Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

yobur obtihewf firmitatir. Et hi errores utramque gentem in horrenda & frequentia perjuria praecipitarunt. Quàm enim Franci & fub Merovingiis & fub Carolinis Regibus fuerint fœdati per

jurio , docent prima Matifconenfis Synodus,”

Aquifgranenfe Caroli Magni Capitulare, Conciiium Meldenfe, Tullenfe fecundum , & varia Epifcoporum Capitularia, inter quæ omninò eft & San&i Theodulphi Epifcopi Aurelianenfis ; Predicaz, dum eff etiam , ut perjurium fideles caveamt , & ab hoc fummopere abfimeamt , fcienter boc gramde fcefur effe , & im lege , & Propbetir , fve Evangelio prohibitum. Audivimus emim quofdam parvi pemdere hoc fcelus , & levem quodammodo perjuris pænitemtfae modum imponere : Qui meffe debent talem de perjurio , qualem & de adulterio, de formicatione, de bomicidio , & de cæteri, crimimalibur , vitiir , pænitentiam imponendam. Adeò malum invaluerat, ut etiam à Sacerdotibus vilipenderetur. Hunc Canonem Gratianus malè adfcripfit Eutychiano Pontifici. Adversùs eandem peftem fcripferunt in fuis Capitularibus Herardus Turonenfis , & Ifaac Lingonenfis Epifcopus: Tefler jejuni juremt , ac priùs de perjurio momeantur. Graffabatur enim iniquitas, de qua Rothomagenfe Walteri Archiepifcopi Concilium : Quidam poffpofito Dei timore , Dei Ecclefiam per falfos juratores in foro civili veh Ecclefiaffico mimuere , mecmom & proximos fuor exbaeredare comamtur . Similium perjuriorum & emptores & venditores graviffimè punit ifta Synodus, novißimè publicata ad calcem operum Petri Blefenfis. Etiam apud Anglos olim adeò graffatum fuit iftud crimen , ut ejus caufa Angliam tranfjiffe in Normannorum Ducum poteftatem , & Jacrymabiles fub illa calamitates, fcribant in Anglorum Regum hiftoria Guilielmus Malmesberienfis, ac in Abbatum Albanenfium vita Matthaeus Parifienfis. Peripros fuiffe frequenter

divinitùs percuffos docent plurima quorumvis temporum exempla, & veriffima eft haec Magni Gregorii in Evangeliorum Commentariis affer

rantur , Daemomiaci veniumt & famamtur; perjurj veniumt & à Dæmonio vexantur . Adjungit & exponit Meldenfis Synodus. Tamtum boc malum ef, ut ad $an&uaria Martyrum , ubi diverforum ægritudimet famantur, ibi perjuri, licet manifefe vexari interdum mon videamtur, juffo Dei judicio

infigniter fe correxerunt. Scribit enim in Sacri belli hiftoria Baldricus Archiepifcopus Do

etiam Herodiana fua juramenta praevaricari nollent , nec fine inconftantiae nota poffent , . tefta

correétio non fuerit univerfalis, laudata Rothomagenfis Synodus , & plura teftimonia evincunt. Hinc & noftra Synodus debuit manum apponere. Incoeftuofa conjugia , & cum perjuriis adulteria vetat in meritum fàlutaris obedientiae, de qua jubendi formula fcribit in San&i Petri Damiani vita Joannes Monachus : Petrus faepè mobi* referre folebat , cùm fermocimamtir occafio id videretur expofcere , quo fui mor exemplo , velut ex propinquo , ad obedientiam efficaciter provocaret , quod f quid olim fibi cum obediemtiae additamento praecipi comtigiffet , tamto fua vifcera verbum boc illicò terrore comcuteret , ut mulla injuné// operis difficultate ab ipfius executiome retardari valeret.

tionis fententiam fuiffe à Petro reveritum, etiam | infrà oftendit . Quae omnia ipfe etiam Petrus } confirmat in vita San&i Romoaidi. Scio utrumque de Monachis agere , & ipfis obedientiam maximè neceffariam : Eft etiam neceffaria omnibus Chriftianis, utpotè folemniter promiffà in

C A N O N XI II.

Um Hæreticis, & cum Excommunicatis ullam participationem vel focietatem habentem, præcipuè excommunicamus, nifi corre&ionis vel admonitionis caufa, ut ad fidem redeant Catholicam. Si qui autem adjuvantes,, eos defendere conati fuerint, vinculo fimul excommunicationis

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

tio : Ad Martyrum corpora ægri vemiumt & cu- Hom. gs.

à Dæmonibur arripiamtur. Pofteà tamen Franci C. 39. leufis : Franci omninò perjurium vitamt . Quòd Fol. 93.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

quo •f cherintus veritatis adverfarius , extemplo Åorruat. Ità teftantur Sanétus Irenæus, Hieronymus, ac Epiphanius. Ejufdem Apoftoli Difcipulus San&us Polycarpus , Smyrnenfis Epifcojus, & Afiaticae Ecclefiae ad Romanam Legaζus, obvium & falutantem Marcionem nec refaJutare voluit, fed repofuit : Cognofco primogenitum Diaboli. Idem docuit Apoftolus Paulus, Timotheo mandans Hæreticum bis corripi , & tunc eamquam incorrigibiliter Deo mortuum deyitaii. Ét ex hifce regulis in errantis Cypriani Legatos Epifcopos fecit San£tus Stephanus Pontiíéx , qüod fcribit Firmilianus Caefarienfis in Cappadocia Archiepifcopus : Legato* Epifcopo , stepbanus patienter fatis & lemiter fufcepit, ut eo* •nec ad fermonem faltem colloquii communi* admittevct . Adbuc infuper dile&ioni, & charitatis memor praeciperet fratermitati univerfae , ne quis eof in do ìmum fuam reciperet , ut venientibus non folùm pax & communio , fed & te&um & hofpitium megare. tur. Cum Haereticis nihil nobis poffe intercedere communionis fcribit in Dialogo cum Tryphone etiam Martyr Juftinus . Et Heraclam Alexandriæ Patriarcham, quòd non folùm Hæreticos , fed & omnes illis familiariter communicantes profcripferit ab Ecclefia , apud Eufebium Cæ.

Il7; c. 6. farienfem in Ecclefiaftica hiftoria laudat illius

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

'permiciem atque interitum . Accedentes Arianos i rejecit à fuo monte, ipforum fermones afferens 5erpentum venemo deteriores . Quod ipfum moriens fuis difcipulis commendavit . Et de San&o Hilario , ante Epifçopatum adhuc laico , fcribit in ejus vita Presbyter Fortunatus : Quod inter mortales adbuc valde videtur difficile , tam cautum effe quemquam, qui fe à Judæi : vel Haereticis cibo fufpendat, adeò vir famé7iffímur hoffe* Catholicae Religionis abhorruit, ut mom dicam convivium , fed meque falutatio cum bir fuerit praetereunti commumis . De Lucio Samofatenfium Ariano Epifcopo, & fidelibus ibidem pueris rem infignem memorat in Ecclefiaftica hiftoria Theodoretus : Pueri im foro pilam mutuò contorfere, quo quidem ludo fe admodum oble&abant. Fortè-fortuma, dum tramfibat illac Lucius , pila è manibus cujufdam pueri elapfa per affmi ejus pedes provolvebatur. Pueri autem vociferari: Quippe pilam fcelere pollutam exiflimarumt. Quim & igne accenfo eam per flammam torferunt, ficque eam purgatam funt arbitrati. Didicerant à fuis parentibus, qui San&um Joannem Apoftolum imitati, cum Lucii Anteceffore Eunomio nec lavari in eodem balneo fuftinuerant : Aquam , in qua ille laverat, baereticae nequitiae contagio imfeéfam rati , im cloacam emiferamt , aliamque fibi imperaramt imfundi. Plura habemus ejufmodi exempla. Quin & de Valente Augufto , auxilia adversùm Barbaros fui Imperii invafores Gothos poftulante à fratre fuo Valentiniano , fcribit idem Theodoretus : Refcripfft Valentiniamus mefar effe homimi bellum gerenti cum Deo opem ferre, cujus temeritar effet meritò coercem da . Valentinianus enim Orthodoxus, Valens erat Arianus. Quòd antiqui fideles mori & trucidari , quam Haereticis in quovis etiam civili negotio communicare malue| rint, docent exempla plurima , & Ariana fub |Conftantio Imperatore tempora: Plurimi exindè Martyres procefferunt. Longè minus in quavis divina re licuit ifta communio. Hinc ftatuit vulgaris Canon Apoftolicus: $i qui, Judaeorum vel Hæreticorum $yma' gogam ingreffus fit ad orandum , deponatur & fe' gregetur. Et Canon Laodicenfis cum illis orari à nobis vetat, ipforum celebrari fefta , accedi [Martyres, aut orationis vel fanitatis gratia intrari Cœmiteria aut Ecclefias : Prævaricantes aliquantifper à communione fufpendit . Etiam

ftitutiones Apoftolicæ apud Clementem Romanum. Et quarta Carthaginenfis Synodus: Cum

nonem in fermone ad populum Cæfarienfem laudat San&tus Auguftinus , dicens ad Emeritum Donatiftarum ibidem Epifcopum : Fratrem me accipe , ut fîmul oremur Patrem. Non tecum oro. Et rogatus, An debet Clericur praefemtibus Arianis vel alii r Haeretici * orare , Ó* an eum laedit , quamdo facit orationem feu oblationem , refpondit Timotheus Patriarcha Alexandrinus: Im divima oblatiome Diacomut amte falutationem loquitur, Qui mom communicatis ambulate. Non debent ergo intereffe, miffprofiteamtur fe pænitentiam a&uror & baerefm vitaturor. Tunc tamquam Pœnitentes aut CatechuF mCnOS

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

in domo privata cum ipfis orari interdicunt con- 33* 34* 37.

[ocr errors]

I. 7. c. 5.

[ocr errors][ocr errors]

menos admittit ad Narthecen : pertinacibus nul- ! lum in Ecclefia indulget locum. Ita re&è exponit Theodorus Balfamon . Quomodo Regiae urbis Bafilicas Demophilo Arianorum Epifcopo abflulerit, & Sanéto Gregorio Nazianzeno tradiderit Thcodofius Auguftus, refert Hermias Zozomenus, & adjungit : Poßquam Ecclefiam Demopbilus reliquiffet , ingreffus Imperator preces fudit. Et macrem fuam Nonnam , quòd Hæreticorum Bafilicas tranfiens nec falutarit , laudatus Gregorius laudat. Et de Saturnino Arelatenfi , & aliis cum ipfo in Arium propendentibus Epifcopis fcribit in libro contra Conftantium Imperatorem San&us Hilarius Pi&avienfis Epifcopus : Nec interim criminir loco duxi, quemquam aut cum bis colloqui, aut fufpenfa licet communiomi* focietate oratiamir domum adire, aut paci optanda fperare, dum errori, #ndulgentiam ab Anticbriffo ad chrißum recurremtium per pænitentiam præpararemus. Ait fe ipforum quidem non communicaffe perfonis, tamen adhuc intraffe Ec- .11as : Quòd manifeftè necdum effent Ariani , & quòd hac via fperaret corrigendos. Et ad populum Mediolanenfem , extra Bafilicas nefcientem orare , ideoque cum Ariano fuo Epifcopo Auxentio intrantem , haec fcripfit : cavete Anticbriffum, malè vos parietum amor cepit, malè Ecclefiam Dei jm te&ir aedificiifque veneramini, malè fub his momen pacii ingeritir. Ut cum Prophetis & Martyribus montes potiùs & fylvas, lacus, voragines, aut carceres oraturi adeant, hortatur & mandat. Ita enim in Oriente feciffe tunc fideles, plurimis teftimoniis & exemplis poffit demonftrari, Etiam ob Petrum Fullonem Eutychianiftam intrufum in ft '^m Antiochenam , fideles plurimos reli&is fuir fedibus ceffiffe ac fugiße , teftatur Felix tertius Pontifex in litteris ad Bythiniæ Clerum , & populum Conftantinopolitanum. Metuebant cogi ad intrandam cum ipfo Ecclefiam. De noftris vice-verfa Ecclefiis ftatuit laudata Synodus Laodicena: Quòd mem oportet Hæreticis concedere, ut in domum Dei ingrediantur , ß im Haereß permaneant. Eos nec ad Narthecem aut ferulam admittendos, fuprà nobis juxta Theodori Balfamonis Commentarium dixit Timotheus Patriarcha Alexandrinus. Qui tamen mos non fuit univerfalis. Quòd enim San&i Augu. finitempore Africana Ecclefia pertinaces etiam Hæreticos ad publicum Dei Verbum audiendum , adeoque & ad Narthecem admiferit cum Catechumenis, profitentur Canones Africani , Et Eritannionem Schytarum in Thracia Epifeopum , quod Valente Augufto Ariano Ecclefiam fuam intrante, fugerit cum omni populo ad aliam Bafilicam , laudat Hermias Zozomenus. Quoniam Principem expellere non poterat , ipfè cum populo exivit. Cur eundem Principem San&us Bafilius etiam ad fpe&tandum fuum facrificium admiferit intra San&tuarium , varia à variis adducitur ratio : Egoadfcribendum puto confuetis Bafilii difpenfationibus . Quòd item Levigildi, Arianorum Gothorum in Hifpania Regis, Legatos ante Ecclefiae ingreffum Galficani Epi;copi coegerint ad Catholicae fidei profeßionem, habes in Francorum Hiftoria apud

San&um Gregorium Epifcopum Turonenfem.

clefia gloriofiffimi Judices: Mor eff im Romana Ecclefia , ab ommi homine hofpite libellum fidei exigemdi , & ita permitti bumc in $an&um Petrum imtrare. Eft mos antiquiffimus. Etenim etiam ad fidem reverfus dixit Romae Pyrrhus Patriarcha Conftantinopolitanus: Dignus babear Templorum Apoftolorum, ac potiùs ipforum Primcipum Apoflolorum adoratiome. Ante profeffam enim fidem nulla ei fuerat fpes. Ita habes in Dialogo San&i Maximi . Et hinc Donatiftis , quòd Romae non folùm non offerre , fed neque San&orum Apoftolorum memoriis communicare poffent, improperat, atque inde Hæreticos effe praefcribit San&us Optatus Epifcopus Milevitanus. Addidit Pyrrhus : Deindè ut videam faciem $an&iffimi Papae, Romana enim Ecclefia Hæreticorum communionem femper fuit adeò averfata , ut nec ad fui Epifcopi videndam faciem admitteret ipfos, licet Patriarchas. Quem morem effè antiquiffimum lucet ex illis, quæ in errantis Cypriani Legatos fuiffe aéìa à San&o Stephano Pontifice , fuprà audívimus à San&to Firmiliano. Romanæ Ecclefiae pro Catholicæ communionis integritate conftantiffimus zelus infigniter fplenduit in Sch:fmate Acaciano. Nequaquam Hæreticus, fed Petro Mogo Alexandrinæ, & Petro Fulloni Antiochenae Ecclefiae Eutychiani• ftis invaforibus dumtaxat communicarat Acacius Epifcopus Conftantinopolitanus, ideoque natas inuer ipfum & Felicem tertium Pontificem lites & apertum Schifma compofiturus Anaftafius Imperator , unicam à Gelafio Pontifice po.wlavit gratiam, ut Acacii jam defunóti, vi• ri quqad cætera optimè de Ecclefiis meriti, nomen ih facris perfeveraret tabulis, & ad facrificium recitaretur. Verùm Gelafius repofuit: $icum in daaquaque Haerefi cum pravitatis au&ore dammato fucceffores ejus & complicet , atque bujufmodi feâatores polluta ccwmumione permixtos Catholica vitare debet integritar, ita cum Eutycbete Diofcorus ,

nur , ejufque commaumicator Acaciur , mcc mom etiam• Antiocbemur Petrus , cum fuis fuat ommimò participibus abdicam di . Non folùm ipfos Hæreticos, fed & quofvis ipforum communicatores affirmat eße pollutos & fcabiofos : Contagiofam effe hanc fcabiem ufque in infinitum, ideoque iftorum nulli pofTe à Catholicis fine ejufdem lepræ incurfu communicari. Et quia jampridem defun&us, ideoque à pœnitentiæ medicina feclufus erat Acacius, addit nullum effe remedium » nifi ut ejus contagiofum nomen ex omnibus Ecclefiarum tabulis radatur, Romanam Ecclefiam affirmat effe totius Catholicæ communionis radicem , fundamentum & centrum , ideoqueutià re&a fide indeclinabilem , ita & in fua çommunione immaculabilem . Et ità omninò oportere. Maculata enim Romana Ecclefia om*

| ném fibi communicantem macularet Chriftiani

tatem, atque ità Qrthodoxæ communionis San&imoniam demutaret in monftrum fœdæ confußonis. Et hinc de Anaftafio fecundo Pontifice

{cribit liber Pontificalis : Multi clerici & Presbyteri

Et in o£tava Synodo dixerunt de Romana Ec- 1- 6. c.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

. L 6, c. veri à communione Amafiafi erexerunt, eo quod 4Qw communicaffet fine confilio. Epifcoporum , vel Pref - ... : byterorum , vel Cleri cun&ae Catbolicæ Eccleffe • * At. 4. IDiacomo Tbeffalonicemff, nomine Photimo , qui com- emuni, erat Acacio. Et quia occultè voluit revoca1 re Acacium, & now potuit . Aliud eft Roma- nus Epifcopus, aliud Romana Ecclefia , aliud - ipfius Apofìolica Cathedra : Antiquiflima eft • illa diftin&io. Ne ergò maculatus Anaftafius I- Romanam etiam Ecclefiam aut Cathedram mao. cularet, ab ejus fe communione Cardinales Epif0- copi ac Presbyteri, & omnis Clerus fegregavem. runt. Ex eodem principio Hormifda Pontifex • Joanni Nicopolitano Epifcopo, novæ Epiri Me■ tropolitæ, per Dorotheum Theffalonicenfem 1 L. 1. Acacianæ fa&ionis Epifcopum ad communionem | 'i exa&o per pœnas graviffimas , ideoque ipfius m. licentiam poftulanti , refpondit : Noftra quoque ■ IÈ;jm. 17. communio contagium fufìimeret . Iftiufmodi licen'* tiam fine fuae & perfonae & Ecclefiae contagio af i• firmat non poße indulgeri, ideoque moriendum 1- potiùs, quàm Dorotheo communicandum. j- Et hunc Apoftolicum Canonem contemni pa£ fim à Gnofticis, Valentinianis praefertim, ideo0- que apud ipfos non communionem Ecclefiaftier cam, fed effe Gentilem confufionem, Tertulm. Iianus fuprà re&è praefcripfit . Quòd enim VaWc lentiniani damnarent Martyria , fidem fuam oci• cultarent, imö & negarent liberrimè , ubique 1- communicare fe fingerent , & cum ipfis etiam ue Gentilibus fe mentirentur Gentiles , affirmat fi- etiam Sanéìus Irenaeus . Eandem nequitiam a- omninò amplexus fuit etiam Manichæus ac :e Prifcillianus. Solam fidem fufficere ad falutem, i• nullum requiri opus bonum, nullum facinus aut )- flagitium , ideoque & nullam communionem

obefïè docuit cum omnibus ex ipfo natis fun- gis ac vermibus Simon Magus . Et adversùs hanc humanae vitae peftem San&us Jacobus Apoftolus fcripfit fuam Epiftolam. Qui poftmodum per Ætium ac Eunomium refumptus, & per iftius faeculi Patres in inferno fepultus error, noftro tempore per Martinum Lutherum ac Joannem Calvinum eft redu&tus in mundum. Etiam de nefcio quo Rhetorio fcribit Sanétus Philaftrius : Rbetorius ommer laudat haerefer , dicem , omner benè femtire , & meminem errare ex eis , fed ambulare benè omnes illos , & male eos mom credere. Et de Donatiftis ad ipforum in Rogati parte Cartennenfem Epifcopum Vincentium fcribit San&us Auguftinus : Multi mihil intereffe Epilt. 48. credemter , in qua quifque parte fit Chriftiamus , ideò permanebamt im parte Donati , quia ibi mati eramt. Cum noftris Lutheranis & Calviniflis volebant quemque falvari in fua fide, ideoque nullum à quavis communione metuendum contagium. Ejufmodi. Errones apud Eufebium Cæfarienfem Sanélus Serapion Patriarcha Antiochenus in litteris ad Roffenfem Ecclefiam appellat opinatores. Ortos affirmat ex Apocrypho Evangelio fecundùm Petrum. Quidquid fit, fuo adhuc tempore graffantem fabulam acerrimè infe&atur in Homilia de Evangelii profe&u San&us Joannes Tom. 5. Chryfoftomus .- Et Fauftinus ac Marcellinus Presbyteri Romani in fuis ad Theodofium ImChriff. Lupi Oper. Tom. V. -

[ocr errors]

:

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

[ocr errors]

peratorem precibus. fcribunt de lapfis in Arimipenfi Concilio,Epifcopis: Cùm advertù* fe libro* vel Epißolas finguli quique confcribant , tamem fibi omnes vel ex dire&a, vel ex obliqua concatematione communicant, Ipforum alios Origeniftas , alios Antropomorphitas , alios Apollinariftas , alios aßêverant effe Arianos, & pergunt : Inani ßudia Philofopborum , folis difputationibus litigamtet , non ut cbrifiiami ex devotione $acramenti, alter alterum velut impium devitanter, ut jam ficut in fcholis imgenii videatur inter eos effe certamen , wom autem facra defenfio verae Religionir , quamdoquidem inter fe Sacramenta mom feparant, cùm impii* fententiis ab invicem feparentur . Hoc autem ideò faciumt , quia eorum quidam bumanae glori«e , quidam avaritiae fudemt , & indè ef quòd fibi imvicem fub impia diffimulatione comludunt, ut mec poffeffones perdamt Eccleffae , nec homorer. Ecclefiam ab ipfis in Academiam , & fub fœdæ pacis nomine Catholicam communionem conqueruntur demutari in fcabiofam , confufionem , ideoque fibi potiùs cum ipfis placere bellum quàm pacem . Scio Fauftinum & Marcellinum fuiffe calumniofos Luciferianos: Ipforum tamen quaedam querimoniae non caruerunt fundamento. Qujdquid fit , iftud ipfum facinus fa&tioni Eufebianæ & omnibus Arianis adfcribit in Epiftola ad Patrophilum, & in Epiftola ad Evafenos Magnus Bafilius. Unur , inquit, illorum fcopus eff ubique quae fua funt quaerere, & pro amico babere, fi quis deMaleriis ipforum cooperetur, boffem verò ducant, M quis defideriir ipforum , reffat . Patenter haec, quafi totus mundus careat oculis, ab ipfis agi indignatur. Etiam de Iberis fcribit ad feptimum Ancyranum Canonem Theodorus Balfamon : Mihil referre dicumt , am cum Ortbodoxir, am cum Haereticir comedatur. Et de nefcio quo imperito Monacho fcribit & queritur in Prato fpirituali Sanélus Sophronius Patriarcha Hierofolymitanus: Ubicumque eum effe comtigiffet , imdifcretè commumicabat. Quod ipfum hodiè omnino fa&itant Lutherani etiam & Calviniftae. Quis enim ne- C. ,,g. fciat ab illis , ut Hæreticorum nomen & poenas evadant , & Miffas noftras audiri, & folemniter fumi etiam Euchariftiam ? Et quis nefciat iftud effe confilium & dogma Calvini ? Quöd profanam iftam confufionem horrendè ac frequenter V caftigare etiam in praefenti faeculo confueverit Divina juftitia , oftendi poteft exemplis multis& certis : Quaedam habes apud memoratos Fauftinum & Marcellinum.

Eft tamen locus difpenfationi ac Epickeiæ. In Regionibus enim, ubi eft Hæreticorum aut Schifmaticorum cum Catholicis numerofa ac inevitabilis, permixtio, quis nullam etiam in Divinis quibufdam indulgeat communionem? Moriendum potiùs eft , quam ullum ab ipfis accipiendum Sacramentum : Nam & Baptifma ab ipfis fufcipi non nifi in extrema neceffitate permittit antiqua Ecclefiae difciplina. Attamen fànxit quarta Carthaginenfis Synodus : Clericur Haereticorum & Scbifmaticorum tam convivia quam fodalitates evitet æqualiter. Ob nimiam Donati- C. 7e. ftarum multitudinem folis Clericis , non Laicis fanxit iftam legem. Et hinc de iifdem Dona

F 2, tiftis

I

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

+iftis queritur in libris adverfus Crefconium San&tus Auguftinus : Contingat alicui veftrum orare im mavi mobifcum , jam pollutus , jam traditor appellatur . Carthaginenfem , qui cum Hæreticis orare vetat & pfallere, Canonem vult ad folas Ecclefias & loca libera, non ad naves extendi aut fimiles neceffitates. Eadem de caufa Hæreticos atque Gentiles videntur Africani Epifcopi ad publicum Dei verbum admififfe. Ex ipfa & Magnus Bafilius apud Theodoreti Hiftoriam creditur Valentem Arianum Imperatorem etiam intra facra vela , imò & ad Altaris oblationem fufcepiße. Quod tamen mirandum eft potiùs, quàm imitandum . Unde quod in quibufdam Germaniæ locis Lutherani Canonici cum Catho1icis ßent & pfallant in Choro, & quòd in eadem Ecclefia aliud Altare hi , aliud ifti habeant , nullo modo eft probandum. Interim in quibufdam Orientalibus Bafilicis & Graeci Schifmatici & Latini Orthodoxi habent diftin&ta Altaria , imò & in eodem dicuntur celebrare . Nempe Pagana fub Turcis captivitas cogit ad multa diffimulanda. Re&è tamen cum Hæreticis vetans comedi, ipfos falutari permittit in brevioribus Regulis Magnus Bafilius : Quin & ita ftatui afíirmat Divino & Apoftolico Praecepto. Quomodo tamen San&um Joannem Apoftolum , vel

aevo illis dici vetantem , fibi conciliet, non vi

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

V I C T O R I S I I.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Ε Anc Synodum laudat Sigebertus } £3] Gemblacenfis: Balduimur Flam)i drenfi, cum Godefrido Lotharingiae Duce avunculum fuum Fredericum Ducem intra Antroverpum obfdet , fed concurrentibu* Lotharingis ab oppugnatione defijfit. Viéfor Papa 1, G,Ilia, veniem, gloriofè ab Imperatore fùfcipitur: Et eo praefente mom multò poff Imperator Henricus „„iu„. Ét poff eum filiu* ejus Henricus imperat ammif quinquaginta . Coloniae generali Conventu babito , Balduinus & Godefridu* mediamte Papa Viéìore , ad gratiam Regi* & pacem reducunÄ,. Et omnes bellorum motus fedantur. Et Siffriaus Presbyter Mifnenfis: Imperator Henricus defun&ur eff Leodii , & fepultus $piræ cum Patre fuo Conrardo Imperatore, cujus exequiis interfuit Papa Vi&or , & Patriarcba Aquilejenfis , & plurimi Epi

fuiffe feptimo decimo Imperii anno defun&um in fylva Hartz propè Butfeld, teftatur in Citizenfis Ecclefiae Chronico Paulus Langius . Quod ipfum confirmat, & latiùs exponit Hermannus Contra&us . Et Lambertus Schafnaburgenfis: Rex matalem Domimi Ratirbomae celebravit , praefente adbuc Vi&ore Papa , qui eximde compofitir mediocriter, prout tunc copia erat, Regni megotiir , im Italiam regreffur , quinto Kalendar Auguffi migravit ad Dominum. Porrò Godefridi cum Frederico difcordias exponit laudatus Sigebertus: Frederico Mofellanorum Duce mortuo , quia mare* filior nom babebat , quibus Ducatur competeret , Gotbelo Dux impetrato ab Imperatore etiam Mofellamorum Ducatu , in Lotbaringia potentiùr principatur. Haec fcribit ad undecimi faeculi annum trigefimum tertium , & ad annum quadragefimum quartum profequitur : Gotbelo Dux obiit, cujus

fçopi , & Nobiles . Henricum fubitanea morte

! filius Godefridus , dum el Ducatur Mofellanorum deme

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »