Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

THE GOSPEL ACCORDING TO

ST. LUKE.

believed among us,

b

A. M. 3998.
LUKE I. 1, 2.

A. M. 3998.
CHAP. I.-VER. 1.

chosen before of God, even to us, who ΕΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλοί επεχείρησαν άγατά- did eat and drink with him after he taohur drúgno in nepi râv "TeTampopoppeé- rose from the dead, x. 39–41. How νων εν ημίν πραγμάτων,

shall we escape, if we neglect so Forasmuch as many have taken in great salvation ; which at the first hand to set forth in order a declaration began to be spoken by the Lord, and of those things which are most surely was confirmed unto us by them that

heard him, Heb. ii. 3. That which

was from the beginning, which we VER. 2.

have heard, which we have seen with Καθώς παρέδοσαν ημίν οι απ' αρχής αυ- our eyes, which we have looked upon, τόπται, και υπηρέται γενόμενοι του λόγου

and our hands have handled, of the Even as they delivered them unto fested, and we have seen it, and bear

Word of life ; (For the life was manius, a which from the beginning were eye witness, and shew unto you that eterwitnesses, and ministers of the word ;

nal life, which was with the Father, - And ye are witnesses of these and was manifested unto us ;) That things, Luke xxiv. 48. And ye also which we have seen and heard deshall bear witness, because ye have clare we unto you, that

ye
also

may been with me from the beginning, have fellowship with us : and truly John xv. 27. To whom also he shewed our fellowship is with the Father, and himself alive after his passion by many with his Son Jesus Christ, 1 John i. infallible proofs, being seen of them 143. forty days, and speaking of the things b But rise, and stand upon thy feet: pertaining to the kingdom of God, for I have appeared unto thee for this Acts i. 3. But ye shall receive power, purpose, to make thee a minister and after that the Holy Ghost is come a witness both of these things which upon you : and ye shall be witnesses thou hast seen, and of those things in unto me both in Jerusalem, and in all the which I will appear unto thee, Judæa, and in Samaria, and unto the Acts xxvi. 16. That I should be the uttermost part of the earth, 8. Where- minister of Jesus Christ to the Genfore of these men which have compa- tiles, ministering the gospel of God, nied with us all the time that the Lord that the offering up of the Gentiles Jesus went in and out among us, Be might be acceptable, being sanctified ginning from the baptism of John unto by the Holy Ghost, Rom. xv. 16. that same day that he was taken up Whereof I was made a minister, acfrom us, must one be ordained to be cording to the gift of the grace of God a witness with us of his resurrection, given unto me by the effectual work21, 22. For we cannot but speak ing of his power. Unto me, who am the things which we have seen and less than the least of all saints, is heard, iv. 20. And we are witnesses this grace given, that I should preach of all things which he did both in the among the Gentiles the unsearchable land of the Jews and in Jerusalem ; riches of Christ, Eph. iii. 7,8. If ye whom they slew and hanged on a continue in the faith grounded and tree. Him God raised up the third settled, and be not moved away from day, and shewed him openly; Not to the hope of the gospel, which ye have all the people, but unto witnesses heard, and which was preached to

B

1

VOL. II.

A. M. 3998.

LUKE I. 2-6.

A.M. 3998.

Nay;

every creature which is under heaven, sight: for by the law is the knowledge whereof I Paul am made a minister; of sin. But now the righteousness of Who now rejoice in my sufferings for God without the law is manifested, you, and fill up that which is behind being witnessed by the law and the of the afflictions of Christ in my flesh prophets; Even the righteousness of for his body's sake, which is the God, which is by faith of Jesus Christ, church ; Whereof I am made a minis- unto all and upon all them that beter, according to the dispensation of lieve : for there is no difference: For God which is given to me for you, to

all have sinned, and come short of fulfil the word of God, Col. i. 23—25. the glory of God; Being justified

freely by his grace, through the reVER. 3.

demption that is in Christ Jesus : "Εδοξε καμοί, παρηκολουθηκότι άνωθεν | Whom God hath set forth to be a proTrãos expecās, sateEñs ook zpátan, supá- pitiation through faith in his blood, τιστε Θεόφιλε:

to declare his righteousness for the a It seemed good to me also, having remission of sins that are past, through had perfect understanding of all things the forbearance of God; To declare, from the very first, to write unto thee I say, at this time, his righteousness : order, most excellent Theophilus, that he might be just, and the justifier a The former treatise have I made, Where is boasting then? It is ex

of him which believeth in Jesus. O Theophilus, of all that Jesus began cluded. By what law? of works? both to do and teach, Acts i. 1.

but by the law of faith. ThereVER. 4.

fore we conclude that a man is justi. “Ινα επιγνώς περί ών κατηχήθης λόγων Ιαν. Is he the God of the Jews only?

fied by faith without the deeds of the την ασφάλειαν.

is he not also of the Gentiles? Yes, That thou mightest know the certainty of those things, wherein thou hast of the Gentiles also : Seeing it is one been instructed.

