Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

Sandlus Petrus Apoftolus, cui Dominus dedit omnia , non indiget meo mendacio. Et San&tis aut ipforums Dignitatibus ampliandis impensum mendacium eße facrilegè perniciofilimum , reclè ac frequenter docet SanElus Auguftinus . Nihilominus auguror Crabrones meis oculis non defuturos . Hinc Romana Ecclefiæ implora Patrocinium, cujus legitimo Defensori nullus ventus poffit esse adeò validus, ut ipsum terreat fupra quosvis Au&lus ambulare . Ambulat enim cum illo , cui dictum eft : Confirma Fratres tuos. Et iftud patrocinium, à quo securiùs sperem, quàm à veftra Eminentia ? Quæ fimiles aliquando Crabrones compescuit infigniter , & exarmavit. Quæ ex Patrui sui Clementis noni optimi Pontificis exemplo, ac avito Illuftridime sua familie more , Audet omnibus, etiam Adversantibus, bene facere , & imitari ipfum Clementiæ Dominum , qui super juftos pluit atque injustos. Que in me, fervum inutilem, dignata eft amplissima suæ Benignitatis dona frequenter profundere . Quibus ut non folus ego , nec sola alma Urbs aut Italia , sed omnis sub cælo Chriftianitas diu mereatur gaudere, Divina miseratio Eminentiam veftram dignetur nobis in multos annos cuftodire.

Dabam Lovanii, in Conventu Sancti Joannis Baptistæ, die 23. Sept. A.Dom. 1672.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

DECRETA ET CANONES,

SCHOLIIS, ET NOTIS ILLUSTRATI.

VICTORIS I I.

CON CILI U M
FLORENTINUM.

.

D quinquagesimum tor annuisset, Geberardum Eiffetensem Episcopum
quartum undecimi de Romanorum confilio poftulavit. Tristis ad hæc Im.
sæculi annum scri perator, nimis enim illi charus erat, cùm illum om-
bit antiqua incogniti nibus modis fibi necessarium diceret , & alios pleros-
Auctoris Hiftorica que huic officio magis idoneos proponeret, Hildebrano
compilatio : Defun. dus in sententia perftitit. Erat enim idem Episcopus
&o Leone Papa, Hen. non modò prudentiffimus, verum etiam in toto Regno
ricus Imperator GO ditior atque potentior omnibus. Hunc itaque invi-
tbardum Teutonicum tum licet , ac nolente Rege , propter quod poftmodum
Papam conftituit , qui Monachos non amaffe di&tus eft, Romam fecum addu-

Victor appellatus eft. Confonat Lambertus Schafoaburgenlis :
Videtur asserere ipsum regia nominatione intru Imperator interpellatus à Romanis , ut Antiftitem A. 1054.
fum. Verùm vox, Confituit , aliud non impor. Sedi Apoftolicæ prodideret , Gerardum Eifetenfem
tat quàm Regium Canonicæ electioni datum con. Episcopum mifit . Et Hermannus Contractus:
sensum, quem ifta sæcula pompatico vocabulo Conventus ab Imperatore Moguntia factus est , in
titulabant Episcopatus donum aut conceffionem, quo Geberardus Eiftetenfis Episcopus , ab Episco-
adeoque & conftitutionem Episcopi . Rei feriem pis electus , Romam missus eft. Romanus itaque
exponit in Cassinensis Monasterii Chronico Leo Clerus & Populus, quòd in suo gremio perso-

Ostiensis Episcopus : Defuncto sandla memoria nam non haberet idoneam, ideoque ab alia EcLib. 2.

Leone Papa , Hildebrandus tunc Romanæ Ecclefia clesia deberet poftulare, non in Henricum Im. cap. go.

Subdiaconus, à Romanis ad Imperatorem mittitur , peratorem compromisit, fed in Hildebrandum,
ut quoniam in Ecclefia Romana perfona ad tantum qui ab illo, & per ipsumad tanta de re deliberan-
officium idonea reperiri non poterat , de partibus il dum indicta Moguntina Synodo obtinuit lauda-
lis, quem ipse tamen vice Cleri Populique Romani tum Gerardum. Hildebrandus hic erat generosus
Pontificem elegiset, adduceret. Quod cùm Impera ille ac eruditus Cluniacensis Monachus,quem Ro.

[ocr errors]

mam secum deduxerat, & in Subdiaconum pro Et quamvis tardè , cognofcens fe errasse, se ipse de-
moverat Leo nonus. In omni arduo negotio dex pofuit , eo accitis fratribus de Monte Casino, qui
tera semper manus Apostolicæ Sedis , ac ejus tan fecum aderant , præcepit fe illò deferri, & in ca-
dem Pontifex Gregorius septimus. Et quòd tunc pitulo non ut Papam , sed ut Abbatem sepeliri.
in Romanæ etiam Ecclefiæ Clerum,ac ipsum item Antea enim fuerat Desiderius Abbas Callinenfis,
Pontificatum exaltati Monachi retinerent Mona-

promotus gratia Victoris fecundi : Hinc & se fticum habitum, teftatur in Windeshemenlis Con Victorem appellavit. Et de ejus morte non soL. 1.C.23• gregationis Chronico Joannes Buschius: Domi. lùm Guibertini, spargentes quòd illi inflicta Arii

nus Apoflolicus veftem illam lineam, quam Roketum morte Guiberci Papatum Deus confirmasset , sed
Romani appellant , super omnia vestimenta sua ru etiam Catholici fuerunt gavili . Interim pate:
bea deferre consuevit , nisi ad Paparum de Regulis quòd venenum è facro Calice non biberit ;
Sanciorim Benedi&ti aut Francisci quis fuerit af Utpote infra actionem passus corporis deliquium
Sumptus , Tunc enim vestem Ordini suo congruam so ante confecrationem. Quidquid sit, de Theo-
litus est deferre. Hinc ergo Hildebrandum , non dorici Gothorum in Italia Regis , quæ pro.
ut Clericum, sed ut Monachum tractavit Victor priam Matrem fuftulit, filia fcribit in Franco-
fecundus , ac ejus caufa visus fuic in omnem Mo rum Historia Sanctus Gregorius Episcopus Tu-
nafticum ftatum fuiffe non facis benignus. Rigio ronensis: Erant sub Ariana Sedla viventes. Et L. 3.c.31.
dior præfertim fuit in Callinense scribentis hæc quia consuetudo eorum eft , ut ad Altaria venientes ,
Leonis Monafterium.

de alio Calice Reges communicent , & de alio popul-
Fuisse virum insigniter Sanctum demonstrat à lus minor , venenum in Calice illo filia posuit , de
præfato Lamberto Schafnaburgenfi laudatum quo Mater communicatura erat. Quo illa hausto,
miraculum : Victori Subdiaconus toxicon in Calicem

protinus mortua eft. Non enim dubium eft tale milemifit , quem cùm ipse posl consecrationem levare vel fiiium esse ex parte Diaboli. Quid contra hæc miseri let , nec poffet , à Domino caufam fadi inquifiturus , Hæretici respondebunt , ut in Sancta eorum locum Cim Populo ad orationem profternitur, ftatimque to habeat inimicus ? Nos verò Trinitatem in una æquaxicator à Damone' arripitur. Ita igitur caufa ma litare pariter de omnipotentia confitentes , etiami i nifeftata Dominus Papa Calicem cum Sanguine mortiferum bibamus, in nomine Patris , & Filii, Dominico cuidam altari jussit includi, co pro Re & Spiritus Sanéti, veri atque incorruptibilis Dei , liquits in perpetuum conservari . Deinde iterum nihil nobis nocebit, Et de Guilielmi Eboracensis cum Populo tamdiu ad orationem profternitur , quo. Archiepiscopi , quem instante cum potentibus usque Subdiaconus à Demonio liberaretur , Quod æmulis Sancto Bernardo ab Eugenio tertio degraipsum referunt authentici ac graves iftius fæculi daruin reparavit Anaftafius quartus , præcipiti Scriptores. Veneno exstinctus non fuit Victor, poft folemnem in Pentecofte Miffam infirmitate attamen & ipse & plures ejus Antecessores, ac scribit Rogerius Hovedenfis : Guilielmus Ebora. Succeffores modico admodum tempore vixerunt censis Archiepiscopus in Sedem suam honorificè eft

Quæ res tunc adeo curbavic multos , ut hujus | Sufceptus. Sed non multò post proditione Clericorum
Ep. 17 Divinæ providentiæ causas à variis Doctoribus suorum, post perceptionem Eucharistiæ , infra ablice

perquisierit Alexander secandus , & varias addu. tiones liquore letbali infeclus, exftinétus eft. Ean-
xerit Sanctus Petrus Damiani. Et hinc male.

dem rem largè edisleric Guilielmus Neubrigena
dicus Cardinalis Benno fumpfit ansam blate fis, & adjungit: Sanè Guilielmus, propter inopi-
sandi, quòd à degradato Pseudo · Papa Theo natum ejus tranfirum , à multis creditur veneno

C. 1. c. 2.
phylalto feu Benedicto nono, & Gerardo Brazu- exfiin£lus, afferentibus eum ex facro Calice per quem-
to adjurus Hildebrandus intra tredecim annos ve- dam ab adversariis immiffo, vel pro eis emulantem
neno sutfocaffet sex Romanos Pontifices, atque infecto, porum mortiferum , quod dictu horrendum
ita sibi viam ad Papatum aperuisset. Verùm sunt eft , ce cum potu morteon haufiffe , Afferit non
adeò lucida mendacia, ut nec Henricus quartus ablutionem , sed ipsum Sacro-sanctum Calicem
Imperator , nec Venericus Vercellenlis , nec de infectione fuisse suspectum. Allerit fufpicio-
quis alius Henricianus Episcopus aut Apologus, nem fuiffe , non veritatem. Sic de Simone Ale-
fuerit ausus iphs liti.

xandriæ Patriarcha scribit Orientale iftorum Pa-
Interim de Victore etiam tertio, qui in ipsa triarcharum Chronicon : Simon fufcitasse mortuum
Papalis fuæ confecrationis & coronationis Misa scribitur . Ter haufit venenum poft communionem
dyfenteriam passus , elatus ex Ecclesia, ac sta- absque ullo nocumento. Verùm dato ipsi quarto pe-
tim exllinctus fuit, fcribit Jonnnes Bromtonus: riit , Captus eft auctor ac igne incensus , Vi.
Vi&tor tertius veneno in ejus Calicem miffo obiit. Et derur non ex Sacro-sancti Calicis, sed ex ablu-
Guilielmus Malmesberiensis : Hildebrando suc- tionis toxico perijffe . Etiam de Imperatore
cessit Victor, sed ad primam Miffam, incertum quo Henrico septimo , quem Communicantem con-
discrimine , cecidit exanimatus, Calice, si dignum stat veneno exstinctum an in Sacro - fancta
eft credere, veneno infecto. Ejus electionem vitio Hostia an in ablutione fit paffus iftud fa-
fam , & indignam Papatu personam in litteris crilegium, Historici certant, & adhuc sub ju-
ad Comitilam Mathildim describic Hugo Ar. dice lis est.
chiepiscopus Lugdunenfis , ipsas suo Virdunen Hinc interim oritur quæstio, Quomodo lau-
si Chronico intexuit Hugo Abbas Flaviniacen datus Turonenfis Gregorius fcribat Diabolo in
fis, & conclusit : Victor consecratus ab Hollien fola Hæreticorum Mysteria esse potestatem , à
Episcopo , cùm Misas apud sanelum Petrum di nobis autem illic line documento hauriri vene-
ceret , infra adiionem judicio D:l percufus eft. num? Respondeo illum loqui ex illa in Divi-

nam

F. 499.

lib. 1.

A. 1073,

[ocr errors]

pam miserationem fiducia, ex qua laudatum Ebo Caltcem ceciderit, non eft tutum propter vomitum
raci Episcopum Guilielmum egiffe quidam dixe. muscam vel araneam cum Sanguine sumere . Debet
funt apud laudatum Guilielmum Neubrigensem : igitur Sacerdos diligenter les pluries muscam vel aran
Pertur eum dixiffe , quod cælefti Antidoto non adji neam abluere , lot aquam ablutionis sumere . Id ve.
ceret humanum . Et de Sancto Conrardo Constan quod ablutum eft comburatur , cinis in piscina
tienfi Episcopo, folennem in Paschali festivita. reponatur , vel in liquida subftantia recipiatur .

te Miffam celebrante, fcribit ejusdem Ecclefiae Firma in Deum fides eft fingularissimum Dei dor Epist. 24. Chronicon : Accepto Dominici corporis Sacramento, num, ideoque adducta Sanctorum exempla sunt

urnitur ad Sanguinis participationem. Calix ex potius admiranda & veneranda , quam imitanda .
more discooperitur : Aranea vitæ liquori illapfa||Quisquis temerè venenum sic sumpserit , de Dir
cernitur . Animal mortis exitium bomini exteriori vinæ Majeftatis tentatione est meritò arguendus.
minatur , sed interim poculo immortali animatur . Nam & Simonem Patriarcham à quarta fumptio:
Quid facit Minister Cæleftis convivii? Summa ne jam audivimus occisum. Quare & Turonen-
accinctus fide , nihil in hac re mortale , nihil du fis Gregorius iftam fidem folummodò laudat,
cit exitiale , avidius consumit , come quod Sacramen non ftatuit in generale præceptum. Horrendum
tl, & quod exterminii fuit, non immemor antiqui ne

nescio cujus in Belluaceng agro rufticis qui im.
Serpentis venenum Antidoto Dominicæ passionis eva. miffo bufonis sanguine sacrum sui Presbyteri Ca- L.3.C.17.
cuatum. Cerneres cooperatores bujus Ministerii pal licem intoxicavit , facinus refert in libris de
lescere, imminens Antiftits, ut suspicabantur sua vita etiam venerabilis Guibenus Abbas Novi.
necis periculum circumftantibus innuere. Ab on. genti. Addic Presbyterum non virtute Sacramen-
nibus in commune triftatur ac timetur dies ti, fed Sandi Marcelli Parisiensis Episcopi in-
gaudii in merorem vertitur . Tamen peracta Com. terceflione fuifle à morte fervatum . Et hæc
munionis diftributione, ultra omnium fpem, ad breviter dicta Gint ob Victori noftro intoxica-
menfam artus jejuniis attenuatos refecturus accedit, tum Calicem.
Sed non gustando cibum aliquamdiu sedit, Pero De eodem Victore ad iftius fæculi annum quin.
eunclatur Secretarius quid effet adturus : Expecto, quagesimum septimum pergit Lambertus Schaf-
inquit, hofpitem in proximo venientem. Et recli naburgensis; Rex Henricus tertius Natalem Domi-
nato super menfam capite exitum Araneæ aperto pre mini Ratisbonæ celebravit , præfente adhuc Victore
bet ore, quæ nec mori in homine Dei, nec mortem Papa, quiexinde compositis mediocriter Regni nego-
potuit inferre . Et in Occidentalis Ecclesiæ Histo,

tiis , in Italiam regressus , quinto Kalendas Augu; ria scribit Jacobus Cardinalis de Vitriaco : Qui- Ai migravit ad Dominum , Biftetenfem Episcopadam Sacerdotes ex tanta fide quandoque muscam, o tum, quo se ille Papa factus non abdicaverat , GuAraneam cum Sanguine acceperunt, quod eis nihil rizo Sufcepit. Uci Leo nonus Tullenfem , ita

nocuerunt. Audivi autem de quodam , qui poftquàm Victor Eistetenfem Episcopatum Gimul cum Pa. Lib, ul. Araneam cum Sanguine suscepit , poft dies aliquot patu retinuit : Quod ipsum de Lucenfi Cathedra

cum fibi minueret , Aranea viva la integra cum Sax poftmodum fecit Alexander fecundus. Laudatus
guine de bracbio ejus profiliit . Ex hac fide etiam Leo obiit decimo tertio Kalendas Majas anni
Simon Patriarcha trinæ ablutionis toxicon illæsus quinquagesimi quarti, eodem anno electus est
admifit. Et Hæreticorum , & Catholicorum Eu Victor, fequenti coronatus in Coena Domini
chariftiam veneno poffe infici fatetur, verùm in ao post biennium defunctus . Hinc à quibusdam
folis his laudatam poffe reperiri fidem vult San. ad duos, à quibusdam ad tres annos fediffe dici-
etus Gregorius Turonensis,

tur. Quòd nempe olim fedes pon 'ab ele&tione, Fol. 114.
Et hinc orirur alia quæftio, An ad ejusmodi sed à Consecratione, vel Coronatione fumeret
fidem omnes obligemur? Respondeo negative, lexordium. Magnum Belgii Chronicon ait se.
Etenim infectum Calicem non sumpsit Victor dem à Leonis morte ad tres dumtaxat dies vacaf.
secundus , sed fervandum sepoluit uti Reliquias , se. Quod nempe tertio die Romanus Clerus &
ac pro Sacrificii complemento alium consecravit. Populus compromiserit in Hildebrandum Sub-
Et quod Guilielmus Eboracensis Archiepiscopus diaconum, atque hic ftatim elegerit. Quin Vic,
antidotum fumpferit , authenticis teftimoniis etor plures Synodos celebrarit, non eft dubitan-
demonstrat Guilielmus Neubrigensis, & adversus dum. Verùm ipsas varia dierum malitia nobis
aliud opinantes adjungit ; Quod Guilielmus, perdidit , atque ufque nunc occultavit . Om-
quia vir sapiens fuit, com Dominum non effe tentan nium prima videtur fuisse Florentina, de qua
dum Divina auctoritate edoctus, nec dixisse, neque laudatum Chronicon: Victor Synodum Florentic

egiffe credendus eft. Non dixiffe , quad Cælefti celebravit , ubi multi Prælati, Go Episcopi depofiri I 9.6,241 Antidota non fit adjiciendum bumanum. Et in fuo

prapter Simonians , eo fornicationem damnantur. Capitulari ftatuit Venerabilis Parisiensium Epi Et in Citizensis Ecclesiæ Chronico Paulus Laq. scopus Odo: Si in Domini Sanguinem mufca, velgius : Synodus Florentiæ celebrata eft sub Victore aranea, vel aliquid tale cecidorit, quia non fine Papa ejus nominis secundo, in qua multi Episcopi vomitud periculo corporis aliquando sumi poteft , igne propter Simoniana do fornicationem depofiti sunt. fremandum eft, & tunc Sanguis Domini Jumatur . Celebratam dicit quinquagesimo quinto iftius fæUlud tamen, quod intùs ceciderit, priùs in Calice culi anno, qui fuit Vi&oris primus. Fuisse pledebet vino perfundi, & quantò cautiùs fieri poterit narium, utique torius Romani Patriarchatus,

L.4. Ep. 12 ablui, o poftea super piscinam camburi, e illam Concilium, & adfuifle Henricum Imperatorem , ablutionem Sacerdos fumat. Et laudatus Cardi. teftantur in litteris ad nescio quem Episcopum nalis de Vitriaco : Si mufca, vel aranea, in Sanctus Petrus Damiani, & Auctor vitæ San&ti

Serm. 13•

Joannis Gualberti. Canones apud varios Scripto-||lebrare didicifti , convenientius num per quatuor
res funt quærendi. Quòd omnia Leonis noni ad tempora fieri decrev imus , ut ficut annus per quatuor
versum conjugatos ac Simoniacos Episcopos, & volvitur tempora , do nos quaternum folemne agamus
Clericos Decreta fint hic confirmata , jam audi-jejunium per anni quatuor tempora . Et ficut reple-
vimus à bino teftimonio. Utraque peftis erat hy mur frumento, vino oleo, ad alenda corpora ,
dra multiceps, & defecto uno capite furgebat fic repleamur jejunio ad alendas animas, juxta
aliud, adeoque fæpius fuit ferienda.

Propbeta Zachariæ vocem, &c. Vario Prophe.
Aliud Decretum adducit in laudata epistola tico ac legali testimonio quaternum hocce je-
laudatus Petrus Damiani: Non te lateat , venera. junium confirmat. Quæ omnia tamquam Au.
bilts frater, quia de prædiis Ecclefiæ tuæ, quæ di thentica comprobat Ecclesiasticorum Rituum
ftrabere diceris , non parvus tumor increvit. Num elucidator Micrologus. Aliàs plures illius je-
quid oblitus es , quòd ante ferè quinquennium Victor junii rationes adducit Amalarius Fortunatus.
Apoftolicæ Sedis Episcopus in plenario Concilio Flow Calixti rationes comprobat & Sanctus Leo Ma. Cap. 28.
rentiæ celebrato , cui fimul & Imperator Henricus in. gous, aiens nos pro feminatis, crescentibus,
terfuit , boc sub excommunicationis cenfura probio maturis, & collectis terræ frugibus per quater-

L. 2. C. 2.
buit? Quòd Episcopi & Abbates tunc Ecclesia. num jejunium Deo agere gratias, & gratiam sup-
rum suarum fundos fuis ad emendam prælaturamplicare. In primo de his jejuniis sermone dicit
mediatoribus militibus, aut aliis Palatinis in Decembrem efle Tempus Apoftolicis traditionibus Serm. 9.
beneficium traderent , variè alienarent , ac tra ad ipfa consecratum. Et in alio Sermone : San&i
ctarent peffimè, vario à nobis loco & teftimo. Patres noftri Divinitus inspirati decimi menfis sanxe-
nio est ostensum. Pellimum ergo abusum secun re jejunium . Cum Calixto affirmat elle ex Pro-
dus etiam Victor damnavit , & conatus est era- phetia , feu antiqua lege desumptum, & profe-
dicare.

quitur: Non ideò negligendum eft, quia de obser- Serm. 12.
Tertium Decretum producit in vita Sancti vantia Veteris legis assumptum eft , tamquam hoc de
Lanfranci Milo Crispipus, Leonis Noni contra illis fit, quæ inter discretiones ciborum , inter Bap-
Berengarium Decreta laudans, & adjungens:ltismatum differentias, avium pecudumque Hoftias

Que sententia non effugit Leonis Pape Successorem effe deftiterunt. Etiam in alio Sermone declamat: Ser.85.c.1 Cap. 3. vidcrem. Addit etiam in Turonensi per Victoris Cùm vos ad quædam , quæ etiam in veteri Teflamen

Legatum Hildebrandum Concilio fuille damna to inftituta sunt, cohortamur, non Judaicæ vos oba
tum Berengarium , atque ita fupponit ab ipfo || Servantiæ jugo fubdimus , nec consuetudinem vobis
Item Victore anteà damnatum. Quod eisdem carnalis Populi indicimus. Et iterum : Quod fuit
'verbis fcribit & ipse Lanfrancus. Etenim erro ante Judaicum, veftra fit observantia Chriftianum.

Ser, 86.0.1
sem, quem in Parisiensi Concilio ob Regii gla-Inligniter demonstrat jejunia hæc apud Judæos
dii mecum folemniflimè abjurarat , ftatim contu non fuiffe Sacramentalia , fed purè moralia ,
maciter resumpfit Berengarius. Sic fupra audivi ideoque omninò potuisse mutuari per Patres no-
mus à Durando Abbate Troarnenti . Nec resum-ftros, ac in Ecclesiam introduci. Et edicit in-

Serm. 10. psit tantum, sed & insigniter auxit. Tunc enim troductionis causam : Decimi menfis jejunio, pro quo penetrativam ac spiritualem Chrifti Domini consummata perceptione omnium frucluum, dignisseeen Eucharistia existenciam subverteret, blaterare largitori eorum Deo continentia libamen offertur. cæpit ipsum Claufis januis ad Discipulos poft resurre-Quam pro Decembris jejunio rationem inculcat &tionem non intraffe. Addidit & aliam blasphe-etiam in aliis Sermonibus. Scribit item de jejumiam : Si mures consecratum Chrifti Corpus comede nio post Pentecosten: Ex Apoftolica tradisione subrint , non ideò Chriftus in eis , doo ipfi in Chrifto ma fequitur. Et dat ejus caufam : Si quid macularum sebunt , nec vitam æternam babebunt. Quam ne proximis diebus negligentia incauta contraxit , id je. Ser.71.C.7 fandam etiam in Germania grassantem impieta-junii censura caftiget. Per proximos dies intellitem erudita ad Megenhardum Gladebacenfema gat Quinquagelimam, quam antiquus Ecclesiæ Abbatem Epiftola revicit Beatus Wolphelmus Canon tranligi juflic in gaudio , & vecuit jejuna

Ser.g.C.4. Abbas Brauvvilerensis. Eam in hujus apud Lau ri: Ex ifta indulgentia contractas negligentias rentium Surium vita nobis fervavit Conrardus dicit Pontifex triduano hocce jejunio diluendas. Monachus. Quòd non solummodà Galliam ,Largè hæc deducit in sequentibus Sermonibus, fed & Germaniam pervaserit hæc hæresis, supra Etiam vernum acautumnale laudat jejunium, &

Ser.73-74 etiam audivimus à Theoduino Episcopo Leo-prosequitur : ideò continentiæ observantia quatuor diena. Hinc ipfam , uti in duplici Parisiensi eft affignat a temporibus , ut in idpsum totius an. Henricus Rex Francorum, ita in hac Florentina ni redeunte decursu, cognosceremus nos indefinen , Synodo coram se damnandam curavit Henricus ter purificationibus indigere, femperque esse niten. Imperator

dum, dum hujus vitæ varietate jactamur, ut peco Quartum hujus Synodi Decretum producit an Catum , quod fragilitate carnis & cupiditatum pollytiqua incogniti auctoris Historica compilatio. tione contrahitur , jejuniis atque eleemofynis deleatur.

Victor conftituit , quòd quatuor tempora cum jejunio Hæc quatuor anni tempora scribit esse quasi qua. Serm. 16. An. 1035. obferventur . De quatuor temporum jejunio fcribit tuor Evangelia, à quibus incessabiliter discimus

liber Pontificalis: Calixtus conftituit jejunium quid & prædicemus & agamus.
quater in anno fieri, frumenti, vini do olei gra Et hinc omninò lucec quaternum hoc jeju
sia secundum Prophetiam . Et ejusdem Calixti nium esse antiquum, Attamen ejus nec Tertul-
ad nescio quem Epifcopum Benedictum epi- lianus meminit in libro de jejuniis , nec ullus anti-
Stola: Jejunium, quod ter in anno apud nos ce quus Do&or , feu Græcus seu Latinus . Et quod

ullas

« VorigeDoorgaan »