Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors]

adolefçentiæ fgnific.ire noluit. Nam profe&ò f adolefcemtiam fgnare voluiffct , mibil dicere prohibebat, INom adolefccntem. Ne ipfè quidem cùm ad Timotbcum fcribcrct , aetatem in Epifcopo fummoperè inquircmdam monuit , Ncmo adolefcentiam tuam contemmat. Apoftoli voces, Nom Neophytum eodem modo interpretatur Theodoretus : ApofloJus , ut exifiimarumt nonmulli , temeram ætatem mom excludit. Beatus emim Timotbeuf , ad quem haec fcripfit , adbuc adolefcem* lege , fufceptt. Quin ipfe aivimus Apoflolur, cùm effet adolefcenr , vocatu ; cff . Et laudatum Canonem effe, non ab Apo{tolis, fed à Patribus , difertè affirmant quarta Toletana Synodus, & prima Aquifgranenfis. Refpondeo Canonem effe antiquifîîmum. E

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

-de noßris Epifcopis & Presbyteris : Præfaemt -probati fewiore r . Et in Praefcriptionum libro hae-reticorum ordinationes dicit efíe temerarias, le-ves, inconftantes , & adjungit : Nunc Neophy -gor conlocamt , munc faeculo obffri&or , mumc Apoffa* tas moflror. Eos de juniorum proveétione non ar-guit, quod univerfalifììmum Ecclefiae Canonem

nullus eo ufque praefumpfiffet prævaricari. Vel

[ocr errors][ocr errors]

-juventutem , quæ & annum trigefimum comple, , ,,, stitur. Nam & Sancti Hieronymi fratrem Pau

Jinianum, qui triginta erat annorum , Joannes Hierofolymae Epifcopus puerum appellavit . s Quidquid fit de promoto per Prophetiam feu - divinam revelationem Timotheo , quotquot or..dinandis Sacerdotibus aut Diaconis annos præ. figunt antiqui Canones , nullomodo inducunt - novam legem, fed dumtaxat firmant avitam con-fuetudinem . Omnium antiquiffimus Neocaefa• reenfis aliud non flatuit , quàm fuper trigefimo - Presbyteri anno ob folam fcientiæ aut vitae emi- nentiam non poffe difpenfari. Quorumdam Epifcoporum compefcit exceffus & prævaricationes. Quocirca hic locum omninò habet à Sanéto Auguftino in litteris ad Januarium fixa Regula: : Illa quæ mom fcripta , fed tradita cuffodimur , quæ quidem toto terrarum orbe obfervantur, damtur imtelligi vel ab ipfis Apoflolis vel plenariir Conciliis commemdata atque fatuta retineri. At verò hæc univerfalis difciplina eft omni generali Concilio - manifeftè antiquior: Eft ergo ab ipfis Apoftolis. -San&us Joannes Chryfoftomus ac Theodoretus - dumtaxat volunt non fuiffe fcripto ab Apoftolis traditam. ,

Altera quæftio eft , Quis ordinandorum Sa-' cerdotum àc Diaconorum aetatem ad praefentis]

candem temporis normam perduxerit? Refpondeo praefentis Synodi Canonem ab omnibus ejam Galliæ Ecclefiis non ftatim fuifle admif{um. Hinc enim ipfum in Melphitana Synodo

innovavit Urbanus fecundus. Qgòd non fofummodò adversùm Italos , fed etiam adversùm Francos innovarit, lucet ex Stephano ejufdem faeculi Auguftodunenfi Epifcopo , qui in libro de Sacramento Altaris docet vigefimo primo artatis anno poffe Diaconum confecrari. At verò ejufdem faeculi Doétor Sanétus Bernardus fuprà nobis dixit nullum ante vigefimum quintum in Diaconum , aut ante trigefimum annum poffe in Presbyterum confecrari , nifi fuerit ejufdem cum San&to Malachia fan&itatis. Lucidè laudat noftrum Canonem , qui & in ordinandis exquirit iftam ætatem, & ob infignia ordinandi merita indulget praeveniri . Hac igitur in re non concordabant Ecclefiae , & antiqua difciplina videbatur ægrè reparanda . Hinc in Lateranenfi Synodo Alexander tertius emifit Canonem , quoad facros Ordines & Ecclefiaftica minifteria edixit requiri maturitatem ætatis , gravitatem morum, & litterarum fcientiam , ideoque neminem , qui trigefimum necdum compleffet annum, in Epifcopum eligi ; nu!!um qui necdum attigißet vigefimum quintum permifit in Decanum , Archidiaconum , aut Parochialem Prefbyterum promoveri , & adjunxit : Cùm autem af

[ocr errors]

fumptur fuerit , f Archidiaconur im Diaconum, De- Cap. 3.

cami & reliqui admoniti mom fuerimt praefixo à Camomibus tempore im Presbytero , ordimati , ab illo removeantur officio. Qgaeftio efl , Qui Canones à Pontifice intelligantur , & funt variæ fententiae. Res tamen mihi videtur plana. Exiflimo Pontificem refpicere ad Claromontanum Urbani fecundi Canonem , quem in hocce compendium

redegit Lambertus Atrebatenfis Epifcopus : lu* ftt Decanus in Ecclefia , miff Presbyter, mullur Arcbidi.tcomus mifi Levita. Sub voce , Decamur, comprehenduntur quævis curata beneficia. Quod Decretum Pafehalis fècundus, Innocentius fecundus , Calixtus fecundus , Eugenius tertius , & variæ Provinciarum Synodi frequenter confirmarunt . Simoniacam puerorum haerefim conati funt per ipfum penitus eradicare. Sed plenam executionem inveteratus abufus impedivit. Hinc ipfum moderatus eft Alexander tertius: Permifit beneficia illa poft expletum vigefimum quartum ætatis annum acceptari à necdum ordinatis , ea tamen lege ut præfixo per Sacros Canones tempore debitum fuo beneficio ordiaem acciperent ; poft vigefimum quintum in Diaconos, poft expletum trigefimum annum ßatim in Presbyteros confecrarentur . Hoc eft enim tempus per Sacros tunc ufque Canones conflanter præfixum : Quare praefentem noftrum, & alios de hac ætate antiquiores Canones Alexander confirmavit . Verùm & hoc Decretum pertulit prævaricationes. Quare in Lugdunenfi Concilio ftatuit Gregorius decimus, ut omnis habens curatum beneficium intra annum, nifi illud vellet perdere, facro Presbyteratus ordine, atque ita plena officii fui capacitate infigniretur. Non differri ad annum, fed ultra non differri juffit, atque ità indulfit completo vigefimo quar