God, which shall justify the circum

cision by faith, and uncircumcision VER. 5.

through faith. Do we then make yoid Εγένετο εν ταίς ημέραις “Ηρώδου του the law through faith? God forbid: βασιλέως της Ιουδαίας ιερεύς τις ονόματι yea, we establish the law, Rom, iii. Zaxagias, & éonjepias 'Atránce 19–31. Concerning zeal, persecutαυτού έκ τών θυγατέρων 'Ααρών, και το ing the church; touching the righόνομα αυτής Ελισάβετ.

teousness which is in the law, blameThere was a in the days of Herod, the less, But what things were gain to ķing of Judæa, a certain a Priest named

me, those I counted loss for Christ. Zucharias, of the course of Abia : and Yea doubtless, and I count all things his wife was of the daughters of Aaron, but loss for the excellency of the und her name was Elisabeth.

knowledge of Christ Jesus my Lord :

for whom I have suffered the loss of
a See on Matt. ii. ver. 1. clause 3.
b See on Matt. ii. ver. 4. clause 1.

all things, and do count them but dung,
that I

may win Christ, And be
VER. 6.

found in him, not having mine own "Ησαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του but that which is through the faith of

righteousness, which is of the law, Θεού, περευόμενοι εν πάσαις ταϊς εντολαΐς | Christ, the righteousness which is of και δικαιώμασι του Κυρίου άμεμπτοι,

God by faith, Phil. iii. 6-9. For we And they were both a righteous before ourselves also were sometimes foolGod, b walking in all the commandments ish, disobedient, deceived, serving diund ordinances of the Lord cblameless.

vers lusts and pleasures, living in maa Now we know, that what things lice and envy, hateful, and hating one soever the law saith, it saith to them another. But after that the kindness who are under the law; that every and love of God our Saviour toward mouth may be stopped, and all the man appeared, Not by works of righworld may become guilty before God. teousness which we have done, but Therefore by the deeds of the law according to his mercy he saved us, there shall no flesh be justified in his by the washing of regeneration, and

[ocr errors]

b

[merged small][ocr errors]

A. M. 3998.

LUKE I. 6-8.

A. M. 3998.

renewing of the Holy Ghost; Which Elisabeth was barren, and they both he shed on us abundantly through were now well stricken in years. Jesus Christ our Saviour ; That, being justified by his grace, we should be

VER. 8. made heirs, according to the hope of 'Εγένετο δε εν τω ιερατεύειν αυτόν εν τη eternal life, Tit. iii. 3—7. See also rábei vñs éompespías aitoī ivarti TOÜ ECĪ, on Matt. i. ver. 19. clause 1. b And if thou wilt walk before me,

And it came to pass, that while he as David thy father walked, in inte

a executed the Priest's office before God. grity of heart, and in uprightness, to in the order of his course, do according to all that I have com- a And take thou unto thee Aaron manded thee, and wilt keep my sta- thy brother, and his sons with him, tutes and my judgments, 1 Kings ix. from among the children of Israel, 4. I beseech thee, O LORD, remem- that he may minister unto me in the ber now how I have walked before priest's office, even Aaron, Nadab, and thee in truth and with a perfect Abihu, Eleazar and Ithamar, Aaron's heart, and have done that which is sons, Exod. xxviii. 1. And thou good in thy sight. And Hezekiah shalt put them upon Aaron thy browept sore, 2 Kings XX. 3. Then shall ther, and his sons with him; and I not be ashamed, when I have re- shalt anoint them and consecrate spect unto all thy commandments, them, and sanctify them, that they Psal. cxix. 6. And herein do I exer- may minister unto me in the priest's cise myself, to have always a con- office, 41, and xxix. 1. Now these science void of offence toward God are the divisions of the sons of and toward men, Acts xxiv. 16. For Aaron.—Among the sons of Eleazar the grace of God that bringeth salva- there were sixteen chief men of the tion hath appeared to all men, Teach- house of their fathers, and eight among ing us, that, denying ungodliness and the sons of Ithamar according to the worldly lusts, we should live soberly, house of their fathers. Thus were righteously, and godly, in this present they divided by lot, one sort with world; Looking for that blessed hope, another; for the governors of the and the glorious appearing of the sanctuary, and governors of the house great God and our Saviour Jesus of God, were of the sons of Eleazar, Christ, Tit. ii. 11–13. And hereby and of the sons of Ithamar. And we do know that we know him, if we Shemaiah the son of Nathaniel the keep his eommandments, 1 John ii. 3. scribe, one of the Levites, wrote them Thaty

tye may be blameless and harm- before the king, and the princes, and less, the sons of God without rebuke, Zadok the priest, and Abimelech the in the midst of a crooked and per- son of Abiathar, and before the chief verse nation, among whom ye shine of the fathers of the priests and Leas lights in the world, Phil. ii. 15. vites, one principal housebold being In the body of his flesh through death, taken for Eleazar, and one taken for to present you holy, and unblameable, Ithamar.---These were the orderings and unreproveable in his sight, Col. of them in their service to come into i. 22. To the end he may stablish the house of the Lord, according to your hearts unblameable in holiness their manner, under Aaron their fabefore God, even our father, at the ther, as the LORD God of Israel had coming of our Lord Jesus Christ with commanded them, 1 Chron. xxiv. 1. all his saints, 1 Thess. ii. 13.4-6. 19. And he appointed, acWherefore, beloved, seeing that ye cording to the order of David his look for such things, be diligent that father, the courses of the priests to ye may be found of him in peace, their service, 2 Chron. viii. 14. And without spot, and blameless, 2 Pet. Hezekiah appointed the courses of

the priests and the Levites after their VER. 7.

courses, every man according to his Kai o'n wy autors Téxvov, nabórı ó 'Ex.- service, the priests and Levites for σάβετ ήν στείρα, και αμφότεροι προβεβη- burnt offerings and for peace offerings, κότες εν ταις ημέραις αυτών ήσαν. to minister, and to give thanks, and to And they had no child, because that praise in the gates of the tents of the

ii. 14.

4

A. M. 3998.

LUKE 1.8-13.

A. M. 3998.

[ocr errors][merged small]

LORD, 2 Chron. xxxi. 2. And they staves to bear it withal. And thou set the priests in their divisions, and shalt make the staves of shittim-wood, the Levites in their courses, for the and overlay them with gold. And service of God, which is at Jerusalem; thou shalt put it before the vail that as it is written in the book of Moses, is by the ark of the testimony, before Ezra vi. 18.

the mercy-seat that is over the testiVER. 9.

mony, where I will meet with thee. Κατά το έτος της ιερατείας, έλαχε του And Aaron shall burn thereon sweet θυμιάσαι, εισελθών εις τον ναόν του Κυρίου. incense every morning, when he dress

a According to the custom of the Priest's eth the lamps, he shall burn incense office, his lot was to burn incense when upon it. And when Aaron lighteth he went into the temple of the Lord.

the lamps at even, he shall burn ina And Aaron shall burn thereon before the Lord throughout your ge

cense upon it; a perpetual incense sweet incense every morning: when nerations, Exodus xxx. 1–8. And he dresseth the lamps, he shall burn another angel came and stood at the incense upon it. And when Aaron altar, having a golden censer; and lighteth the lamps at even, he shall there was given unto him much inburn incense upon it a perpetual in

cense, that he should offer it with the cense before the LORD throughout

prayers of all saints upon the golden your generations, Exod. xxx. 7, 8.

altar which was before the throne. And did I choose him out of all the Rev. viii. 3. tribes of Israel, to be my priest, and to offer upon mine altar, to burn in.

VER. 12. cense, to wear an ephod before me, Και έταράχθη Ζαχαρίας ιδών, και φόβος 1 Sam. ii. 28.

επέπεσεν επ' αυτόν

And when Zacharias saw him, he was
VER. 10.

troubled, and fear fell upon him.
Και πάν το πλήθος του λαού ήν προσευ-
χόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος.

VER. 13. And the whole multitude of the people

Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος: Μή φοβού, were praying without at the time of in

Ζαχαρία· διότι εισηκούσθη η δέησίς σου

και η γυνή σου Ελισάβετ γεννήσει υιόν σοι, VER. 11.

και καλέσεις το όνομα αυτού Ιωάννην. "Ωφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου, έστως Šx değião rom furlaoinpiou Toũ Superá- not, Zacharias:

But the angel suid unto him, Fear

a for thy prayer is ματος.

heard ; and thy wife Elisabeth shall And there appeared unto him an bear thee a son, band thou shalt call his & angel of the Lord standing on the

name John. right side of b the altar of incense.

a And Isaac intreated the Lord for aSee on Matt. xviii.ver. 10. clause 2. his wife, because she was barren : and

b And thou shalt make an altar to the LORD was intreated of him, and burn incense upon; of shittim-wood Rebekah his wife conceived, Gen. xxv. shalt thou make it. À cubit shall be 21. Wherefore it came to pass, when the length thereof, and a cubit the the time was come about after Hanbreadth thereof; foursquare shall it nah had conceived, that she bare a be: and two cubits shall be the height son, and called his name Samuel, saythereof: the horns thereof shall be of ing, Because I have asked him of the the same. And thou shalt overlay it Lord. And the man Elkanah, and all with

pure gold, the top thereof, and his house, went up to offer unto the the sides thereof round about, and Lord the yearly sacrifice, and his vow. the horns thereof; and thou shalt But Hannah went not up; for she said make unto it a crown of gold round unto her husband, I will not go up unabout. And two golden rings shalt til the child be weaned, and then I thou make it under the crown of it, will bring him, that be may appear by the two corners thereof; upon the before the LORD, and there abide for two sides of it shalt thou make it ; ever. And Elkanah her husband said and they shall be for places for the unto her, Do what seemeth thee good;

cense.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »