Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen

Voorkant
Vanderhaeghen, 1864
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 31 - KAVELREGT OP DE VRYDAGMERKT EN S. JAKOBSPLAETS TE GENT. Het regt, alle dry...
Pagina 34 - TJitloozings-Balksluis der Pasbrug , opwaerts de Navigatie-Sluis der Visschery te Gent, met hunne schepen van de Lei naer de Neder-Schelde begeven , zullen het regt betalen even als of zy deze laetste Sluis zouden doorgevaren hebben.
Pagina 249 - B. van denSteene, professor in de bisschoppelyke normale school te S. Nikolaes. Voor het kanton van het vredegeregt van Eecloo en die van Capryck en Assenede , PJ de Smet, professor iu het kollegie te Eecloo.
Pagina 333 - Sg, by notariale akte van den 4 january i835 voor eenen termyn van 60 jaren met een kapitael van 12,000,000 franks opgerigt en by koninglyk besluit van den 16 maert i835 bekrachtigd. Zy leent alle soorten van kapitalen (doch niet minder dan 2000 franken); de groote operatien vallen vooral in hare bemoeijiugen.
Pagina 34 - Voor elk peerd of muil-ezel, bespannen of onbespannen , tot vier toe 10 » Voor het vyfde peerd of muil-ezel .... 16 » Voor het zesde peerd of muil-ezel .... 20 » Voor het zevenste peerd of muil-ezel ... 40 » Voor het achtste peerd of muil-ezel ... 60...
Pagina 142 - Commiet-Greffier,^,. van Heuverswyn. — Zitdagen, den donderdag, vrydag en zaterdag om 9 uer. De zaken wegens overtreding op de accyns- en douaneregten worden gewoonlyk den eersten zaterdag van iedere macml behandeld.
Pagina 315 - De engelsche , duitsche, italiaensche en arabische talen, de frausche letterkunde , de wysbegeerle en het koophandelregt worden er onderwezen door bekwame leeraren, die alle avonden, van 7 tot 10 uer, lessen in die verschillende vakken geven. Eene talryke bibliotheek...
Pagina 133 - HOF VAN APPEL TE GENT. Het regtsgebied van het Hof van Appel van Gent strekt zieh nit over de provincien Oost- eu West-Vlaenderen. Het liof heeft twee kamers : eene voor burgerlyke en eene voor correctiounele zaken. De burgerlyke kamer , en, in sommige gevallen , de correctionnel...
Pagina 279 - ... november tot i maert is zy maer open om 8 uer des morgends. Van 6 uer des morgeuds tot 9 uer des avonds bedient echter de apotheek buiten de uren van opening de recepten waerop de geneesheer...
Pagina 135 - Burgerlyke en den maendag en dyusdag voor Correclionnele Zaken. De Zittingen voor Beroepen in Correctionnele Zaken worden geopend ten 9 J uer en degene voor Beroepen in Burgerlyke Zaken ten 10 uer des morgcnds. Bediende by het Hof , Bened.

Bibliografische gegevens