Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

per fidem im cbriftum, totius terrarum orbis Imperio effe potitum. Hifpanico enim Imperio Sol numquam occidit. Addo de plena libertate feu Majeftate, quàm de Imperatoris titulo quæftionem femper fuiffe majorem . Titulus hic apud nos Latinos non fuit femper Auguflus. Etenim per Stephanum Baluzium nuper publicata , & o&avi faeculi o&togefimo o&avo anno fub Adriani primi Papatu celebrata Narbonenfis Synodus Carolum Magnum, necdum à Leone tertio faétum è Patritio Auguftum , difertè titulat Gloriofiffìmum Dominum Imperatorem. Et Synodum fpuriae fuppofitionis non effe idcircö damnandam, idem Baluzius reâè affirmat. Etenim in Henrici quarti Imperatoris adverfus Gregorium feptimum ApoHogia Venericus Vercellenfis Epifcopus etiam fcribit Galliae ac Germaniae Reges ex initis inter Pippinum Regem & Stephanum fecundum Pontificeta pactis effe Reipublicae Imperatores , & Patritio, Ecc/effe Romanae. Imperatorem cum Rege confundit. Quo in fenfu Ludovicum item Balbum Francorum Regem in privilegio , quod Trenorchiano Cabilonenfis Diœcefis Monafterio dedit in Tricaffina Synodo, Imperatorem vocat Joannes o£tavus. Et Helenenfis in Narbonenfi Provincia Ecclefiæ Chartularium habet de Rege Carolo Simplice : Obiit Carolus Imperator, filius Ludovici. Quin imò hujus Pronepos Rex Lotharius in privilegiis datis Monafterio San&i Petri Rodenfis , & Monafterio San&i Genefii de Eontanis, fefe non tantùm Imperatorem fcribit, fed & Auguftum. Et de Carolo Calvo adhuc dumtaxat Rege, Ludovici fecundi Imperatoris morte vacantem Lotharingiam invadente, har bent Fuldenfes Francorum Annales : Carolus pravorum ufus confilio , in urbe Metemf Diadema capiti fuo ab illius Civitatis Epifcopo imponi, & fe Imperatorem & Auguffum , quafi duo Regma poffeffurur , appellari præcepit, Quod Lotharicnfe, Lotharii fratris fui Augufti feu perfonae feu Coronæ à Patre fuo Ludovico annexum , Regnum obtinuiffet, competere fibi cenfuit etiam titufum Augufti . Cun&ta Coronae fuae, acquifita Regna aut Provincias ipfâ acquifitione uniri

[ocr errors][ocr errors][merged small]

non credidit, fed omnem dumtaxat plurium Regnorum Regem effe Auguftum Imperatorem. Quod quia laudati Annales meritò damnant , Hifpani Reges nunquam praefumpferunt: Augufti titulum femper detulerunt Imperio . Plena interim ipforum ab Imperii jugo libertas lucet infigniter ex Gregorii Magni litteris ad Regem

dudum inter piæ memoriae Jußinianum Principem ac jura veftri Regni fuerunt emiffa, ut ex bis co!ligeret , quod vobis fervare debuiffet . Sed ad boc faciendum duae rer mibi vebementer obffiterunt. Uma , quia Chartopbylacium , praedi&i Jufiimiami Principis tempore , ità furripiemte fubitò flammæ incenfum eff , ut omninò ex ejus temporibus pemò nulla cbarta remameret. Alia autem , quia quod mulli dicendum eff, ea quae comtra te funt , apud temetipfum debe* requirere, atque baec pro te documenta proferre. De fuba&is in Italia Gothis vi&toriam etiam ad Hifpanos extendi voluit Juftinianus Auguftus , verùm reperit obices, ideoque cum hifce paéta iniit, quae effe Majeftatis everfiva , ac poffe dumtaxat inter pares fieri , reétè advertunt San&us Profper in Chronico, Lambertus Schafnaburgenfis , ac Annalifta Aftronomus. Et quidem pauci Juftiniano quafi in aliquod folatium ftipulati articuli fuerunt per famofum Regiæ Civitatis incendium oblitterati: Regnantibus in Hifpania Gothis exindè fuiffe pleniffimam fine quovis onere libertatem cenfuit etiam Magnus Gregorius , ideoque dum ipforum Apoftolo Sanéto Leandro Archiepifcopale Pallium mifit , de poftulando Imperii confenfu nullam fecit penitùs mentionem. Quod hac in Synodo omnia item Leonis noni adversùm Simoniacos, Inceftuofos, Ecclefiafticae fubftantiae raptores , & conjugatos Clericos Decreta fuerint novata atque firmata , fupra audivimus à San&o Lanfranco : quidquid de Be

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

CONCILIUM LUGDUINENSE.

