Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- - - - - . . .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

di der Kerckie nae het gheboth hos

[ocr errors]

regiftreren. * I45. -Item de voorschreve Calengieringhe ghedaen sijnde, is de Calengierder schuldigh Cooper ende Vercoopere daer af wete te doen, ende hem

[ocr errors]
[ocr errors]

het verklaren vanden deughdelijcken Coop, ,

Godts-penninck , Lyf-coöpende andere de j

pendentien ende appendentien van dien op pene van te vervallen van henne voorschreve Calengieringhe. 146.

Item is oock de Calengierdere schuldigh des byden Cooper oft Vercooper verfocht sijnde Eedt te doen, dat hy de voorschreve Calengieringhe is doende ende ghedaen heeft, 't zijns selfs behoefende profijte, ende byniemant anders daer toe en is gheluborneert maer dat hy 't selve jaer ende dagh behouden sal sonder argelist

oock op voorgaende pene.

Eed by den Calergierdar не дона,

[ocr errors]

1282

147Itemden voorschreven Eedt ende voorts by Cooper ende Vercooper van ghelijcken hen verklaren des Calengierders versöecke over Eedt ghedaen sijnde vanden deughdelijcken Coop, Godes-penninck; Lyf-coop ende dependentien, van dien is de Calengierder schuldigh indien de Calengieringhe niet en wort bekent, maer daer teghens oppositie valt binnen sonne-schijn van dien daghe te namptiseren in s Heeren handen, cautiebyden de penninghen die comptant moeten voldoen Galengerdor worden netten Godts penninck ende Lyf-coop " " der selver, ende voor de penninghen die op dagh te betalen sijn, ende andere voorwaerden ende conditien van der coopmanschap te stellen, goede sufficiente cautie ende borchtochte oft panden, goet ghenocch zijnde om te volkommen ende volbjenglien de gheheele coopmanfchappe, naer uytwijfsn vander voorwaerden , oock op pene van vervallen ende versteken te

zijne van sijne naderschap.

148. Item sal insghelijckx oock de Cooper willende hem teghens de Calengieringhe partye macenter hem ken, ten selven daghe binnen sonne-schijn moeopentrends ten configneren ende namptiseren onder de

: Weth, de penninghen dier ghereet moeten ghe*** ్వ telt worden ende voorts moeten doen als inden

[ocr errors]
[ocr errors]

de fal indien ghevalle den Calepgierdet fijne Ca

lengieringhe volghen.

I49.

Ireunende oft de Calengierdernieren begeerde te versoecken declaratie over Eedt vanden Cooper ende Vercooper, hoe ende in wat manieren de coopmanschap by den Palmslagh is Niet willide ghemaeekt ende ghefloten, maer van meynin

[ocr errors]

antiretro, de voorschreve consignatie ende andere boven verhaelde versekeringhen te doen, oock binnen den voorschreven gelimiteerde tijde ende sonnefchijn van dien daghe van 't ghene Cooper ende vercooper, prefenteren te afirmeren, ende de Cooper van gelijcke oeck op voorgaende Pene.

teren,

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

-

Coftumender Dorpe ende Hooft-bancke van Deurne.

alle Calengieringhe, moghen malkanderen daer
af quijtfehellen.
153.

Item soo wanneer iemant eenighe onruerende goeden permitteert, vermangelt of transporteert eghens eenighe andere onrüerlijcke goeden, oft vampmm. oock eenighe goeden uyt eenighe vrientschap laties, iswech gheeft fonder bedrogh, en is daer af gheen :::::::::: Calengieringhe alfdan vallende, ten ware dat die Calengieriagoeden opghelt ghe-estimeert ende ghepriseert 6 werden, in welcken ghevalle de Calengieringhe oock stadt-grijpt.

I 54 Item ende oft kmen anderen eenighe Erf-gronden verzocht, voor sekeren prijs van ghelde, ende hem die onder de weerde liete, uyt - respecte van eenighendienst oft andere deugh- :: den ende vrierechappen by den Vercooper; Ä“ vanden Vercooperghenoten, ende dat de Ver- my ridine cooper anders suleken vercocht goet niemant an: het vercoopt ders voor dien prijs en soude hebben willen la- :* ten, doende de vercooper daer op sijnen Eedt, *ат in sulcken ghevalle en valt daer oock gheene Calengieringhe. 155. Item indien den Calengierder in fijné Cålengieringhe obtineert, moeten hem oock volghen de vruchten op 't ghetalengiert goet ghewassen, De vruchten oft daer af ghekommen zijnde vanden tijt dat hy "toonden sijne Calengieringhe heeft gheintenteert, ende Calengierdor de wete daer afaenden Cooper ende Vercooper heeft doen doen, de weleke den Cooper nae de goedenisse ghewolght hebben. Ι Ο Ο, Item heeft oock ಸಿ Eyghenaer oft Pro- --prietaris recht van Calengieringhe, soo wanneer 號 : eenen Tochtenaer zijn recht van tochte vercoopt, vernederen maer eenen Tochtenaer en heeft gheen recht de vertochte van Calengieringhe, als den Eygenaer dueren: “. de de tochté fijne actie vercoopt. 157. Item soo wanneer iemant heeft de tochte aen eenige Erf-renten, op gronden van Erven beseth, Toekt van ende dat dien Tochtenaer de tochte van de Rente vertochte vercochte, soo en heeft ooek den Proprietaris Renie by wil vanden pant, daer aen gheen recht van Calen- ir. gieringhe, dan wel alleen denghenen die de pro- "' prieteyt vande felve Rente competeert. 158. Item soo wanneer eenigh Huys, Hoeve oft Landt verhuert wort, by cenighe Proprietarisen daer ander mede paert ende deel aen hebben, oft oock alleen verhuert fijn ghedeelte, alsdan vermach de deel-hebber de huere voor den voor- ierino schreven prijs vernaerderen en de aenveerden, geva, Duf. ende moet d'eerste huerlinck daer af afstandt helier. doen, indien de felve hueringhe is ghedaen fonder last oft consent vanden selven deel-hebber, dies moet hy des versocht zijnde aen sijnen mede Proprietaris, als verhuerdere borghe stellen voor de voldoeninghe van de selve huere, voor soo vele aengaet het ghedeelte vanden voorschre; ven verhuerdere,ende voorder niet.' - - 159. Item mach oock Proprietaris of Deelhebber van eenighe verhuerde Huysen, Hoven oft Gronden van Erven, Calengieren de huere die den huerlinck aen andere voorts maeckt Tsetsetvoor den selven prijse van de voorts verhuerin- van huurs. ghe om voorts te moghen verhueren oft selfs behouden, ten ware tuilchen den Proprietaris ende

[ocr errors][ocr errors]

ende eersten huerlinck, anders ware ondersproken ende dat den huerlinck den Proprietaris hadde gheprefenteert de huere over te latene voor den selven prijs hy die huere hadde overghelaten. 16ο. Item ende oft oock eenen tweeden huerlinck 16-ൽ wederomme de selve Huysinghe, Hoeve oft Er#, ve, eenen derden voorts verhuerde, soo verkwrs. mach de Proprietaris oft Deel-hebber oft byghebreke van hem d'eerste huerlinck sulcke leste huere oock te vernaerderen. 161. Ende omme dien aengaende alle queftien te verhueden, sal de huerlinck die lijn ghehuert obligatia vã Huys : Hoeve oft Erve voorts verhuert heeft j. schuldigh wesen den Proprietaris, t'selve te lalinck die ten weten met declaratie vanden prijs en de convari" " ditien, als wanneer de Proprietaris willende de h"""f' felve huere vernaerderen, fehuldigh fal wefen t'selve te doen binnen acht daghen daer naer, oft daer af wesen vervallen, 162. Goederen by Item eenen Debiteur wiens goeden t'zy rue#, rende oft onruerende by executien vercocht fijn, subt en mo- en mach die niet Calengieren noch vernaerdeges niet ver- ren, maer moeten den Cooper blijven, sonder "" , dat-men den coop van goeden by - I • worden moch р go I y executien w t: gersfeindeert cocht, vermach te rescinderen uyt krachte van #l,..eedde het remedie legis secunda Codice de reseindenda venref. vend. ditione, als d'welck in defen cas nae Lant-rechte ceffeert. - I63. Item ende van meuble goeden, rechten,aétien Van meublen of: obligatien uytter handt, ende sonder execufu aaien to vercocht en valt gheene Calengieringhe, soo #rtocht geen oock en doet van meublen, rechten, actien oft vernaderio- obligatiten by executien vercocht noch en mach th. • eenen Debiteur die niet lossen voor den prijs dat-se vercocht sijn. - 164. stem soo wanneer datter diversche Huysen, Hoeven oft Erven, by malkanderen oft separaet gheleghen t'samen met eenen Godts-penninck ca, en voor eenen sekeren ghenoemden prijs vercocht macb niet worden, sonder eenighe distinctie oft ondervoor een deel scheet ghemaeckt te zijne, hoe vele elck parcheel ா in’t 蠶 wort vercocht, foo en mach niemant dien coop in deele vernaerderen, maer is schuldigh fijne Calengieringhe vanden gheheelen coop te doen, ten ware de Cooper hem daer af een deel wilde laten volghen.

[merged small][ocr errors]

167. Item inghevalle iemant aaie hebbende van Frisiana, Calengieringhe, ware present daer de vercoopin- ver, opinghs ghegheschiede, ende den lyf-coop verteert wer- ende des ve de, ende dat hy door ginek fonder fija aenpaert "'" vanden gelaghe te betalen, en de alsoo vanden ::* lyf-coop medeghenote, in fakken ghevalle is ". Calena hy fijne actie van Calengieringhe verliesende, gieringhe. mits hy daer dore den coop is lauderende. - 168. Item alle Calengieringhenende naerderschappensijn in sulcker vueghen stritti juris, dat den tijt daer toe staende, loopt teghens meerdere en- vergadering, de mindere van jaren, jeghenwoordighe ende fridi jani. absente wetenschap vanden contracte van coop- manschap hebbende, oft niet londer daer afghereleveert te moghen worden. 169. Item nae dien den Calengierder fijne Calen- vernaderiná gieringhe wort bekent oft aenghewesen, moet een seintondan de selve behouden ende den coop völdoen ա:ոոուն - * A " - - - - niet verlaten sonder daernaer sijne Calengteringhe af te mo- apordeio. ghen gaen oft renunchierende, ten ware met con- o fent vanden Coopere . 170. Item eenen Cooper nae dien hy heeft ghecocht eenighe gronden van Erven, mach voor Cooper en alle Calengteringhe daer af houden, het hout .ே ende boomen ende die daer af vueren, ende be- Äcehouden al dat hy heeft, eer de Calengteringhe is gieringhe is ghedaen maer daer naer niet, ende'rghene noch beg". op den pant leyt als de Calengieringheghefchiet, dat moet daer op blijven. 171. Item wanneer iemant eenigh Huys oft Landt by hem ghecocht voorts terstont wederomme, vercochte oft verhuerde, ende dat naderhandt Tweeden binnen behoorlijcken tijt den eersten coop-dagh :: werdeghecalengiert, is de tweede Cooper oft # Huerlinck ghehouden afstant te doen,ghemerekt dan versien, daer dore den 2. coop oft huere komt te smil- -*. ten einde is van onweerden, 17i. Irem als de Cooper selfs isportionaris oft uyt eenighen anderen respecte hier vore ghedeclareert heeft, actie van Calengieringhe dien coop oosterhof: enean noch en mach niemant van deels, oft uyt Ä krachte van ghemeynschap van chyns vernaerde- : ren, alwaert oock da de Caledgierder hadde fra: as meerder deel, oft dat fijnen chyns meerder ware anders. dan des Coopers,maer den portionaris wort gheprefereert voor de ੰ vande Chynfe.

173. Portionier Behoudelijek nochtans willende eenen poté willende do tionier lijnen eoop oft calergieringheb herii ವಿಘೀ gheden, behouden, is schuldigh den smekenden:#

van calen- heeft de cooper keuse van den coop te behoudé,

giringhe. mits den Renthier zijne Rente daer op goet houdende. I66. Ende inghevalle fulckenen Renthier hadde meer andere panden, en de daerom de Calen. . gieringhe niet en dede, maer fijneaéte op fijne ::* mede oft onder-panden pretendeerde te verhalen,

&##e- sulcken ghevalle heeft de Proprietaris van sulcge wanneer. ke mede oft onder-panden actie van Calengieringhe voor sijn interest op den vereochten principalen Pant,

-

Renthier voor oft haer hem Calengierit; he bin-densurvew. nen behoorlijcken tijde doende, sijne #. op din Rentino den pant goet te houden, ende hem sijnen ach- E. terstel te betalen. goet houdens I74. Item als eenigh Landt by uytwinninge is vercocht, ende dat de Cooper ende Calengierder beyde op den vercochte pant Rente heffe ende beyde រ៉ែ heeft 'ಘೀ keufe oft hy : den coop begheeft te behouden, mits den Ca-valleigende lengierder fijne Rente goet houdende op den dus dalinpañe, endeberalende'verloop derselver oft de “/“: calengieringhe den fnevenden Renthier, te be- *** -{ kennen welcke Renthier alsdan ghehouden is den

[ocr errors]

den Cooper sijne Rente goet te houden ende 't verloop te betalene als vore. I75. n- deringe . Item wanneer een snevende Renthier cooper van denpor-13. Van fijnen pant vermach eenen portionaris sionaris als wiens deel voor de snevende Rente niet verbonden/*vend den en is, den felven coop vernaerderen, mits #" * den Cooper fijne Rente op den selven pant goet *“ houdende ende den achterstelbetalende. 176. Item als diversche snevende Renthieren ghediverthe lijckelijck gheinteresseert sijn ende den coop fhevende hebben ghecalengiert, wort inde calengieringhe Renthieren gheprefereert die den anderen Renthieren mede i de gelen Calengierderen prelenteert henne Rente metten

[ocr errors]

Preferentis

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

183. Item de selve Kerck-gheboden ghedaen zijnde, dat de Vercoopere de selve vercochte Erfgoeden met eenen halme ende met vertijden vande selve goeden is opdraghende in s Heeren handen, de Coopers ende fijne na-komelinghen behoeve, ende met allen den rechte dat hy daer aen hadde ende houdende was, worpende den halm uytte handt daer mede hy uytte felwe goeden wort onterft. 184. Item de felve verthyeniffe ende opdracht inder manieren voorschreven gedaen wesende, dat d'Officier den Vercooper is afvraghende confent lain. omme den Cooper daer inne te moghen goeden ende erven. 185. Nae welcke consent d'Officier voor Schepenen en de nae manisse ende wijsen van de voorschreve Schepenen, den voorschreven halm wederomne aenveert, ende die ghevende den Cooper inde handt, is hem da:r inne goedende ende ervende voor hem en de sijnen na-komelingen, op de conditien, sommeren ende lasten van den voorwaerde daer af ghemaeckt, ende mits byden Cooper belovende te betalen des Hertoghen bede, ende schoth, ende loth, ende alle ghebuerlijcken rechten, ende allen 't selve inder manie

[ocr errors]

ldant.

Idem.

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »