Pagina-afbeeldingen
PDF

CaP. 3.

fi Rex aifederet , acrior timebatur. Silentibus Numύiis , fomuit in ore omnium gratiarum q&7io & vox Jaudi,. Prædicatur circa Deum Regi r , circa Regem plebis devotio : Miramtur mamfuetudinem David, ?rudemtiam Jofepb , cum divitiir Salomonis im tali Arincipe conveniffe. Tamalem $ummo Pomtifice dia7amte fentemtiam , omne j im commune decernunt pro pace Regni , pro utilitate Ecclefíe , pro meceffitate pauperum , & quiete Monafferiorum, Regem au&o*itate Dei , & Beati Petrì , praefènti r etiam facratiffimae Synodi , à voti hujus vinculo folemniter abfolvendum , expenfa* paratas itineri pauperibus erogam das , In voti recompenfatione comflruemdum in Jjonore Beati Petri I?egiis copiis Monafterium , ve! aliquod à barbari* dcfru&um reparamdum. In difpenfándis aut commutandis etiam Regum votis olim Ecclefia fuit adeò difficilis & anxia. Papa. les ad Regem litteras fuis fcriptis inferuit lauda£us Abbas Ailredus. Alter, quihanc Synodum fuis honoravit Legatis, fuit Guilielmus Dux Normandiae. Remenfis Concilii , quo confanguineam Flandren{is Ccmitis Balduini filiam Mathildim ducere vetabatur , Decreto ille non paruerat , fed ipfam contumax duxerat ac detinebat, ideoque omnem ejus terram Leo Pontifex fuppofuerat Ecclefiaftico interdi&to. Beccenfis in Normandia Coenobii fub Beato Herluino Abbate Monachus, & Ducis Confiliarius tunc erat Lanfrancus , ideoque fa&tum eft quod fcribit laudati Monafterii Chronicon : Iratu , Guilielmur comtr.t Lamfram. cum, eum aliemavit à Curia fua , cujus Com//iarius exffiterat , quia comtradiceb.tt muptias filiæ Comiti ; JFlandriæ , quam ipfè fibi Dux copulaverat matrimoaio , quia proximitate carmis & comfitmguimitate jungebatur. Unde au&oritate Romami Pontificis tota AN cußria fuppoßta erat interdi&o. Quaproptcr Ltmfrancus Romam adiit , quamvis iturus effet occafone ctjufdam -aeretici Berengarii , & tunc præfidebat Leo o&avus , & etiam ut ageret pro Duce Nort•mannorum , & uxore ejus. Divina enim miferatio Lanfrar,cum admirabíli via reconciliavit Duci : ]Reconci!iatus eft mox cum Herluino Abbate , & fupp!icibus omnium Procerum litteris Romam ablegatus. Rei fèriem in ejus vita exponit Milo Crifpinus : Hujur tam improvidæ juffio. mis , qua utique profcriptus fuit Lanfrancus , caufam ajumt, quod idem Lamfrancus contradicebat nuptiir filiæ Comitis Flandriæ, quam ipfè fùi Dux copulaverat in matrimomio , quia proxima carmis confanguinitate jungebatur. Unde au&oritate Romani Papae tota Neuflria fuerat ab officio Cbriffianitatis fufpenfa & interdi&a. Quapropter Lamfrancus iterum Romamum Papam adiit. Jam emim amteà Romam petierat caufa cujufdam Clerici nomine Berengarii , qui de $acramento Altaris aliter dogmatizabat, quàm Ecclefia temet. Caetera Milonis de Berengario verba adduxi fuperius. Novati dogmatis caufae femper , etiam in prima inftantia, privativè fpe&arunt ad Sedem Apoftolicam. Hinc delatum fibi Berengarium Leo Pontifex evocavit ad præfentem Synodum . Ve•um ille timem venire diflulit. Quòd enim Romanam urbem pJufquam barbaricam obfidionem timeant paffim Hæretici , ad Rufinum verè fcri

pfit San&us Hieronymus. Duos interim Ref. ponfales mifit Berengarius , Rex autem Henri.' cus addidit ejus ad Lanfrancum litteras, atque ita hic venit in fufpicionem ejufdem erroris. Litteras pub!icavit, fuifque ad San&i Lanfranci vitam Notis indidit Lucas Dacherius , & fcribit de ipfis in libro adverfus Berengarium ipfe Lanfrancus : Cùm tuar ad me litteras , in Romana Synodo, Recitator legeret, intelleéfo quòd Joanmem Scotum extollerer , Pafcbafum dammares , commumi de Euchariffia fidei adverfa femtirer , promulgata eff im te damnationis fententia , privans te communiome Saméfae Ecc/effae , quam tu privare $an&a

eju r communione fatagebat . Communi de Euchariftia fidei adverfa omninò fentit , Pafchafium damnat , Joannem Scotum extollit, & ipfum nonnifi unà cum Auguftino , Ambrofio , ac Hieronymo damnari poffe affèrit memorata Epiftola, ideoque videtur efïè ifta ipfa. Quare Joannis Scoti nomen nulla hic difcuffione opus habuit, fed auditum ftatim femetipfum de Hærefi damnavit. Erat enim Scotus Pafchafio Ratberto adverfus, feu Scotus perfonatus in Bertramnum. Fiétæ perfonæ larvam detraxit Synodus , & Scotum fub proprio nomine damnavit. Porrö non Rabanum Maurum , aut alium quem Orthodoxum de Euchariftia Scriptorem , fed præfertim Pafchafium Ratbertum impugnandum affumpfit Berengarius , quòd is videatur nulla trafmutatorum elementorum refidua accidentia , fed folum ac nudum Domini Corpus in Euchariflia adftruere, quòd illic , licet fub aliena fpecie , in propria tamen fubftantia tangatur , vi* deatur , dentibus atteratur . Hinc enim ufus fuit etiam hoc quafi pa'mari argumento : Qui dicie, Pamis & Vimum Altari, folummodò fumt Sacranemta , vel Pamis & Vinum Altarij folummod& funt verum Corpus Cbrifti & Sanguis , modir omnibus pamem & vimum fupereffe confittiit . Primam fententiam Joannis Scoti, fecundam vult efie Pafchafii Ratberti , & omnium Romanæ Ecclefiæ adhærentium , ideoque repofuit San&tus Lanfrancus: Poffcrior fentemtia mullius eff hominum . Mendax & contumax Haereticorum fpiritus femper accufat Ecclefiam. Hinc & Berengarius affiétum hunc Pafchafio errorem blateravit effe totius Ecclefiæ dogma, atque ita fimplicem plebem dolosè circumfcripfit. Hinc dixit Domini Corpus effe impaffibile ac incorruptibile, mortalium dentibus aut oculis non poffè tangi, & quamvis turrim Andegavenfem excederet, non fufficere ad efüm omnis Populi Chriftiani. Quæ omnia deliramenta palam procedunt ex phantafmate Capharnaitano. Quare eadem fentientes ejus Refponfales in carcerem conjecit , ipfum verò Berengarium Leo Pontifex à communione fufpendit, utique ufque ad proximè faturam , quo evocandus & perfonaliter audiendus » Synodum Vercellenfem . In inauditum enim , ad folas praefertim familiares litteras, de Haerefi definire juftitia non patitur, nec avita Ecclefiae confuetudo. Et haec fuit prima a&io præfentis Synodi. De altera ejus Aëtione pergit Lanfrancus; Poß [b.cc præcepit Papa , ut ego furgerem , pravi £rum,0•

[ocr errors]

rumoris macuitm à me ab/?ergerem , fidem meam exponerem , expofitam plus facris auâoritatibus *quàm argumemtis probarem . Itaque furrexi; quod femff, dixi ; quod dixi, probavi ; quod probavi , ommibus placuit , mulli difplicuit . §j ipfum, iifdem ferè verbis fuprà audivimus à Milone Crifpino. Paffus fuit Lanfrancus , quod in fimili Origenis caufa paffum fe fcribit ad Pammachium & Oceanum Sanétus Hieronymus: Audet quidam proferre litterar mear ad Didymum , quafi ad Magißrum . Gramde crimem difcipuli , f? bominem eruditum & fènem Magiffrum dixerim. Nibil praeter bonorem & falutationem comtimet Epiffola . Mu

CaP. 4- 6. tuae, quas tamen fi&tas demonftrat in libro de

Se&tis Leontius Scholafticus Byzantinus , Epiftolæ de Neftorio fufpe&um reddiderunt Theodoretum. Omnis cum Hæreticis communio olim fuit odiofa. A&tio tertia audivit Beati Herluini Abbatis *& Sanéti Lanfranci pro Guilielmo Duce legationem, ac ipfius poftulata non admifit . Quod enim Guilielmi Ducis & Mathildis Comitiffae incaeftuofo conjugio Nicolaus fecundus primam fecerit difpenfationis gratiam , fuprà di&um eft, ac infrà latiùs oftendetur. An Normandiæ interdi&tum relaxarit Leo Pontifex , ignoro. Et certè non ablata caufa quomodo relaxaffet? Non relaxaffè fuadent hæc Durandi Troarnenfis Abbatis verba : Berengarius Domimicae Imcarmationis anno millefimo quinquagefimo tertio Nortmammorum finibus irrepft , & ad Cæmobium , quod Pratelli; nuncupatur , appulit , Catbolicoque viro , qui idem fremuè regebat cæmobium , à quo & honeßè fatis exceptus fuerat, multa plafpbemus impiè delasravit. 2uod ipfè quoque eodem Abbate Ansfredo referente, dum apud me fuper tanta impietate valde quereretur » mom multò poff agmovi. Im multis itaque fubtiliter ab eodem Abbate pertentatus , im multir perindè reprehenfibilir & perfidus eff repertus . gui imdè digreffus , Nortmammorum Principem feffimus adiit , quem fua quoque irretire perfidia fubtiliter attemtavit . Verùm ille , licet aetate Adolefcentiae aecdum excederet ammor , tamem illum , quia Catbolicæ fidei merito praeditus erat & gratia , callidè fufpendit , fecumque quoad Regni fui ad Mediterraneam deveniret fedem, Briomam vocabulo, detinuit, ubi wmdtque coa&is Catholicis ac fapientibus viri, , fuper eadem re difponebat comfii&um baberi. Eo ergo ventum eff , & res fequenti die ventilamda propofita. Cùmque multi ex tota Normandia $apiemter , qui Alurimi & clari babebamtur, conveniffewt , praefatum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Haereffarcham Berengarium cum alio quodam , quem fecum adduxcrat Cleri:o , im cujus eloquemtia viéìoriae fpem fibi pofuerat , ita coram ommibur confutaverunt , atque evidenti ratione fuperaverumt , quatemur ei r flemtium impomeremt , verborumque quibur fidem Catholicam tuebamtur, affenfum ab eis extorqueremt. A fui damnatricibus Synodis ad Laicum

-| Principem provocare eft vetufta Hæreticorum au

dacia. Sic enim ab Antiochena ad Aurelianum Paulus Samofatenfis , à Romana &c Arelatenfi ad Conftantinum fa&io Donatiftica , à Romana & Hifpanica Synodo ad Maximum Imperatorem appellavit Prifcillianus. Eodem jure ad Guilielmum Normandiæ Ducem, licet non fuum Principem , provocavit etiam Berengarius. Quòd nempè noffet Juvenem & calidum , atque offenfum à Leone Pontifice ob negatam difpenfationis & relaxati interdi&ti gratiam , ac ab omni Romana Ecclefia alienum. Quidquid fit , Divina gratia direxit Juvenem Principem , & Leonis de Haerefiarcha judicium fecit per ipfum Synodaliter confirmari.

Reftant duæ quæftiones . Prima eft , Quomodo Milo Crifpinus dicat de proficifcente ad hanc Synodum San&to Lanfranco : Lamframcur iterùm Romanum Papam adiit , jam emim amtea Romam petierat caufa Berengarii ? Hic enim Romanus acceffus fuit Lanfranco ex Beccenfi Monafterio omninò primus. Altera quaeftio eft, Quomodo Durandus Abbas dicat iftam Berengarii provocationem , & Brionenfe de ipfo judicium effe faóta anno poft millefimum quinquagefimo tertio ? Haec enim affirmat fa&a inter Romanam hanc & ejufdem anni Vercellenfem Synodum, quam utramque Hermannus Contra&tus & alii meliores Hiftorici celebratam affeverant anno quinquagefimo. Ad primum refpondeo hæc Milonis verba , Iterum Romanum Pomtificem adiit , intelligenda de profe&ione ad Nicolaum fecundum , qui præfatum matrimonium tandem ratificavit . Varia enim Lanfranci itinera & A&a Milo illic in compendium agglomerat. Et ejus contextus innuit Normandiæ interdi&um ufque ad Nicolai fecundi gratiam omninò perdurafîè. Ad fecundum refpondeo de LeoniniPapatus ac Berengariani erroris exordio & annis eße varias Hiftoricorum fententias , ideoque nos cum omnibus non poffe concordare. Et varia illic conglomerat etiam Durandus , quæ omnia non funt ejufdem anni.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]

