follicitudinem omnibus debentes, faluti quoque veftræ providentes , quæ in Romana Synodo nuper celebrata , coram centum tredecim Epifcopis , nobis licet immeritis praefidentibus , funt Canonicè conftituta , vobis notificare curamus , quia ad falutem veftram executores eorum vos effe , optamus » & Apoftolica au&oritate jubendo mandamus.

CANON

[graphic]

C A N O N I.
De Eleéfione Romani Pontificis.

Rimò namque infpeétore Deo , ftatutum eft , ut Ele&io Romani Pontificis in poteftate Cardinalium Epifcoporum fit : Ita ut fi quis Apoftolicæ Sedi fine præmiffa concordi & Canonica Eleétione corum , ac deinde fequentium Ordinum . Religioforum , Clericorum & Laicorum confenfu inthronizatur, is non Papa , vel Apoftolicus , fed Apoftaticus habeatur.

DECRETUM DE EADEM RE.

N nomine Domini noftri & Salvatoris 7 E S U C H R IST I. Anno ab Incarnatione ejufdem millefimo quinquagefimo nono, menfe Aprili , indiétione duodecima , propofitis Sacro-fan&is EvanT geliis , præfidente quoque Reverendiffimo ac Beatiffimo Nicolao Apoftolico Papa , in Bafilica Lateranenfis Patriarchii , quæ cognominatur Conftantiniana , confidentibus etiam Reverendiffimis Epifcopis, Abbatibus , Presbyteris , Diaconis , idem Venerabilis Pontifex au&toritate Apoftolica decernens de Electione Summi Pontificis , inquit: Novit Beatitudo veftra , Dileétiffimi Fratres Coepifcopi , inferiora , quoque membra Chrifti non latuit , defun&o piæ memoriæ Domino Stephano Prædeccffore noftro , hæc Apoftolica Sedes , cui auétore . Deo defervio , quot adverfa pertulerit , quot denique per Simoniacæ Hærefeos trapezitas repetitis malleis , crebrifque tunfionibus fubjacuerit , adeò ut columna Dei Viventis jam jam videretur penè concuffa nutare , & fagena Summi Pifcatoris , procellis intumefcentibus, cogeretur in naufragii profunda demergi . Unde , fi placet Fraternitati veftrae , debemus , auxiliante Deo , futuris cafibus prudenter occurrere , & Ecclefiaftico ftatui , ne recidiva , quod abfit , mala prævaleant , præcavere . Quapropter inftruéti Prædecefforum noftroium , aliorumque Sanélorum TPatrum auétoritate , decernimus atque ftatuimus , ut T obeunte hujus Romanæ univerfalis Ecclefiæ Pontifice, imprimis Cardinales Epifcopi diligentiffimè fimul de ele&ione traétantes , mox Chrifti CIericos Cardinales adhibeant , ficque reliquus Clerus & Populus ad confenfum novæ ele&ionis accedat , nimirùm præcaventes , ne venalitatis morbus aliqua occafione fubrepat . Et ideò Religiofiffimi Viri Præduces fint in promovenda Pontificis ele&ione , reliqui verò fequaces . . Certus verò atque legitimus ele£tionis ordo perpenditur , fi perfpe&is diverforum Patrum Regulis five Ceftis , etiäm illa Beati Leonis Prædecefforis noftri fententia recolatur : Nulla ratio finit , ut inter Epifcopos habeantur , qui nec à Clericis

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

fùnt el;£li , ficc à plebibis expetii , fie â Comprovincialius Epifcopi; cum %anopoliaiii judicij confcratî, Quia verò §;des ApQftolica cunáis in orbe.'terraruffi præfertür Ecclefiis` atque. ideò fùprà fe, Metropolitanum habere nön poteft , Cardinales Epifcopi procul dubio Metropoiitani vice funguntur, quis videlicet ele&um Epifcopum ad Apoftolici culminis apicem provehant. - •

Eligant autem de ipfius Ecclefiæ gremio , fi reperitur idoneus 5 vel fîde ipfa non invénitur , ex alia afíumatur , falvo debito honore & reveréntia dile&i filii noftri Henrici , qui in præfentiarum Rex habetur , & futurus Imperator , Deo concedente , fpcratur , ficut jam— ei conceffimus, & Succefforibus illius , qui ab Apoftolica Sede perfonaliter hoc jus impetraverint. Quòd fi pravorum atque iniquorum hominum perverfitas ita invaluerit , ut pura , fincera , atque gratuita fieri in uibc non poffit ele&io , Cardinales Epifcopi cum Religiofis Clerieis , Catholicifque Laicis , licet paucis , jus poteftatis obtineant eligere Apoftolicæ Sedis Pontificem , ubi congruere viderint. Planè poftquam ele&io fuerit faéta , fi bellica tempeftas » vel qualifcumquehominum conatus malignitatis ftudio reftiterit , ut is qui ele&us eft, in Apoftolica Sede juxta confuetudinem authorizari non yaleat , Ele&us tameh , ficut verus Papa, obtinet auâoritatem regendi Romanam Ecclefiam , & difponendi omnes facultates illius. Quod Beatum Gregorium antè fuam^confecrationem feciffe cognovimus.

Quòd fi quis contra hoc noftrum Decretum , Synodali fententia promulgàtum , per feditionem vel praefumptionem quolibet ingenio ele&us, aut etiam ordinatus , feu inthronizatus fuerit , auétoritate Divina , & Sanétorum Apoftolorum Petri & Pauli , perpetuo anathemate cum fuis au&oribus, fautoribus & fequacibus à limine fanétæ Dei Ecclefiae feparatus, abjiciatur ficut Antichriftus , invafor, & deftru£tor totius Chriftianitatis. Nec aliqua fuper hoc audientia refervetur , fed ab omni Ecclefiaftico gradu , in quocumque fuerat priùs , fine retraétatione deponatur . Cui quifquis adhaeferit , vel qualemcumque tamquam Pontifici reverentiam , exhibuerit , aut in aliquo eum defendere praefumpferit , pari fententia , fit mancipatus.

Quifquis autem hujus noftræ decretalis fententiæ temerator exftiterit, & Romanam Ecclefiam fua praefumptione confundere , & conturbare . contra hoc Statutum tentaverit , perpetuo anathemate, atque excommunicatione damnetur , & cum impiis, qui non refurgent in judicio, reputetur . Omnipotentis iram contra fe fentiat , & San&orum Apoftolorum Petri & Pauli , quorum Ecclefiam praefumit confundere , in hac vita & in futura furorem fentiat. Fiat habitatio ejus deferta , & in tabernaculis ejus non fit qui inhabitet . Fiant filii ejus orphani , & uxor ejus vidua. Commotus commoveatur ipfe , & filii ejus , & mendicent , & ejiciantur de habitationibus fuis'. Scrutetur fœnerator omnem fubftantiam ejus , & diripiant alieni labores ejus . Orbis terrarum pugnet contra eum , & cunéta elementa fint ei contraria , & omnium Sanétorum quiefcentium merita illum confundant , & in hac vita fuper eum

- - . apertam

« VorigeDoorgaan »