Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

A. D. 32.

LUKE IX. 54-61.

A. D. 32.

[ocr errors]

pray thee,

and said unto them, if I be a man of thee whithersoever thou goest, Matt. God, let fire come down from heaven, viii. 19.] and consume thee and thy fifty. And

VER. 58. the fire of God came down from hea

Και είπεν αυτώ ο Ιησούς: Αι αλώπειες Ten, and consumed him and his fifty» φωλεους έχoυσι, και τα πετεινά του ουραAnd he sent again a captain of the | νου κατασκηνώσεις και δε υιός του ανθρώπου third fifty with his fifty. And the ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη. third captain of fifty went up, and came and fell on his knees before holes, and birds of the air have nests

a And Jesus said unto him, Foxes have Elijah, and besought him,

and said but the Son of man hath not where to lay unto him, O man of God, I

his head. let my life, and the life of these fifty thy servants, be precious in thy sight. [And Jesus saith unto him, The Behold, there came fire down from foxes have holes, and the birds of the heaven, and burnt up the two captains air have nests; but the Son of man of the former fifties with their fifties : hath not where to lay his head, Matt. therefore let my life now be precious

viii. 20.] in thy sight, 2 Kings i. 9–14.

a See on Matt. viii. ver. 20. VER. 55.

VER. 59. Στραφείς δε επετίμησεν αυτοίς, και εί

Είπε δε προς έτερον: 'Ακολούθει prob.

'o πεν: Ουκ οίδατε οίου πνεύματός εστε υμείς. δε είπε: Κύριε, επίτρεψόν μοι απελθόντε

aBut he turned, and rebuked them, tepãtov Jáfar tò matépa pov. and said, bYe know not what manner of And he said unto another, Follow me. spirit ye are of.

But he said, Lord, suffer me first to go a Wherefore, my beloved brethren, and bury my father. let every man be swift to hear, slow

[And another of his disciples said to speak, slow to wrath : For the unto him, Lord, suffer me first to go wrath of man worketh not the righte- and bury my father, Matt. viii. 21.] ousness of God, Jam i. 19, 20. But the wisdom that is from above is

VER. 60. first

pure, then peaceable, gentle, and Είπε δε αυτώ ο Ιησούς: "Αφες τους νεκeasy to be intreated, full of mercy I ρους θάψαι τους εαυτών νεκρούς: συ δε and good fruits, without partiality, | ασελθών διάγγελλε την βασιλείας του and without hypocrisy. And the fruit Oū. of righteousness is sown in peace of Jesus said unto him, a Let the dead them that make peace, iii. 17, 18. bury their dead: but go thou and preach

b The heart is deceitful above all the kingdom of God. things, and desperately wicked : Who can know it? Jer. xvii. 6.

[But Jesus said unto him, Follow

me; and let the dead bury their dead, VER. 56.

Matt. viii. 22.] “ο γαρ υιός του ανθρώπου ουκ ήλθε

a See on Matt. viii. ver. 22. ψυχάς ανθρώπων απολέσαι, αλλά σώσαι.

b See on Matt. iii. ver. 2. clause 2. Και επορεύθησαν εις ετέραν κώμην. .

VER. 61. For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them.

Είπε δε και έτερος 'Ακολουθήσω σοι, And they went to another village.

Κύριε πρώτον δε επίτρεψόν μοι αποτά

ξασθαι τοίς εις τον οίκόν μου. VER. 57.

And another also said, Lord, I will "Eyéreto di, Trogevoje évoy avtãv lv Tř follow thee ; a but let me first go bid them οδώ, είπε τις προς αυτόν. Ακολουθήσω farewell, which are at home at my house. σοι όπου αν απέρχη, Κύριε.

a Then said he unto him, A certain And it came to pass, that, as they man made a great supper, and bade went in the way, a certain man said

many:

And sent his servantat supperunto him, Lord, I will follow thee whi- time to say to them that were bidden, thersoever thou goest.

Come; for all things are now ready. [And a certain Scribe came, and And they all with one consent began said unto him, Master, I will follow to make excuse. The first said unto

A. D. 32.

LUKE IX. 61, 62.-X. 1-6.

A. D. 32.

go to

him, I have bought a piece of ground, After these things the Lord appointed and I must needs go and see it: I other seventy also, and sent them two pray thee have me excused. And ano. and two before his face into every city ther said, I have bought five yoke of and pluce, whither he himself would oxen, and I

prove them: I pray come. thee have me excused. And another

VER. 2. said, I have married a wife, and there- "Ελεγεν ούν προς αυτούς: ο μεν θερισfore I cannot come, Luke xiv.16-20. μος πολύς, οι δε εργάται ολίγοι» δεήθητε

ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλη VER. 62. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς: Ουδείς εργάτας εις τον θερισμόν αυτού. επιβαλών την χείρα αυτού επ' άροτρον, και a Therefore said he unto them, The βλέπων είς τα οπίσα, εύθετός έστιν εις την Γ harvest truly is great, but the labourers βασιλείαν του Θεού. .

are few: pray ye therefore the Lord of And Jesus said unto him, a No man,

the harvest, that he would send forth lahaving put his hand to the plough, and bourers into his harvest. looking back, is fit for b the kingdom of

a See on Matt. ix. ver. 37, 38. God.

VER. 3. a Remember Lot's wife. Whoso- “Υπάγετε: ιδού, εγώ αποστέλλω υμάς ever shall seek to save his life shall | ως άρνας εν μέσω λύκων. . lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it, Luke xvii. 32,

a Go your ways : behold, I send you 33. And might not be as their fathers, forth as lambs umong wolves. a stubborn and rebellious generation;

a See on Matt. x, ver. 16. a generation that set not their heart

VER. 4. aright, and whose spirit was not stedfast with God. The children of Eph-rendè in odhpata. saà undéva narà tàn

Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πήραν, raim, being armed, and carrying bows, döv åomácnode. turned back in the day of battle. They kept not the covenant of God, and re- a Carry neither purse, nor scrip, nor fused to walk in his law; Psal. Ixxviii. shoes : b and salute no man by the way. 8--10. Now the just shall live by a See on Matt. x. ver. 9, 10. faith : but if any man draw back, my b And there was set meat before him soul shall have no pleasure in him, to eat: but he said, I will not eat unHeb. x. 38. For if after they have til I have told mine errand. And he escaped the pollutions of the world, said, Speak on, Gen. xxiv. 33. And through the knowledge of the Lord he said unto them, Hinder me not, and Saviour Jesus Christ, they are seeing the Lord hath prospered my againentangled therein and overcome, way; send me away, that I may go to the latter end is worse with them my master, 56. Then he said to Gethan the beginning. For it had been hazi, Gird up thy loins, and take my better for them not to have known the staff in thine hand, and go thy way : way of righteousness, than, after they if thou meet any man, salute him not; have known it, to turn from the holy and if any salute thee, answer him commandment delivered unto them. not again : and lay my staff upon the But it is happened unto them accord- face of the child, Kings iv, 29. ing to the true proverb, The dog is turned to bis own vomit again ; and,

VER. 5. The sow that was washed to her

Εις ήν δ' αν οικίαν εισέρχησθε, πρώτον wallowing in the mire, 2 Pet. ii. λέγετε: Ειρήνη τω οίκω τούτω. 20--22. b See on Matt. iii. ver. 2. clause 2.

And a into whatsoever house ye enter,

first say, Peace be to this house. CHAP. X.-1.

a See on Matt. x. ver. 12. Μετά δε ταύτα ανέδειξεν ο Κύριος και ετέρους εβδομήκοντα, και απέστειλεν αυ

VER. 6. τους ανά δύο προ προσώπου αυτού, εις πά- Και εάν μέν ή εκεί ο υιός ειρήνης, επανασαν πόλιν και τόπον, ου έμελλεν αυτός | παύσεται επ' αυτόν η ειρήνη υμών· ει δε έρχεσθαι. .

μήγε, εφ' υμάς ανακάμψει.

A. D. 32.

LUKE X. 6-13.

A. D. 32.

And if the son of peace be there, your against you : notwithstanding be ye sure peace shall rest upon it: if not, a it shall of this, that the kingdom of God c is turn to you again.

come nigh unto you. a But as for me, when they were a See on Matt. x. ver. 14. clause 2. sick, my clothing was sackcloth : I b See on Matt. iii. ver. 2. clause 2. humbled my soul with fasting, and c For this commandment which I my prayer returned into mine own command thee this day, it is not hidbosom, Psal. xxxv. 13.

den from thee, neither is it far off. It VER. 7.

is not in heaven, that thou shouldest ?Ev avtñ qñ oixią uévete, to biortes say, Who shall go up for us to heaκαι πίνοντες τα παρ' αυτών· άξιος γάρ ο Τen, and bring it unto us, that we may εργάτης του μισθού αυτού έστι. Μη με

hearit, and do it? Neither is it beyond ταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. .

the sea, that thou shouldest

say,

Who

shall go over the sea for us, and bring a And in the same house remain, eat it unto us, that we may hear it, and ing and drinking such things as they give: do it? But the word is very nigh unto o for the labourer is worthy of his hire. thee, in thy mouth, and in thy heart, Go not from house to house.

that thou mayest do it, Deut. xxx. a See on Matt. x. ver. 11.

11-14. Men and brethren, children b See on Matt. x. ver. 10. clause 3. of the stock of Abraham, and whosoVER. 8.

ever among you feareth God, to you Kai sis or go ay mónw ticepxnobe, sai is the word of this salvation sent, sixortas inãs, éoliete tà magarisé- Acts xiii. 20. Beware therefore, lest μενα υμίν

that come upon you which is spoken

of in the prophets ; Behold, ye deAnd into whatsoever city ye enter, and spisers, and wonder, and perish: for they receive you, a eat such things us are

I work a work in your days, a work set before you :

which ye shall in no wise believe, a If any of them that believe not though a man declare it unto you, 40, bid you to a feast, and ye be disposed 41. Then Paul and Barnabas waxed to go; whatsoever is set before you, bold, and said, It was necessary that eat, asking no question for conscience the word of God should first have sake, 1 Cor. x. 27.

been 'spoken to you : but seeing ye VER, 9.

put it from you, and judge yourselves Kai Depanelete Toùs &Y avrõ áo Deveīs, turn to the Gentiles, 46.

unworthy of everlasting life, lo, we και λέγετε αυτοίς: "Ήγγικεν εφ' υμάς και βασιλεία του Θεού. .

VER. 12. a And heal the sick that are therein, Λέγω δε υμίν, ότι Σοδόμοις εν τη ημέρα and say unto them, b The kingdom of | εκείνη ανεκτότερον έσται, ή τη πόλει εκείνη. God is come nigh unto you.

a But I say unto you, that it shall be a See on Matt. x. ver. 8. clause 1. more tolerable in that day for Sodom, b See on Matt. üïi. ver. 2. clause 2. than for that city. VER. 10.

a See on Matt. x. ver. 15. Εις ήν δ' αν πόλιν εισέρχησθε, και μη

VER. 13. δέχωνται υμάς, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής, είπατε:

Ουαί σοι, Χοραζίν ουαί σοι, Βηθσαϊδα: But into whatsoever city ye enter, and | ότι εί έν Τύρω και Σιδώνι εγένοντο αι δυνάthey receive you not, go your ways out μεις αι γενόμεναι εν υμίν, πάλαι αν εν into the streets of the same, and say,

σάκκω και σπoδώ καθήμεναι μετενόησαν. . VER. 11.

a Woe unto thee, Chorazin! woe unto Και τον κονιορτόν τον κολληθέντα ημϊν | Kad been done in Tyre and sidon, which

thee, Bethsaida! for if the mighty works és rñs mólews ipão, stop accóue. Dat have been done in you, they had a great ipivo maày roõro yıásnete, öte vyplne while ago repented, sitting in sackcloth εφ' υμάς η βασιλεία του Θεού.

and ashes. a Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off a See on Matt. xi. ver. 21.

A. D, 32.

LUKE X. 14–19.

A. D. 32

for you.

sent me.

VER. 14.

And there was war in heaven : MiΠλήν Τύρα και Σιδώνι ανεκτότερον έσται | chael and his angels fought against εν τη κρίσει, ή υμίν.

the dragon ; and the dragon fought a But it shall be more tolerable for and his angels, And prevailed not ; Tyre and Sidon at the judgment, than neither was their place found any

more in heaven. And the great dra

gon was cast out, that old serpent, a See on Matt. xi. ver. 22.

called the Devil, and Satan, which VER. 15.

deceiveth the whole world: he was Και συ, Καπερναούμ, ή έως του ουρανού | cast out into the earth, and his angels υψωθείσα, έως αδου καταβιβασθήση.

were cast out with him. And I heard

a loud voice saying in heaven, Now a And thou, Capernaum, which art

is come salvation, and strength, and exalted to heaven, shalt be thrust down to

the kingdom of our God, and the hell.

power of his Christ : for the accuser a See on Matt. xi. ver. 23.

of our brethren is cast down, which VER. 16.

accused them before our God day and o exotwr ipar, époñ åxover. xai • night. And they overcame him by the & TETā ipãs, équè åJETEñ o de étè blood of the Lamb, and by the word τάν, άθετεί τον αποστείλαντά με.

of their testimony: and they loved • He that heareth you heareth me; and 7-11. And he laid hold on the dra

not their lives unto the death, xii. he that despiseth you despriseth me; and he that despiseth me despiseth him that Devil, and Satan, and bound him a

gon, that old serpent, which is the

thousand years, And cast him into a See on Matt. x. ver. 40.

the bottomless pit, and shut him up,

and set a seal upon him, that he VER. 17.

should deceive the nations no more, “Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά till the thousand years should be fulχαράς, λέγοντες· Κύριε, και τα δαιμόνια | filled: and after that he must be υποτάσσεται ημίν εν τω ονόματί σου. loosed a little season, xx. 2, 3.

And the seventy returned again with joy, saying, Lord, even the devils are

VER. 19, subject unto us through thy name,

Ιδού, δίδωμι υμίν την εξουσίας του παVER. 18.

τεϊν επάνω όφεων και σκορπίων, και επί Είπε δε αυτοϊς: 'Εθεώρουν τον Σατανάς

πάσαν την δύναμιν του εχθρού και ουδέν

υμάς ου μη αδικήσει. . ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. And he said unto them, I beheld a Sa

a Behold, I give unto you power to as lightning fall from heaven. tread on serpents and scorpions, and over

all the power of the enemy : band a See on Matt.iv. ver. 1. clause 4. b Now is the judgment of this world: nothing shall by any means hurt you. now shall the prince of this world be a Thou shalt tread upon the lion and cast out, John xii. 31. Of judgment, adder; the young lion and the dragon because the prince of this world is shalt thou trample under feet. Bejudged, xvi. 11. Forasmuch then as cause he hath set his love upon me, the children are partakers of flesh and therefore will I deliver him: I will blood, he also himself likewise took set him on high, because he hath part of the same; that through death known my name, Psal. xci. 13, 14. he might destroy him that had the And the sucking child shall play on

power of death, that is, the devil, the hole of the asp, and the weaned · Heb. i. 14. For this purpose the Son child shall put his hand on the cockof God was manifested, that he might atrice' den, Isa. xi. 8. They shall destroy the works of the devil, 1 John take up serpents; and if they drink jii. 8. And the fifth angel sounded, any deadly thing, it shall not hurt and I saw a star fallfrom heaven unto them, Mark xvi. 18. And when Paul the earth; and to him was given the had gathered a bundle of sticks, and key of the bottomless pit, Rev. ix. 1. laid them on the fire, there came a vi;

tan b

A D. 32.

LUKE X. 19, 20.

A. D. 32. per out of the heat, and fastened on a Notwithstanding in this rejoice not, his hand. And when the barbarians that the spirits are subject unto you ; saw the venomous beast hang on his but rather rejoice, b because your names hand, they said among themselves, are written in heaven. No doubt this man is a murderer, a Many will say to me in that day, whom, though he hath escaped the Lord, Lord, have we not prophesied sea, yet vengeance suffereth not to in thy name? and in thy name have live. And he shook off the beast into cast out devils ? and in thy name done the fire, and felt no harm. Howbeit many wonderful works ? And then they looked when he should have willỈ profess unto them, I never knew swollen, or fallen down dead sudden

you : depart from me, ye that work ly: but after they had looked a great iniquity, Matt. vii. 22, 23. Though while, and saw no harm come to him, I speak with the tongues of men and they changed their minds, and said of angels, and have not charity, I am that he was a god, Acts xxviii. 3—6. become as sounding brass, or a tink

bBut there shall not an hair of your ling cymbal. And though I have the head perish, Luke xxi. 18. - What

gift of prophecy, and understand all shall we then say to these things? If mysteries, and all knowledge ; and God be for us, who can be against us? though I have all faith, so that I He that spared not his own Son, but could remove mountains, and have delivered him up for us all, how shall not charity, I am nothing, 1 Cor. xiii. he not with him also freely give us all 1, 2. things ? Who shall lay any thing to b And at that time shall Michael the charge of God's elect? It is God stand up, the great prince which that justifieth. Who is he that con- standeth for the children of thy peodemneth ? It is Christ that died, yea ple ; and there shall be a time of rather, that is risen again, who is trouble, such as never was since there even at the right hand of God, who was a nation even to that same time : also maketh intercession for us. Who and at that time thy people shall be shall separate us from the love of delivered, every one that shall be Christ? Shall tribulation, or distress, found written in the book, Dan. xii. or persecution, or famine, or naked

1. And I intreat thee also, true yokeness, or peril, or sword? As it is fellow, help those women which lawritten, For thy sake we are killed boured with me in the Gospel, with all the day long; we are accounted Clement also, and with other

my

felas sheep for the slaughter. Nay, in low-labourers whose names are in all these things we are more than con- the book of life, Phil. iv. 3. To the querors, through him that loved us. general assembly and church of the For I am persuaded, that neither irst-born, which are written in headeath, nor life, nor angels, nor princi- ven, Heb. xii. 23. He that overcompalities, nor powers, nor things pre-eth, the same shall be clothed in sent, nor things to come, Nor height, white raiment; and I will not blog nor depth, nor any other creature, out his name out of the book of life, shall be able to separate us from the but I will confess his name before my love of God, which is in Christ Jesus Father, and before his angels, Rev. our Lord, Rom. viii. 31–39. Let your iii. 5. And all that dwell upon the conversation be without covetousness; earth shall worship him, whose names and be content with such things as ye are not written in the book of life of have: for he hath said, I will never the Lamb slain from the foundation leave thee, nor forsake thee. So that of the world, xiii. 8. And I saw the we may boldly say, The Lord is my dead, small and great, stand before helper, and I will not fear what man God: and the books were opened : shall do unto me, Heb. xiii. 5, 6.

and another book was opened, which

is the book of life : and the dead were VER. 20.

judged out of those things which were Πλήν εν τούτω μη χαίρετε, ότι τα written in the books, according to musúpata, ipio inorácretar xaiçete de their works, xx. 12. And there shall μάλλον, ότι τα ονόματα υμών εγράφη εν | in no wise enter into it any thing that τους ουρανούς.

defileth, neither whatsoever worketh

« VorigeDoorgaan »