Maurice Dequeecker (1905-1985): pionier van het sociaal toerisme, onderwijsmens, 28 jaar burgemeester van Deurne, de grootste randgemeente van Antwerpen

Voorkant
Asp / Vubpress / Upa, 2009 - 262 pagina's
Dit boek vertelt het levensverhaal van Maurice Dequeecker. Maurice Dequeecker was gedurende 28 jaar burgemeester van Deurne, de grootste randgemeente van Antwerpen, en bijzonder populair. Dequeecker wijdde zich onder meer aan de uitbouw van het onderwijs in Deurne, maar had ook een ruime belang stelling voor kunst, moderne architectuur, decoratie en stedenbouw. De realisatie van het nieuwe gemeentehuis van Deurne is hiervan het meest sprekende symbool. Hij bleef steeds gekenmerkt door een blijvende verbondenheid met zijn West-Vlaamse origine, met zijn familie en met de kleine man. Naast Dequeeckers persoonlijke geschiedenis komt ook het conflict tussen Camille Huysmans en Rik de Man, dat Dequeecker als tijdgenoot van beiden uitermate boeide, aan bod in een apart hoofdstuk.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Inhoudsopgave

Ten geleide
13
Dubbele WestVlaamse afstamming de Dequeeckers en de Legeins
19
Waarom de Legeins Djakes genoemd werden
25
Computertechnieken avant la lettre?
31
Problemen met stadsdokters
34
Niet gelukte poging om de syndicale strijdvaardigheid in het onderwijsmidden op te drijven
36
Baanbreker voor school en vakantiereizen
37
Verlof zonder wedde van 1 september 1937 tot 31 augustus 1939
40
Vriendenkunstenaars
144
Het Huis van Deurne en de kunst
145
Enthousiast voorstander van internationale samenwerking en van de Europese gedachte
146
Enkele andere grote realisaties als burgemeester 149 1 Verdere uitbouw onderwijs
149
Eerstesteenlegging nieuwe hoofdbibliotheek te Deurne
152
Een huisvuilverbrandingsinstallatie zonder luchtverontreiniging 5 Hoe kwam de gemengde elektriciteitsintercommunale EMAG tot stand?
153
Dequeecker burgemeester van een coalitiecollege 157 1 Deurne verliest zijn socialistische meerderheid
157
Naar een coalitiecollege
158

De Natuurvriendenbeweging treedt aan 41 1 Wenen bakermat van Natuurvriendenbeweging
41
Georg Schmiedl
42
Een frivole aangelegenheid 5 Een naam en een kenteken
43
Eerste Natuurvriendenhuis bij Brennerpas
44
De start in het Vlaamse land met een Federatie van Socialistische Wielrijders
45
Jos Sel als spilfiguur
46
Toeristenbond voor Arbeiders
47
Willem Eekelers voorzitter
48
Maurice Dequeecker als nieuwkomer
49
Aanloop tot de bouw van een eerste Vlaams Natuurvriendenhuis 15 Moeilijk gaat ook
50
Problemen stapelen zich op rond woningen Goedbouwwijk
53
Dequeecker richt de KER op
54
Vragen in Kamer van Volksvertegenwoordigers over faillissement Goedbouw
56
KER slaat vleugels uit
57
Gemeenteraadslid Verlies van een kind Gemeente Deurne onder
59
Werkzaamheden gemeenteraad verboden 1941
65
Dequeecker Nationaal Secretaris Natuurvrienden Nieuwe impulsen
71
Zorg voor zwakke hongerlijdende kinderen in Wereldoorlog II
79
Rol in de socialistische sluikpers
85
Contacten met Brussel Leuven en drukkers
86
Kritiek op de Vrije Tijd voor de Arbeiders
94
Buiten wonen?
100
Nieuwe mogelijkheden 15 Kan er op het hotel en de hoteliers gerekend worden? 16 Staatscontrole en staatshulp 17 Vakantiehuizen? Ja Onder zekere...
106
Voordelen
113
Onderwijsbeleid in Deurne tot 1971
121
Nieuwe behoeften en nieuwe initiatieven
125
Kunstonderwijs en bibliotheekwezen aan de orde
126
De taal der cijfers
127
Planning groei en voltooiing van een nieuw gemeentehuis 129 1 Een initiatief van burgemeester Flor De Boey verwezenlijkt door zijn opvolger
129
Van 1829 tot 1877
130
zoon
131
Oproep voor een Huis van Deurne gebouwd door allen
132
Gans Deurne viert eerste steenlegging 20 oktober 1956
133
Redevoeringen bij eerste steen nieuw gemeentehuis
134
De onthulling van de eerste Steen
137
Inhuldiging nieuw gemeentehuis 14 december 1964
138
Cultuur Relaties met kunstenaars Internationale contacten 141 1 Dequeecker ook opvoeder van de volwassene
141
Coalitiecollege achteraf bekeken
160
Agitatie en hypergesensibiliseerde acties een betere zaak waardig tegen sociale woningen op Arenaweide 1979
163
Voorgeschiedenis
164
De geschiedenis van de bezetting op basis van EPOgegevens
165
enkele randbemerkingen 5 Sensibilisering met zware middelen
166
Naacties
168
Een slotoverweging
169
Negen jaar in de Senaat 171 1 Dequeeckers Leitmotieven in de Senaat
171
Maidenspeech over huisvuilverwerking 1966
172
Bejaardenhulp en suggestie voor vrouwelijke vrijwilligersdienst 1966
176
Verkeersveiligheid voor scholieren 1967
180
Onderbetaalde tolbeambten 1968
181
Meer rechtvaardige belastingstoepassing 1968
182
Noodzaak verdere democratisering onderwijs 1969
183
Verontreiniging Belgische kust 1969
186
Geluidshinder door supersonische vliegtuigen 1969
189
Reglementering voor parkeren tankwagens en grote vrachtwagens 1969
190
Sociaal toerisme 1969
192
Veel lawaai om niets bij de in overwegingneming van een gematigd wetsvoorstel tot opruiming van de gevolgen van de repressie en van de epuratie ...
193
Een eerder uniek parlementair initiatief
206
Tekst met profetische kracht?
215
Moeilijkheden in eigen partij fysieke aftakeling dood van echtgenote en eigen verscheiden
216
Naar een Maurice Dequeeckerplein in twee keer
219
Telkens terugkerende technieken
222
Vrijzinnig maar verdraagzaam
223
Aan welk politiek firmament bewoog hij zich?
224
Een te lange politieke loopbaan
227
De Man doet Adler wenen en weigert Kautsky te zien
230
Niet Huysmans maar De Man in 1918 naar de Verenigde Staten
231
Haalde De Man na Wereldoorlog I de documenten van Huysmans in het Brussels Volkshuis overhoop?
232
De Man knap socioloog maar op mislukking afstevenend politicus
233
Huysmans bekampt de neutraliteitspolitiek van Leopold III waar PaulHenri Spaak en Rik de Man achter staan
234
Huysmans gecensureerd
235
socialistisch verzet en Maurice Dequeecker
246
Personenregister
253
Lijst met illustraties
261
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens