De Gids; Nieuwe Vaderlandsche Letteroefeningen

Voorkant
General Books, 2013 - 198 pagina's
This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Niet afgebeeld. 1867 edition. Uittreksel: ...om zelf tot redding zijner eer op te treden. Niet onervaren in de schermkunst en met een tegenstander over zich, die door het ongewone der zaak verbluft is, brengt de prins het duel gelukkig ten einde en zijne populariteit aan de Hooge School is op vasten grondslag gevestigd. Ik vind niets schooner en niets meer waar in dezen roman dan de wijze waarop prins Benno door de liefde voor Ilse van een half onnoozelen knaap tot een man wordt opgevoed, die zich als een ridder weet te gedragen. Geen onreine gedachte bezoedelt den hartstocht, dien de schoone vrouw hem heeft ingeboezemd, en altijd even kiesch en ridderlijk blijft zijn gedrag tegenover haar, wanneer zij later aan het hof zijns vaders door den boozen toeleg van den Vorst en de argeloosheid van haren man, in den dubbelzinnigsten en gevaarlijksten toestand geraakt, waaraan zij zich slechts door een heldhaftige vlucht kan onttrekken. Het is mijn voornemen niet Professor Werner en zijn vrouw te volgen aan het hof van den Vorst, die aan den hoogleeraar de taak opdraagt om zijne verzameling van antieken te rangschikken, hem de ondersteuning zijner pogingen tot het wedervinden van het verloren handschrift als lokaas voorhoudt, maar dat alles slechts gebruikt als dekmantel voor de oogmerken die hij jegens de schoone Ilse koestert. Reeds genoeg is daarvan gezegd om te doen vermoeden, welke treffende tooneelen die verhouding oplevert; en verder mag, dunkt mij, de beoordeelaar van een werk van dezen aard niet gaan, wiens taak het is, tot het genot der schoonheden die het aanbiedt op te wekken, maar niet zich in de plaats van den schrijver le stellen, om met zeer geringe moeite een zaamgedrongen schets van zijn rijk tafereel te leveren, --steeds ontoereikend otn daaraan recht te doen, maar..

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Overige edities - Alles weergeven

Bibliografische gegevens