LITOc Concilium laudat in litteris ad Nico- laum fecundum Pontificem San&tus Petrus Damiani : Cùm Hildebramdur adbuc Subdiacomatur dumtaxat fumgeretur officio, à Vi&ore Papa Apocrifarius ad Gallias deftimatur, $ynodum comgregavit, in qua fex Epifcopor diverffi criminibus jmvolutor, ex Apoßolicae Sedis au&oritate depofuit , inter quor quidam erat Epifcopus , qui quomiam per $imoniacam Haerefim ad Epifcopatur culmen irrepferat, $piritum $an&um verbis exprimere , quibufcumque temtaret mifibus , mom valebat. Et quidem Patrem & Filiun, expeditè fatis ac facilè pro

Vest; ; ad Spiritum $an&um verò cùm pervemiffet , mox lingua balbutiems tandem rigida remanebat. Meritò fiquidem $piritum $an&um , dum emit » amifit, ut qui exclufus erat ab amima , procu! effef confequenter etiam à lingua. Hac igitur difficultate convi&us , Epifcopale 'decarceravit officium . Et Joannes Bromptonus Abbas Jornalenfis: Hildebrandus , quondam Prior clamiacemfir , fed tumo Romamur Archidiacomur , dum aliquando Legatus cffet in Francia , acriter contra $imoniaco* pro• ceffit Praelator . Unde & umus Epifcopur , fuper hoc graviter infamatus , teftes qui eum accufave* ranf ,

Richaredum : Dulciffima mihi veftra Excellemtia L. ,. ra.' mandare curavit , ut piiffimo Imperatori fcriberem, diét. . * quatenus pa&a in chartopbylacio requireret , quae Epift. 1*8.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

,ant , clam corrupit . Quod comperiem* Legatur » coram concilio per ipfum celebrato dixit : Ceffet humanum indicium frequenter fallibile , & Divinum oraculum producatur, cùm certum fit quòd Epifcopalis gratia domum fit $an&i Spiritus , & quifquis Épifçopatum mercatur, contra $piritum $anáum , qui domum Dei dicitur, facit. Si ergo tu » Epifcope, contra $piritum $an&um non feciffi , dic paj;;,,, GLORIA PATRI , ET FILIO , ET SpIRITUI SANCTO , & ab boc crimime te fentio abfolutum. Anmuit ille , & !icet frequentiùs , „nibur audientibus , G L O R I A P A T RI , ET FILIO , expeditè proferebat , SPIRITUI SANCTO , mcc tunc mec omni vita fua proferre potuit . $ecundùm tamem quofdam , de Epifcopaju eje&u, planè dixit. Et Guilielmus Malmesberientis: Hildebrandus in Gallia Vice-Papæ præfederat concilio , ibi plure r Epifcopi , olim per Simommam in Ecclcfia , introdu&i , degradati potioribu* locum dederunt . Unus erat quem fufpicio ifttis Apo//.ff.e infimulabat , fed mullis tefhbus argui , nulli; argumenti, poterat confutari . Quem cùm putare; cojiflriélum maximè , more anguis lubrici elapfum mirarerit : Ità dicendi arte callebat , ut omnes eluderet. Tunc Archidiaconus : Ceffet bominis eloquium, producatur in medium Divinum Oraculum. Scimur profe&ò , quòd Epifcopali, gratia $an&i Spiritu* „runu, eff , & quifquis Epifcopatum mercatur » San&7, Spiritus domum poffe comparari pecunia opinatur. coram nobis ergo, qui judicio $piritus $an&i congrcgati fumus , dicat iffe , GLORIA PATRI , ÈT FILIO , ET SPIRITUI. SANCTO: guod fi exprefìè & fine titubantia dixerit , çonflabit apud me , illum non venaliter , fed legitimæ præfulatu fun&um. Libem* banc conditionem ille accepit , nihil minùs quàm horum verborum difficultatem ratus. Et verè, G L O R I A P ATR I, ET FILIO , imtegrè protulit , fed im SPIRITUI SANCTO baefit . Sufcitato. cun&orum flrepitu , nullo comatu vcl tumc, vel in reliquo vitae fpatio $piritum $an&um momimare potuit. Hujus miraculi teffis fuit Hugo Abbas Cluniacenf,, qui deje&um Epifcopum per loca fecum ducem , illius rei experimentum fæpè rifit. De quorum verborum certitudine dubitantem ommis Europa confurat , quae cluniacemffi Religionis numerum per eum augmentatum mom mefcit. Hugo Cluniacenfis Abbas Synodo huic adfuit , ac ejus teftimonium eft irrefragabile : Atque ità qui degradato Epifcopo nominandi Spiritus Sanéti facultatem affirmant reftitutam , hallucinantur . Etiam Joannes Bromptonus & Guilielmus Malmesberienfis falluntur Hildebrandum tunc fuifíe Romanorum Archidiaconum . Et quin Berengarii , licet non perfona , tamen blafphemia denuò fuerit hic damnata, non eft dubitandum. Eadem eft ratio de aliis Leonis noni Decretis. Infignem memoratæ in Simoniacum Epifcopum divinæ vindiétae adverfam gratiam refert in Dialogorum libris Sanétus Gregorius Magnus :

.Juffimiami Augufti temporibus, dum contra Catholi

corum fidem exorta à Wamdalis perfecutio Ariama im Africa vebememter imfaniret , quidam im defemfone veritatir Epifcopi fortiter perfffentes , ad amedium funt dedu&i : Quos Wandalorum Rex

verbi, ac mumeribus ad perfidiam fle&ere mom valens , tormemtis framgere poffe credidit. Nam cum eis in ipfa defenfione veritatis fíemtium indiceret , mec tamen ipffcomtra perfidiam taceremt , me tacemdo forfitam confèmffJe viderentur , raptus in furorem , eorum linguas abfcindi radicitùr præcepit. Res mira , & multis mota femioribus : Quia ità pro defenfione veritatis etiam fine lingua loquebamtur , ficut priùs loqui per linguam confueveramt . Hi eo tempore profugi ad Comffantinopolitamam urbem venerunt. Eo quoque tempore , quo pro explendis Refponff, Ecclefi.e ad Primcipem ipfe tranfmiffur fum , femiorem quemdam Epifcopum reperi, qui fe adhuc eorum ora fine limguis loquemtia vidiffe teftabatur, ità ut apertis oribur clamaremt : Ecce videte , quia linguar nom babemur , & loquimur. Videbatur enim à rcfpiciemtibus , ut ferebant , qui4 abfciffi , radicitùr linguis , quafi quoddam baratbrum patebat in gutture, & tamem ore vacuo plena ad integrum verba formabamtur. Quorum illic umus in luxuriam lapfus mox privatur efi domo miraculi. Re&?o videlicet 0mmipotemtir Dei judicio , ut qui carmis continentiam fervare neglexerat , fime lingua non haberet verba veritati r. \ *

[ocr errors]

Quod ipfum in Chronico fcribit Marcellinus Comes: Homoricur Wandalorum in Africa Arianus Rex unius Catbolici adolefcemtir , vitam à mativitate fua fine ullo fermome ducemtis , linguam praecepit abfcindi. Idemque mutu* , quod fine bumamo auditu Chriffo credem r fide didicerat, mox praecifa ftbi lingua locutur ef?, gloriamqme Deo im primo vocis fuae exordio dedit . Denique ex boc fidelium comtubermio aliquamtor ego re/igioffimor , praeciffs lingui * , mamibus truncati r , apud Byzantium integra voce comfpexi loquemter. Muti iftius & furdi Adolefcentis prima poft excifam linguam adversùs Arianum Regem vox videtur fuiffe. Gloria. Patri , & Filio , & $piritui $an&o . Quòd enim iftam Doxologiam Ariani vitiarent, & de ipfa nobifcum capitaliter diffiderent, & Latini & Graeci Scriptores teftantur. Quidquid fit , ex Adolefcente ifto difcimus noftros à nativitate furdos & mutos non carere fide in Chriftum Dominum , fed ab ipfo in interiori fchola catechizari & illuminari . Eadem refert Vi&or Tonnonenfis Epifcopus : Homoricus confefforibus limguar abfcidit. Quor quod linguis abfciffis perfeé7è finem ad ufque locuti fint , Urbs Regia atteffatur, ubi eorum corpora jacent. Eifdem ferè verbis idem fcribit jn Wandalorum Chronico San&tus lfidorus Archiepifcopus Hifpalenfis. Et in Ecclefiaftica hiftoria Anaftafius Bibliothecarius: Homoricur multor occidit , & linguam à gutture quorundam abfcidit , qui etiam Dei gratia pofleà loquebantur.

Addit de Petro Damafci Epifcopo, Libanefiae Phaeniciæ Metropolita, quem ob conftantem fidei praedicationem lingua privarunt Saraceni : Walit Saracenorum Princeps Petrum fan&7iffimum Damafci Metropolitam lingua mutilari praecepit , tamquam palàm arguentem Arabum & Mamicbaeorum cognationem , & exulem pene, felicem Arabiam fecit , ubi & moritur pro Cbriflo Martyrio fufcepto , cùm expreffùs Divina, Mifft* pronunciaffet , ficut bujus rei marratore, ajunt ,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]

Pol. 349. qui fe propriis auditibus fuper hoc fatisfa&or etiam 1 1 vit. Ubi cùm Cbrißo teftimonium perhibuiffet , & fatentur. Et Martyr Theophanes: Walit Petro | [clara voce Liturgiam camtaffet , fupplicioTaff&a, $an&iffimo Damaf Metropolitæ , ceu Arabum , & | i objit. Tantas in humanam naturam habent vires AManichæorum impietatem palàm arguenti, linguam | [& Chriftiana juftitia, & Divinæ Majeßatis o£. praefcindi juffit, & exulem im felicem Arabiam de- | | fenfa. Nam & ex ißa procefit, quod de Caportari . Ibi pro Cbriffo Martyrium paffut , diffim-| [bade Perfarum Rege addit laudatus Anafafius ; &ifque apertæ loquelæ verbis $acrum celebram , ut | | Cabades quofdam cbrißianos poplite emervavi, , qui retulerumt , proprio auditu fe percepiffe confir- | [qui tamem poffmodum ambulaverunt. Qgod ipfum mamt, morte comfummatur. Et Georgius Cedre- | |confirmant laudati Theophanes & TCedrénus. nus : Waltt Petro $an&iffimo Damafci Metropolitæ,] [Omnia Leonis noni adversùm Simoniacos & quòd Arabum & Manicbaeorum errores arguerit, ! lalios criminofos Decreta etiam hîc fuerunt fit. Jinguam præfcidit, & in Arabiam felicem relega- | , mata,

C o N C I l I u M
T H O L O S A N U M,

Celebratum per tres JArchiepifcopos Viéloris
fecundi /icarios.

Nno Incarnationis Dominicæ millefimo quinquagefimo fexto , idibus Septembris , habita eft fan&a Synodus decem & o&o Epifcoporum apud urbem Tholofam , juffu Domini Papæ Victoris, qui ob funditùs exftirpandam Simoniacam haerefim , ac penitùs reparandum , fan&ae Ecclefiae ftatum , fecundùm prifcorum Scita Canonum , Vicarios vice fua direxit Rambaldum Arelatenfem , & Pontium Aquenfem Archiepifcopos , qui adjunéto fibi VVifredo Dei gratia Narbonenfi Archiepifcopo, aliifque Coepifcopis cæterarum Urbium, Sanéti Petri auétoritate , & prænominati Papae juffione , San&orum , Patrum Statuta fequentes , hæc in Provinciis Galliæ atque Hifpaniae perpetim obfervanda æftimaverunt.