to ætatis anno accipi Presbyteratum. Varium fuccefTum exindè difciplina habuit: Hodiernam formam dedit Sacrofanéta SynodusTridentina.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Leonis noni de fervandis Sacrarum Ordinationum legitimis temporibus Canonem innovat noftra Synodus , & adjungit : Aliter irrita fiat ordinatio. Loquitur cum Zozymo Pontifice , qui Urfum ac Tuentium illegitimo die à Proculo Maffilienfi confecratos Epifcopos , ab omni Clericali communione anathematizavit . Et cum San&to Leone Magno, qui adverfum confecratos extra legitimum diem ab Hilario Arelatenfi Metropolita Epifcopos fcripfit ad Provinciam Viennenfem ac Narbonenfem : Nom paffìm , fed legitimo die ordinatio celebretur . Nec fibi comfare fatur fui moverit firmitatem , qui mom die Sabbatbi vefpere , vel ipfo Dominico die fuerit ordinatur . Et ad San&tum noftrum Apoftolum Bonifacium refcripfit Zacharias Pontifex : De ordimatiome Prefbyterorum ac Diaconorum, cogemte meceffitate & paupertate rogantium nom legitimi, temporibus ac diebus a te promoveri, te offemffonem incurriffe imfmuaffi. I)icimur autem tibi, Frater, ut bene moffi , quod facri canones docent aptis temporibus $acerdoter ordimamdor. Attamen im eo , quod à te propter zelum fidci a&um ef}, à Domino moflro indu!gentiam poffulamur. Et de nefcio quo Presbytero, qui fe extra tempora dubitabat ordinatum Subdiaconum ac Diaconum , ad Sanéti Mauritii Agaunenfis Abbatem fcripfit Innocentius tertius: $i comffaret quod extra ftatuta $abbatha fuiffet ordimatur , quamquam fuffimeri poffet quod fuit de ordine $ubdiacomatur praefumptum, Diacomalis tamem ordimit ei deberet executio interdici. Quoad folum Subdiaconatum permittit illum habilitari ad Minifterium , quod nempe Diaconatus non folum extra tempora, fed etiam à fufpenfo effèt fufceptus. Ex quo lucet datos extra tempora facros ordines fuiffe quoad executionem femper irritos , ideoque irritationem hanc feu perpetuam fufpenfionem à Pio fecundo non fuiffe induétam , fed dumtaxat adverfus quorumdam tunc prævaricationes innovatam ac reparatam,

Quaeftio eft , An praefens Canon datos extra tempora ordines fanciat irritos quoad folam executionem, an etiam quod fubftantiam ? Rationem dubitandi praebet in litteris ad Faventinæ Ecclefiae Clerum San&tus Petrus Damiani, demonftrans omnibus Sacramentis effe per facros

[ocr errors]

Canones fixum fuum tempus ac locum , & concludens de Matrimonio : Aliud muptiale Myfterium, aliud carmale facrilegium. Quod Camomicè fit , Sacramemtum eff; quod autem contra canones ufurpatum eft , facrilegium eff . Et infra. Quomodo Quadragefmale tempus muptias mom evacuat, quar Camomum auéforitas dammat ? Et iterum : cenfura Canonica muptias illiciti , temporibur inßituta, remoto ommi fcrupulo dividit, concubitum verò fola parvae paenitudimir amimadverfione percellit. Nuptiae contra legum mandata contra&ae ufque ad divortium comdemmamtur. Avita Patrum difciplina conjugale commercium prohibet per totam Quadragefimam, & vel unicum hic lapfum punivit quadraginta dierum poenitentia : Hinc aliud effe in Quadragefima Conjugium contrahere, aliud tunc ipfo uti fcribit laudatus Petrus, affirmatque hoc fola modica poenitentia , iftud deli&tum divortio feu attentati matrimonii nullitate caftigari. Et adjungit de Sacramento Ordinis : Qui praeter ftatuta tempora Clericor ordinat mom cor utique provebit , fed offem/omir obffaculum, me de cætero provehamtur, opponit. Pergit etiam de Baptifmo & Confirmatione : Qui paffim , mec certo tempore Cbrifmatis vel Baptifmi Sacramenta celebrat , mom tam 0pifex $acramenti, quam reus dicitur facrilegii. Omnia extra tempus data Sacramenta videtur ducere irrita & nulla . Nec dubium , quin noftrum , tunc omninò recentiffimum , ac à Leone etiam nono & Vi&ore fecundo confirmatum, Canonem refpiciat. Refpondeo ad quæftionem fuiffe jamdudum refcriptum à Gregorio nono per litteras ad Archiepifcopum Barenfem : Confultationi tuae refpondemur, quod eos , qui extra tempora ßatuta facros Ordimer receperumt , chara&erem mon eff dubium recepiffe , quor pro tramfgreffiome bujufmodi , primo eis pænitentia impofita competenti , fuffimere poterir in fufceptis Ordinibus miniftrare . Quod ipfum fupra audivimus à Zacharia Pontifice refcribi ad Apoftolum Bonifacium. Quod contra&um extra tempora conjugium fuerit olim fubftantialiter nullum , fateor cum Sanéto Petro Damiani : Verùm ut de Baptifmo, Chriftiana confirmatione » aut Ecclefiafticis ordinibus iftud ipfum quis

opinetur, nullum eft fundamentum.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

pus: Antarado* bodiè corrupta mumcupatiome Tortefa dicitur , ubi Apofolus Petrus Phænicem circumien* , im bonore Dei Gemetricis dicitur Bafilicam fundaffe modicam, quæ multò populorum ufque bodi? frequentatur acceffu , & ubi Divinitùr per ejufdem Virginis interceffionem multa dicumtur im. digentibus fidelibus praefari beneficia . Tyrenß Metropoli fuffraganea. Quod cum Chrifto Domino jam dudum regnans idem Apoftolus , cum magno Angelorum comitatu defcenderit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

re coelis, & à San&o Mellito Epifcopo exftru&tam Londinenfem Occidentalis Monaflerii Ecclefiam confecrarit , teftantur Guilielmus Malmesberienfis, & in libro de San&i Regis Eduard: vita Ailredus Abbas Rievailenfis. Quin imò Deiparæ Virginis Glaflonienfem in Anglia, & San-&ti Dionyfii prope Parifios Bafilicas , fuiffè ab ipfo Chrifto Domino dedicatas , affirmant in Anglorum hiftoria Nicolaus Harpsfeldius , & in San&i Regis Ludovici vita Guilielmus Nangiacenfis. Qujdquid fit de hifce exemplis , Sacras noflras, quas perfecutor Diocletianus dejecit per omne Imperium, ædes fuiffe precibus dicatas teftatur in Ecclefiaftica hiftoria Eufebius Cæfarienfis. Et inter cætera , quae Conftantini Imperium dedit Chrißianitati, beneficia & gaudia fcribit fuiffe Dedicationum fèffivitates per urbe ; fíngular, Templorum muper aedifi:atorum confecratiomer . Quòd ædificatam à fe Hierofolymis Ecclefiam , non ab uno Epifcopo, fed ab univerfa Tyria Synodo confecrari jußerit laudatus Conftantinus, affirmat in ejus vita idem Eufebius. Eufebiana erat ifta Synodus , & San&um Athanafium iniquiffimè damnaverat , ideoque fcribit Martyr Theophanes: $anè veritatis fama obtinuit magnum Atbamafum , Tyro fugientem, acceffiffe Hierofolymam , & conceptir precibus loca orationibu/ & facrificiis deftimata $an&o imumxiffe unguento , & ante impiorum advemtum comfecraffe . Haec enim confecratio eft Sacramenti genus, ideoque ipfum Hæreticis numquam credidit Ecclefia. Nec dumtaxat antiquum eft, fed etiam femper fuit necceßárium hoc Sacramentum . Hinc enim laudatum Athanafium , quod in nova necdum confecrata Bafilica Pafchalem Synaxim celebraffet , apud Imperatorem Conftantium graviffimè aceufavit , & ad multam Apologiam compulit eadem Eufebiana fa&io. Et quidem per fibi à numerofiffimo, quem reliquæ Bafilicæ non caperent , & qui in ipfis conftringi pertinaciter nollet, populo inje&am neceffitatem fe excufavit ille , & per Antecefforum fuorum fimilia difpenfatoria exempla . Etiam de quadam fuae IDioecefis Ecclefia ad Theophilum fuum Patriarcham fcripfit San&us Synefius Ptolomaidis Epifcopus, Pentapolitanæ Provinciæ Metropolita: Quod hofiili excurfione compulfí bomines neceffaria ibi precati fumt , mom ea res locum illum comfecrat. Affirmat ac demonftrat non fimplici facrificio, fed grandi ac multifaria precum & Sa

crorum rituum paratura Ecclefias confecrari. Et

addit de confecratis per Arianos Ecclefiis: Privati juris babentur. Hanc fœdam notam à Hierofolymitanis Ecclefiis divertere volens Athanafius, fecit quod ftatim audivimus à Sanéto Theophane. Et licet ipfas refacratas non legamus ; £es tamen non caret fundamento . Quidquid £t, lucet Ecclefiarum confecrationes effe antiquifììmas , & haud dubiè Apoftolicum inftitufum eße è Synagoga mutuatum affirmat Felix quartus. Ejus radicem aperit laudatus Synefius: sacri, illi, cæremoniarum elementis & vocibus mumen adducitur . Nempè ut fingulari gratia illic aßißat, & fuorum fidelium poftulata exaudiat. De Lateranenfi Bafilica ad Tarraconenfem Ar

chiepifcopum fcripfit Clemens fextus: illam Beatur $ylveffer move fam&ificationi, & cbrifmationi, gemere dedicaffè legitur. Affirmat hujus confecra- 3 tionis ritus à San&o Sylveftro fuiffe au&os variè & ornatos. Res non eft hujus loci. Et fieri , praefertim poft datam Chriftianis à Conf}antino pacem , cum fumma celebritate confuevit haee confecratio. Quod enim omnem Tyriam Synodum Conftantinus ad Hierofolymitanae Bafilicæ dedicationem invitarit , fuprà nobis dixit Eufebius Cæfarienfis , & adjungit: $acerdote, & precibur & difputatiomibu* bamc celebritatem adjuvabamt. Et in alio ejufdem libri capite : Hi, ommibur praeffo fuerumt certi Mimjffri . Nam ex ipfa Curia delegata erant fpe&ata probitate viri , qui Imperatori r fumptibus celebritatem bamc illuflrarimt. Horum facilè Primceps fuie Mariamur fide & prudentia vel ipfi Imperatori meceffarius. Hic fe Imperatorir voluntati cafliffìmum & imtegerrimum Miniflrum praebemr , cum gratia quadam & fuavi humamitate , tum fp!emdidij comviviis & laetis compotationibus cætum illum bomorificè tra&abat. Jam pauperum mudi * corporibur, & cæterorum tum virorum tum fœminarum imfimitae penè multitudimi , im fumma vi&ur imopia & reliquarum opportumitatum egeftate pofftae , prolixè & abundamter pecumia, & veffe, largitur eff. Quae omnia in Antiochenæ etiam Bafilicæ Encæniis fuiffe à Conflantio Augufto fervata , authenticis teftimoniis poffit oftendi. Et inter reliquas, cur novam fuam Bafìlicam ante Pafcha dedicare non potuiffet , rationes San&us Athanafius adduxit & hanc. Encæniorum fèfum celebrare amte tuum Decretum , prorfus mefarium fuif

[ocr errors]

fet. In fua Apologia alloquitur eundem Impe

ratorem Conftantium. Et ad Sidonium Apollinarem Alvernenfem Epifcopum, qui ad Bafilicæ dedicationem invitaverat , refcripfit S. Avitus Viennenfis Archiepifcopus : Provideat Dett r epula* multitudini tibi comvivae. Ibi pagperum cibur, olei cado & farrij hydria perff?ente , cumulabitur. Ibi

f vel quimque pamer fucrint, gemimum pifcem provi

diffe fuffciat. Illud autem fidus poff baec miraculo

rum experimemta promitto , quod Cbriffo pauperum

fuorum convemtui mimimè defuturo , quamto plura po

pulorum millia cellegerir , plures copbimor reportabit. Cujus piiffimae liberalitatis habemus plura teftimonia. Aliud eft lapideum , aliud vivum & verum Dei templum : Templum Dei enim $am&7um eff , quod effis vor , Nec noftra dumtaxat anima, fed etiam corpus habet iftam dignitatem : vefcitis enim quia corpora vefira templum fumt $piritur fam&i ? Lapidea templa funt vivi & veri imago & figura. Illorum item confecratio hujus Baptifma repraefentat. Hinc uti hoc, ita & iftam folemni & larga agape olim honoravit Ecclefia. Impenfas donabant Principes aut Proceres : & ipfarum melior portio cedebat Epifcopis. Nec dubitandum quin ipfis etiam eve&tio , manfio , & commeatus fuerit fuppeditata. Defecit pedetentim ifta Principum & Procerum pietas, ac interim Epifcopi ejus emolumentis noluerunt orbari . Gratiam funt conati vertere in debitum, & ipforum aliqui attentarunt iflas exa&iones, adversùm quas ftatuit $igi* I2C*

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Eraccarenfis Synodus: Placuit ut quoties ab aliquo, fidelium ad confecrandas Ecclefia* Epifcopi invitantur, non quafi ex debito mumut aliquod à fundatore requirant , fed fíipfe quidem aliquid ex fuo voto ; obtulerit, non refpuatur , fi verò aut pauperta* illum aut necefftar retinet , nihil exigatur ab illo. Adeò olim in Gallia invaluit ifta exa&tio , ut aliaria, vel Ecclefias gratis fine praemio benedi· cere pro magno privilegio Epifcopi addixerint obfervantioribus Monafteriis. Lucet ex prima formula apud Marculfum Monachum . Et tale privilegium Corbeienfi Monafterio dedit Bentefidus Epifcopus Ambianenfis : Altaria Epifcopu* cmedic.it fine pretio. Etiam Vezeliacenfi Mona{ìerio dedit Nicolaus primus : Subjungimus » ut locum avaritiae fecludamus , mullum de $acerdotibus pro confecratione Bafilicæ audere Xenii loco quiquam accipere. Et eifdem verbis confirmavit joannes o&avus. Eorum diplomata exftant apud Lucam Dacherium in Chronico iftius Monafìerii. Exftat & Diploma, quo datum Corbeienfi Coenobio à Bentefrido privilegium novavit & auxit Leo nonus : Epifcopus Ambianenfi Altarium & Bafilicarum confecrationem differre non debebit, mec aliquod proptereà munus expofcere. Et Auregniacenfi Monialium Cœnobio Innocentius tertius: Ne pro confecrationibus Altarium vel Ecclefiarum Diaecefamus Epifcopus fub obtemtu confuetudini, , vel quolibet modo alio quidquam exigere vel extorquere praefumat . Et hinc difcipliInam reparaturus Carolus magnus fancitum voluit à fecunda Cabilonenfi Synodo : Pro dedicandi, Bafilici, nihil accipiendum eff . Firmavit fub Ludovico Pio fecunda Synodus Aquifgranenfis . Ἀullus Epifcoporum pro Dedicatione $an&e Ecclef.e aliquid exigere praefumtt . Qui fuerit convi&lur, canonicae fubjaceat difciplinæ. Et hinc Hedenulpho Laudunenfi Epifcopo, ne pro Ecclefiarum confecrationibus aliquid quovis ingenio venaretur, tanquam lucidam Simoniam rigidiffimè per Canonicas, apud Jacobum Sirmondum exftantes, litteras interdixit Hincmarus Metropolita Remenfis. Laudatum Braccarenfem Canonem etiam innovavit , fuum fecit , & ad omnem Franciam extendit fub Adriani fecundi Pontificatu celebrata Synodus Wormatienfis. Hæc ergo omnia confirmat & praefens Canon. Et hinc Guidonem Mediolanenfem Archiepifcopum ad abjurandam omnem pro confecrandis Bafilicis exa&ionem cum alia varia Simonia compulit etiam Sanétus Petrus Damiani. Qgare non dubitem, quin hunc Canonem Viétor item fecundus ediderit in fua Florentina Synodo. Verùm plena obedientia non eft ftatim fecuta. Hinc enim Joannes & Benediétus, Pafchalis fecundi per Galliam Cardinales Legati , in prima fua Pi&avienfi Synodo ftatuerunt: Nullus Epifcopus pro Ecclefiarum benediéîiomibu* mumur accipiat. Et Joannes Cardinalis de Crema, Honorii fecundi per Angliam Legatus, in Londinenfi Synodo: In dedicationibus Eccleffarum mom cappa , non tapeter, mom mamutergia, mom baccilia , & mibil omninò per violentiam mifi fpontè oblatum fuerit, penitù, exigatur. Quod ipfum in alia Londinenfi apud Gervafium Monachum Synodo repe

tiit Albertus Hoftienfis Epifcopus , Cardinalis Legatus Innocentii fecundi. Adeò graffatum fuit malum, ut adverfus Gerardum Engolifmenfem Epifcopum, laudati Honorii in Aquitania Lega

Bafilicarum Dedicationer, Altarium benedié7iones eodem quo cætera more traéfaffi , ut planè nihil faciendum putarer , quod non alicujut emolumemti aufpicatio praevemiret. Per plures iftius faeculi Synodos vix potuit evelli. Laudatus Cardinalis Albericus Londinenfi fuae Synodo indidit & hunc Canonem : $i quis Epifcopus in Diœcef fua per alium Epifcopum Ecclefiam confecrari fecerit, Apoftolica au&oritate prohibemur, me quid imdè ultra procurationem ejufdem Epifcopi exigat. Ubi nafcitur quaeftio, cur potiùs Vicarii ac Delegati quam fui ipfius procurationem permittatur Epifcopus exigere ? Refpondeo Epifcopales proventus effe præftita à folis propriis ovibus Paftoralia ftipendia, ideoque Epifcopum ad alienæ Diœcefis Minifterium ex ipfis non obligari. Hinc enim & vacantium Ecclefiarum Vifitatoribus fuas procurationes addixit Gregorius Magnus. Verùm uti horum , non à populo , fed à vifitatæ Ecclefiae fubftantia , ita iftorum Delegatorum ftipendia , à delegante Epifcopo debent exigi ac perfolvi . Quod notandum eft illis Epifcopis , qui Pontificalis officii habent Vicarios aut Suffraganeos, de quibus apud Adrianum fextum queftus elapfo faeculo fuit Nurembergenfis Germanorum Procerum Conventus : Cum Ecclefíar ac templa praetemuia quidem Deo dicamt facrantque nonnulli $uffraganeorum, fubditos per fe utcumque egeftate laborantes , fuperfuis minimeque meceffariis fumptibus onerant . Neque boc contemti, quim munera quoque, & illa quidem immodica , à mifera plebecula exigant. Et reverà indignum , ac ab omni juftitia alienum eft , ut opulenti Epifcopi ad Pontificalis, quod per illos ipfos expleri Sacri Canones rigidiffimè mandant , officii alendum Vicarium cogant aut permittant miferam plebem fimilibus exaétionibus vexari. Non ad luxum , fed ad laudatae plebis folatium Chriftiani Principes ac alii fideles Epiß. copalibus Cathedris divitias donaverunt. Et numquam crediderim Cardinalem Albericum ab hac Regula deceffiffe . Aliud non vult , quàm ab alieno ad confecrandam Ecclefiam Delegato Epifcopo nihil undequaque poffe exigi, nifi moderatas procurationes. Eodem fenfu accipio Alexandri tertii, exftans apud Gregorium nonum, Refcriptum ad Vigilienfem Epifcopum : Comfultationi tuae taliter ref. pomdemur , quod nibil pro Ecclefiarwm comfecratiome potes vel deber , præter procurationem , exigere. Loquitur de propria Vigilienfis Diœcefis Ecclefia. Nempè pauper eft hodiè, & tunc erat Vigiliarum Epifcopus, ideoque gaudebat jure Hartvici Bremenfis Archiepifcopi , de quo rebus omnibus exfpoliato fcribit in Sclavorum Chronico Arnoldus Abbas Lubecenfis : Epifcopus ex bir, quæ de Catbedraticis vel Ecclefiarum confe

æmulari Theodoricum Lubecenfem Epifcopum ,

[ocr errors]

tum, fcribat Arnulphus Epifcopus Lexovienfis: CaP. 1.

