Dubbele wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen

Voorkant
Vanderhaeghen, 1867
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 33 - ... tonnen, 74 Centimen. Voor de schepen van mindere grootte , 32 Centimen. De hout-vloten zyn in al de ryks en provinciale rivieren en kanalen aen een Sluis-Regt van 4 1/2 Centimen per loopenden meter onderworpen. De Schippers, die zieh längs de...
Pagina 33 - Voor het zesde peerd of muil-ezel .... 20 » Voor het zevenste peerd of muil-ezel ... 40 » Voor het achtste peerd of muil-ezel ... 60 » Voor elk peerd of muil-ezel boven de ach't . 60
Pagina 30 - ... tot dat er proces-verbael ten laste van den kapitein of geleider, die de betaling der regten weigert, opgemaekt zy ; uogtans mogen de schepen maer een uer uiterlyk opgehouden worden. TARIEF DER KAEIREGTEN OP DEN HANDELSDOK EN DABRVAN AFHANGENDE WERKEN TE GENT.
Pagina 30 - Voor elk schip tegen de kaeijen of trachels ter lossing en lading liggende , 4 cent. par ton ; voor elk schip voor deu overslag in den dok vertoevende, 2 centimeu par ton.
Pagina 156 - Jury , ter uitzondering der zaken by verstek (contumace), watrby de Jury niet geroepen wordt. REGTBANKEN VAN EERSTEN 'AENLEG. De Regtbanken van eersten Aenleg geven wysdom in burgerlyke zaken in eerste en laetste ressort, in de gevallen door de wet bepaeld. Zy doen ook uitspraek op het beroep der vonnissen door de Vrederegters in eerste ressort verleend.
Pagina 30 - Het regt , alle dry maenden en voorop te betalen , voor degenen die tich willen plaet.sen , 't zy den vrydag , 't zy den zaterdag, op de vrydagmerkt of rond S. Jakobskerk, is: Voor de kramen, dry meteis of minder lang, 20 centimen.
Pagina 29 - Duiven , perkouw of mand, 4 c. Idem, per rugkorf, 8 cent. Planten, per kraem of kordewagen , 8 centimen. Peeren , per hectoliter , 8 cent. Gedroogde Erwten , per hectoliter , 8 centimen.
Pagina 32 - chepen van 41 tot 80 tonnen 70 Centimen ; voor de schepen van 81 tonnen en daer boven l frank ; voor een Hout-Vlot of een...
Pagina 295 - Jan-in-d'ülie, oude schaepmerkt 18. Het is toevertrouwd aen de zorgen der Zusters der Kindsheid Jesu , en bestemd voor de zieke kinderen beneden de 10 jaren, die in het burgerlyk hospitael niet aenveerd kunnen worden , en voor de eerste verzorging der vondelingen en verlatene kinderen, tot dat dezelve kunnen besteed worden.
Pagina 76 - Talboom en 6'.'" , vertrekt alle dyusdageu en vrydagen , des winters ten 3 en des zomeis ten 4 uer namiddag, van buiten de muidepoort. Zy vertrekt uit Zei • zaete, alle dynsdagen , des zomers om 5 en des winters oin 5 ^ "uer.

Bibliografische gegevens