Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

By Michiel Knobbaert, Boeck-druckerby het Professen-huys
in S. Peeter , M. DC. LXXXII.

[ocr errors]

- 3. - - - - * -
Megratie ende Privilegie.

[ocr errors][merged small][merged small]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

CO STU Y.M. EN
E N D E V S A NT I EN
D E R st A DT

BERGEN OPTENZOOM.

[ocr errors]

mochte komen te cesseren, ende parthien litiganten eenen fekeren voet

ende ordre hebben omme henne pleydoyen ende processen daer naer voortaen te reguleren ende conformeren. Van welcke besoingien by de voorszHeeren Commissarissen rapport 觀 zijnde, ende de sake daer naer gebracht wetende ter kennislevande Heeren vanden breeden Raede

[ocr errors]
[ocr errors]

rissen,uyt de dryleden vanden voorsz. breeden Raede, te doen revideren, examineren, ende conform den ouden Rechten ende Usantien, soovele doenlijckende moghelijck was te restabilieren, ende dat sulcx voltrocken zijnde bevonden wert de voorsz.besoingien,acten ende actitaten den welstant vande Justitie ende gemeyne faken deler Stadttenhooghsten oirboir ende dienstigh te zijn, hebben dienvolghens de selve by henne resolutie vandate den xj. Aprilis 1619. besloten ende ghearrestcert ende datin conformiteyt van de selve alle voorvallende saken, in Judicio daer naer souden werden gedecideert ende ghetermincert: ende dat daer toe tot meerdergherustigheyt van eenenjegelijcken dies van noode hebbende confirmatie ende approbatie vanden Raede van Brabandt soude werden verfocht,welck alsoogheremonstreert zijnde ende de vooríz.Heeren Raeden met kennisse van saken hen op alles behoorlijckgheinformeert hebbende, zijn eyndelijck devoorsz. Rechten,Costuymcn ende Usantien der voorsz. Stadt Berghen mede by de voorsz. Heeren Raeden in date xvj. Julij 1627. င္တူ gheconfirmeert ende bevesticht ende aen een jeghelijck ghelafthen voortaen daer naerte reguleren. - *

*

CO STV Y

[merged small][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

II. TITEL.

Ordonnantie op het Daghement voor Bor

ghemeefteren, Mitfgaders de maniere van procederenter ordinarische Rolle.

I. - E Erst dat voortaen in plaetse van het oudt ghebruyck van het Daghement van partyen ordonnantie in't ghenachte, dowelck mettenaervolgende Or-oo 您 donnantie sal cesseren, (blyvende niet te min de # proceduren ende daghement, vanuytsluyt inde ho. drye poortommeganghen van outs ghepleeght op hen gheheel) gelijck hier naer sal worden geseght, Te weten voor de schulden, ende aćtien, aldaer oock breeder ghespecificeert. Il.

De ghene die jemant wilt doen daghen voor Borghemeesters, is ghehouden daeghs te vorens goet tijtste comen inden comptoire vande Gref. Die iemant fie by den Greffier, oft zijnen Clerckopten veero Stadthuyse, omme te doen maken ende schryven #een billet oft daegh-briefken, daer inne hy stelle :: degene die gedaeght werdt, Ende dat alsdan den . Schouteth, oft in zijnder absentie den Stadt-houder over te gheven,omme by hem gheteeckent te werden, ende alsdan eene vande Corteroeden te geven, om partye wete te doene vanden Daghemente, verthoonende partye het dagement-briefkenende hebbende de Corteroede inde hant, op pene van nulliteyt van den daghemente.

III. Ten weleken daghe dienende, doet den Corteroede voor Borgemeesters zijn behoorlijck re- Relaes van laes vanden dagemente,ende aen wien hy de we- het dighete heeft ghedaen, omme daer by te doen blije- #"," ken, dat partye ghedaeght (y, ende foo verre de i, principale ghedaeghde niet t'huys en is, fal de {i: Corteroede de were doen aen zijne Huysvrouwe den gheoft kinderen bequaem zijnde,daer naer aen zijne dag", dienst-boden. - IV. Ende by foo verre partye alfoo ghedaeght

[ocr errors]

compareren- de wort herindien hy prefent ende te huys fy, vervaltaalght tot inde breucke van eenen Carolus gulden,d ee- sijnen tost. ne helft daer van tot behoeve vanden Schouteth, ende d'ander helft voor den Huys-armen.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

VI. Gelijck mede voor recht werden gerenvoyeert alle partyen, de weleke de voorschreve Borghetarders wor- > , , meesters oft henne plaetse bewarende niet en jugben- konnen veraccorderen - ende in hare differenten voyeert. verdraghen. VH.

Renvoy moet Sonder welck renvoy ghebleken zijnde, den i: , Gretfier gheene faeken en fal moghen ter Rollen den Greffer. stellen.

[ocr errors]

VI[ I. ,

Men verstaet nochtans dat een Sone, ofte Dochter henne Ouders, als Vader en de Moeder , Groot vader oft Groot moeder, ofte die in hare plaetse staen, niet en sullen moghen - doen daghen, dan met expres voorgaende con:* fent Ý Schouteth beyde Borghede, onder meesters, die hen oock vande gheleghentheydt consent. der saeke en de merie van dien behoorlijcken sullen laten inforrmeren, onme alle rechts-pleinghe tuffchen alluleke bloedt verwanten, loo vele doenlijck is, te verhoeden, ghelijek oock

naer rechte notoiris.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Item soo wat partyen d'een den anderen voor Borghe meesters ghedaecht zijnde aldaer met Verkeuringhe woorden ofte wercken Iniurieerde , die ver

Perfontn die

[ocr errors]

%-a sin lićt arbitralijck ghecorrigeert te worden, te jururende bekeeren d'een deel tot behoeve vanden Schoutech ende het tweeden den armen deser Stadt. XI. Item alle accorden voor de voorschreven Bor4"#v"r ghe-meesters by partyen gemaeckt fullen by den " "g". Greffer op een befonder, ende Borghe meeflers ே t Rolle, die apart ghehouden wort, aengheteej kent, endete boecke ghettelt werden, oock ter IáN, executie gheleght moghen worden ghelijck Schepene vonnisse. . . " XII. Partyen voor Borghe-meesters comparerende

Partyen com. ende infonderheydt den aenlegghere fal aldaer

parerende axbusest as ende Documenten, daer uyt hy sagerende, op

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

***** 3e felve partyen zijn van buyten ende van binyerero, nen by [peciale, admitfie , ende confent vande Heeren Borghe-meefters, uyt (ekere moverenzetttien. de redenen ende met kennisse van sake, maer

anders niet.

XIV.

Ende de saeke alsoo voor recht gherenvoyeert N zijnde, fal d'aenlegghere oft zijnen Procureur அ 7 hem moeten fonderen , ende zin aenspraeke

Zenietgher ghereet ende in promptis hebben , ende die fekjønderi over gheven fal den aenlegghere daer by voe

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

andere, die hy pretendeert voor hem van de sae-dagh theat

ken te moeten verantwoorden, dat hem daer toe tordeert om salgheaccordeert worden eenen dagh, om par- " E" tye die hy fommeren wil te doen jaghen, met "'" Insinuatie by een van de Corte-roeden, XVIH.

Ende by foo verre defe partye alfoo ghedaeght zijnde niet en compareert , sal partye garant vertoeckende, moghen protesteren van zijne diligentie, ende van alle kosten, schaden, Partye niet ende intereften, teghens de partye ghedaeght witte: zijnde niet comparerende, om die teghens bm:":: ende hare erf-ghenamen oft op henne goeden j partys te verhalen , loo verre hy fuccumbeert, Ende van Marais in defenghevalle fal den originelen verweerdere lignie. dagh ghegheven worden, om inder materien principale peremptorie te kommen antwoor

ghehouden zijn te exhiberen zijn bescheeden, den.

. . . XIX. Ende inghevalle de voorschreve partye in ma

terie van garande ghedaeght zijnde compareert ,

soo sal hy de saeke, in scriptisbedinght zijnde, Partye commoghen verfoecken copye vande aenlpraeke, parfundis oft ačte van eysch, ende bescheede des aenleg- materte van ghers, ende dagh vanberaide, Ende ingheval. terant wat ie hy verklaert 't garant te accepteren, ende" partye met hem als solvent wesende, oft cautie daer voren konnende stellen, te vreden is, sal d'originele verweerdere uytten processe ghedaen worden. - XX.

Iteminghevalle partye, inde voorfchreve (om- p, waar. matie van garande ghedaeght zijnde, compa- parerende, reert, ende verklaert niet te willen garanderen, sal niet willende daer mede gheffaen aengaen de deser materien van 恢 s sommatien, om der materien principale daer me- : * de niet te retarderen, maer sal de verweerdere principae! moghen protesteren van zijne diligentie, ende niet.

F f f f f anders

« VorigeDoorgaan »