Pagina-afbeeldingen
PDF

G E N E R A L I UI M •
1 A C P R O V IN CIA LIUIM

[merged small][ocr errors][merged small]

Iprenfem, Ordinis Heremitarum Sanéti Auguftini, Sacræ Theologiae in Alma Lovanienfi
'Univerfitate Doótorem , ac Kegium Primarium Profeffórem.

P A R S Q UI A R T A.
OPERUM TOMUS QUIARTUS,
Continens Synodalia & Cathedratica A&ta

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][graphic]

REVERENDISSIMO AC AMPLISSIMO DOMINO,

D. MICHAELI VANDER SMISSEN,

Ad San&um Trudonem Imperialis , liberi, ac exempti Monafterii Prælato digniffimo, ejufdemque Oppidi Domino Temporali,

'Nec non in VVebbekom, Helchttren, Senii, Halmael , Borlb,
3uvinghen , Myfin Dynafte , &c.

• • OR DIN IS SANCTI B E N E D I C T I.

[ocr errors]

Difciplinae integritatem & caftitatem fibi redditam gratulata olim fuit, ac etiamnum gratulatur Ecclefia , San&tì Leonis noni Pontificis A&a , nec non & hæc ipforum qualiacumque Scholia fuo quafi jure ambiu nt atque expetunt patrocinium veftrae Reverendiffimae Amplitudinis. Etenim non folus iftorum A&torum Auétor Leo , fed propemodum cunéti ad illa Cooperatores fuerunt è facrofan&ta Magni Patris Benedi&ti familia affumpti Ecclefiae Proceres. Nempè Cardinalis Humbertus , San&tus Cardinalis Petrus Damiani , Sanétus Cardinalis & poftmodùm Papa Hildebrandus, Cardinalis & pofmodùm Papa Fredericus , Cardinalis & poftmodùm Papa Defiderius , San&us Lugdunenfium Archi -Epifcopus Halynardus, San&us Cantuarienfium Primas Lanfrancus, & alii plures. Etiam fontes, ex quibus fan&tiffima fua Decreta haufit optimus Pontifex , Patriarcha Benedi&us pofuit in Ecclefia. Etenim in clauftro fub Epifcopi oculis communem Cathedralium Clericorum vitam , quam ad graffantem tunc in ipfis Incontinentiam & Simoniam eradicandam reparavit , Leo accepit è Sanéto Abbate Romualdo, Sanétus Romualdus à San&to Rigoberto , poft Sanéti Benedi&ti Monachum Archi- Epifcopo Rhemenfi. Hic Regularium Clericorum eft in Europa omninò primus Au&or. Sanétiffimum Inftitutum adeò placuit San&to , quem habemus etiam è San&i Benedi&i

familia, Martyri & Apoftolo, noftro Bonifacio , ut ipfum ad lapfae Chriftiahitatis reparationem

fanxerit imponendum cun&tis Francicæ Monarchiæ Ecclefiis. Et Rex Pippinus, ejufque filius Inhperator Carolus, ac nepos Imperator Ludovicus omninò impofuerunt. Et quis nefciat Europae Ecclefiam nnmquam fuiffe doétiorem aut fanéiorem, quàm fub iftis Regularibus Clericis ? Quòd mundum fecerint quafi novum , teftatur S. Galli Monachus. Hunc omnem ele&tifììmorum militum exercitum Mater Ecclefia debet San&o Benedi&io. Sua pro Canonicis Antiftitum ele&ionibus, & harum adversùs Regiae nominationis violentiam ac Simoniam plena libertate & caftitate fan&iones San&us Leo ex Apoftolicis , Nicænis, ac aliis Generalium Synodorum Canonibus haufit; at hos innovandi & exequendi eonftantiam in ipfum traduxerunt Magnus ex San&i Benediéìi filio Papa Gregorius, ex San&i item Benedi&i filio Rhemenfium Metropolita Hincmarus, ac praefertim Magifter Florus, è tuo Sanéti Trudonis Religiofiffimo Monafterio affumptus in Diaconum Ecclefiæ Lugdunenfis. Quin & primus Regiae in Canonicas Eleétiones violentiæ ac fpurcitiæ apud nos Damnator, Sanétus Eucherius Aurelianenfis Epifcopus , pro ifta juftitia exulavit , defun&us eft , requiefcit, & gloriofam Refurre&tionem exfpe&tat in veftro fan&tiffimo Monafterio. Et quas il!ud pro eadem juftitia ac ipfius Defenfore feptimo Gregorio calamitates pertulerit , edicit ih fuo Chronico Anteceffor veftrae Amplitudinis, Abbas Rudolphus. Omnes fuas poffeffiones maluit tranfcribi in Fifcum, quàm Imperatoris Henrici quarti fordibus connivere. Andegavenfis Hærefiarcha Berengarius fuit è Joannis Erigenæ Schoti damnato cadavere enatus fungus: Uti San&um Nicolaum primum Pontificem Pafchafius Ratbertus, Rabanus Maurus, ac Sanétus Lupus ad iftum , ita ad hufic explignandum adjuverunt Sah&tum Leonem San&us Lanfrancus, Sanétus Guitmundus, Durardus Troarnenfis, Magifter Afcelinus, aliique ex San&i Benedi&ti ordine Epifcopi, Abbates, Do&ores. Inter Leonis A&a primum locum meretur folemniffima ad Imperatorem Conftantinum Monoma. chum & omnem Orientalem Ecclefiam Legatio adversùs Photii fchifma , refumptum à Patriarcha Michaele Cerulario: Hanc obierunt, & fummo fru&u explerunt Humbertus ad San&am Rufinam è San&i Benedi&i filio Cardinalis Epifcopus, & Cardinalis Fredericus, Romanæ Ecclefiae Archi-Diacopus, frater Ducis Lotharingiae, ac poftmodum è Caffinenfi Monacho Papa Stephanus nonus. Et omnes fua adversùm Michaelis nugas firmamenta mutuarunt ex eruditiffimis , Nicolai primi Pontificis & Gallicanæ Synodi juffu fcriptis, libris Ratramni Monachi Corbejenfis. Proindè hæc Scholia non funt aliud, quàm meus erga Sanéti Benedi&i Ordinem, cui Auguftiana familia ex multis ;is - e

Et Synodalia & Cathedratica, quibus Evangelicam Dogmatis ac

[graphic]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Quae in hoc Tomo elucidamtur.

Concilium Rememfe. i66] [concilium Vercellemfe, 258

Romamum I. 226 Pariffemfe. 259

Papienfe. 228 Romanum III. 26z.

Moguntimum. 229 Romanum IV, 263

Romamum II, 234 Decreta tria , - 27O

INDEX DISSERTATIONUIM.

I. De Latimorum Epifcoporum & Clericorum comtimentia, I
2. De Simoniæ crimime. 4I
3. De Regia Amtiffitum momimatione , II$
4. Pe Laica Antiffitum Inveffitura. I53
. De Remenfi Symodo. I99

5 -
6. De Sanäi Leonis moni A&is adverfùr fhifma Michaelis cerularii, Patriarchæ conffamtimopolitani, 3o2.

« VorigeDoorgaan »