[ocr errors]

Synodi Decretis ftare juffit Vi&or Pontifex. Nec
fine exemplo. Nam etiam Pontifex Innocentius
primus Decreta fua juffit in Hifpanias per San-
SW; Saracenico jugo, quod excutere infigni- [&lum Exuperium Tholofae Epifcopum promulga-

ter coeperat cum patre fuo magno Sancio | I ri. Et Narbonenfis Gallia tunc refpiciebat Re-
magnus Rex Ferdinandus , adhuc gemebat bona, lgnum Ferdinandi.
Hifpaniarum portio , ideoque ipfam fiolofanæl

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

I quis Epifcoporum, accepta quocumque modo pecunia, ordinaverit Epi

fcopum , Abbatem, Presbyterum, Diaconum, aut quemcumque alium

qui numeratur inter Clericos, ipfe gradus fui fubjaceat periculo,& qui fic ordinatur, nullum habeat fru&um ex hujufmodi mercimonio, fed fit alienus ,

ejus dignitatis & ordinis, quem per pecunias acquifivit.
SCHO-

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

faeculo in Gallia faétam reperias Synodum, quae Simoniacos non degradarit . Et inter San&i Adelberonis Metenfis Epifcopi palmares laudes , quòd in dandis Ecclefiæ Ordinibus nihil exegerit, adducit ejus apud Philippum Labbe antiqua vita. Omnis illic caro adeò corruperat fuam viam . Eandem corruptionem damnat & præfens Canon, mandans ordinantem degradari, ordinatum fine reparationis fpe dejici ad Laicos , ac datum ipfi ordinem effe irritum & nullum. Verba, Nullum babeat fru&um , & ad fubftantiae & ad folius executionis vacuitatem fignificandam funt ambigua & ambidextra : Nempe fervebat tunc ifta quaeftio, ideoque Decreta fua tunc paffim Synodi ita librabant, ut neutri quaerentium parti praejudicarent. Agit in folam primam &c fecundam Simoniae fpeciem : . Faétam tertiæ à Leone nono gratiam non lædit.

[ocr errors][merged small]

I$ placuit confirmare, ficut fcriptum eft, ut Epifcopus , ut Abbas Presbyter ante triginta annos , Diaconus verò ante viginti quinque non ordinetur , nifi aut ftudio fan&itatis , aut fapientiæ ornati , providentia Epifcopi fimul & Cleri promoveantur . Et eadem ordinatio ne fiat , nifi temporibus fecundùm Canones ftatutis . Ali

ter quidem irrita fiat ordinatio.

[ocr errors]

Bbates olim & apud Græcos & apud Latinos potuiffe effe , ac paffim fuiffe Laicos , notius eft quam ut demonftretur . Nec folus Presbyter , fed & Monafterii Diaconus ac quivis Clericus habebat ubique locum ante Abbatem. Apud Gratianum exftat hoc Decretum : Offiario Abbas in omni loco repræfemtet obfequium fuum , five im publico, five im gremio Eccleffe. Incommodis erat hoc obnoxium , ideoque ftatim ad quarti faeculi exordium coeperunt Abbates paf. fim promoveri in Presbyteros, aut Diaconos, imò & plures fuos Monachos hifce gradibus ornare . Etenim fub San&ti Cyrilli Alexandrini Patriarchatu omnes fermè Ægypti Abbates fuiffe Presbyteros aut Diaconos, docet ejus ad ipfos de Symbolo Epiftola , exftans in Appendice Concilii Ephefini. Etiam fic in Syria & Regia Civitate fuiße, habes in quarta a&ione Chalcedonenfis Synodi , in Conftantinopolitana Sanéti Flaviani adverfus Eutychetem Synodo , ac ex trigefima quarta Epiftola San&i Leonis. Et inter Monachos, qui pro fuo Abbate Eutychete fupplicarunt Ephefino Latrocinio, fuerunt unus Presbyter, decem Diaconi, ac tres Subdiaconi. Abbatum dignitatem infigniter auxit , feptima Synodus : Abbatibus Presbyteris conceffit , ut Leétoris intra Monafterium exercendo Cbriff. Lupi Opcr. Tom. V.

chara&tere & officio fuos Monachos poffent infignire . Et hinc ad Canonem iftum fcribit Theodorus Balfamon : Dubitatum eff , Am Monacborum Praefe&i fiant , qui facris mom funt imitiati ? Seu an quis non Presbyter poffet deinceps benedici in Abbatem ? Et quidam cenfuerunt: „Quod cum Camom decermat hoc donandi Le&oratus jus habere Monafferiorum Praefe&or , qui ab Epifcopo Chara&erem acceperimt , $acerdote, fcilicet, apparet Chara&erem Præfe&urae mom fufcipere praefatos , mififint $acerdote r. Cenfuerunt Presbyteralem Ordinem, non ad dandum Le&oratum, fed ad fufcipiendam Abbatialem benedi&ionem

|

Iterum deinceps poffè benedici .

requiri à Canone, ideoque nullum nifi PresbyVerùm hanc fententiam effe à Canonis fcopo penitùs alienam , & Presbyteratum non propter fufcipiendam Prælaturam, fed dumtaxat propter imprimendum Leétoris Ordinem requiri , re&è demonftrat Balfamon , additque etiam merè Laicum poffe evehi in Abbatem & benedici. In fexti Carthaginenfis Canonis Commentario eadem repetit , atque adjungit : $ynodali, declaratio fa&a ef? ex fupplicatione Patri, vemerabili, Monafferii Evergetidit , quod quomiam $tatutum Monaflerii decermit ejus Præfe&um Monacborum fupputationes auditurum , Profano autem nom permittitur fupputatione* fufèipere , neceffartò fequitur Præfe&um effe $acerdotem. Laudati Monafterii Statutum mandabat Abbatem audiendis fuoB Illm

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

cap. 1 14. Et ipfà in litteris ad fan&tæ Crucis Presbyterum & 1 1 o. Cardinalem, qui à reformando Sanáti Quirici

rum Monachorum confeffionibus effe habilem & obftri&tum , ideoque laudatus Abbas fupplicabat nullum nifi Presbyterum fibi deinceps benedici in Succefforem . Et Synodus poftulatis omninò annuit. Verùm fingularis erat ifta lex & gratia. Hinc interim lucet, quod ex tunc quidam etiam Græci judicaverint nullum nifi IPresbyterum debere effe Abbatem. Ejufdsm fenfus dudum fuerunt aliqui etiam Latini. Hinc enim in fua Romana Synodo ftatuit Eugenius fecundus : Abbater Sacerdotalem bonorem fimt adepti, ut peccamtium fibi fubje&orum fratrum valeamt ommimodis refraenare & amputare commiffa. Quod ipfum in fua item Romana Synodo firmavit Leo quartus, & addidit: Quatemus Domini pro cum&ij poffmt Clementiam exorare , ut fcelerum abluti fquallore , piaque converfatione muniti , $an&orum mereamtur confortio fociari. Et hinc Hilduinum Altivillaris Monafterii Diaconum ac Ele&um fuiffe priùs confecratum in Presbyterum, ac deinde Abbatiali bene&tictione donatum , teftantur fecunda Sueflionenfis Synodus , & in Remenfis Ecclefiae Hiftoria Flodoardus. Utique ob laudata Eugenii & Leonis Decreta. Quam Regulam fuiße pofteà lapfam oflendunt præfentis Canonis verba : Abbas Prefêyter: Oftendunt quofdam Abbates non fuiße Presbyteros , quod ipfum multis demonftrari poffit iftius faeculi exemplis. Nam & fefe , quem Romanarum conftitutionum obfervantiffimum ac Urbano fecundo chariflimum novimus , fuiffe ex Diacono eleétum & benediétum in Abbatem , & non niß pofteà , quod Romæ ad San&am Prifcam Presbyter Cardinalis eßet, confecratum Sacerdotem, teftatur in litteris ad Goffredum Carnutenfem Epifcopum Goffredus Abbas Vindocinenfis. Et hinc Joannes & Benedi&us, Pafchalis fecundi per Galliam Cardinales Legati, ad avitam Regulam reparandam ftatuerunt in prima fua Pi&avienfi Synodo : Abbates qui Presbyteri mom funt , Presbyteri fiant , aut Praelationes amittamt. Et ex ifta Regula Sugerius Sanéìi Dionyfii propè Parifios Diaconus ac Ele&us in Ludowici Groffi Regis vita teftatur fe à Calixto fecundo Pontifice priùs in Presbyterum , ac tunc benedi&um fuiffe in Abbatem. Et de Theodorico San&ti Trudonis Diacono ac Ele&to {cribit in ejufdem Monafterii Chronico Ę phus Abbas : A Domino olberto Leodienfi Epifcopo Presbyter & Abbas eff comfecratur. Addit in quarto fuper San&i Benedi&i Regulam libro Rupertus Tuitienfium Abbas: Hodie mullus ferè Abbar ordinatur , miff primùm Presbyter fuerit ordinatu, : olim mom ita erat. Oftendit Joannis & Benedi&i Cauonem non ubique fuiffe admifium. Quare ipfum innoyayit Eugenius tertius, fancìèns nullum in Abbatem eligi , nifi Presbyterum aut Diaconum. Majores in Abbate, quam in eligendo Epifcopo fanxit neceffàrias qualitates: Epifcopum enim è Subdiaconis eligi permifit Urbanus fecundus. Exftant Eugenii Decreta apud Leonem Hoftienfem Epifcopum in Appendice ad Chronicon Monafterii Gafìinenfis.

