Pagina-afbeeldingen
PDF

A U I N A T I S
SUMM/E T H E O L O GIC AE

IN QUINQUE TOMOS DISTRIBUTÆ
SUPPLEMENTUM TERTIAE PARTIS

Quam Divus THOMAS morte immatura Catholicæ
- Reipublicæ præreptus perficere non potuit;

[ocr errors]

Cum Elucidationibus Literalibur

P. SERAPHINI CAPPONI A PORRECTA
O R D I N IS P R AE D I C A T O R U M.

Omnia ad plurima cxcmpla hac cditione comparata , variis chara£tcribus,
luculentis ad margincm notis, &c citatorum locorum
cum fuis fontibus collationc illuftrata.

T O M U S O U I N T U S.

II, quo infuper habes Catechifmum Catholicum 4uguftini Hunnai, ejufdemque Axiomata
de Sacramentis ; ac demùm decem Indices copioffmos , & utiliffimos.

[merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Q U AE s T I o - De partibus panitentiæ in fpeciali, & primè de contritione.

fitoconfitendi. Utrum fit a&tus virtutis. Utrum attritio poffit fieri contritio.

? UT contritio fit dolór pro pcccatis affumptus cum propo

Q U ae s I o I I. De objecto contritionis . Utrum homo debeat conteri de pœnis,& non folùm de culpa. Utrum contritio fit de originali . Utrum dc omnia&uali committendo. Uurum de pgnis futuris. Utrum de ÉÉ peccatis mortalibus.

Q U AE s T I O I I I. De qualitate contritionis. Utrum contritio fit major dolor, $; effe poffit in natura. Utrum poffit effe nimis magnus dolor. Utrum poflit cflc major dolor de uno peccato, quàm de alio.

Q U AE S T I O IV. - De tempore contritionis. Utrum tota ifta vita fit tempus contritionis. Utrum expediat continuè conteri de pcccato. Utrum animæ {cparatæ contriftentur de pcccatis.

Q. U AE s T I O V.
De effeäu contritionis .
Utrum remiffio peccatorum fit effeâus contritionis.
Utrum contritio poffit totaliter auferre rcatum pœnae.
Utrum parva contritio fufficiat ad dclctioncm magnorum pec-
CatQrum .
Q U AE s T I o v I.
De confeffione, & ejus neceffitate.

Utrum confeffio fit ncccffaria ad falutem.
Utrum fit de jure naturali.
Utrum omnes tcneantur ad confeffioncm.
Utrum quis poffit confiteri peccatum, quod non habet.
Utrum tcneamur ftatim confiteri peccatum.
Utrum poffit cum aliquo difpenfari, nc homini confiteatur.

Q U AE s T 1 o v 1 I. De confeffionis quidditate. Utrum Auguftinus convénienter <onfeffionem definiat, quòd confcffio eft, per quam morbus latens cum fpc vcniae aperitur. Utrum confeffio fit aétus virtutis. Utrum fit a£tus virtutis pgnitentiae. Q U AE s T 1 o v 1 I I. De miniffro confeffionis. Utrum fit neceffarium confiteri façerdoti. Utrum liccat in aliquo cafu alteri confitcri, quàm facerdoti. . Utrum aliquis facerdos poflit audire in coafeffionc pcccata venialia extra cafum ncccffitatis. Utrum fit neccfíarium confiteri proprio facerdoti., Utrum poffit aliquis altcri facerdoti confiteri, quàm proprio, ex privilcgio, vcl mandato fuperioris. Utrum moriens poffit abfolvi à quolibet faccrdote. Utrum poft pœnitentiam mancat poena tcmporalis rcatus.

Q U AE s T I O IX. De qualitate confeffionir. Utrum confeffio poffit effe informis. Utrum oportcat çonfeffionem integram effe. Utrum quis ÊË fcripturam çonfiteri. - - - Utrum iilg 16. conditiones, quae affignantur à magiftris, requirantur in confcffione. Q U AE s T I O X. De effe£fu confeffîonis. Utrum confeffio liberet à morte peccati. , Utrum libcrct aliquo modo à pgna. Utrum aperiat Paradifum. Ut rum tribuat fpcm falutis. - U tium confeffiog«ncralis itcrata dclcat peccata mortalia oblita. Q U AE s T 1 O X I. De figillo confe#ionis. Utrum in quolibet cafu tcncatur homo cclarc ea, quæ funt fub figillo confcffionis.

2

3. 4. 3

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum figillum sgnfeffionis fe extendat ad alia, quàm, quæ habita funt in confeßione.

Utrum folus faccrdos figillum confeffionis habeas.
Utrum faccrdos poffit revelarc confcffioné de licentia confitentis.
Utrum tcncatur celare ea, quæ etiam aliter novit.

[ocr errors]

Utrum dcfinitio fatisfa&ionis cóvenienter affignetur ab Auguftino.

Q U AE S T I O X I I I.
De fatisfaéiionis poffibilitate.

Utrum homo poffit fatisfacere I5eo.

Utrum unus pro alio poffit fatisfacere.

Q U AE s T I o x I v. De qualitate fatisfaéiionis. Unum homo poffit de uno peccato fine alio fatisfacere. Utrum Poffit fàtisfacerc cxiftcns cxtra charitatem de pcccatis aliis fibi prius dimiffis. Utrum homini, poftquàm habuerit charitatem, (atisfaâio praecedens incipiat vàlere'. Utrum opera fatisfa&toria extra charitatcm faaa fint alicujus boni meritoria. Utrum valcans ad mitigationem pgnae infernalis.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Utrum excommunicatus, vel fufpcnfus poffit excommunicare.
Utrum aliquis feipfum, vel æqualcm, vel fuperiorem poffit cx-
communicare. -
Utrum aliqua communitas poffit excommunicare.
Utrum femiel cxcommunicatus poffit itcrùm excommunicari.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Q U AE S T I O X L I V. De matrimonii definitione. Utrum matrimonium fit in genere conjunâionis. Utrum convenienter nominetur. Utrum convcnicntcr definiatur. Q U AE S T I O X L V. De confenfu matrimonii. Utrum confenfus fit caufa fufficiens matrimonii. Utrum oportcat confcnfum £xprimere per verba. Utrum confcnfus pcr vcrba dc futuro fáciat matrimonium. Utrum confcnfus cxtcrior, & vcrba cxprcffa, fi defit intcrior confcnfus, faciat matrimonium. Utrum confcnfus in occulto faétus pcr verba de præfenti faciat matrimonium . Q_U AE S T I O X L v I. De confenfu , cui advenit juramentum, vel copula carnal;. Utrum juramcntum confenfui per verbà de futuro cxprcf{oadjun&tum faciat matrimonium , Utrum copula carnalis cidcm confcnfui adveniens faciat matrimo. mlum. Q U AE S T I o xLv I I. De con/en/u coa&io. Utrum aliquis confenfus poflit effe coaâus. Utrum aliqua coaétio cadat in conflantem virum. Utrum confcnfus coaétus faciat matrimonium. $trum confenfus coa£tus faciat matrimonium ex parte cogéntis. Utrum confcnfus conditionatus faciat matrimonium. Utrum afiquis poflit cogi à patrc ad facicndum matrimonium. ` ` ` `` ... QU.AE

Q U AE s T 1 O x L v 1 1 1. De objeéio confenfus. 1 Utium confenfus, qui facit matrimonium, fit confenfus in carnalem copulam . 2 Utrum confenfus propter aliquam caufam inhoneftam faciat matrimonium. Q U AE s T I O XLIX. De bonis matrimonii. 1 Utrum debeat habere aliqua bona , quibus excufetur. a Utrum fufficienter bona illa affignentur. 3 Utrum bonum facramenti fit principalius inter alia bona. 4 Utrum a£tus matrimonii per prædiéta bona à peccato cxcufetur. 5 Utrum fine cis aliquandò excufari poffit. 6 Utrum, quandò cft finc cis, fit fcmpcr pcccatum mortalc.

Q U AE s T I O L. De impedimenti, matrimonii in generali. 1 Utrum in matrimonio poffint cffc aliqua impedimenta.

Q U AE s T 1 O L t. De impedimeuto erroris. 1 Utrum error dc fui natura matrimonium impediat. 2 Utrum omnis k: kor.

Q U AE S T I O L I I.
De impedimento conditionis fervitutis.

1 Utrum conditio férvitutis impediat matrimonium.
z Utrum fcrvus fine confcnfu domini fui poflit matrimonium con-

trahere. 3 Utrum aliquis poffit fe fervum facere,poftquàm uxoratus eft, finc

confenfu uxoris. 4 Utrum nati dcbeant fequi conditionem patris, vcl matris.

Q U AE S T I O L I I I. De impedimento voti, & ordinis. 1 Utrum votum fimplex dirimat matrimonium. 2 Utrum votum folemne. 5 Utrum facer ordo impediat matrimonium. 4 Utrum poft matrimonium poffit aliquis ordines fufcipere.

Q U AE S T I O L 1 v. De impedimento confanguinitatis. 1 Utrum confanguinitas convenientcr ¥: z Utrum convcnienter diftinguatur per gradus, & lineas. 3 Utrum de jure naturali matrimonium convenientcr impediatur per aliquos gradus. 4 Ütrum gradüs matrimonium impcdiens poffit pcr Ecclefiam taxari. Q U AE s T I O . Lv. De impedimento affinitatis, 1 Utrum affinitas ex matrimonio caufctur. 2 Utrum maneat poft mortem viri, vel uxoris. 3 Utrum caufetuf ex illicito concubitu. 4 Utrum cx fponfalibus. 3 Utrum affifiitas fit caufa affinitatis. 6 Utrum affinitas impediat matrimonium . 7 Utrum habeat per fcipfam gradus. s Utrum gradus éxtendantur, ficut gradus confanguinitatis. <9 Utrum matrimonium, quod cft intcr confangüineos, & affines, fit femper per divortium dirimendum. mo Utrum ad tale matrimonium fit proccdcndum per viam accufationis. s 1 Utrum in tali cafu fit procedendum pcr tcftes.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »