Almanak van de provincie Oost-Vlaanderen voor 1824, 1827, 1828, 1829, 1830, 1833, 1834, Volume 2;Volume 1827

Voorkant
A.B. Stevens, 1824
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 51 - De slotsom der overwegingen, zowel van de meerderheid als van de minderheid der leden, alsmede de voor en tegen aangevoerde motieven, worden door den Minister, wien het meer speciaal betreft, in zijn voordracht over de zaak aan den Koning bekend gemaakt (art.
Pagina 50 - State aan, om de functien van Secretaris waar te nemen. De werkzaamheden van dezen Raad bestaan in het voorloopig onderzoek van , en het gemeen overleg omtrent alle ontwerpen van wetten en alle zoodanige besluiten , reglementen en verordeningen van bestuur , welke de algcffleene administratie betreffen.
Pagina 73 - Het onderscheidingsteeken is: voor de grootkruizen еэп zilveren ster, geborduurd op den rok aan de linkerzijde, en het juweel van de orde aan een lint, vier vingers breed, en echarpe van de rechter- naar de linkerzijde.
Pagina 73 - Het ordens-teeken geborduurd op den rok aan de linkerzijde, zonder ster, doch met de kroon, en het juweel aan een lint, drie vingeren breed en sautoir om den hals. Voor de Ridders van de...
Pagina 52 - De hoofden der departementen van algemeen bestuur hebben zitting in de beide kamers.
Pagina 210 - godsvrucht en goede zeden, overeenkomstig met de beginselen van den Christelijken godsdienst, te bevorderen, en voorts zoodanige nuttige Kundigheden en Wetenschappen, als voornamelijk voor de minvermogende Burgerstand onontbeerlijk zijn, voort te planten; teneinde daardoor deszelfs verstand te beschaven, het hart te vormen, en zoo veel mogelijk, algemeen geluk te verspreiden.
Pagina 75 - Tot betaling der gemelde verhooging van soldij en goedmaking der verdere onkosten der Orde, zal jaarlijks eene somma op de begrooting der staatsbehoeften worden gebragt.
Pagina 70 - Certificaten van alle de infchrijvingen op het Grootboek der Werkelijke Schuld, die de eigendom der Maatfchappij zullen worden.
Pagina 73 - Ridders van de vierde klasse, een kleiner ordensteeken, hebbende de punten, vuurslag en kroon in zilver aan een lint, ťťn vinger breed aan het knoopsgat.

Bibliografische gegevens