L. 5. tit. 3.

[ocr errors]

crationibus confequi poterat, fuffentabatur. Com- Lib. 3. petentibus opibus inftru&i Epifcopi obligantur cap. x 1.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Tem placuit ut nullus Clericus vel Monachus , vel alius aliquis pro eis Epifcopatum , vel Abbatiam , vel Presbyteratum emere .

praefumat . Sed neque Comes , vel alia ulla Poteftas eadem vendere , aut pretium pro cis accipere audeat . Quòd fi quis hoc tranfgreffus fuerit , nifi refipuerit , & dignè fatisfecerit , ' communione ,

privetur. S c H o L I o N .

E Laicis Principibus Ecclefiarum Antiftites nominare attentantibus re&tè ad Guilielmi fecundi Siculorum Regis Capellanum fcripfit Petrus Blefenfis : Peremptorium eff im Principe vel auram adorare mumerum , ve/frvorem quaerere perfomarum. Affirmat vel cb munus à manu, vel ob munus ab obfequio paffim attentari iftam vio1entiam . Eft enim Simonia Neophytorum, feu Neophytos etiam exaltans haerefis, quam è Galiia ejeciffe laudatur Magnus Gregorius. Circa hæc tempora adeò graffata fuit per Europam, ut Burgundiæ Reges ex leprofo iflo quaeftu qua{i vi&itafïe fcribat Ditmarus Epifcopus Merfeburgenfis. Ipfa infatuatus adeò fuerat Imperator Conrardus Salicus, ut filius & fucceffor , praefentis Synodi tempore regnans, Henricus tertius ipfi exindè timuerit fempiternam damnationem, ideoque & de fua anima anxius ftuduerit peftem eradicare. Et omnes illi Epifcopi , quos in Remenfi Leo IX. ac in Lugdunenfi Synodo degradavit Hildebrandus Subdiaconus , ab Henrico Francorum Rege Epifcopatum emerant , aut ab ejus patrem Roberto. Quis ifto faeculo Princeps fan&ior Godefrido Lotharingiae Duce , qui pro Divino honore avita patrimonia vendidit , exiit | exulatum cum eleéta nobilitate Galliæ, & Ter

[ocr errors][ocr errors]

ram fan&am ac omnem ferè Orientem Chrifto reftituit ? Et tamen de ipfo fcribit in fui Coenobii Chronico Rudolphus Abbas San&i Trudo

profeéfus ef?, totam Abbatiam mofiram fuo mancipat fervitio. Addit quòd nobiliter natum quidem, fed per omnia ineptum Monachum Herimannum nominarit in Abbatem , & profequitur: Fratrer vebementiffîmè reclamabant , tum quia ad talem curam eum inutilem ommimò fciebant , tum quia metuebamt de promiffa ab eo Duci pecunia totam vaftandam Abbatiam . Nec fuit vanus timor. Promiffae enim pecuniae fecuta folutio Abbatiam exhaufit , & redegit ad panis inopiam ac fœdam mendicitatem. Nempè Godefridus haec didicerat à fuo avunculo & anteceffore Godefrido, cujus Capellani in Ecclefiafticis Prælaturis diftinguebant fpiritualis poteftatis & divinæ confecrationis officium à temporalium proventuum jure

ac beneficio : Iftud folùm effe Simoniae obje&um praedicabant publicè, ideoque hoc à Principibus fine fcrupulo poffe vendi. Pagenfes Ecclefiae Domicelli Patroni eodem modo tra&tabant. Et hofce errores & fordes praefens Canon damnat ac profcribit. Re&tè addit: Vel aliquis alius pro eis. Quòd enim etiam mediatores Simoniam committant , & incurrant omnes Simo

niacorum pœnas , lucet ex Canone Chalcedonenfi.

[ocr errors]
[ocr errors]

CANON

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »