Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors]

. gula SanâiTAuguftini. Et lapfam ex Merovin

I. 3. c. 18.

' mom licet dicere cuiquam , Tumicam & fagum , texta

ac Grandimontenfem , nec non Regulares Canonicos Sanéti Jvonis. Tunc varii Religioforum Ordinum habitus primùm apparuerunt in Ecclefia, atque ita hanc per illos effè fa&tam Reginam circumami&tam pulcherrimis varietatibus, fcribunt Robertus Abbas Montenfis , Ottho Frifingenfis Epifcopus , Magnum Belgii Chronicon , & in litteris ad Eveshamenfem Abbatem Petrus Blefenfis. Hoc item faeculo vixit implacabilis Latinorum hoftis Theodorus Balfamon , in quadragefimi feptimi Carthaginenfis Canonis {Commentario laudavit Monafticam vitæ communitatem , & adjunxit : Hodie parum quid eorum, vel propemodùm mibil fit , Nam neque Monacbi fimul habitant, meque Afcetriae . In folis mulierùm cæmobiis fervatur bæc communij fimul vivendi ratio & babitatio. Apud Latinor autem bucufque fervatur ea vitae ratio . Ommer enim Monacbi mul comedunt & dormiunt . Confonat antiquus ac eruditus , in Conftantinopolitano Patrum Praedicatorum Conventu olim repertus , adversùm Græcos Schifmaticos & variam ipforum praevaricationem Tra&tatus: Pemes Graecorum Momacbor mom ef umum marfupium, fed obliti dicentem ,

|

NISI QUIS RENUNTIAVERIT OMNI3US QUÆ POSSIDET, &c. singuli babent j fíngula . Abfit ut in hunc Scriptorem potuerit j à Græcis regeri : tibi tu, migrae dicebat cacabus ollae. Ad plenè eradicandam proprietatis lepram Canon re&lè addit: Eij vi&um & veffitum praebeamt. Hoc enim eft primum & palmare Monachalis communitatis fundamentum , de quo in Epiftola ad Euftochium San&us Hieronymus : Quia

que juncis frata non babeo , ®conomus ita univerfa moderatur, ut nemo quid poffulet , memo mom babeat. Et de Monaftica San&i Fulgentii difciplina fcribit in ejus vita Ferrandus Carthaginenfis Diaconus: Diffribuebat planè ipfe cum fumma dif

cretione fervi, Dei meceffaria vitae fubfidia , fiagu- |

horum virer infirmitatemque confideram*. Verumtamem quibufcumque plus ceteris confulebat , eos bumi1itatem cuffodire amplius admonebat , dicemr ei*: De fubffantia communi quifquis aliquid plur accipit , omnium fit debitor, quorum eff illa fubftantia. Pordebitorem juvat fola bumilitar. $ic efficiebat , ne quis fcandalum pateretur, quando uui propter infirmitatem plur dare videbatur. Erat quoque ei mimia follicitudo praevenire cun&orum Monacborum petitioἈes , ante tribuendo quidquid tribuendum cuilibet vel neceffîtar vel ratio mamifeßa monßraret , Si qui, autem praefumpfijfet , priufquam acciperet , petere, megabat ei continuò , etiamf mereretur acci* pere, dicens Monachor debere iir , quæ acceperint , effe contentos . caeterum qui fibi plus quam indi* geant petunt, defideriis adhuc carnalibus ferviunt , & omninò mom perfe&è de cæleftibus cogitant , quamdiu quod fibi meceffarium fit ipfi ftbi , quia negotiamdo mon poffumt , petendo faltem providere fefiinant. Quae omnia lucidè defumpfit ex Re

giorum Regum ignavia difciplinam reftaurans fexta Parifienfis Synodus fupplicavit Imperatori Ludovico Pio, ut Abbates & Abbatiffae

1

comgregationes fibi commiffar , fve fpiritualiter £ve temporaliter, ex paterno affeéfu gubermare , eifque meceffaria ffipemdia fubmimffrare mom meg/igamt , me fortè propter aliquam imopiam & Divina Officia megligamtur , & ipfe Comgregationes irreligiofiùs vivere compellantur. Et fecunda Synodus Aquifgranenfis : I/lud meceffarium vifum eff de Monafferiit puellarum, quae im quibufdam locis lupamaria potiùr videntur effe quàm Momafferia , propter megligentiam ffipemdiorum , aut certè imfolentiam Praelatarum. Unde poffulandum efi , ut Religiofi viri ad boc dirigantur , ut talia inquirant , & fecundùm Religionem Deo placabilem ememdare fludeant , fcut & fuperiùs de clericis decrevimur. Utraque haec Synodus Regii brachii poflulavit auxilium ad exequenda illa, quæ & prima Aquenfis Synodus ftatuerat , nec non & ibidem faélus Abbatum Conventus, cujus hic eft Canon quinquagefimus tertius: Ut quotier expofcit meceffîtas , veffimenta & calceamemta , & omnia meceffaria fratribus demtur. Eadem Aquenfis Synodus paupe

proventibus mandat hæc omnia fuppleri. Reparatam tunc difciplinam humana infirmitas iterum fœdaverat , ideoque praefens Canon denuò repurgavit. Quod ipfum per Angliam , Germaniam, Italiam , ac alias Provincias ifto faeculo plures Synodi fecerunt. Verùm pofteà irrepfit alius abufus, in quem ftatuit Oxonienfis Synodus Stephani Cantuarien* fis Archiepifcopi: Decernimur , ut tam Momacbi, quàm Camomici Regularer, & Monialer , in umo Refeáorio fimuledant, nec per cuilibet, fed commumiter omnibur viéîualia praeparemtur. Nec fingulir eorum denarii pro vefiibur tribuantur, fed talia per certas perfonas adhaec deputatas diligenter expediantur, qui , ut quilibet indiguerit , & facultas domu* fuffimuerit, eis indumenta mimiffrent. Et cùm eis mova tradita funt, vetera ab eis recipiamtur , quæ in ufu pauperum vel alia r meceffîtater convertantur. Et in Albienfi Synodo Zoenus Epifcopus ac Innocentii tertii per Galliam Legatus. Nulli regu* c lari pro veßibus , feu pro pitantia , à fuo Majore pecuniae fumma detur , ad boc enim datur ei materia proprium retinemdi, fed omnes de vefiario in• duamtur. Et nova Benedi&tini Ordinis , quæ pro reformandis Narbonenfis Galliae Monafteriis confirmavit Gregorius nonus, Statuta : Duximus probibendum , me Monacbir detur pro vi&u pecumia

tu, alicui. Et fi fortè bucufque fuerimt affígnati , ab eo penitus auferaatur. Duo haec pofteriora Decre- T. taexftant apud Lucam Dacherium. Quòd ifta veftiaria pecunia fit fummum proprietatis & varii abufus fomentum, norunt Monafticarum rerum periti. Addit præfens Canon : $ecundùm Regulam San&i Benedi&i . In interrogatorio Caroli Magni Capitulari exftat hæc quaeftio : Monacbi effe poffînt praeter eor , qui Regulam Sanäi Benediâi obfervant ? Inquirendum etiam, fit Gallia Monacbi fuiffemt , priufquam traditio Regulae $an&i Benedi&i im bar Parocbias perveniffet ? Pofterior quæftionis pars eft inutilis ac imperita

Quis enim nefciat Sanâi Antonii inftitutum ex

ribus Monafteriis per Epifcopos ex Ecclefiarum íb

L. 1. c. 2.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Om. 2.

[ocr errors]

Italia in Gallias deportatum à San&o Martino, ac ibidem à San&o Vi&ricio Rothomagenfi Epifcopo, Joanne Caffiano , Sanétis Caefario & Aureliano Arelatenfibus Archiepifcopis , San&o Ferreolo Epifcopo Ucetienfi , & aliis pluribus ante San&um Benediétum Patribus fuiffe per omnes Gallias propagatum ? Quòd San£tus Vi&ricius Barbaram Morinorum terram, hoc eft , hodiernam Flandriam & Artefiam Monafteriis impleverit, teftatur Sanétus Paulinus. A San&o Benedi&to Monachos , qui ejus Regulam docerent , mi:ti in Galliam primus poftulavit Francorum Rex Theodobertus, ac impetravit San&um Maurum , qui in Andegavenfi agro cxftruxit Glanofolii Monafterium: Rei feriem latè exponit Monachus Aimoinus. Etiamnum Gallia habet plura Monafteria San&o Benedi&o feniora. Et hinc pofteriorem iftam quaeftionem in fubfequenti Capitulorum Brevi correxit ipfe Carolus per hanc quaeftionem : Qua Regula Momacbi vixiffent im Gallia , priufquam Regula Jan&i Bemedi&i im ea tradita fuiffet , cùm legamur

[ocr errors]

Monachor habuiffe , qui multò amte Jaméfum Benedi· &um fuit ? Hanc quaeftionem Epifcopis & Abbatibus Imperator propofuit, & quid refponfum fuerit ignoro. Refpondendum verò fuerat Monachos iftos vixiffe juxta aliquam ex Regulis jam laudatorum Patrum . Quin tamen San&us Maurus Magiftri fui Regulam, Regio

-favore fretus, propagare ftuduerit non eft du

dubitandum . Et coeptum ab ipfo opus infigniter adjuvit San&tus Gregorius Magnus , fcribens in libris Dialogorum : Bemedi&us Vir Dei inter tot miracula , quibus im mundo claruit , do&rimae quoque verbo mom mediocriter fulfit. Nam fcripfit Monacho

rum Regulam, difcretiome praecipuam , fermone lu- |

culemtam . Cujus fi quis fubtiliùs morer vitamque vult cognofcere, poteft in eadem inftitutione Regulæ omnes Magifferii illius a&7us imvemre : Quia Jam&us Vir mullo modo potuit aliter docere quàm viait. Quòd San&us Gregorius San&i Benediâi

Monachus fuerit, & juxta ejus Regulam in fuo |

ad Clivum Scauri Monafterio vixerit, Joannes Diaconus affirmat effe luce clarius , & profequitur : Gregorius fui Monafferii Momacbor , Benediéfi utique Reguli* mamcipator , im Saxomiam , id eft Angliam , definavit . Et infrà : Quòd monachi, qui à Gregorio in Saxoniam miffi , $an&i Eemedi&i Regulae fuerint mancipati , inter alia i/lud etiam offendit , quod ex ipfur difcipulit vix poteß in illi r partibus Monacbus aliquis inveniri, à quo mom obfervetur tam in propofito, quàm im cultu Regula Benedi&i. Omnem Anglicanum Clerum effe Monafticum , & ipfas etiam Epifcopales Ecclefias non à Clericis, fed à Cathedralibus Monachis regi juffit laudatus Gregorius: Juffit effe, uti eft etiamnum hodiè , Benediétinum. Et hinc ad plenam Angliae Synodum dixit San&us Wilfridus Archiepifcopus Eboracenfis, Se primum fuiffe qui verum Pafcba in Northumbria Scotis eje&is docuerit , qui cantur Ecclefiaff*cor Antipbomatim inftituerit , qui $an&iffimi Benedi&i Regulam à Monachir obfervarijufferit. San

[ocr errors]

mum Malmesberienfem. Etiam à Jacobo Syro adversùs Chalcedonenfem Synodum , circum• fcriptos Armenios ad re&tam viam reduxit, & Romanos infuper ritus ipfis perfuafit Gregorius, atque ità de eorumdem Patriarcha Nierfe habet ipforum Menologion : Nierfe , Lampronemfr ex Graeco vertit in Armemium hiftoriam $an&i Gregorii Papae Romanorum , & Regulam

, Ius Auguftinus Saxonibus dederat , Wilfridus Fol. *66. traduxit ad Scotos. Exftant haec apud Guiliel

[ocr errors]

li&tis Sanéti Bafilii inftitutionibus, Nierfes fuis Monachis impofuit San&i Benediéti Regulam, imitatus Gregorium, qui ipfam impofuerat Romanis. Hinc & hujus hiftoriam , feu Dialogorum libros tranftulit in Armenium . Quòd nempè ifta Regula cum fuo auétore , & omnis Monaftica vita ab hifce libris infigniter commendetur. Et hinc lucet primam horum librorum Græcam translationem non eße à Zacharia Pontifice, fed multò priorem. Quod interim laudatam Regulam omnibus Italiæ Monachis Gregorius impofuerit , non eft ambigendum. Et ità omninò credidit fecunda SynoJus Duziacenfis : Beati Benedié71 Regula $a v&/o $piritu promulgata , & laudis auéìoritate Beati Papae Gregorii inter Canonica , Jcriptura , , & Catholicorum Do&orum fcripta efi temeri decreta . Ex eodem principio laudata Regula plurimum profecit etiam per Gallias. Quod p tt San&i Mauri adventum vix ullum fit in Franci , fundatum , nifi fub San&i B:nedi&i aut San&ti Columbani Regula Monafterium , poffit facilè & lucidè demonftrari : Et variis exemplis demonftravit in fuis ad trigefimam fecundam San&ti Lanfranci Epiftolam notis Lucas Dacherius. Quæ verò fit San&i Columbani Regula, edicit in sfui Befuenfis Coenobii Chronico Joannes Monachus: Amalgarius Dux fub mamu filii fui Waldaleni , & fub Regula Beati columbami ftuduit Monacbor aggregare. Et ab ipfo relatum, quo fundatio ip{a confirmatur , Clotarii Regis Praeceptum : VValdalenus Abbas Monacbor fub Regula Beati Columbani , feu Beati Benedi&i adunavit . Beatus Columbanus fecit quod poftea Cluniacenfes , Ciftertienfes, ac Cœleftini funt imitati. San&i Benedi&i Regulæ quædam conftitutionum additamenta fuperpofuit : Et haec aggregata funt Regula San&i Columbani , Cluniacenfis , Ciftertienfis , aut Coeleftina. Rem infigniter elucidat in Hiftoria Ecclefiaftica Odericus Vitalis : Columbamus admirandae $an&itati* Pater inter praecipuor laboravit , figmir & prodigiis gloriorè inter Terrigemar effü'fi: , & $piritu, fan&o edo&us Monachalem Regul.im edidit, primufque Gallis tradidit , Floremtiffimi de Jcbola ejuf Momachi prodierunt, & in mundo, velut affra in firmamento , virtutibus micuerunt . Eufafus enim Lexovienfi , Agitur Rebacenfr , Faro Meldemfir , Audomarus Bonomiemfir , Philipertur Gemmeticenfit , aliique plures Epifcopi & Abbates excellentiffimae proceffere Religionis , quorum $an&itas evidentibus miraculis cælitur offenfa eß, ipforumque fudio in filii, Ecclefia infigniter propagata . Ipf ,

in L. 1. c. i.
0- V.
li- Epift. *8.

L. 1. c. n• ££• 33•

C. I 13,

C. " Lib. i. J * a

I. L• &. c.36.

L. 4. c.8o.

1 C. 82.

rfor,

Lib, 8,

[ocr errors][merged small]

reor , beatum Maurum ejufque $ocior & Difcipulor moverunt , utpotè vicimi , & ab ipfi , ficut ab aliir $cripta Do&orum , aedificationi r caufa $am&7i mormam fufcepere Bemediéfi : Ita tamen ut nom abborreremt fui . Jtatuta Magiffri , almi videlicet Colum bami. Et hæc Regula non folis novis fuit impofita Monafteriis, fed infuper jn fuis Canonibus generatim fanxit, San&us Leodegarius Epifcopus Auguftodunenfis : De Abbatibus vel Momacbi, ita obfervare comvemit , ut quidquid Camomi. cur Ordo ve/ Regula 5am&fi Bemedi&i edocet, & implere & cuffodire im omnibus debeant. Si enim haec omnia fuerimt legitimè apud Abbate , vel Momafleria comfervata , & mumerur Momacborum , Deo propitio , augebitur , & ommi* mumdu* per eorum orationes affi. duas malis carebit coutagiir. Per Canonicum Ordinem intelligit generales Ecclefiæ de Monafti

ca difciplina Canones, his folis dicit fuæ Diœ

Ad. 79.

cefis Monachos fuiße tunc ufque direétos, deineeps autem decernit dirigi etiam per Regulam Sanéti Benedi&ti. Aut fanè nefcio cujus fui AntecefHoris fimi!e Statutum innovat & confirmat. Et fuo , quod Corbeienfi Monafterio dedit, privilegio Bertefridus Ambianenfis Epifcopus adjunxit : Illud addi placuit , ut ipff Momachi fub Regula $an&i Bemedi&i , ve/$am&7i Columbami comverfari & vivere debeat . Particula , vel , hic non difiungit, fed explanat, & æquivalet vocibus , Id eft : Bertefridus vult Corbeienfes , alterius anteà difciplinae Monachos, deinceps vivere fecundùm San&i Benedi&i Regulam , & illi fuperpofitas conftitutiones San&i Columbami. Apoftolica hodie Sedes Ecclefiis ac Monafteriis privilegia dat ea lege , ut deinceps admittant & obfervent Romanum Miffale ac Breviarium : Eodem modo Gallicani tunc Epifcopi honorarunt Regu!am San&i Benedi&j. Merowingiorum interim Regum ignavia, & Caroli Martelli in ipfos ac Ecclefiam violentia

[blocks in formation]

nefcio qua Germanica Synodo fub Hilderici regno & Carolomanni Principatu edidit hunc pro univerfa Francorum Ecclefia Canonem : Decermimur ut Momachi & Ancillae Dei Monafferiales juxta Regulam $an&i Benediâi Caenobia , vel Xemodocbia fua ordimare , gubernare , vivere ftudeant , & vitam propriam degere fecumdùm prædi&i Patris ordimationem mom megligamt . Et in Synodo Leptinenfi : A5bater & Momacbi receperunt Regulam 5am&fi Patrir Benediâi ad reftaurandam mormam Regularis vitae. In notis ad trigefimam fecundam San£ti Lanfranci Epiftolam eruditus Lucas Dacherius urget verbum, Recipio , folis amiffis rebus convenire, & concludit : Declarat ergo $ymodus illa Abbate r & Monacbor , qui Leptimas comvemerant , Bemediâimae Regulae obfervationes fufque deque habitar , ejur famé7iomibus ultrò fubmittemte , , , ad priffimum velle rigorem revocare . Exiftimat omnes Franciae Monachos jam olim fuiße ad Sanéti Benedi&i Regulam compulfos , & iftam antiquam conftitutionem hic innovari . At certum eft falli. Iftam enim conftitutionem nulla commendat antiqua memoria : Nec verofimile eft , quod ad Sanéti Mauri ingreffum & praedicationem cunéta Galliae Monafteria San&orum Martini, Honorati, Cæfarii, Ferreoli, Aureliani, ac aliorum Patrum Regulis valedixerint. Etenim dudum poft San&ti Mauri adventum San&tus Donatus Vezontinenfis Epifcopus fuae Pro

[merged small][ocr errors]

vinciæ Monachis fcripfit fingularem Regulam ,

adeoque San&i Benediéti Regula non poteft tunc omnes Galliae Monachos obligaffè. Quapropter Leptinenfis Canon refpicit prioremGermanicum. Hunc quidam prioris fuae Regulae tenaces Abbates aut admittere detreétaverant, aut admiffum

excufferant, redeuntes ad avitam Regulam: Et.

fi tandem in Leptinenfi Synodo Sanéti Benedi&i Regulam receperunt. Addidit proxima fub eodem Hilderico Rege & Majore domus Pippino celebrata Synodus Sueflionenfis. Ordo Momachorum vel Ancillarum Dei fecundùm Regulam fan&am fiabili, permaneat. Sanéti Benedicti Regulam per antonomafiam titulat abfolutè Regulam , & quidem Regulam fan&am , & de ipfius apud Leptinas recepta ab omnibus profeffione vult deinceps non cefpitari : Ipfam fancit eße immobilem ac inconcuffam . Quæ omnia à Carolo Magno per magnam omnium Abbatum Synodum fuiße innovata & confirmata fecundo noni faeculi Anno , teftatur Chronicon Monafterii Mofiacenfis . A&ta latent aut perierunt.

Verum nec hac via Regulam fuiffe immobilem demonftrat fuprà adduétum interrogatorium ejufdem Caroli Capitulum . Inter Benedi&tinae ac inter alterius Regulæ profeffores orta eft magna diffènfio : Ißi ante San&i Benedi&ti Regulam afferuerunt nullos in Gallia fuiffe Monachos , ideoque folos iftius Profeffores effe genuinos ac legitimos Ecclefiae Gallicanæ filios. Erat affer

[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Monachus , & qua ille Regula vixiffet ? Videtur Benedi&inae Regulae refutatoribus faviffe , & ipfos ad illam noluiffe compelli. Per femetipfum interim definire noluit , fed controverfiam propofuit Moguntinae in Epifcopos , Abbates, ac Proceres diftributae Synodo, cujus Prologus haec habet: In alia turma comfederumt Abbater ac probati Monachi , Regulam $am&i Bemedi&i tememter atque tra&amter diligenter, qualiter Momachorum vitam in meliorem ffatum atque augmentum cum Dei gratia perducere potuiffemt . Monafticum ftatum Carolus volebat plenè reparatum : Hinc per ipfos Abbates SynodaJiter difcuffum voluit, an hunc ad finem expediret Benedi&tinam omnibus imponere, an fingulis fuam priorem Regulam permittere ? Ac tandem San&tus Benedi&tus vicit, & prodiit hic Canon : Abbater cemfuimus ita cum Momachir fui , pleniter vivere , fcut ipfi qui in praefemti $ynodo aderant , palàm mobi* ommibus promiferunt, id eft, fecumdàm do&rinam Regulæ $an&i

[ocr errors]

Confirmavít fecunda Remenfis Synodus: Leé?a eff Regula $an&i Bemedi£i , ut ad memoriam reduceretur Abbatibu r minur fcientubur , fi qui fortè adfuerint, qualiter & fe & fuo , fecundùm eamdem ARegulam cuflodire valerent atque gubermare . Utraque haec Synodus celebrata fuit anno tertio decimo noni .faeculi : eodem anno ftatuit tertia Turonenfis : Monafteria Momachorum, im quibus olim Regula beati Benedié7i Patri r comfervabatur , fed munc fortè qualicumque megligemtia fubrepente remiß fùs ac diffolutiùr cuffoditur, vel certè penitùs abolita megligitur , bonum videtur ut ad priffimum revertamtur ßatum , & Abbater eorumdem im eodem babitu & vita , qua ipfa Regula praecipit eor incedere, vivere ffudeamt. Quomiam aliqua funt Momafferia , im quibus jam paaci fumt Momacbi, qui praedi&i Patris Regulam fuir Abbatibus promiffam habeamt. Quippe cum ipfi Abbater magis Camomicè, quam Monacbicè , inter fuor converfari videntur. Receptam ac profeffam in Leptinenfi , Sueffionenfi , ac præfertim Aquenfi Abbatum Synodo Regulam quidam Turonenfis Regionis Abbates denuò excufferant, ideoque ipfos ad illam laudatus Canon denuò coegit. Eundem fcopum habet fecunda Synodus Cabilonenfis: De Abbatibus & Monacbi r idcircò hic pauca fcribimur , quia penè ommia Momafferia Regularia im bi, Regionibus comfiituta fecumdùm Regulam $am&i Bemedi&i fe vivere fatemtur. Imquiratur ergo diligenter, ubi fecumdùm ipfum Ordinem vivitur, & ubi ab ipfo ordime digreffum e/? , ut juxta ejufdem beati viri imffitutiomem vivere certemt , qui fe ut ita viverent cum atteffatione profeffi fumt. Eos qui ufque huc Regulam iftam profeffi non fuerant , videtur ad ipfam admittendam non velle compelli. Quidquid fit, poft tot Synodorum Decreta & Canones Regulam nondum fuiffe in omni Francia firmatam demonftrant fequentes ab Aquenfi, quam ad patris Caroli exemplum convocave. rat Ludovicus Pius, Abbatum Conventu editi Canones: Ut Abbater, mox ut ad fua Momafieria remeaverimt , Regulam per fingula verba difcutientas pleniter legant , & intelligenter , Domino opi

tulamte , efficaciter cum Monacbis fuir implere fiwdeant. Ut Monacbi omnes , qui poffunt , Regulam memoriter difcamt. Ut officium juxta quod in Regula $am&i Benedi&i comtinetur, celebrent Monacbi. Et Canon fecundæ ibidem Epifcopalis Synodi: Monacbi fecumdùm traditam à Beato Bemedi&o Regulam umamimiter, quantumcumque poffè eft , cujufque Religionis Regularem vitam im omnibus fe&7emtur. Lucidè mandat quafcumque deferi Regulas & acceptari folam San&ti Benedi&i . Et hafce Synodos laudat Ludovici Pii Annalifta Aftrologus : Conventur Aqui[grani poff matalem Domini habitur, im quo multa de $tatu Eccleßarum & Monafferiorum tra&ata atque ordinata funt . Et adjungit: Conflituit Deo amabili , Ludovicus Imperator Bemediéfum Abbatem , & cum eo Monacbor flrenuae vitae , qui per omnia Monafteria Monacborum eumter , redeuntefque , uniformem traderent cum&ir Momafferiis , tam viri, quàm $an&?imomiali. bus faemrimis , vivemdi fecumdùm Regulam $am&i Bemedi&fi incommutabilem morem . Notanda eft vox , Incommutabilem : Edicit quód Ludovicus peremptoriè obedire jufferit , & deinceps de hoc articulo non difceptari . Confonat Lambertus Schafnaburgenfis : Praeceprum ef? ut ommer Monacbi cantarent Ordinem $an&i Benedi&i. Ludovicus Pius Aquifgrani babuit $ynodum , ibique ordimavit vitam Momachorum . Utique juxta Regulam laudati Patriarchae . Alias Synodos de hac re Lambertus non memorat : Quòd hæc fola fuerit irrefragabilis , ac nullum relinquat tergiverfandi locum. Et ità poft tot Synodos , Canones, ac Regia Decreta per omnem Franciam Regula tandem plenè triumphavit. Et ex his lucet ipfam ufque ad San&ti Bonifacii Apoftolatum in laudata Monarchia non fuiffe univerfalem. Et ex ifto tempore Gallicana Ecclefia San&i Benedi&i Regulam coepic abfolutè per Antonomafiam appellare Regulam , Ordinem, San&um Ordinem , aut Regulam San&tam. Ità fuprà audivimus à Synodo Sueffionenfi, & Aquenfi Conventu Abbatum. Etiam Vernenfis Synodus ftatuit : Momafferia tam virorum quàm puellarum fecumdùm ordinem Regulariter vivamt . Detreétantes Abbates aut Abbatiffas mandat per Epifcopum , aut etiam per Metropolitam aut Synodum compelli, & concludit de contumacibus : Honorem fuum perdant , & tales im eorum loco comffituantur, qui fecumdùm Ordinem $an&um ipfum gregem regamt . Ordo Sanétus idem eft quod Regula fanéta. Et Moguntina fub Carolo Magno Synodus: Decrevimur, ficut $an&a Regula dicit, ut Monafferium , wbi fieri poffit , per Decamor ordinetur , quia Praepofiti fepè im elationem imcidumt. Ubi clarum eft intelligi Regulam San&ti Benedi&ti. Eodem modo in litteris ad Goiffridum Conftantienfem in Normandia Epifcopum loquitur ex Gallicanæ Ecclefiae Monacho Cantuarienfium Archiepifcopus San&tus Lanfrancus : De fervanda Regula profeffiomem fececerunt. Ad fervandam Regulam momeantur. Iftis nempè temporibus & Gallicana & Anglicana Ecclefia non admittebat aliam Monachalem Regulam, ideoque ad illam denotandam nulla • fpeci

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

fpecificante voce erat opus . Omittere nolim grande encomium, quod illi dat in fuo adverfus Dudam lapfàm Monialem Decreto fecunda ! Synodus Duziacenfis : Samé}ur $piritur per Beatum Bemedi&um eodem fpiritu, quo & $acri Camomer comaiti fumt , Regulam Momacborum edidit. Al- | Hudit ad phrafim Sanéti Leonis , qui generales Ecclefiae Canones dixit Spiritu Dei conditos, & votius mundi reverentia confecratos . Quod ipfum encomium repe:it Synodus Trosleiana. Interim ex laudato Vernenfi Canone iterùm lucet , quod ad laudatam Regulam cun&is Franciae Monachis imponendam & Synodi & Reges debuerint quafi fudare fanguinem , & Abbatibus degradationem comminari. Quin à S Gregorii temporibus in Sicilia , «Corfica , Sardinia , ac aliis Italiam refpicientibus Infulis eadem Regula fuerit univerfa!is,non eft duobitandum. Ifto enim tempore Corfica & Sicilia *refpícíebant urbem ac eius Pontificem uti fuam Metropolim atque Metropolitam , ideoque non minus apud ipfìs , quàm in hac laudata Regula habuit plenum vigorem. Et varia S. Benediéti Monafteria Gregorius apud Siculos exflruxit. Sardinia fèmper habuit fuam Ecclefiafticam Metropolim. Verùm quomodo Gregorius dile&am Regulam, quam traduxit in alieni Patriarchatus - Armeniam, in fubditam fuae Dioecefi ac viciniffimam Provinciam non traduxiffet ? Quòd ipfam in Hifpanias traduxerit , certo teftimonio firma

re non poffum , & non velim divinare. Quid4quid fit , ipfam admifit , & omnibus fuis utriuf•que fexus Monafteriis impofuit Hifpanorum fub San&i Leonis noni Pontificatu celebrata Coya<enfis Synodus: Omnes Abbater & fratre , fuo ; Monafieria , & Abbatiff.e fe & Monaile, fua , & Monafieria fecundum Beati Bemedi&i regamt $tatuta. E Saracenica fervitute exurgere tunc incipiebat affii&ta Hifpania, ideoque & lapfam reparare difciplinam . Quod Sanétus Auguftinus , ufitato iftius faecu3i more, Monachatum cum Baptifmo acceperit , Jucidè in ejus vita affirmat San&tus Poffidonius. �uod & ipfe & omnis Africa vocem , Momaffe. rium , ufque ad ejus tempora ignorarit , habe mus in o&tavo Confeffionum libro , ac in no-nagefimo feptimo traétatu fuper Evangelium San&ti Joannis. San&i Antonii Inftitutum ipfe ex Italia portavit in Africam , & ab Aurelio Carthaginenfium Primate adjutus quaquaverfum propagavit . Hinc enim maledicus ConftantinenGum Donatiftarum Epifcopus Petilianus Circumcelliones improperanti repofuit Monachos , & cum farcafmo eft percunétatus : Quid fumt Monacbi ? Monacborum momem ubi babetur im $acris litteris ? De adve&tis in Africam Monachis culpavit Auguftinum, quafi novis monftris illam maculaffet , Et quòd Regulam viris fcripferit, & pofleà San&imonialibus ex nata occafione dumtaxat accommodaverit , poffit lucidè demonftrari, Et hinc ad Sanéti Dionyfii Abbatem non malè fcripfit Stephanus Tornacenfis Epifcopus: Beato Bemedi&o $acræ Religioni, Privitia , ftm&us contulit Auguffimu*. Hoc eft , propagandi Monachifmi dedit exemplum , Neu

ter enim induxit novam Monachifmi fpeciem, fed San&i , quod unicum tunc in Ecclefia, Antonii Inftitutum novis dumtaxat , & ad fua tempora & loca accommodatis legibus polierunt & propagarunt. Ex Auguftini propagine fuit San&tus Fulgentius. Hinc omnia , quæ intra Africam , & exul in Sardinia fundavit Monafteria, certum eft fuiße Auguftinianæ Regulae . Uti Judaica in Apoftolos perfecutio plurimùm Ecclefiae profuit , & fidem feminavit per omnem mundum, ità & Wandalica perfecutio Religionem ac Regulam Auguftinianam. Etenim de Ruffiniano Byzacii Epifcopo fcribit in San&i Fulgentii vita Ferrandus Diaconus , vel quis alius antiquus Do&or: Epifcopus quidam Ruffmiamur momine , qui perfecutionis violemtiam fugiendo declimam , ex Byzaceno Concilio mavigarat, Provinciæ Siciliae vicimus im quadam breviffima commorabatur Infula , vitam Monacbi laudabiliter gerent.

Utique ædificato iftic Monafterio . Dixi: Ve! quir aliur. Etenim in operis praefatione Scriptor ille affirmat fe in Sardinia fub exule Fulgentio fuifle Monachum : Quod Ferrando Carthaginenfi Diacono videtur non quadrare. Et de San&to Gaudiofo Aptungenfi Epifcopo, ac Quodvultdeo Primate Carthaginenfi fcribit ad Nico

laum fecundum Pontificem San&us Petrus Da

miani : Beatur Gaudiofu r Aptumgemffi Eccleffae, quae, Africamae Diœcefi eff , Cathedram obtimem r, Wamdalir Africam devaffamtibus , cum Jamé7o Quodvultdeo ac cæteris Præfulibur fugit, & in Parthe*ope Civitate Monafterium comdidit. Loquitur ex

Geizericus Rex memoratae Urbis Epifcopum, id eff , Carthagimij , Deo & hominibur manifeffum , momime.Quodvultdeus , & maximam turbam Clericorum, navibus fra&i , impofitam , mudor atque exfpoliatoj expelli præcepit . Quor Domimur mifèratione bonitatir fuae , profpera mavigatione Neapolim Campamiae perducere digmatur ef? civitatem. Et hi iftic Monafterium conftruxerunt. Hic eft ille Quodvultdeus , ad quem Ecclefiæ Carthaginenfis adhuc Diaconum San&us Auguftinus fcripfit librum de Hærefibus. Et de Africano Monacho San&to Donato fcribit in virorum Illuftrium Catalogo Sanétus Hildefonfus Archiepifcopus Toletanus : Domatur , & profeffîone & opere Momacbur, cujufdam Eremitae fertur im Africa exflitiffe Difcipulus . Hic violemtiar Barbararum Gentium , atque ouilir diffipationem , & gregis Monachorum pericula pertimefcemr, ferè cum feptuaginta Momachir, copiofifque librorum coaicibus , mavali vebiculo im Hifpamiam commigravit , qui . ab illußri Religiofaque fæmina Mimcbea fubfidiis ac rerum opibus mimiffratir, Servitamum Monafferium vifu* ef? comffruxiffe. Iffe prior in Hifpamiam Momafficae obfervantiae ufum & regulam dicitur adduxiffe , tam vivemj virtutum exemplis mobilir, quàm defun&us memoriae claritate fublimi*. Hic & im prae• fomti luce fubffem , & im crypta fepulcbri quiefcem , fignis quibufdam proditur effulgere faluti* : Undè & momumentum ejus bonorabiliter colere perhibemtur Imcolae Regionis . Eundem Donatum laudat in fuo Chronico Joannes Abbas Biclarenfis : Donatur Abbas Monafterii $ervitaai . . 7111

[ocr errors]

Wandalica Victoris Vitenfis Epifcopi hiftoria : ,;, .

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »