Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

IMONIS Magi, à quo Simonia in Novo Teftamento nomen accepit & originem,crimen eleganter exponit San&us Irehaeus Epifcopus Lugdunenfis : Simom , qui fidem fimulavit , putam r Apofloloj & ipfar famitater per Magiam, & mom virtute Dei perficere , & per impofitionem mamuum $piritu fam&o adimplere credemte* iDeo per eum, qui ab ipfis Evangelizatur J E S UIS CHRIST U S, per majorem quemdam Magicam fientiam & boc fufpicatus fieri, & offerem, pecu?mia, Apoßolis , ut acciperet & ipfe banc poteftatem , quibufcumque velit damdt Spiritum famäum, audi<vit à Petro: Pecumia tua tecum ßt im perditiomem , quomiam domum Dei exiffimaffi pecumia poffideri. Et cum adbuc magis mom credidiffet Deo , & cupidiuf imtendit contendere adverfum Apoftolor, ut ipfe gloriofus videretur effe , & univerfam Magiam adhuc ampliùs infcrutam , ita ut in ßuporem cogeret multos bomimum , docuit fe effe fublimiffimam virtutem. Ipfum utique in carnis fpecie Deum. Simon de Apoftolis iftud ipfum , quod de Domino Jefu Chrifto impii Judæi, opinatus eft : quod non in Dei digito , fed in Daemoniorum principe ejicerent dæmonia . Proindè nequaquam Spiritum fanétum , fed potentiffimae Magiæ principem Diabolum voluit pecunia comparare. Ex quo vides Spiritus fan&i , fàcri Ordinis, aut fimilis divini muneris emendi opinionem , aut «cupiditatem ad Simoniae etiam pleniffimum crimen non requiri. Eft crimen longè graviffimum , de quo ad Adrianum primum Pontificem in litteris poft {e. ptimam Synodum exftantibus re&è fcripfit San&tusTharafius Patriarcha Conftantinopolitanus:

Tolerabiliar Macedonii & eorum qui circa ipfam |

[ocr errors]

fumt Spiritur fam&i impugnatorum impia baerefít. Illi emim creaturam, & fervum Dei ac Patris Jpiritum delirè fatentur , iffi fui ipßus , ut autumamt , eum fervum efficiunt. Ommis emim Domimus , quod babuerit , fi voluerit, venumdat, five fervum, fve aliud quid eorum quae poffdet. $imiliter & qui emit , Domimur volem r effe ejus quod emerit, per pretium pecumiae illud acquirit. Ita & qui bamc imiquam a&ionem operamtur , detrabunt $piritui faméfo , aequaliter peccanter bis , qui blafpbemant, dicemter im Beelzebud ejicere daemonia Cbrißum. Atque ut veriur dicamur , Judae comparamtur traditori, qui Dei occiforibus Judaeis pretio argemtu Cbrißum vemumdedit. Quas litteras in fuis ad San&i Gennadii Patriarchae Conftantinopolitani Epiftolam Commentariis laudat Theodorus Balfamon , ac fuo Decreto inferuit Monachus Gratianus. Inferuit & hocce Pafchalis, nefcio an primi aut fecundi, Pontificis Decretum: Omnia crimima ad $imoniacae baerefir comparationem quafi pro nibilo reputantur. Similia San&orum Patrum teftimonia poffint plurima adduci. Et hinc in lege ad Armafium Praetorii Praefeétum exftante in Juftiniani codice, L. 1. tit.3. & a&ivam & paffivam , pretio fa&am, Epifcopi c* 3** ele&ionem aut confecrationem Leo Imperator merito refert inter crimina laefae majeftatis. Nam crimen , quo horrendè adeò offenditur divina clementia, laedi omninò oportet etiam humanam majeftatem . Dum Subdiaconus Hildebrandus, Viétoris fecundi Pontificis in Gallia Legatus, varios per Simoniam promotos Epifcopos Synodaliter caftigaret , quidam ita dicendi arte calluit, ut omnes illuderet. Hinc alia via conveniendum hominem videns Legatus edixit: Ceffet hominis eloquium , im medium producatur divinum Oraculum. $cimus profe&ò , quod Epifcopalis gratia eff munus $piritus fam&i, & quifqui, Epifcopatum mer

[ocr errors]

catur, fan&i Spiritu, donum poffe pecumia compararj opinatur.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

opimatur. coram mobi ergo, qui $piritur $am&fi jualicio congregati fumu* , dicat iffe , Gloria Patri , & Filio, & Jpiritui $améfo : Quod fi exprefïè & fme titubamtia dixerit, apud me comflabit illum mom vemaliter , fed legitimè Præfulatu fun&um . Libem ; Æamc comditionem ille accepit , mibi/ minù, quam borum verborum diffcultatem ratur. Et verè , Gloria Patri , & Filio , imtegrè protulit , fed im , Et $piritui famâfo , haeft . Jufcitato cum&orum flrepitu , mullo conatu vel tumo , vel im reliquo vitae fpatio poAuit momimare. Ab haeretica fcelerati hominis lingua Spiritus San£tus noluit vel proferri. Ita ex fido Hugonis Abbatis Cluniacenfis, qui Synodo ac miraculo interfuit, teftimonio refert Guilielmus Monachus Malmesberienfis . Eorum, qui in Judaico Templo vendebant columbas, Dominus avertit Cathedras: Ita & Simoniacorum Epifcoporum Cathedras in Ecclefia femper cadere , benedictiones verti in malediâiones, & plura ab ipfis enafci fcandalofà facinora, fcribit frequenter Sanétus Gregorius Magnus. Et hinc facinus iftud Cathedræ lapfu, feù degradatione cmnis fub cœlo Ecclefia femper punivit . Ex ipfo poft patrata in Formofum Pontificem fcandala prodiiffe Cleri & populi ruinam , variafjue divinæ Juftitiae plagas, Ecclefiae etiam publiças orationes non fuiffe à Deo exauditas, omnes finmul cucurriffè in Infernum, teftatur in hißoria fua Glaber Rudolphus. Unde & Patris fui ImPeratoris Conrardi Salici , qui illius temporis fcelus diffimularat folummodo, nequaquam fo. verat , animae etiam timuit filius & fucceffor Henricus Niger, & pro ipfa ab omnibus ubique IEcclefiis & Monafteriis preces efïlagitavit. Ex turpi civilium Magiftratuum quaeftu imminere Romanæ Reipublicæ lapfum prædixit apud Paulinum Presbyterum San&us Ambrofius, & Prophetiæ veritatem eventus comprobavit. Quid igitur à grafiante Simonia non metuamus ?TA tanta pefte tempora noftra & animas divina clementia praefervet . Ad Ponticæ fuæ Diœcefis Epifcopos re&è fcripfit San&us Bafilius: Levius 4elinquit, qui facror Ordine , propter inexperiemtiam emere volebat, quam qui domum Dei vemdit. Auéfio mamque eff. Et fi quod grati r accepiffi vemdiderit , tamquam Satbamae vemumdatur gratia Dei privaberi* Cauponis emim ritu quaeffum rebus fpiritualibu* infer* & Ecclefiae, ubi Corpus mobi, & $anguinem chrifti concreditum babemur. Emens enim partim ob inexperientiam feu ignorantiam , partim ob Prælati exigentis reverentiam, impofitamque ab ejus improba exa&ione neceffitatem, quoad culPæ & pœnæ aliquid poffit revera excufari. Dico, Quoad aliquid. Nulla enim neceffitas , nulla vis, nullus error, nulla ignorantia plenè abluit, nifi ablutum velis ipfum etiam Simonem Μagum, unaque illos de quibus in vita Sancti Romualdi Abbatis fcribit Sánæus Petrus Damiani : Romualdus imter caetero, praecipuè feculares Ckricos qui per pecumiam ordinati fueramt, duriff. *** feveritate corripiebat , & eo , miff ordinem JPontè defererent, omnino damnabile, & hæretico, afferebat. Qui movam rem audiente, , occidere illum moliti fumt. Per totam mamque illam Momarcbiam *ßue ad Romualdi tempora, vulgata confuetudine,

vix quifquam noverat $imoniacam haereffm effe peccatum. In libro gratiffimo addit: Quis mefciat ufgue ad Henrici tertii Clementiffimi Regis imperium , Præ. fulatumque reveremdæ memoriæ Clementi, Papae f.cumdi , iffiufque beatiffimi Leonis momi , quo munc Præfule faméfa fe gubernari gratulatur Ecc/effa , per 0ccidentalia regna virus $imoniacae baerefeo, lethaljter ebulliffe , ita ut quod paffm fiebat licenter admiffum , ultoriae animadverfioni mequaquam duceretur obnoxium , & quod erat ferè ommibus comfemtameum, pro regula tenebatur, tamquam legali fanéìione decretum. Quin immo iniquitati non deerant aperti, potentes, ac eruditi defenfores: Etenim de Joanne & Tudethchino , Godefridi Lotharingiæ Ducis Capellanis, ad Alexandrum fecundum Pontificem pergit laudatns Petrus: Nonmulli clericorum vitam per exteriori* babitur fpeciem memtiemtes , prorfus à Deo frigidi, ambitionis Ecclefiafficæ ftcibus infammati , hoc pertimaciter dogmatizant, nom ad Jimoniacam baereffm pertinere, fi qui , Epifcopatum à Rege vel quolibet mumdi Principe per imterventum emptionis acquirat, ftamtummodo confecrationem gratis accipiat. Unde cum muper im Excellemtiffimu Duci r Godefridi verfaremur alloquio, duo quidam ex Capellamir ejur , umur , ut erat barbarur , barbarico memine Tudetbcbimus , alter vero matione J^emetus Joammer vocabatur. Hi mimirum , tamquam Hymemaeuj & Philetuj in prædicatione Pauli , vel certè tamquam Jamnes & Mambres tempore Moyfi; , reffentes veritati, banc mom ceffabant diffemimare do&rimam, hamc Catholicam atque Camomicam fatebantur effe femtemtiam. Videlicet ut jure $imomiacus mom dicatur, quifquir abfyue mamur impofitione Epiféopatum comparaffe comvimcitur. Dicebant enim , quia cum hoc fit, mom diffrabitur Ecclefi, , fed ficultas ; nec emitur $acerdotium , fed poffeffo prædiorum. Sub hac enim præfatione pecumiae oper tantum , mon honoris vel Ecclefiae redimitur sacramentum. Vemalia fiquidem fumt, ficut ajunt, unde fint diviter; grati, accipiunt , unde fieri debeamt $acerdotes. Quæ omnia repetit in Epiftola ad ipfos Capellanos, Simoniae per Clementem fecundum , Leonem nonum , ac Alexandrum fecundum Pontifices fa&a damnatio, non folos Epifcopos & Clericos, fed etiam Reges ac quofvis laicos Principes multo fpoliavit lucro & quaeftu. Uti antea Epifcopi & Clerici manus impofitiones, confecrationes, omniaque Sacramenta & Sacramentalia, ita Reges & Principes Epifcopatuum, Abbatiarum , & omnium majorum Beneficiorum nomi* nationem , collationem , atque inveftituram palam vendiderant quafi fub hafta, Nugivendi Theologaftri vix ullo unquam tempore Ecclefiam non infeftarunt. Hi ergo dixere omnem illam laudatorum Pontificum damnationem in folos ferri Epifcopos & Clericos , eis folis interdici mercaturam Sacramentorum & Sacramentalium; Reges & Principes manere integros in fuo antiquo jure. Ab hifce dixerunt non Ecclefiafticum Ordinem, gradum, honorem , aut Jurifdiétionem conferri, fed folam agrorum, Decimarum , ac aliarum facultatum pofíeffionem , & jus in ipforum fru&tus, quæ omnia fint merè temporalia, adeòque poffint vendi. Ejus opinioni Du-C€S

[ocr errors]
[ocr errors]

Lib. 5.

Epift. 13.

[graphic]

ces erant jam di&i Capellani. Opinio erat adeo probabilis, ut palam ab ipfis ante Sanéti Petri Damiani, Cardinalis Epifcopi Hoftienfis, barbam uti Catholica & Canonica defenderetur. Eodem modo & ratione Ecclefiafticorum Beneficiorum jura temporalia dogmatizarunt poffe ab Epifcopis & aliis Ecclefiafticis Collatoribus vendi. Quem errorem pro parte reforbent quidam hodiè Do&ores Scholaftici , docentes à Clericis , beneficia permutantibus, fru&uum inæqualium compenfàtionem poffe ftipulatione pecuniaria fieri , dummodò priùs ipfi tituli gratis commutentur. In beneficio diftinguunt jus miniftrandi in Ecclefia, & jus fru&us percipiendi. Hoc volunt effe temporale, & obnoxium humanis pa&is. Verùm longè aliter San&ius Petrus Damiani : 0 novum Scbifmaticorum gemur , & ar facrilegum , aetermi filemtii cemfura dammamdum. Eos Capellanos affeverat effe hæreticos, Sathanae praedicatores , Apoftolos Antichrifti , utpotè qui manifeftum errorem procaciter adftruant, & fucatis vanarum rationum verfutiis pertinaciter contendant fuftinere . Alexandrum Pontificem urget , ut tamquam novus Jofue evaginato Canonici vigoris mucrone profternat iftos Amalecitas, tollatque è medio tartareae amaritudinis aconitum , ne ferale venenum faucibus influat parvulorum. Et adjungit fuae doétrinæ & cenfurae caufas: Cum aliquid fub vemalitate fufcipitur , & illud procul dubio comparatur, quod ex meceffitate fubfequitur. Ad boc enim Paftoralis Ecclefía cuique committitur, ut ad ejus regimem obtinendum comfecratione firmetur. Et ad boc fine dubio collatae pecumiae commercium fpe&at , ad quod ir qui promovemdu* ef? adfpirat. Et in alia Epiftola : Quifqui* Ecclefiam pretio redimit , fmul & confecrationem comparare comvimcitur, ad quam fcilicet per ejufaem Ecclefíe acceptiomem promovetur. In Ecclefiae quippè commercio & confecrationem procul dubio comparat , fime qua videlicet eidem Ecclef.e praeftaere fepoffe mom fperat. £egiam nominationem atque inveftituram cum confecratione, item miniftrandi fpirituale cum fruétuum percipiendorum temporali jure , ait plenè atque indivulsè effe connexum, ideoque alterum fine altero nec emi poffe nec vendi. Quæ omnia non in folis prælaturis , fed & in cun&isinferioribus beneficiis obtinere conftanter affirmat. Quæ ejus fanâiffima confilia non folus tunc Alexander fecundus, fed & hifce diebus fecutus eft Alexander feptimus, damnans hunc noftrorum Theologaftrorum articulum : Nom ef? contra jußitiam , bemeficia Eccleßaßica mom conferre gratis , quia collator conferemr illa bemeficia Ecclefaffica pecunia imtervemiemte, mom exigit illam pro eollatione bemeficii, fed veluti pro emolumemto tempowali, quod tibi cenferre mom temebatur. Quod laudati Petri confilium & do&rinam fecutus fuerit etiam Alexander fecundus, lucet ex ejus ad Lucenfem Ecclefiam litteris, exftantibus in Decreto Gratiani , affirmantibufque peftem illam effè nummulariam in templo negotiationem, quam fa&o de funiculis flagello Dominus eliminavit, atque ità demonftravit, non corripiendam dumtaxat, fed longiffimè ab Ecclefia projiciendam . Sicut , inquit, per columbarum Chrift.Lupi Oper. Tom.IV.

[merged small][ocr errors]

mus , affirmans jam pridem & in fuis , & in fuorum Antecefforum Romanis Synodis damnatum. Et nec ità extin&tum fuit malum. Hinc rurfus in Placentina, Amalphitana , & Claromontana Synodis Urbanus fecundus damnavit altarium, id eft Parochialium Ecclefiarum & Canonicalium Præbendarum venditionem . Item ejus fucceffor Pafchalis fecundus : $i quis objecerit mons confecratione, emi, fed res ipfar quae ex confecratiome provemiumt , pemitur defipere probatur. Nam cum corporalis Ecclefia , aut Epifcopur , aut Abbar. aut tale aliquid fme rebur corporalibur im mullo proficiat , ficut nec anima fine corpore corporaliter vivit, quifqui* borum alterum vendit, fine quo mec alterum provenit, meutrum imvemditum derelinquit. Quod apud Gratianum exftans Decretum innovat atque confirmat Gelafius aut Calixtus fecundus , &

[ocr errors]

amimadvertiti r, Simom Magur, qui ad fidem fièfè acceffit , mom Jpiritum $amάum propter $piritum Sam&um , quo ipfe erat imdigmur , fed ideo , quamtum im ipfo erat, emere voluit , ut ex vemditione figmorum , quæ per eumdem fieremt , multiplicatam pecuniam lucraretur. Hinc concludit non folum illos, qui fpiritualia , fed & qui Ecclefiafticorum beneficiorum temporalia vendunt vel emunt, effe germanos fratres Simonis. Scripta eft haec Epiftola ad Lucium Praepofitum Ecclefiae San&i Juventii Ticinenfis . Gratianus , ejus corre&tor Auguftinus Caravita , nec non & Dominus Cardinalis Baronius eam adfcribunt Urbano fecundo. At certum eft labi. Epiftola enim laudat jam addu&um Decretum Antecefforis fui Pafchalis Pontificis, quem ipfe idem cum fuo corre&tore Gratianus profitetur effe Pafchalem fecundum Urbani fecundi proximum fuccefforem. Severinus Binius perperam vult fuiffe Pafchalem primum . Hujus enim felicior ætas tales Theologaftros nec paffa eft, nec impugnavit. Epißola ergo eft vel Gelafii vel Calixti fecundi, qui Pafchali fecundo fuccefferunt.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

Lib. 7.

ab illir , qui ordimamtur , accipere pecuniam , idque, quod pejus eff , pietatis momime palliare . Duplo mamque pumiemdu* venit , qui prætextu bomi, quod malum eff, facit. 7'um quia operatur quod bomum mom eff , tum quod ad perficiendum peccatum bomo utitur cooperario. Exponit & confirmat in litteris ad Syagrium Auguftodunenfem Epifcopum San&us 6regorius Magnus: Adverfarius amimarum, dum mom poteff im bir , quæ ad faciem funt prava furrepere , callidè fpecie quaf pietatis inje&a mititur fupplantare, fuadetque forfitam ab habemtibus debere accipi , ut ft quod poffit mom babemtibur erogari , dummodò ve//« vemema mortifera, eleemoßwae celâ. ta obumbratione , tram fumdat. Nam mec vemato,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ret , aut ille bamum efca abfcomditum mom baberet. Ommimò ergo metuemda & cavenda boffi, affutia, me quor aperta nequit temtatiome fubvertere, latenti telo fevius valeat trucidare. Neque enim eleemoßma reputanda eff, ff pauperibus difpenfetur , quod ex illicitis rebus accipitur. Quia qui hac intemtione male accipit , ut quaff bene difpenfet , gravatur potiu, quam juvatur. Eleemoßma redemptori, moffri ocul,, illa placet , quae mom de illicitir & imiquitate congeritur , fed quae de rcbus comceff* & bene acquifii, impenditur. Unde etiam illud certum eff, quia etff Monafferia , vel xemodochia , vel quid aliud de pecumia , quæ pro facris ordinibus datur, comffruamtur, mercedi mom proficit: Quomiam dum perverfur emptor $onoris in locum fanâum tranfmittitur, & alio; aa fuam fimilitudinem fub commodi datione confiituit, Plura malè ordinando deffruit , quam ille poteff aedi. fiare , qui ab eo pecuniam ordinationi, accepit. Infigniter crimen iftud exaggerat , & concludit: ^imi* ergo declinandum eff fub obtemtu eleemofynae peccata Simoniacæ hærefeor perpetrare. Nam aliud £f propter peccata eleemoffna, facere, aliud propter eleemoßna* peccata committere. Orono, Ailæ ad rubrum mare urbis primario ac ditiffimo, pro fua à pefiimo dæmonio liberatione pecuniam offerenti , fefe de Simonia apud San&um Hieronymum excufavit etiam San&us Hilarion , reponentique cum fletu , Accipe & da Pauperibus , refpondit: Tu meliur potes tua diffribuere. Ego , 4ui mea reliqui, cur aliena appetam ? Multir momen Aauperum eff occafio avaritiae, mifericordia verò arfem non babet . Nec Simonis artem , nec Giezi. Eadem ex regula ad Ecclefiam Lucenfem fcribit apud Gratianum Alexander fecundus : conffitui

Clericu* pro Ecclefie beneficio aliquid audeat conferre, 4ut fabricæ Ecclefiarum vel donariis , feu etiam 4uod pauperibus fit tribuendum. Quia, teffe fcriptu% » utique non aliqua canonica, fed jam addu£ta Gregoriana, qui aliquid malè accipit, ut quafí benè difpenfet , potius gravatur quam juvatur. Quod Decretum in habita ad Eugenium quartum Pontificem, & Florentinam Syiiodum öratione laudavit plurimum & urfit Joannes de Bacchenfteyn, Decretorum Doétor, ac Legatus Confilii Bafileenfis. -

[ocr errors]

pali gradui fuftinendò nón fufficientes habuit Ecslefias. Hinc ipfàrum plures Epifcopi, quo le

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

gentorum nummorum promiffione corruptus, Regem ad probandam Epifcopi ele&ionem mediator induxerat , ab officio & beneficio tamquam plenèSimoniacum meritò dejecit pofterioribus etiam faeculis Innocentius tertius. Exftat Decretum apud Gregorium nonum . Etenim etiam à mediatoribus committi plenam Simoniam, omnefque incurri poenas , fanxit Canon Chalcedonenfis , & innovavit Pontifex Paulus fecundus. Et hinc vides à Magnatibus quoque , dum quid à nominatis Epifcopis vel Abbatibus exigunt quafi ad publicas regni neceffitates, omni* nó committi Simoniam. Alteram diaboli technam aperit in laudatis litteris idem Sanétus Bafilius : Putant quidam fe mibil delimquere , quod mom amté , fed poff mamuum impoftionem pecuniam accipiumt. At pecumiam accipere accipere , quamdocumque fiat. Hortor itaque , uf quæfium hunc, imò tramfftum ad gebemmam declinetir , mec mamur tali lucro polluemter, imdigmor vo* ipfo r ad tra&andum $an&a myfferia comffituati r. Abufus praefertim in Galatia fuit graffatus , in quem Synodaliter pofteà rurfum agere compulfus fuit San&us Gennadius Patriarcha Conftantinopolitanus . Innovavit Canonem Chalcedonenfem , & fubjunxit : Nec ante tempus ordimatiomis , mec poff dari pecumias Camom permittit. Et fupra memoratus Oronus , cujus munera tamquam Simoniaca fprevit Sanélus Hilarion , nequaquam anteà pa&tus fuerat , aut promiferat, fed dumtaxat poft perceptam gratiam offerebat. Et ad fan&ae Romanæ Ecclefiæ Cardinales Epifcopos fcripfit San&us Petrus Damiani : $unt mommulli, qui vel amtequam comfecrationis exbibeamt mimifferium , vel ante decifum caufae megotium , mu/lum paái fumt commodum , poffmodum verò tam*

quam

Extra. 1. $.
C.?*•

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

quam à debitoribus exigunt , & extorquendit remumeratiomibu* vebememter imffumt. Hi fe Giezi non dubitent crimem incurrere, qui poflquam Naamam curatur , jamque revertem r , de Samāj $pirtui domo aufus eft pecumiam poflulare. Et de Sanéto Anfelmo, per Guilielmum Rufum Anglorum Regem gratis promoto ad Archiepifcopatum Cantuarienfem , fcribit Matthæus Parifienfis : Rex Anglorum Wilhelmus Anfelmum Camtuariemfem Archiepifcopum circumvenire affeéfam * , mille libras argemti fibi dari ab eo vehementer poflulabat. Ad boc allegabat , ut fíbi videbatur , caufam juffiffimam , quod gratis Epifcopali eju* promotioni ammuiffet. Arcbiepifcopus verò mihil imtereffe ducem * , amte promotionem vel poff, talem ob caufam mumerare pecumiam , pari pæma dignum arbitrabatur utrumque . Cum autem faccos Regis , miff laeft comfcientia , implere mom poterat , cligit potiùs Regis imdignationem , quam difpendium famæ & periculum amimae im praefem , incurrere, & im pofferum comfuffonem & fcamdalum im Dei Ecclefía femimare. Ecclefia fua & regno exulare maluit, quam confentire in iftam iniquitatem. Sanè fi prævium pa&tum , promiffio aut exaétio requirantur ad Simoniam, Giezi perperam à San£to Elifeo fuit criminis damnatus. Notanda funt laudati Damiani verba : Tamquam à debitoribus exigunt. Oftendunt fpontaneè oblatorum receptionem hocce vitio carere. Et hinc primos Montaniftas , oblationum nomine munera admittentes, graviffimè de avaritia culparunt antiqui Ecclefiae Patres apud Eufebium Caefareenfem , nullus de Simonia. Hinc item dixi fpontaneè oblatorum receptionem ab hocce folo vitio effe immunem. Quod frequenter avaritia maculetur, non eft ambigendum. Hinc ejufmodi oblata , vix ullus umquam San&us legitur admififfe. Dixi item, $pontameé oblatorum. Qui enim quidquam quafi debitum offert , lucidè iaborat Simonia. Qui ipfum ex errore facit, docendus à nobis eft & corrigendus, ejufque oblatio refpuenda. Et ita Naaman Syrus, ac dives Oronus videntur obtuliffe. Huc fpeétat illa etiam iniquitas, de qua San&tus Petrus Damiani in litteris ad Bonifacium Cardinalem Epifcopum Albanenfem : Quilibet curiali , Epifcopus bor mumeribus attrabit, illis be^eficia lautiora comcedit. Sic à quibus mom erat eleéfus eligitur , & ut fibi de $imome mihil defft, ipfam eleéfiofmem facrilega vemalitate mercatur . Verum im boc fceleri r turpitudinem palliat , quia fub colore fidelitatis Ecclefíafficae mumiciper per juris juramdi $acramemta confirmat. Cum memo deteriur Eccleffam dat , quam iidem ipfimfidi fidele r , qui eju* diripere facultates ambelamt. Cum illis ergo mumera tribuit , cum fub nomine velut Eccleffe fibi potiffmum jurare compellit , mom Ecclefi.e confulit , fed fibi quietè poffídemdi culmimis aditum pamdit. . 5ive ergò boc ante confecrationem , ffve poffquam comfecratus eff faciat , “valdè ei timemdum eff , me dum mom pro Ecclefiae utilitate , fed pro fua potius confirmatione, facri loci boma dilapidat, im voraginem fe $imoniacae baerefeor, dum extolli comatur, immergat. Et bimc permiciosè £oram divinis obtutibus corruat, umdè fe imter homines arroganter exaltat. De quo malo queritur etiam in litteris ad Alexandrum fecundum Pon

tificem , ejufque Archidiaconum Cardinalem Hildebrandum. Eft malum antiquiffimum. Etenim de Georgio Cappadoce, quod militibus, à quibus in Thronum Alexandrinum intrufus fuerat, Ecclefiafticam fubftantiam in præmium ac mercedem dederit, queritur in litteris ad Africanos Epifcopos Sanétus Athanafius . Similes querimonias habet Symmachus Pontifex in litteris ad Sanétum Caefarium Metropolitam Arelatenfem. Agit in Epifcopos, qui fcelerata præmia fpondebant primum , ac deinde folvebant, adeoque fine fuco erant palam Simoniaci. Laudati Damiani tempora fuerunt nequiora. A Ducibus, Comitibus, Baronibus , aliifque intitulatis nobilibus duras olim calamitates, atque injurias paffa fuit Ecclefia : Poffeffionum fuarum invafionem , ejeétionem Epifcoporum , & alia haud inferiora. Hinc lupos iftos manfuefa&tura , fuperfluas fibi poffeffiones, etiam Decimas, ipfis in beneficium dari permifit ab Epifcopis, atque ità illos conata eft fibi facere juratos fideles, municipes ac vaffallos. Eorum taliter vexas , & iniquos aufus redemit . Verùm curiales , id eft, per curialia fervitia, feu Palatinum ab obfequio munus , & iftorum nobilium mediationem promoti Epifcopi peffìmos hac in re dolos frequenter commiferunt. Non folùm fuperfluas, fed & neceffarias Ecclefiarum fuarum facultates infeudaverunt mediatoribus iftis, atque ità fub legitimi beneficii fuco Simoniacam operam munerarunt. Commiffâ iflic fuit duplex Simonia. Prima fuit jam diéta fa&ae mediationis ftipendiatio; alteram exprimit hifce verbis Petrus Damiani : Quietè poffidemdi culmimir fibi aditum pandit. Et his: Pro fua potiur confirmatione. Damnat curiales Epifcopos, quod non folum per dolofam & fecretam Simoniam efíent Epifcopatum ingreffi , fed etiam quod per eafdem artes in ejufdem invalida & nulla pofíeffione fefè fuftinerent. De quo vitio Cadaloum Antipapam graviter arguit in litteris ad Henricum Ravennatem , ac in litteris ad Sanétum Annonem Metropolitam Colonienfem. Ejufdem criminis Severum intrufum fibi Patriarcham accufant apud Joannem fecundum Patriarcham Conftantinopolitanum, in litteris exiftentibus apud Synodum fub Menna Patriarcha , Clerici & Monachi Provinciæ Antiochenae . Uti Epifcopatum per temporale pretium acquirere , ità & illum per iftud retinere eft Simonia manifefta. Nullus hic redemptae aut redimendæ vexæ poffit effe fucus . Et Simoniacos ejufmodi Vafallos San&us Petrus Damiani merito vocat fideles infidos. Promotis enim à fe Epifcopis frequenter fecerunt, quod Joanni Aurelianenfium fimili ele&to fecit Philippus primus Francorum Rex , in San&ti Ivonis Carnutenfis Epifcopi ad Hugonem Lugdunenfem Primatem litteris dicens ad Abbatem ejus corrivalem: $uftimete interim , domec de iffo faciam proficuum meum , poflea quærite ut iffe depomatur, & tumc faciam volumtatem veflram. Et hinc oritur quæftio, an fefe in legitimè accepti beneficii poffèffione adverfum iniquos turbatores pecunia firmare , & injuftas violentias redimere, fit etiam Simonia ? Partem affirmati* Wam

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »