Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

VANDEN LAN DE EN DE HERTOG HD OM ME VAN

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

MET VERS CHEY DE ORD ONN ANT I EN REG LE MENTEN, STATUTEN,

EN DE MAN I E R EN VAN PRO (CED E R EN o

Alles verrijckt met Summarien op elcken Artyckel, met verscheyde particuliere Tafelen, ende eene Generale, ghcmaeckt by forme van concordantic,

Doo R JR JAN BAPTISTE CHRISTYN,

Licentiaet in beyde de Rechten, ende Advocaet inden Souvereynen Rade van Brabant.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

" - a

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

van date den xj Aprilis 1619. besloten ende ghearresteert ende dat in con

formiteyt van de selve alle voorvallende saken, in Judicio daer naer souden werden gedecideert ende ghetermineert: ende dat daer toe tot meerdergherustigheyt van eenenjegelijcken dies van noode hebbende confirmatie ende approbatie vanden Raede van Brabandt soude werden verfocht,welck alsoogheremonstreert zijnde ende de vooríz.Heeren Raeden met kennisse van saken hen op alles behoorlijckgheinformeert hebbende, zijn eyndelijck de voorsz. Rechten,Costuymen ende Usantien der voorsz. Stadt Berghen mede by de voorsz. Heeren Raeden in date xvj. Julij 1627. ရွှိုီ gheconfirmeert ende bevesticht ende aen een jeghelijck ghelafthen voortaen daer naerte reguleren.

cost v

« VorigeDoorgaan »