Monafterio irregularem ex idoneae perfonae inopia poftulandum curarat , refpicit Innocentius tertius: Momacbum illum , quem de boneffate & induftria commendaffi , inftituas im Abbatem , ita videlicet , quod ad facror Ordiner mom afcemdat, cum inflamte neceffitatir articulo poffit im Abbatem affumi etiam im mimoribus Ordinibus comflitutus. Notanda funt verba , Im minoribus Ordimibus comfìitutur : Videntur afferere Subdiaconum etiam citra neceffitatem ac difpenfationem potuiffe eligi , atque ita Eugenii fanétionem non plenè fuiffe receptam . Hinc enim ad Melitinenfem Epifcopum , qui altera manu mutilatum , & nullo facro Ordine infignitum Monachnm confirmarat in Abbatem , fcripfit idem Innocentius: Refpondemur quod cum pro tam enormi defeéìu ad facror mom poffit Ordine r promoveri, & im promotione fua id tacuerit fraudulemter , ab Abbatiæ officio ef? non immeritò amovemdur . Non ob facri Ordinis carentiam , fed ob folam irregularitatem affirmat eleétionem & confirmationem fuiffe irritam & nullam . Et forfan hic Monachus erat adhuc meiè Laicus, atque ita etiam talis videtur tunc legitime potuiße in Abbatem eligi , aut certè poftulari apud Epifcopum, & per ipfum difpenfatoriè confirmari. Quidquid fit, Clementis quinti Viennenfe pofteà Concilium ftatuit omnes Monachos , dum quidem Abbati videretur, promoveri ad facrum Presbyteratus Ordinem , & nullum nifi Presbyterum promoveri in Clauftri Priorem. Exinde nullus non Presbyter longè potiori jure potuit eligi in Abbatem. Umbrofae Vallis Congregatio neminem permittit eligi , nifi qui ad novem annos fuerit Sacerdos. Et talia Statuta funt hodiè in variis congregationibus aut Abbatiis plura. Hæc di&ta fint cb præfentis Canonis verba :

Vel Abba , Presbyter. Quæ tamen exiftimo vitiata . Legendum exiftimo ; Epifcopus , Abbar , vel Presbyter. Etenim & præcedens Canon difertè habet: Epifcopum , Abbatem , Presbyterum , Diaconum. Ambo loquuntur cum prima Aure

que Clero. Et cum fecunda: Abbates , Martyrarii, Presbyteri. Et cum tertia : Abbatibu r , Prefbyteris , caeterifque Mimiffrir. Eundem ordinem figunt Aurelianenfis quarta , Antifiodorenfis, fecunda Turonenfis , Vernenfis , Francofordienfis. Multi Abbates erant tunc dumtaxat Diaconi , inferiores Clerici , aut etiam Laici : Adeò apud Latinos antiquum eft ipfos Prefbyteris anteferri . Hinc de prima Sanéti Lanfranci Cantuarienfis Archiepifcopi ad reformandam Anglicanam Ecclefiam Londinenfi Synodo, & per ipfam innovatis antiquis Ecclefiae Decretis fcribit Milo Crifpinus : Ad comprimendam quorumdam imdifcretorum imfolentiam , ex commumi Decreto fancitum eff, me quis in Concilio loquatur praeter licentiam à Metropolitamo fumptam , exceptis Epifcopi , & Abbatibus . Etiam in antiquis Græcorum Synodis Presbyteri numquam, Abbates femper habuere fuffragium. Et à Fuldenfi Abbate proximum Moguntino Archiepifcopo ante omnes Epifcopos locum fuiffe in Provinciae Sy

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

lianenfi Synodo : Abbatibus , Presbyteris , omni- c. 7.

[merged small][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »