Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

nyfii Monafterio , quod Parifienfis Epifcopus quandoque obices, quaereret , ab Adriano primo Pontifice datum fuiße , qui fpe&tantibus ad iftud Ecclefiis Clericos & alia Myfteria confecraret Abbati fubditus , fingularem Epifcopum , 1ucet ex ejus privilegio apud Jacobum Sirmondum in Gallicanis Conciliis : Et Hibernorum olim Epifcopi fixas non fuiffe fedes , fed ipfos fub Abbatibus egiffè in Monafterio, & ab illis ad officii fui opus fuiffe emiffos, norunt periti iftius Hierarchiae. Scio haec fuiffe praeter Regulas: Interim demonftrant Abbatis nomen, uti & fecunda Aquenfis Synodus profeffa eft, femper fuiffe magnum in Ecclefia. Eft Syriacum, uti in originum libris tradit fanétus Ifidorus, vocabulum , & fignificat Patrem , quem antiqui Monafticarum rerum aut Regularum Scriptores paffim vocant & Seniorem, atque ita lucet grandævam ætatem in eligendis Abbatibus fuiffe femper exquifitam. Sanéti Fruétuofi Bracarenfis Archiepifcopi Monaftica Regula fic ftatuit: Abbas è propriis Caemobii Momacbis femper eligatur. Vir fam&us , difcretur, gravit , caffur , charur , bumilis , mamfuetur , & do&us , qui diuturnis experimentatur , & omnibus praefatir rebus bene fuerit eruditur . Et laudati Hifpalenfis Ifidori Regula : Abbas eligendur eff imffitutione fan&ae vitae duratur, atque infpeéfus , patiemtiae , & humilitatis expertur, quique etiam per exercitium vitam laboriofam toleravit , ac tramfcemdemr aetatem adodefcentiae , juvemtute fua femeάutem tetigerit , cui etiam majores mom dedigmentur parere , obedientes ei tam pro aetate, quàm etiam pro morum probitate. Vult illum effe virilis ætatis , proximum fene&uti . Eugenius fecundus, Leo quartus , & alii Pontifices, qui nullum non Presbyterum fanxerant benedici in Abbatem, una fanxerunt oportere effe triginta annorum. Et hoc omninò confirmat praefens Canon, ideoque & addit: $icut fcriptum eff. Ita quidam fuiffe exifiimant ufque ad Alexandri tertii Lateranenfe Decretum , quod in folo Epifcopo requirit triginta annos, atque adjungit : Decamatum , Archidiacomatum, & alia quæ curam animarum habemt ammexam, mul. iur omninò fufcipiat, mif? qui jam vigefimum quintum «etatis ammum attigerit. Comprehenfam hic fuiffe cenfent & Abbatiam. Res non caret dubio. Quidquid fit, majorem hodiè ætatem non requirit Tridentinum Concilium. Ptiam Epifcopum ac Presbyterum ante completum trigefimum aetatis annum non confecrari eft antiquiffimus & Latinæ & Græcæ Ecclefiæ Canon : Haud dudiè Apoftolicus. A lege mutuatum oftendit in litteris ad Theophilum Ale. xandriæ Patriarcham San&us Hieronymus: Re. cordetur legit amtique , & poff viginti quinque ammor à Levitica tribu eligi im $acerdotium pervidebit. 4ut ß Hebraicam fequitur veritatem, moverit trì. ginta ammorum fieri sacerdotem . Quod Apoßoli Hebraicam veritatem in omnibus fecuti fint, frequenter & conftanter oftendit idem Hiero. nymus. Idem Apoftolicus Canon Diaconum anteexpletum vigefimum quintum annum permifit confecrari . Et hinc Apoßolicarum Conßitutionum Au&or , fcribens Epifcopum debere chrift.Lupi Oper.Tom.y.

[blocks in formation]
[ocr errors]

rum triginta quinque , & addidit de Presbytero: Presbyterum minorem triginta quinque ammorum fieri nom permittimus . byteros correxit , & ad antiquos terminos reduxit Trullana Synodus . Quod ipfum Graeci etiam hodie fervant . Nullum Diaconum ante vigefimum quintum , ante trigefimum annum non ordinant Presbyterum: Quæ avitae difciplinæ cuftodia non caret laude. Ipfam apud Hifpanos ex Arianorum temporum iniquitate , & exinde nata Catholicorum Clericorum inopia lapfam reparavit quarta Toletana Synodus: In veteri lege ab ammo vigefimo quinto Levitae im Tabernaculo fervire mamdamtur , cujus autboritatem im Camomibus & fam&i Patrer fecuti funt . No* & Divimæ legir & conciliorum praecepti immemorei , infanter & pueror Levitar facimus amte legitimam aetatem , & amte experiemtiam vitae. Ideoque me ulterùr fiat à mobi* , & Divinæ legi, & camonum admonemur femtemtiir. $ed viginti quinque amnorum ætatis Levitae comfecremtur , & triginta Prefbyteri ordinemtur . Cum San&o Hieronymo profitetur Difciplinam hanc effe hauftam è Synagoga , & per Patres derivatam in Ecclefias. Eandem in Gallia lapfam reparavit Agathenfis Synodus : Epifcopu* bemedi&7iomem Diacomatur mjmoribur quàm viginti quumque amnorum penitùs mom committat. Presbyterum verò vel Epifcopum ante triginta ammos mullur Metropolitamorum ordinare praefumat. Ne per ætatem , quod aliquoties evenit, aliquo errore culpemtur . Et quarta Arelatenfis: 42uia in ordinandis clerici, antiquorum Patrum $tatuta non ad integrum obfervata effe dignofcuntur, me fortè quorumcumque importumir aut inordinatis precibus Sacerdoter Domimi fatigemtur , & quae totier

funt præcepta tranfgredi compellantur, boc inter , obfervamdum effe definiumt, ut Epifcoporum nullu, } Diaconum , amtequam viginti quimque ammor impleat , ordinare praefumat . Epifcopatur verò ve! Prefbyterii bonorem mulfur amte triginta aetati* ammos accipiat . Et tertia Aurelianenfis : Nullu, ante

«etatem legitimam , id eff , viginti quimque annorum Diacomu* , & trigimta Presbyter ordinetur. Verùm cur Agathenfis Synodus junioris Diaconi benedi&ionem cun&is Epifcopis , junioris autem Epifcopi aut Presbyteri confecrationem folis interdicit Metropolitis ? An hoc Provincialibus adhuc permifit Epifcopis? Nullo modo. Juniores Diaconos cun&i Epifcopi , juniores verò Epifcopos aut Presbyteros creare foli per majoris fuae auétoritatis difpenfationem attentarant Metropolitæ. Hinc de ipfis folis fanxit Synodus Agathenfis . Arelatenfis addidit ad nullius deinceps preces aut caufas iftam inordinatam gatiam expendi. Ità prodit anterioris abufus radicem . Ex Merovingiorum Regum ignavia lapfam denuò hanc difciplinam Treparare coepit

Apoftolus nofter ac Martyr Bonifacius, ad quém

refcripfit Zacharias Pontifex: Inquiffviffi etiám &

[ocr errors]

dimari *

[merged small][ocr errors]

Verùm legem quoad Pref- 1. i3.

C. 19,

Cap, 16, 17.

Cap. I.

Cap. 6,

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

- rum Imperator expulit , aliumque Ecclef.e Paftorem

dinari. Bomum & congruum eff chariffme frater, f? fieri & inveniri potef? , ut prove&ae aetatis & bomi teftimonii viri , juxta 5acrorum Camonum Inftituta , ordinemtur Sacerdoter, $i autem minimè reperiumtur , à viginti quimque ammis & fupra Levitae & Jacerdotcr ordinentur , quemadmodum im lege Domiml comtimetur. Lege Mofaica . Nobifcum affirmat Apoftolicum hunc Canonem ex Synagoga ad Ecclefiam deyeniffè . Ejus jam diétum fub Merovingiis Regibus lapfum plenè repararunt in fuis Capitularibus Carolus Magnus , ejus in variis Synodis Epifcopi , ac præfertim per Francofordienfe Concilium Apoftolica Adriani primi Legatio : De Presbyterit amte trigefimum aetati* ammum mom ordimamdir. Ejufdem poft patrata in Formofum Pontificem fcandala relapfum praefens iterum Canon conatur reparare. Tres funt Neophytorum fpecies: Neophyti ex gentilibus, Neophyti ex Laicis , ac Neophyti ex pueris, quos Patres vocant malediétam haerefim puerorum . Primam Nicaena , fecundam Sardicenfis, tertiam tunc adhuc novellam fpeciem damnat haec noftra Synodus, conaturque evellere. Etenim non ità pridem Græcorum Imperator Romanus Lacapenus filium fuum Theophyla&tum adhuc puerum curarat confecrari in Diaconum , nominarat in Patriarcham Conftantinopolitanum , & decimo fexto ætatis anno fecerat confecrari . Et quidem per Simoniam confidentiae. Quòd enim defunéto Stephano fecundo Theophyla&tus decem dumtaxat annos haberet, Tryphon Monachus eft interim in Cathedram intrufus , ea lege ut poft fexennium cederet Theophyla&to. Rei feriem latiùs exponunt Michael Glycas , Conftantinus Manaffes, & cum aliis Græcorum fcriptoribus Georgius Cedrenus, qui adjungit : caeterum quafifi tempus in eo laboraret , ut fummi Pontificer ejufdem femtemtiae crearem. tur , Romamae Eccleffe eodem tempore Præfeé?ur fuit Joannes Alberici filius , homo ad omnem lafciviam & malitiam propemfur , quem Otbo Franco

comffituit . Is fuit Joannes duodecimus, quem omninò adhuc fuiffe puerum teftatur Luitprandus Ticinenfis. Eundem quod annorum decem Epifcopum in Tudertina civitate ordinaffet , in Romana apud eundem Luitprandum Synodo accufavit Benedi&tus Cardinalis . Circa eadem tempora ad Martinum Ferrarienfem Epifcopum, fcripfit Ratherius ex Lobienfi Monacho Epifcopus Veronenfis: Ecclefiae veftrae filii vobis detrabumt, praecipuè de ordimationibus puerorum illiciti,, adjicientes quod etiam pro pretio eas , quod Simoniacum eff, perpetuò faciatis. Exftat EpiftoJa in Spicilegio Lucae Dacherii , Nobiles puerulos non tantùm in Clericos, fed etiam in Epifcopos tunc paffim fuiffe confecratos , ibidem lamentatur in libro de Ecclefiafticis preffuris Atto Epifcopus Vercellenfis. Eos affirmat effe idola in Ecclefiis : Nempè uti idola in corpore , ità hi propter puerilem ignorantiam in mente habent oculos, & non vident. Et hinc de Brunone , Lotharii Francorum Regis confanguineo, & fuo per ipfum Lingonenfi Epifcopo , •quod confecrationis tempore haberet annos vi*

[ocr errors]

j Hugonem , admodum parvulum , qui mec adhuc

[blocks in formation]

mandenfi Comite , & per jpfum fedu&is Attone Sueffionenfi , & Bovone Cathalaunenfi Epifcopo , fcribit in Remenfis Ecclefiae hiftoria Flodoardus: Atto & Bovo Heriberti filium , momine

quimquemmii tempus expleffet , eligunt in Rememfem Archiepifcopum , Addit ele&tionem non tantùm à Rudolpho Francorum Rege, fed etiam à Joanne decimo Pontifice fuiße difpenfatoriè confirmatam. Adverfum hofce abufus , qui poft pa• trata in Formofum Pontificem fcandala intrarunt Latinam Ecclefiam, editus eft hic nofter Canon. Verùm ipfos non exftinxit. Etenim Guilielmum Rothomagenfem Archiepifcopum , quod puerorum fpurcitiam , nova ac imaudita Neophytorum b<ref Cathedram Epifcopalem ufurpantium, licet aliquandiu toleratam , tandem aliquando ejeciffet ex Lexovienfi Ecclefia, laudat Sanétus Ivo Epifcopus Carnutenfis. Quod ejeciffet Flammigero* pueror , & virum fremuum & bomeffum , Domimum Guilielmum Ebroicemfem Archidiaconum , im praedi&7æ Eccleffe Paflorem elegiffet. Flammigerorum puerorum genus & facinus exponit in novis ad San&i Ivonis epiftolas Notis Joannes Baptifta Souchetus: Ivo al/udit ad ipforum cognomem. Erat enim Radulpbi Flammardi , qui Angli* dicitur Flamma , Dumelmemff, Epifcopi filii , qui mova & inaudita praefumptione eor in Lexovienfem Ecclefíam Paffore vacuam tmtruferat , duodemmej licet , ipfofque ut f prior deficeret , alter fubftitueretur, quafí baereditario jure fufficere mitebatur. Eundem Guilielmum ad cœpti operis perfe&tionem hortatur Ivo in alia item Epiftola, carnalis polygamiae crimen exaggerat , & concludit: E/iminetur ergo de Lexoviemf Ecclefit Ramulfus Dunelmenfis Epifcopus , & Digamia mom admittatur. Elimimemtur pueri ejus , ut Neophytorum haeref, exffir

lentinum : Quae ratio, quae lex permittit , ut Ra

gmi ad aliam Ecclefiam tranfeat , & velut quadam maechatione præfentiae fuae , vel filiorum fuorum occupatione Lexovienfem Ecclefiam per violemtiam Anglici Regis invadat ? Roberti apud Henricum primum Regem ac in omni Anglorum Regno authoritatem praedicat , ideoque per ipfum impediri haec rogat, & Ecclefiafticas à fanétis Patribus traditas , ac à Catholicis Regibus confirmatas leges adeò fœdè non perturbari. Etiam Pafchalem fecundum Pontificem fcripfit: Im terra Normamnorum ità mamifeflè profituta eft Ecclefia , ut de ea illud Propheticum dici poffìt , PECCATUM S U U M SICUT SODOMA PRÆDICA* VERUNT. guod in Ecclefia Lexovienfi Patermitas vefira poterit agnofcere , quam jam per plure* ammo* Ramulpbur agnomine Flammardus , Dumel. memffi Epifcopus , inaudito invafiomi* genere occupavit, qui duos filior fuos vix duodenmer accepto Paflorali baculo à Comite Normammorum praedi&ae

Ecclefiae intrudi fecit, ea conditione ut f primo g* * nitus moreretur, Judaico more alteri fubrogaretur

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

petur. Et in litteris ad Robertum Comitem Mel- Ep. i;;,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Pol. 13 1 ,

L. 3. c. 3.

[ocr errors]

t;3us plurimit, àiu perpefft effet E:clefia, monitu quorumdam Religioforum , graviter redargui folo charitatis imtuitu Rothomagenfem Archiepifcopum , ad cujus Diæceffm pertimet præta?it Eccleff.t , quòd ex adverfo mom ffaret , quòd pro domo Ifrae! mtrum mom opponeret. Hoc idem feci aliir Epifcopis 4jufdem Metropolitani fuffragameir. Tamdem cùm Comet terrae illiur periculo amittemdi Principatur fui urgeretur , quafí paenitentia duéfur præcepit , ut praediéfur Dunelmemffi Epifcopur de Ecclefít cum fua prole ejiceretur, & Epifcopus ibi Camomicè eligeretur. Ranulphus Flammardus Guilielmo fecundo Anglorum Regi fuit fceleratus incentor ad fœdandam ac turpandam Angliæ Ecclefiam & Rempublicam , atque hac via ex infima plebis fœce ad Dunelmenfem Epifcopatum evečtus, & de Guilielmi fratre ac fucceffore Henrico primo fcribit Matthæus Parifienfis : Mortuo Rege imiquo , & Henrico coromato , de communi comfemfu Gemtis Anglorum , Rex Ranulpbum pofuit in vinculir , è quibus cum cuflodibus fui, pecunia corruptir evafif fet , tram fretavit clam in Normam diam , & fua exhortatiome Ducem Robertum commovit im Regem fratrem fuum. Robertus Normandiæ Dux erat Guilielmi Conqueftoris filius primogenitus , dum in terra fan&ta cum Godefrido Lorharingiæ Duce militaret , per fratrem Guilielmum exclufus à Regno, & Normandiae Ducatu juffus efïè contentus: Et eandem injuriam jam denuò paßus fuerat à juniore fratre Henrico. Hinc illum ad turbas inflammavit Flammardus, ac ab illo obtinuit fuis filiis Lexovienfem Epifcopatum , quem ipfe , dum illi adolefcerent, interim teneret, atque ita per confidentiae Simoniam effet Epifcopus, & duarum fimul Ecclefiarum adulter. Et quidem Henricum Regem in exordio conniviffe fuadet laudata Jvonis Epiflola ad Comitem Mellentinum . Videtur de fpontaneo improbi hominis exiiio fuiffe gavifus , atque ità de ifto ejus folatio difììmulaffe . Quidquid fit, ipfum pofteà curavit ejici , & afflictæ Ecclefiae concedi Canonicam eleétionem. Interim ad everrendas hafce fordes optimus Jvo debuit ufque ad fanguinem fudare. Et non evulfit radicem . Etenim in fua Lateranenfi Synodo Innocentius fecundus fuit compulfus denuò emittere hunc Canonem: Prohibemus ne Adolefcentibur , fed qui prudentia & vitae merito clarefcumt , concedantur bomore r . Nempe Archidiaconatus, Decanatus, Praepofiturae. Et Theoduinus ac Albertus , Alexandri tertii per ANormandiam Cardinales Legati , in Abrincenfi Synodo ftatuerunt : Pueri ad regimem Eccleffarum illarum , & ad illa admimiffranda , im quibu r cura ef amimarum , minime admittantur . Exftat apud Rogerum Hovedenfem . Et de Rogerio Eboracenfi Archiepifcopo fcribit Guilielmus Neubrigenfis : Rogerius pro perfomi* fpe&abilibur, quibus tamquam quibufdam monilibus Eboracemfi, olim refulfit Ecclefia , titulavit imberbes, & quofdam etiam agentes fub ferula , aptor magir pro aetate aedificare cafa* & plaffello adjungere muror, ludere par impar ,,- aequitare in arundime longa , quäm perfoma* gerere im Ecclefía Magmatum . Et audi rurfus confidentiæ Simoniam : Ut fcilicet uf £hriff. Lupi Oper.Tom.V.

que ad ammo* viriler curam agemr Titulatorum , umiverfa perciperet commoda titulorum. Et de Ricardo Londinenfi Epifcopo fcribit Radulphus de Diceto : Richardus Lomdimenff, Epifcopus Ricbardo filio fratri , fui Waltberi Archidiaconatum conceffit ,

| licet Richardus mecalum pubes exifferet. Guilielmus

Decantt r Lomdomiae , filiur Adelimae forori r memorati Pomtifici r , praedi&o Richardo fallum affignavit in Choro , fedem im Capitulo . Et ecce denuò confidentiam . Richardi enim Epifcopi Capellanus. Hugo interim adminiftravit Archidiaconatum , & puero cuftodivit ; juratus fuo tempore reftituere. Verùm quòd interim , Epifcopus moreretur , Tryphonem Conftantinopolitanum Patriarcham imitatus efl : Ad reddendum Archidiaconatum debuit judicis authoritate compelli. De eodem abufu graviter queritur in litteris ad Henricum Senonenfem Archiepifcopum Sanêtus Bernardus. Epifcopatum , aliafque Ecclefiae dignitates effe non dumtaxat honorem &c gloriam , fed etiam poenam & onus demonftrat infigniter , &c profequitur : Numc verò quia fola attemditur gloria , & mom pæna, purum effe Clericum erubefcitur im Eccleffa , feque viler «effimam? & 1ng!orior , qui quocumque eminemtiori in loco non fuerint fublimati. Scbolare r pueri , & imberbe r adoleftentuli ob fanguini, dignitatem prohoventur ad Ecclefîflicar dignitater , & de fub ferula tranfferuntur a:! prtncipamdum Presbyterir : Laetfores imterim , quòd virga r evaferumt , quàm quòd meruerimt primcipatum. Nec tam illis blanditur adeptum , quàm ademptum M.tgifferium . Blandos hofte leonculos oftendit pedetentim crefcere in terribiles leones , qui omnem devaftent Eclefiae fubftantiam ac difciplinam. Longè duriores querimonias mifit ad nefcio quem domefti

tranffit Legatur vefter, Cardinalis Jordanus Hoftienfis Epifcopus, de gemte im gentem , de Regno ad populum alterum , faeda & borrenda veffigia apud mor ubique relinquem r . A radice Alpium & Regno Teutonicorum per ommer pem? Ecc/effar Franciæ & Normamaiae , & circumquatque circumiens ufque Rothomagum, vir Apoßolicur replevit mon Evangelio , fed 5acrilegio. Turpia fertur ubique [commifife , fpolia Eccleffarum afportaffe , formofulor 'pueros im Eccleffafficis bomoribu r , ubi potuit, promoviffe , ubi mon potuit , voluiffe . Multi fe redemeruht , me veniret ad eor. Ad quor pervemire mom potuit , exegit & extorfft per mumtior. Im $cbolir , in Curiir , in Triviis fabulam fe ipfum fecit . Ejus

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

cum Prælatum Eugenii tertii Pontificis : Per

[ocr errors]

faciemdum fit. Ego liberavi animam meam. Dica :

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

A. 1 176.

Eodem tempore Theobaldus Campaniæ Comes filiolum fuum Guilielmum, jam San&i Quiriaci Praepofitum , ad nefcio quam aliam Ecclefiae dignitatem commendari poftulavit , & quidem ab iftarum fordium hofte San&o Bernardo. Verùm hic repofuit fine Dei offenfa fieri haec non poffe , & adjecit caufam : Honore , & dignitater Ecclefiafficar non ignoro deberi bir, qui eas dignè & fècumdùm Deum adminißrare & velimt & pof

fint. Iterim neque Theobaldus, neque Guiliel

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

mus acquieverunt. Quòd enim hic non ità dudum poft adhuc adolefcens* fit ele&us & confirmatus in Carnutenfem Epifcopum, teftatur & laudat Radulphus de Diceto . Laudat ejus in iftam Ecclefiam beneficia. Quòd enim pofteà Senonenfem etiam ac Remenfem Archiepifcopatum magno virtutum exemplo adminiftrarit , teftantur Stephanus Tornacenfis Epifcopus , Robertus Abbas Montenfis, ac Guilielmi in Carnutenfem Cathedram fucceffor Joannes Saresberienfis. Abufum eliminare conatus eft in Lateranenfi Synodo etiam Alexander tertius : fed iterum fine pleno effe&u. Quöd enim Anglicani præfertim Epifcopi pueris necdum decennibus Archidiaconatus & alias curatas dignitates conferrent , ac ipfas per Laicos interim adminiftrari permitterent , docent plures laudati Pontificis apud Gregorium nonum litteræ & querimoniae. Et facinus deinceps committi quidem vetuit , eo tamen ufque Attentata non caffavit : Domatas pueris , dignitates dumtaxat juffit adminiftrari per Clericos. Etiam ad Melphienfe Capitulum de degradato ejus Epifcopo fcripfit Innocentius tertius : Nepotibur fuir vagientibus im cumabulir majorer Praebenda , tribuit , & meliora beneficia , portantibus aliis pondus diei & effum , & iffi* , ubi mom feminaverumt, metemtibus plena manu. Et ob alia quidem plura , tamen ob hoc crimen degradavit iftum Epifcopum . Et neque tunc malum ceffavit. Etenim fub Clemente quinto celebrata fecunda Ravennae Synodus edidit hunc Canonem : camomicatus mulli conferatur im Ecclefa catbedrali , mjfi tali qui fciat legere & camtare , & competenter conßruere , & decimum quimtum ammum attigerit. Nec Camomicatur in Collegiata Ecclefía , mifi duodecimum adimpleverit ammum. Tertia ibidem Synodus ad Cathedralem Canonicatum requifivit fedecim annos. Majorem rigorem non admittebat iftius temporis iniquitas. Et in libro de corrupto Ecclefiae Statu fcribit Nicolaus de Clemangis: Imberber adbuc adolefcentuli, vix ferula egreff , ad Paßorale comvolamt Magifferium, & tantumdem de illo , quantum de mautico fciunt offcio. Ecclefiae & difciplinae peffima ab illis damna largè exponit , & adjungit de Antipapa Clemente feptimo: His juvenibur mitidis & elegantibus, quorum maximè confortio gaudebat, frgulor ferè vacanter Epifcopatur, cætevafque praecipuas dignitater clememr impendebat. Peftis graffàta fuit ufque ad Sacro-fan&um Tridentinum Concilium , cui vel ob iftam folam reformationem omnis fub coelo Ecclefia plurimùm obligatur. Et ex di&is lucet , quòd iftas puerorum promotiones Ecclefia olim non fine

fundamento titularit malediétam Simoniam &: Haerefim puerorum. Addit noftra Synodus: Niffaut ßudio fam&itatir aut fapientiae ormati, providemtia Epifcopi fimul & Cleri promoveantur. Super ordinandorum Abbatum, Presbyterorum, ac Diaconorum ætate difpenfandi facit poteftatem. Nec fine antiquis exemplis . Etenim de Sanéto Gregorio Thaumaturgo, ac ejus fratre Athenodoro fcribit in Ecclefiaftica hiftoria Eufebius Caefareenfis: Tamtam & tam admirabilem im Sacrofam&ir Dei eloquiis fecere progreffionem, ut dum adbuc ambo admodum adolefcentes erant , Ecclefiarum im Ponto crearentur Epifcopi. Unica tunc Provincia erat Pontus fub Amafea Metropoli , cujus Epifcopum Phaedimum prophetiae fpiritu claruiffe , ideoque laudato Gregorio ad Neocoefareenfem adhunc Paganam civitatem ordinando Epifcopo dudum ftuduiffe, teftatur in funebri hujus encomio San&us Gregorius Epifcopus Nyffenus . Verùm fugiebat ille infidiantes fibi manus, ideoque pergit laudatus Encomiaftes : Impetu quodam Divino Pbaedimur ad propofitum fludium prove&ur , mibil curam imterje&um fpatium quo à Gregorio dirimebatur , quippè ille aberat iti

[ocr errors]

rentur , loco mamur impofitiomir Gregorio adbibe? fermonem , Deo confecram, eum qui corpore coram mom adeffet. Et confecrationis modum, & confecrandi ætatem videtur fua Metropolitana au&toritate fine omni ad Cæfareenfem Ponticæ Diœcefeos Primatem relatione difpenfàffè. Alexandrum primum Pontificem vigefimo aetatis anno fuiffe confecratum, teftatur ejus apud Laurentium Surium vita. Quod ipfum de Eleuthero Pontifice fcribit Nicephorus Calixtus. Quòd item Joannes Hierofolymae Epifcopus nefcio quem adolefcentem in Presbyterum confecrarit, teftatur in litteris ad Pammachium San&tus Hieronymus. Et Antonium adolefcentem , quô legitimus Ele&us aufugiffet, à Numidiae Primate fuifse difpenfatum & confecratum Fufsalenfis Ecclefiae primum Epifcopum, in litteris ad Caeleftinum Pontificem refert San&us Auguftinus. Nec hanc illi faétam gratiam , fed dumtaxat pravam dignitatis adminiftrationem Fufsalenfes Romæ accufaverunt. Item fe adolefcentem fuiffe à Flaviano Antiochiae Patriarcha confecratum Presbyterum profitetur , & admiratur in habito defuper fermone San&us Joannes Chryfoftomus . Quemdam item fuum amicum admodum juvenem fuifse Diaconatu infignitum fcribit in Homiliis fuper A&a Apoftolica . San&um Remigium vigefimo fecundo anno ad Remenfem Cathedram fuifse potiùs raptum , quàm ele&um afseverat in ejufdem Ecclefiae hiftoria Flodoardus, & profequitur : Sam&iffimu* adolefcent bis preffus anguffius , fuper infirmæ ætati, cœpit conqueri tempore , & quòd Ecclefiaftica

[blocks in formation]

Regula banc ætatem ad tantam dignitatem mom ad*

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

de eo judicium dignaretur babere . Traditur enim cæleffi, radii /umem fuper ipfius $an&um fubitò defcendiffe verticem, & cum ipfo lumine cælitus infufum ejus capiti unguinis Divimi liquorem, cuju* facri me&ari, totum ejufalem videretur caput infufiome delibutum . Omni ergò poftpofita dubitatione , Praefu/um Remenfi, unamimitate Provinciae, Pontifcali confecratur bonore . Fuifse quinti faeculi quinquagefimo natum, & feptuagefimo fecundo anno confecratum Epifcopum fcribit apud Phi. lippum Labbe breve Remenfis Ecclefiae Chronicon. Verbum, Traditur , profitetur Divinum iftud portentum nutare. Quidquid fit, Provinciales Epifcopi fuper ætate difpenfarunt, Et ex hoc fortafse exemplo natum eft , quòd cun&ti olim Gallicani Epifcopi Diaconum, & cun&i iMetropolitæ Epifcopum ac Presbyterum fuper aetate difpenfàre confueverint, cujus poteftatis & moris exceffum froenari fupra audivimus à Synodis Agathenfi, Arelatenfi , ac Aurelianenfi. Verùm pofteà revixit. Etenim de San&o Lamberto, fcribit magnum Belgii Chronicon. A toto clero & Populo , ammo ætatis fuæ vigefimo , Traje&emfi, Epifcopus eleéfur eff & comfecratus . Et in libro de ejus geftis Nicolaus Leodienfis Canonicus : Lambertur Traje&enfium teftimonio , Comprovincialium Epifcoporum judicio approbatur , per facrae Un&ionis Minifferium $piritur fam&i virtutem fufcipiemr , Tongremf Catbedrae praefedit Epifcopur. Comprovinciales Epifcopos affirmat approbafTe feu difpenfaffe. Eandem poteftatem in Apoftolo noftro Bonifacio agnovit Zacharias Pontifex . Ob idonearum perfonarum inopiam permifit vigefimum quintum annum Presbyteratu donari . Venerabilem Bedam decimo nono , Sanétum Leodegarium fuiffe anno ætatis vigefimo ordinatum Diaconum habemus in hujus vita , & apud Simeonem Dunelmenfem. Quod ipfum de San&o Epiphanio Ticinenfi Epifcopo afferit in ejus vita Ennodius ejufdem Ecclefiæ Diaconus. Et de San&o Malachia fcribit San&us Bernardus: Erat , cùm Sacerdos ordimatur eff , ammer matur quafi viginti quimque . Im qua ejur ordinatione, ß quid praeter camomum formam proceffìffe videtur, ut verè videtur, quidem infra vigefimum quimtum ammum Leviticum Minifferium, infra trigefimum adeptur eff $acerdotii digmieatem , domandum famâ tum zelo ordimatori*, tum meritis Ordinati. Ego verò ìffud mec in Sam&o redarguendum, mee ufurpandum confulo ei qui famęur mon fuerit . Olim enim hujufmodi difpenfationes fibi non refervavit Sedes Apoftolica, ideoque ejus arbitrium & poteftatem habebat quifque Epifcopus, a&tus fui rationes Domino redditurus, Nam etiam diverfos Neophytos adversùs Nicænum Concilium varii Epifcopi difpenfàrunt & confecrarunt , & fibi faétam gratiam fuiffe ab omni Ecclefia probatam affirmat in litteris ad VercellenfesSan&us Ambrofius. Et hinc illos , qui nullam præviam ad vulnerandum, fed folas pofteriores jam vulnerati Canonis diffimulatorias difpenfationes exiftimant olim fuiffe datas, palàm lucet hallucinari. Interim praefens Canon folos Abbates, Prefbyteros, ac Diaconos, nequaquam ordinandos

|

Epifcopos permittit fuper aetatis defe&u difpenfari. Licet non ex ipfis ejus verbis, claret tamen ex fubfecuta praxi, fidiffima interprete Canonum ac legum , Etenim Metropolitana Dolenfium Ecclefia ele&um à fe nefcio quem nobilem juvenem, non ad Provinciae Epifcopos, fed Romam ad Gregorium feptimum mifit difpenfandum & confecrandum. Et ipfum db fo

Abbatem San&i Melanii Redonenfis. Et de fuae Ecclefiae Canonico Guilielmo , fine Simonia & quavis alia forde in Parifienfem Epifcopum ele&o , fcripfit ad Urbanum fecundum San&tus Jwo Epifcopus Carnutenfis : Fratri illi dedimus confilium , quia memmibil infra legitimor ammor mobis effe videbatur, ut promotiones ad gradu, Ecclefiaßicor per congrua intervalla differret , & interim aut per fe , aut per Nuntior Ecclefae pro bir , quae ad integritatem ordinatiomi* minus fumt , à

to fecundo fuiffe fuper ætatis defeélu difpenfàtum, in fuis ad iftum litteris lucidè fcribit Goffredus Abbas Vindocinenfis. Cur omnes hi Gallicani Eleéti, non fuos Confecratores Metropolitas , fed pro difpenfatione accefferunt Sedem Apoftolicam ? Quòd præfens Synodus hanc poteftatem laudatæ Sedis refervaffet. Neocaefareenfis Synodus olim ftatuit : Prefbyter ante trigefimum aetatis fuae ammum mullatenus ordinetur, licet valde fit dignur , fed boc tempu*

fcribit Bonifacio primo. Quidquid fit , ipfum innovavit Trullana Synodus. Ob fola perfonae merita fuper aetatis defe&u non permittit difpenfari. Ex fola Clericorum inopia gratiam iflamà noftro Apoftolo Bonifacio fieri permifit etiam Zacharias Pontifex. Et certè generales Ecclefiæ Canones ob folas publicas caufas lædi & difpenfari toleravit antiqua difciplina. A quibus Patrum veftigiis nequaquam receffit noftra haec Sy• nodus. Quòd enim ipfius tempore plerique Galliae Epifcopi, Abbates & Clerici effent aut fimoniacè ordinati aut laicè inveftiti, fuprà audivimus ex fidis teftimoniis, atque ità magna iftic erat idoneorum Miniftrorum inopia . Hinc ob fola perfonae merita permifit praefens Canon fuper aetate difpenfari. Nec foli Epifcopo , fed ipfi fimul cum majori Clero credidit hanc gratiam conformiter ad antiquos Canones, qui non à folo item Epifcopo, fed ab ipfo ac ejus Clero jufferunt novos Clericos eligi, Quaeftio eft, An triginta in Epifcopis ac Prefbyteris, viginti quinque anni in Diaconis revera requirantur à Canone Apoftolico? Dubitandi rationem facit in præfatione fuper primam Epiftolam ad Timotheum San&us Joannes Chryfoftomus, oftendens Timotheum adhuc adolefcentem fuiffe ab ipfo Apoftolo confecratum Epifcopum, atque adjungens : Apoßolus cùm de B• pifcopi, loqueretur, multaque dixiffet quae im Epifcopo effent meceffariò requirenda, mufquam cernitur leges

Paternitate veffra Indulgentiam poffularet. Etiam ! Rainaldum Andegavenfem Epifcopum à Calix- P

lum aetatis defeâum rejecit laudatus Pontifex, t. ,. e. ac ejus in locum fuffecit & confecravit Jvonem pift. 4. 5.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ferè verbis conceptum Canonem Gratianus ad- Cap. 14

« VorigeDoorgaan »