Exta Leonis noni Synodus fuit Vercellenfis , anni millefimi quinquagefimi menfe Septembri habita, de qua pergit Sanétus Lanfrancus : Hinc declarata efi Jynodus Vercellemfr, quae tumc proximo $e. ptembri , eodem præfaemte Pomtifice , eff celebrata '}'ercellif , ad quam vocatur mom vemiffi. Ego verò Præcepto ac precibus præfati Pontifici, ufque ad ipfam 9modum fecum remamff. In qua im audientia pmmium , qui de diverfi, buju* mumdi partibu, illuc convemerant, Joammis $coti liber de Eucbariffia le. &fur eff ac damnatur , fentemtia tua expofita ac dammata , fide* fan&ae Ecc/effe , quam ego temeo ac temendam adftruo , audita eff concordi omnium affenfu confirmata. Duo clerici, qui Legato; tuor fe effe dicebamt, volentes te defendere, inpri. mo fatim aditu defecerumt , & capti funt . Hæc verba, Quam ego teneo ac tememdam adffruo, non continent propriam laudem : Agunt adverfus Berengarii impudentiam , blaterantis Romanæ Ecclefiae fententiam non effe aliud, quam vecordiam Pafchafii , Humberti , Lanfranci, & Vulgi. Eandem Synodum laudat in San&i Lanfranci vita Milo Crifpinus : H.ec eadem, quae in Romana , in }'ercellem/ $ymodo retra&ata fumt , & femtentia Berengarii audita & reprobata ; fider verò

Ecclef.e , quam Lamframcur temebat & adffruebat, expofita & comcordi omnium affenfu confirmata eff: JEt in litteris ad Berengarium Magifter Afcelinus : Pudeat te patrocimari Joammir $coti librum, quem Vercellij im plemaria $ymodo dammatum, teque propter eum Haerefir macula motatum audivimur. Et San&tus Guitmundus: Mox incipientibus hi, erroribu* palam audiri , Catholici viri graviter commoti , atque intolerabiliter feremter, præfaemte per femetipfum beatiffimae memoriae Domimo Papa Leo^e , Vercellis concilium ponunt , im quo poß diligentiffimam de Corpore & Jamguime Domini rationem, Eeremgarium , & omnes ejus in bac Haereffautores perpetuo amathemate, miff refipifceremt , dammaverumt. Et Guilielmus Malmesberienfis: $oliditati catholicæ timem , fam&iffimae memoriæ Leo Papa, Vercellis contra Berengarium inftituto Concilio temebras mebuloff erroris Evangelicorum teffimoniorum fulgore depulit. Eadem verba fuis Annalibus inferuit Matthaeus Parifienfis. Haec ergo Synodus per priorem Romanam , quod in ipfa non comparuißet Berengarius, ideoque caufa videretur non plenè finita, fuit indiéta. Verùm neque hic ille comparuit, fed folos mifit Refponfales. Et hinc ipfum effe plenè Hæreticum deinceps non dubitavit Pontifex, ideoque cum Joannis Scoti libro iterum damnato non tantùm à communione fufpendit ut fufpe&um , fed ut novum Hærefiarcham cum omnibus fuis fautoribus & fe

[ocr errors]

quacibus ufque ad refipifcentiam anathematizavit . Ejus Refponfales denuò conjecit in carCerem.

Synodi A&ta Henrico Regi retulerunt , qui Synodo adfuerant à fua Ecclefia Legati., duo Clerici Carnutenfes. Ita teftatur ipfe Berengarius in litteris ad Comitem Richardum . Epifcopi enim fui Sanéti Fulberti, qui moriens Berengarium ejeceratà fua facie, judicio Carnutenfis Ecclefia femper conftans adhaefit. Cur duos Clericos legarit Vercellas , prodit Durandus Troarnenfium Abbas , ajens damnatum in Romana Synodo Berengarium fuiffè à Guilielmo Nortmandiæ Duce contemptum , ac ab illius Epifcopis iteratò damnatum, ac pergens : Berengarius autem tamdem mom fme pudore evadem r, Carmutum petiit , ubi poftu* de eadem quaeftome fe comfulemtibus , audita quippe jam longè lateque aéìa res fuerat » Clericis ejufdem urbis mulla refpondit , cum verò fibi opportunitas daretur , fe refponfurum promifit. Unde mom multò poff litteras , quas & ipf? legi , diéfavit , in quibus multa abfurda, fideiqae Catholicae aliema ambelur declamavit. Imter quae Romamam Ecc/efiam , caput videlicet totiur Cbrißianitatis , multa temeritate baeretico vpcabulo demotavit , cum qua Re&orem ejus , Domimum fcilicet Papam Leonem , cujus fider Catbolica, fpe&abilis fapiemtia , laudabilis habebatur induftria , quem mom excepit , pariter infamavit , feque ad utrumque comvincendum , dum refpondere differret , imterrogamtibus imtemdiffe retulit. Tumc quippè inffabat confíituta dies Comcilii poftmodum Vercellis habiti. Hat itaque litterar puritatis , ut fibi videbatur, plenar, fed reverâ multa vamitate refertar, Carmutemfibu*, qui fib} quæfiomem imtemtaverant , deffimavit. Has ergo litteras, & Berengarii apud fe A&a Carnutenfis Legatio Pontifici & Synodo retulit.

Aliam hujus Synodi a&ionem refert Henricus Huntindonienfis : Eo tempore Leo Papa. temuit $ymodum apud Vercellar , ubi Ulpho Dorceceffriae interfuit , & peme fraéfus eff baculus ejus Epifcopalis , mifi majur pretium dediffet . Nefciebat enim officium fuum , fcut decet Epifcopum . Quid per majus pretium Henricus intelligat , & quæ fuerint Ulphonis crimina, ignoro. Etiam in acceffionibus ad Sigebertum Gemblacenfem fcribit Robertus Abbas Montenfis: Leo Papa $ynodum tenuit apud Vercellar , ubi Ulf Epifcopus imterfuit. Et penè fra&us eff ejus baculuj Epifcopalis , mifmamus accipientium umgeremtur . Nefciebat emim offi. cium , ficut Epifcopum deceret . Exponit quid fit majus pretium. At San&tum Leonem, capitalem iftius facinoris hoftem, nemo unquam hîc vel fufpeétum habuit.

S. LEO

Cap. 9.

[ocr errors]
[ocr errors]

S. LEONIS N O N I
C O N C I L I U M

P A R I S

Æc fui ac Joannis Scoti iterata damnatio mirè contorfit Berengarium . Et præfertim quod fuos Apocrifarios Leo Pontifex jam fecundò conjeciffet in carcerem . Hinc fe convertit ad varios per varias Epiftolas , quarum hanc ad Richardum Aureliæ Comitem nuper publicavit magno Ecclefiafticæ eruditionis incremento eruditus Lucas Dacherius: Quia facilè vobis fa&um effe cum Rege loqui mom nefcio , vellem , ß videretur & vobis , verbum illi aliquod pro me faceretir, fi fortè bumat mitatis, liberalitatis , digmitatifque Regiae , atque Chriffiamitati, reputatiome , aliqua mumificemtia compemfaret damnum , quod im Clerico Ecclefíae fuae imjuffiffimè , ac Regia Majeftate indigmiffimè tamtum imtulit. Quod fi facit , ab immodica culpa , f modica expemfa , mom modicum exfoluit. Si autem mom facit, me tamem præfio mibilominus babet im eo umo fervire Regiae Majeffati, ut fatisfaciam fecundùm $criptura , illi , & quibus velit , iwjuffiffimè dammatum Scotum Joamfiem , imjuffiffìmè mibilominus affertum Pafcbaffum im Concilio Vercellemff, perversè & Regio auditu indigniffimè expofuiffe ibi Clericos Carmutemfe r. Si ita res aéfa eft , quomodo ad me perveait, femtemtia de Eucbariffia , quam in Scriptura habet gloriofae memoriae Fulberti Epifcopi, quum quidam ipfius Epifcopi putant fuiffe fententiam, fed ef? Beati Auguffimi. autem Propbetis , qui prophetamt de corde fuo , qui dicumt, Hæc dicit Domimur, cum Domimus mom fit locutur. Propter Afcelimum dico, quod Beati Auguflimi verba ad pravitatem fui errorij detorquere non timuit. Quod fautem hoc mimus fidelitatis meae fervitium Rex refugiat , moverit quae fcribit Joannes Scotus, monitu illum fcripfìffe, precarioque Caroli Magni Antecefforis fui, qui quamtum circ.t re* geremda* perffrenuus , tamtum circa Religiomem devotus, me ineruditorum carmaliumque illius temporis prævaleret ineptia , erudito viro Joammi illi impofuit colligere de fcripturis , qu«e imeptiam illam comverteremt. Unde ferat,oportet defum&opatrocinium contra calumnia * mumc viventium, me fe malit exbibere imdignum fucceffione & fede illius magnifici Amtecefforis fui, qui etiam circa megotium intelligendarum fcripturarum folicitus , ab erudito vivo viro, mom ad tenebrandum veritatis lumem , tale exegit obfequium. Suam de Euchariftia fententiam affirmat effe non folum San&ti Fulberti, fed etiam San&i Auguftini , illum à Carnutenfibus Clericis, hunc ab Afcelino detorqueri in Pafchafii Hærefim , Joannis Scoti librum fuiffe juffu Caroli Calvi Regis editum , & ab omni tunc Gallicana Ecclefia probatum , atque ita Chriff. Lupi Oper. Tom. IV.

I E N S E.

Vercellenfem Synodum non folum in Catholicum dogma, & Catholicas perfonas, fed etiam deliquifïè in Regiam Majeftatem . Adversùm hafce violentias expoftulat novum caufæ examen, & ex Richardi Comitis interceffione ac in Gallicanæ Ecclefiæ fidelem Clericum Patrocinio Regiam proteétionem . Et poftulatum officium , etiam cum effe&tu , Comes Richardus omninò impendit. Lucet ex Theoduini Leodienfis Epifcopi ad Henricum Francorum Regem famofa Epiftola: Fama fupremor Galliae fines praetergreffa , totam Germaniam pervafft , jamque omnium noflrum replevit aures, qualiter Brumo Andegavemfir Epifcopus , item Berengarius Turonemfù , antiquas haerefer modernis temporibus introducendo adfiruant Corpus Domini non tam Corpuf effe , quàm umbram & figuram. Quos ad revincendum & pablicè confutamdum , eo zelo , eoque fervore , quo erga fam&am Ecclefiam divima imfpiratione plurimum femper ardetis , ajunt vos Concilium advocaffe, ubi tamdem illud totius mobiliffimi veffri Regni boc mimis turpe opprobrium de medio auferatir , & im æternum, f fieri poteff , ab ipfa omnium bominum memoria deleati r. 0 pia voluntar , & vero Rege digmffima. Quae utimam effe&um babere poffit , ut in tamto facrilegio comvi&or , quod certè facillimum | eff , abfque ulla dilatione debita ultio confequeretur. Sed defperamus id fieri poffe, cum Brumo exißae Epifcopus : Epifcopum autem mom oportet dammatiomis fubire femtemtiam praeter Apofolicam au&oritatem . Igitur omnes , quicumque fumus filii Matris Ecclefae , im maximo dolore pofíti fumus . Nam plurhmùm veremur , ß illi r miferrimis & perditiffimis viris audientia fan&i Concilii , ficut ipff de pæna fecuri poffulant, permittatur , cum de tanta praefumptione revi&or puniri mimimè comcedatur , graviffma fcandala im omnium fidelium populo gemerari. Certè quor videbunt impumitor, & nequaquam à fui gradus bonore dejeéfor , eofdem putabunt ab omni Concilio aut vinci mom potuiffe , aut juffificator effe : eruntque , ut ita dicam, moviffima pejora prioribus . Ergo Majeftatem tuam omner exoratam vellemur, ut interim illorum impiam , facrilegam, & nefariam affertionem audire comtemneretis , donec accepta Romamae Sedis audiemtia damnandi poteffatem baberetir. Quamquam bujufmodi homines mequaquam oporteat audiri , meque tam eff pro illis Concilium advocamdum , quàm de illorum fupplicio ' exquirendum. Tunc quippe Hæretici audiendi fuerumt , quamdo Haerefer ipfe, & bujufmodi quaeffiomer , utpote quae momdum ad unguem difcuffe fuiffemt , im dubium vemire potuerunt , ut per congreffum certaminis patefceret, utra par* ftaret

IK k 2. pro

Lib. 1.

Cap. 71.

Cap. 9.

pro defenfome veritatir. Hanc hærefim afferit effe manifeftam, & omnium Patrum lucido judicio damnatam , & pergit : „Quamobrem Brunonem & Herengarium jam ' amatbematizator arbitramur . guod fi ita eff , verè illis concilii audientia denegam. a, efi , & cum veftris , cumque moffri* Epifcopis , f Jta vobij videtur, cum amico veffro Imperatore, cum ipfo Papa, quæ vindiéfa in r^* ftatuatur , delibe;andum. Eff enim juffum , ut quorum manus fumt contra ommer , omnium mamus etiam contra ipfos excitentur. A Comite Richardo perfuafus Rex parifios convocavit Regni fui Epifcopalem Synodum, ipfosque etiam Brunonem ac Berenga,ium, atque ipforum caufam juffit retra&ari , Qgod degradandorum Epifcoporum auâorita,€tm , nova Canonum per lfidorum Mercatorem jn Franciam deportata colleétione fretus , Provincialibus Synodis abrogarit, ac Apoftolicae fedi refervarit Nicolaus primus Pontifex , non abfque fundamentis affirmat in opere de Sacerdotii & Imperii concordia Dominus Petrus de Marca. Quidquid fit , ifta regula poftmodum jn Gallia adeò viguit , ut Gerardum Engolifmenfem Epifcopum Romanæ Legationis vigore Epifcopos degradare tentantem , de invafo ipf» Àpofìolici culminis apice arguat Goffredus Λbbas Vindocinenfis . Ex eadem regula hanc Synodum uti inefficacem ac inutilem , imô uti & noxiam , dif$uadet Theoduinus. Addit & aliam vetuftiflimam regulam, ex qua adverfus Julianum ac alios Pelagianos Epifcopos, qui ab innocentio & Zozimo Pontificibus datum de Pelagio ac ejus dogmatejudicium retra&ari per genéralem Synodum expoftulabant à Theodofio Imperatore, ad Bonifacium primum fcripfit Sanatis Auguftinus: Hæc execrabilia dogmata tenente, & feminanter, adbuc imfuper flagitant audientiam, cum dammati debeamt agere paenitemtiam . Synodale ac definitivum Romanæ Ecclefiæ de fide judicium fine ejus venia retra&ari non poffe à Galíieana Ecclefia dicit etiam Theoduinus , affeverat Berengarium & Romæ & Vercellis legitime

damnatum, ideoque nihil fupereffe , nifi ut vel fpontanea pœnitentia corrigatur, vel per Imperialis ac Regii Brachii ab Henrico Imperato; fe& Henrico Rege concorditer dandum Leoni Pontifici auxilium ad perpetuum filentium compellatur. • . w AureamTheoduini Epiftolam meritò praedicat in fuis ad Ægidii Leodientis Canonici EpifcQpa* lem Hißoriäm notis Joannes Chapeauville , & adjungit : Hi, acceptis Henricus Francorum Rex iiuarij, íeme à tanto Antiffite perfuafus , à cæpto creditur deffutiffe. Nom enim ipfe dum vixit , aliquoa fuiffe contra Berengarium & focium impietaii, cóueâum concilium memoria reperitur , ficut aliorum conciliorum longè minoris momenti . Verùm vir eruditus non viderat tunc necdum à Luca Dacherio editum Durandi Troarnenfis Abbatis adverfus Berengarium ac ejus errores librum , in quo haec habémus : cum tanti mali fama crej,efceret , & omnium corda fidelium vehemen„„, percelleret , perque multor bujufmodi virus I„.„ter & apertè jam ferperet, contigit ut ad aure*

ea,m, Regis Francorum Henrici perveniret » qui ;

comfultu fui Regni Pontificum Procerumque, concj. lium Pariffi* cogi decimo feptimo Kalendas Novemnbris praecepit, ac præfatum Berengarium, ut aut fua diéfa Patrum au&oritate firmaret multir fibi obni. tentibus , aut fi ea defendere mequiret, im catholicam , cui obviare non poffet , prudenter tramfiret , imtereffe tamtorum Caetui Patrum imperavit. Interea condiéfa venerat diem , frequenfque Comuemtur Praefulum ac reliquorum $an&i Ordinis Clericorum, mec mon Nobilium Laicorum Pariffi* fa&us eff, fed jam di&us Berengarius malæ confcientiae perculfus terrore, ut juffus erat , eo vemire diffulit, feque cum Brunome , fuo videlicet Epifcopo Andegavemff, fub quo Arcbidiaconi fungebatur homore , pro eo maximè comtimuit , quia eodem errore , utpote tamti viri credulur , & ipfe mofcebatur involvi. Imterea Praeful Aureliamemfí quofdam apices im fcheda baud parua digef!or in confpe&u ommium , & Regis , intererat enim, protulit. Et praecipiat, imquit, veßra $an&itaj bar litteras à Berengario edtta * , fi libet , recitari, quas ego quidem ab ipfo nequaquam accepi, fed cum ear cuidam fuo familiari, nomine Paulo, per Veredarium dirigeret, violenter rapui. Quibuf fufceptir, & ad recitandum traditi * , omnium aures erigumtur, ora im filentium compomumtur , corda ad intelligemdum quae comtimebamtur in ei* præparantur. $ed imter legemdum fit multum repemtè murmur , & per fingula abfurdi femfu , verba gravit imffrepit fremitur. Itaque omnibu* tali* le&io, quoniam mequiffma fordebat Hærefi , vebememter difplicuit . Dammato proinde communi femtentia talium au&ore , damnatis ejus complicibus , cum codice Joammis $coti , ex quo ea, quae dammabamtur , fumpta videbamtur , Concilio foluto deceffum eff, ea comditiome, ut miff refipifceret ejufmodi perverfitatis Au&or , cum fequacibus fuis , ab omni exercitu Francorum ,

præeuntibus Clericis cum Ecclefiafico apparatu , imfiamter quaefti , ubicumque conveniffent , eo ufque obfideremtur , domec aut comfemtiremt catbolicae fide* , aut mortir paema* /uituri caperemtur . Quamobrem territi ,. mom multò poff im Comcilio fuper fidei fuae fiatu conventi , ita fe ficut Ecclefia temet Catholica credere fideliter & fapere publicè profeff, fumt , delatifque $am&forum pignoribur , ut omnibus fatisfaceremt , atque de veritate fidei, quam profeffi fùerant , eor qui aderant certor facerent , Jacramemtum dederunt. Licet non ante, tamen poft hanc Synodum Henricus Rex Theoduini judicium eft omninò fecutus. Sanxit blafphemum cum omnia fua fequela Berengarium, nifi pœnitensac refipifcens fileret, gladio percutiendum. Nec fine omni fru&tu. Tunc enim fa&tum eft quod ad Magiftrum Afcelinum fcribit ipfe Berengarius : Per vos tramfiem , difpofueram omninò mihi! agere cum quibufcumque de Euchariffia , priufquam fatisfacerem im eo Epifcopiae , ad quor contemdebam, fecumdùm Evangelicam & Apoßolicam fcripturam . Dolofa hac circumcurfatione conatus eft & Epif* copos & Regium gladium circumfcribere. Ex hinc interim nata eft fecunda Galliae Synodus , in qua Catholicam fidem eft publicè profeffus. Quòd dolosè omnia egerit, lucet ex ifta ipfa , in qua fuos pertinaciter refumit errores , Epiftola , ac etiam ex Magiftri Afcelini Refponfo : pudeat te patrocinari Librum Joammis $coti ,

quem

« VorigeDoorgaan »