Pagina-afbeeldingen
PDF

SYNO D O R UIM

GENERALIUM AC PROVINCIALIUM DE CRETA ET CANONES,

SCHOLIIS, ET NO TIS ILLUISTR A T I.

P R I M A P R O (E M I A L I S
D I S S E R T A T I O ,

De Latinorum Epifcoporum &• Clericorum continentia.

3§© Oderici fatalis , Gothorum in Hifpania Regis, faÅ£$? cinorofae libidines, Caroli Martelii Francorum Du% cis ambitus , Merovingiorum ibidem Regum , * â& ignavia , Saracenorum ex Africa in Europam ir§}? ruptio , & infelicia noftrorum cum ipfis bella ., caufarunt nobis Epifcopos, Clericos, & Monachos pravos , pauperrimos , ad manuum labore quæri- tandum viétum compulfos , Ecclefiaftici dogmatis ac moris ignaros , ipfofque tandem verterunt in flagitiofos milites , ac maritos facinorofos , atque ita dormientibus hominibus veniens inimicus homo fuperfeminavit in medio tritici Zizania , facrilega Sacerdotum conjugia , profeffam Regiæ ad Ecclefiafticas dignitates nominationis Simoniam , omnium Sacramentorum nundinationem , Regiam Antiftitum inveftituram , Laicas Ecclefiafticarum Præfe&urarum Commendas , maledi&am Neophytorum ac puerorum hærefin , liberam Monachorum Apoftafiam , Barbaricam facrorum bonorum direptionem, privatorum bellorum infaniam , armatas Epifcoporum atque Abbatum pügnas , aliafque fine Chrift.LupiOpcr.Tom.IV. A. la

I.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

1acrymis non memorandas fordes . Quin immò cun&um Chriftianitatis triticum ex omni fermè Europa inimicus evulfit. Apoftolica San&i Petri

• Sedes ipfum & confervavit dudum, ac fedulò replantavit . At ecce tan

dem fupervenerunt patrata in Formofum Pontificem fcandala , Francici Imperii cclypfis, Italorum Principum turbulenta ad regnandum libido, inhabilium Pontificum per ipfos intrufio, atque ita omnem humanam_ medelam vulnera tranfcenderunt. Tantis Paganorum , Hæreticorum, & malorum Chriftianorum fordibus fœdata tunc fuit Ecclefia , ut peritura timeri potuerit , immò videri periiffe. Mifericordia Domini , quia non fumus confumpti : Nifi Dominus nobis reliquiffet femen , quafi Sodoma fuiffemus & Gomorrha. Ex optimo ifto femine prodierunt San&us Leo nonus , Vi&or fecundus, Stephanus decimus , Nicolaus fecundus , Alexander fecundus , Gregorius feptimus , Urbanus & Pafchalis fecundus, aliique fimilis zeli ac fanétimoniæ Pontifices , qui Apoftolica Patrum , corda in filios reduxerunt. Nempe fundamentum Dei ftat , & tranfire . non poteft hocce Domini de Romana Ecclefia verbum : Portæ inferi non prævalebunt adverfùs eam. Pro fequentium Synodorum intelle&u horum_.

pleraque funt elucidanda,

CAP UT PRIMUM,

Exponitur antiqua Latinorum Epiféopo-
zum &* Clericorum caftitas.

| Atina Ecclefia jn fuis Epifcopis & Clericis femper aemulata eft San&tos Apoftolos, de quibus in libro de Monogamia Tertullianus : Petrum folum imvemio marìtum per focrum , caete- roj cùm maritor mom imvemio , aut fpadones intelligam meceffe , aut continenter , Quare San&i Martyris Ignatii Epiftolam ad Ephefios, quae Paulum adfirmat conjugatum , certum eft à quopiam efíe interpolatam. Porrò Petrum Apoßolum, Domino adhaerentem, ftatim uxoris ufui renuntiaffe, non eft dubitandum, Etenim haec Do&rina, Volo omnes effe ficut meipfum , nequaquam fuit folius Pauli , fed & San&i Petri , quem Domino fcimus dixiffe : Ecce mo, reliquimus omnia . Ea inter fuiffe &. uxorem evincit Domini refponfum. Et Domino repudii licentiam exfcindenti repofuerunt omnes Apoftoli: $i ita efi caufa homimis cum uxore , non expedit nubere. Abfit illorum ullum fuiffe ex iftis, de quibus Dominus: Nom omnes capiunt verbum boc. Quin immò etiam Nicolaum Diaconum, impudicæ feâae auâorem, uxorio operi dediffe nuntium, tradunt Clemens Alexandrinus , in Ecclefiaftica hißoria Eufebius Caefareenfis, ac in hæreticis fabulis Theodoretus. Mulieres, quas

[blocks in formation]

rores ac difcipulas, impenfam ac fervitia præ-
ftantes Magiftris , verifììmè fcribunt Tertullia-
nus , San&tus Hieronymus , San&us Joannes
Chryfoftomus , laudatus Theodoretus, ac alii
paffim.
uaeftio eft , an Apoftoli hocce fuum exem-
plum cun&is Epifcopis & Clericis fixerint in le-
gem? Refpondeo non fixiffe in legem univerfa-
lem . Etenim Apoftolicum de ordinandis Epi-
copis ac Diaconis Canonem , Unius uxoris vi-
rum , in fecundo Sermone de Beato Job expo-
nens San&tus Joannes Chryfoftomus, dicit prae-
dicati Evangelii tempore mundum fornicatori-
bus, & adulteris, nec non & fimultaneis poly-
gamis fuiffe plenum, ad vocatos ex iftis fordibus
dirigi laudatum Canonem , ac pergit : Dixit

Apoftolus , UNIUS UXORIS VIRUM, mom Tom.g,

ea ratione , qua id nunc im Ecclefia obfervatur.
oportet enim prorsùs cafitate ornatum effe Sacerdo-
tem. Et in decima Homilia fuper primam Epi-
ftolam ad Timotheum : Nom boc veluti famciens
dicit Apoftolus , quafi non liceat abfque uxore Epifco-
pum fieri, fed ejus rei modum conftituemr. Judæis
quippe licitum erat etiam fecumdo matrimomio jungi,
& duas habere fimul uxores. Et ad eundem Apo-
ftoli locum Theodoretus: Incipiebat praedicatio.
Virginitatem autem mec Graeci exercebant, mec ad-
mittebant Judaei . Liberorum enim procreationem
exiffimabant benedi&ionem. Quoniam ergo illo tem-
pore mom facilè invemiri poterant qui caftimoniam exer-
ceremt , ex eis qui uxores duxerant, eor qui tempé-
ramtiam bonoraffent, ordinari jubet. Illud autem ,
UNIUS UXORIS VIRUM , mibi videntur
quidam re&è dixiffe . Olim emim confueverant &
Graeci & Judaei cum duabus , & tribus , & pluri-
bur etiam uxoribus ßmul jungi lege matrimomii. Di-
»erunt ergo Divinum Apoftolum dixiffe eum , qui
ßß^ß

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

C. 5.

c. I c.

C. 1.

cwm wma fola uxore pudicè cohabitat, dignum effe qui,

ordinetur Epifcopus . Opinionem multis confirmat , & concludit : Hæc & alia comfideram r , admitto eorum imterprctationem, qui fic intellexerunt. Ex quo principio conftanter defendit, non fucceffivam , fed fimultaneam dumtaxat bigamiam effe fontem irregularitatis , ideoque & de faéto fuo , quo Irenaeum fucceflivè bigamum confecrarat in Tyriorum Epifcopum, nunquam voluit poenitere. De quo quidquid fit , eandem expofitionem laudat in fuis fuper Epiftolam ad Titum commentariis San&us Hieronymus , re&èque addit Theophylaétus : Nonnulli afferumt , quod cœlibem immuat Apoßolus , & fi boc fieri mequit , babeat quidem eligendus Epifcopus umicam uxorem , &erumtamen Mc quafí mom babeat, boc eff , ejus cupiditatibus mom fubditur . Omnes fibi fimiles eße optans cælebs Apoftolus fanxit etiam cælibes eligi in Epifcopos atque Diaconos, aut certè irreprenfibiles unius uxoris viros, qui damnatæ per Evangelium fimultaneae Polygamiae renuntia£ fent. Ab uxoris ufu ceffàre hifce fuafit dumtaxat, non praecepit. Hinc enim ad Corinthios fcripta Apoftoli verba, Bomum eff bomimi mulierem mom tamgere , rursùm fcribit laudatus Chryfoftomus : Aommulli dicumt boc di&um effe $acerdotibus . Improbat expofitionem iftam , adfirmat effe ad omnes fideles generale confilium , atque ita fupponit nullum tunc etiam Epifcopis fuiffe iftius continentiæ præceptum. Quaeftio eft, An non folum initi ufum, fed etiam ineundi conjugii licentiam Epifcopis ac Diaconis permiferint ? Quidam conftanter adfirmant . Etenim laudatus Chryfoftomus de incaeftuofo illo, qui novercam duxerat, Corinthio addit in litteris ad carne lapfum, qui poftea fuit famofus ille Mopfueftienfis Epifcopus, Monachum Theodorum : Sunt qui $acerdotem fuiffe aufumant. Eam effe communem fententiam adfir. mat in fecunda Epiftola ad facram Virginem Olympiadem. Iftum porrò Presbyterum , non quod uxorem , fed dumtaxat quod novercam duxiffet , ad folemnem poenitentiam damnavit Apoftolus, atque ita non folùm irreprenfibiles unius uxoris viros confecrari in Sacerdotes , fed etiam à cœlibibus confecratis permifit duci uxorem. Quod ipfum quibufdam Diaconis difertè confirmavit Synodus Ancyrana. Et adeò non exceffit Apoftolicum indultum, ut ejus iftum ipfum Canonem Graeci inferuerint fuo famofo, ac per Chalcedonenfem Synodum probato Codici , quem paffim intitulant Codicem Ecclefiæ Univerfae. Etiam vetnftus Canonum colleétor id fecit, & ex Romanæ Ecclefiæ juffü Abbas Dionyfius Exiguus . Apoftolicæ fan&ioni adverfum Canonem fanè non ita honorari oportuiffèt, fed radi ubique & profcribi. Et Presbyterum , qui deinceps conjugium attentaret , dumtaxat deponi , fornicatione autem lapfum infuper excommunicari , & ad folemnem poenitentiam cogi mandat Neo-Caefareenfis Synodus : Quod nempè nova Presbyterorum conjugia illic antea licuiffent. Et legem illam , quæ Epifcopis, Prefbyteris, ac Diaconis folum initum indulget, Cbriff. Lupi Oper. Tom.IV.

omne autem ineundum circumfcribit, non Apoftolicam effe , fed dumtaxat veterem dixit ad Nicaenam Synodum Paphnutius Epifcopus, confirmantque HermiasZozomenus, Socrates, ac Gelafius Cyzicenus. Quod nempè laxius Apoftolicum indultum , dum abufibus non claufit vias, fucceffores Epifcopi , quos inter fuerunt Patres Synodi Neo - Caefareenfis , ita contraxiffent . Cœperunt id per huncce Canonem: Immuptir, qui

tantùm . Licet ante Conftantinum Auguftum generales Synodi non fierent, verè tamen ad Africanos Epifcopos fcripfic Magnus Athanafius: Mom mupera aut movitia re , eff canonum Ecclefiaflicorum inftitutio, fed à primis ufque Patribus per mamus tradita , & im Ecclefiis fumaata. Iftorum item, quos vulgò Apoftolicos dicimus, Canonum colleétio, licèt Apoftolica non fit, antiqua eft tamen , & ipforum quidam funt antiquiffimi , immò & Apoftolici. Quo tempore, quo exordio, quo fucceffu jam laudatus Canon intrarit ac pervaferit Ecclefiam, ignoro. Ex ipfo interim lucet olim majoribus etiam Clericis nova conjugia licuiffe. Alioquin enim licentia ifta ad minores non debuiffet authenticè reftringi. Haec funt quorumdam argumenta. Refpondeo rem effe verofimilem , praefertim quoad Presbyteros ac Diaconos. Nullus enim olim Epifcopus le'gitur iniiffe novas nuptias , nullus Canon eas , ipfis abftuliffe. Res incerta fine firmis fundamentis non eft definienda.

Quod initi conjugii ufum & Epifcopis & i Diaconis permiferint Apoftoli , infigniter con| firmat laudata per Eufebium Cæfareenfem San&i | Dionyfii Corinthii ad Pinytum Gnoffiorum | Antiftitem Epiftola , qua ipfum admonet , ne grave caftitatis onus Fratribus ex neceffitate imponat , fed accuratè confideret multitudinis imbecillitatem . Et refcribens Pinytus Dionyfii i quidem confilium veneratur ac laudat, ex adverfo tamen obfecrat, ut facro Clero tandem aliquando permittat impartiri perfe&ioris Do&trinæ folidum cibum, ne in umbratilis eruditionis la&te ac puerili difciplina confenefcat . Reétè enim apud Clementem Galanum fcribit de Apoftolis Adanenfis Armeniorum Synodus : Apoftoli mimifferio verbi pro viribus imffamte , , intenti potiffìmùm eramt , ut bomimer ab erroribus fimulacrorum ad unius veri Dei cultum comverteremtur. Cum im bamc rem impenderemt ommem curam , variorum rituum ac morum ordimem baud famé multùm curaverumt. Eadem ratione Neo - Caefareenfibus praedicaffe Sanétum Gregorium Thaumaturgum , ideoque illis varios imperfe&os , à fuccefforibus poftea poliendos, ritus reliquiffe fcribit in libro de Spiritu San&o Magnus Bafilius . Ad quam polituram veniffe in Montano incarnatum Paracletum, infanivit Tertullianus . In libro interim de velandis virginibus: optima eft ejus haec de diverfis & adverfis Ecclefiarum confuetudinibus regula : Adbibemda eff examimatio, quae magit ex diverfù confuetudinibus difciplimae Dei comvemiat. Hocce de præfenti pun&o examen fuae Provinciæ adhibere cœpit Cretenfium Metropolita Pinytus;

A 2 ab

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

ab Apoftolis permiffàm Clericalis conjugii licen:

tiam cenfuit fuiffe meram pro tempore, & à fuPrà adducto Patrum Canóne non'fatis purgatam indulgentiam , atque ita cunâis fuae curae Epifcopis ac majoribus Clericis plenam caftitatem , quam exemplo commendafíent omnes iidem Apoftoli , & Romanæ Ecclefiae San&us Petrus impofuiffet , fanxit deinceps effe legem. Spe. £tabat ad Illyricianam Diœcefin ac Romanüm Patriarchatum, ideoque Apoftolicæ matris morem cenfuit ample&endum. Verùm Achajae Metropolita laudatus Dionyfius, licèt ad eandem fpe&tans Diœcefin ac Patriarchatum , graviter interceffit , collegae zelum quidem praedicans, at multis Sacrorum Ordinum infirmis nolens imponi neceflitatem oneris , quod Apoftoli & ipforum ufque huc fucceffores liberum reliquiffent. Quis caufam evicerit , ignoro : Exiftimem ambos ad fuo in fenfu abundandum perftitiffe. Quidquid fit, lucet inito conjugio utendi libertatem etiam Epifcopis permifíam ab Apoftolis, ipfam viguiffe etiam in Illyrico, & quofdam indulto fuiffe ufos, at multos proprio placito abftinuiffe. - Eandem formam viguiffe in Antiocheno Patriarchatu, docet unus è Nicænæ Synodi Patribus San&tus Spiridion , Trimithuntis in Cypro Epifcopus. Quod enim uxorem & liberos habens, rem Divinam non negligentiùs obierit , ac infùper claruerit miraculis, teftantur Hermias Zozomenus, Socrates, & alii plures. Quod ea«lem licentia per omnem Cyprum faltem in Dia conis, immò & in Presbyteris per alias ejufdem Patriarchatus Provincias manferit ufque ad San&i Epiphanii Epifcopatum, infra oftendetur & ex ipfo Epiphanio, & ex ejus difcipulo Joanne Monacho. Viguiffe etiam in Alexandrino Patriarchatu, evincit Paphnutii Epifcopi apud Nicaenam Synodum interceffio. Quomodò enim tantus Epifcopus adversùm fuæ Diœcefeos fan&timoniam & confuetudinem interceffiffet ? Etiam San&tis illic Martyribus , Cheræmoni ciyitatis quae Nilus dicitur, & Philææ Thmuitenfis Epifcopo, fuiffe uxorem & liberos fcribit in Ecclefiaftica hiftoria Eufebius Caefareenfis. Philaeam hac in re aequiparat cum laico Martyrii collega, Nobili viro Philomoro. - Excipe tamen Patriarcham. Etenim adversùs? Demetrii, quod praeter morem & fine exemplo conjugatus adfcenderet , ele&tionem fuiße ab Alexandrino Clero gravitèr intercefíum, & Epifcopum yirginem denuo poftulatum , teftatur Orientale Alexandrinorum Patriarcharum Chronicon. Et hinc poft quadraginta annorum conjugium & fe & uxorem effe virgines, vulgari per ignem probatione demonftravit Demetrius . Nec antea populus acquievit. Plenam continentiam Sanétus Marcus fuis fuccefforibus fixerat in legem. Ponticae Dioecefeos confuetudinem difcimus ex primo Canone Neo • Caefareenfi : Presbyter, ß vxorem acceperit, ab ordine deponatur. $i verò formicatus fuerit , ve! adulterium perpetraverit, ampliùs pelli debet , & ad pænitentiam redigi. Et ex decimo Canone Ancyrano : Diaconi quicumque

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

tio , Dionyfius Exiguus , aliique omnes, &c Latini & Graeci , Canonum colle&ores. Nova conjugia non folùm Epifcopis, fed etiam Presbyteris ac Diaconis fuiffe pridem interdiéta apud Ponticos, lucidè clamat uterque Canon , ac fupponit. Verùm infignes Monachos, aut in populo cœlibes ad Clericatum rapi, & invitos ac reclamantes ab Epifcopis confecrari, fuit olim frequentiffimum . Sic enim fa&um fuit Sanéto Epiphanio, germano San£ti Hieronymi Pauliniano, San&o Paulino, San&o Auguftino, & aliis multis . Et reclamantes folebant, quandoque veraciter , quandoque aftutè ad elabendum, de fibi impoffibili caftitatis cuftodia proteftari. Sic namque proteftatus fuit & San&tus Synefius, licèt non raptus, fed dumtaxat contra voluntatem ele&us ad Pentapolitanae Ptolomaidis Epifcopatum. Propter hofce mota fuit quaeftio, an veracitèr & ex corde proteftantes per violentèr impofitam facrae ordinationis manum effent adftri&i ad plenam caftimoniam , & à matrimonio perpetuùm exclufi ? Erat res dura, ac plena varii periculi: & fortaffe evenerant infelicia exempla . Hinc ergo taliter ordinatis Diaconis unius matrimonii licentiam fecit Synodus Ancyrana, verùm ineundi in Diaconi gradu ante adfumptum aut impofitum Presbyteratum. Per hunc cenfebatur receffum efïe à proteftatione. Et adversùm illos, qui fua ante Diaconatum interpofita proteftatione uti diftulerant, & jam Presbyteri volebant uti , emiffus fuit laudatus Canon Neo -Caefareenfis. Etiam folis ad Diaconatum , nequaquam ad Presbyteratum raptis & proteftantibus iftam licentiae gratiam fecit Ancyrana Synodus . Ad Presbyteratum quippe raptus effe debebat triginta annorum, ideoque cenfebatur fine fundamento adverfus caftitatem proteftari . Lucet ergo veterem , qui majoribus Clericis abftulit novas nuptias, cano

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ifto excepto cafu conftanter viguifTe.

Dixi datam ab Apoftolis licentiam non fuiffe univcrfalem . Romanae enim ac omnis Latinae Ecclefiae Epifcopos, Presbyteros, ac Diaconos Sanétus Petrus Apoftolus omnino compulit ad plenam continentiam : ad antea etiam duétae uxoris ufui renuntiandum. Lucet ex Tertulliani libro ad caftitatem exhortatorio: Quamti im Ecdefafficis ordinibus ae comtimemtia cenfemtur , qui Deo mubere maluerumt, qui carmis fuae bonorem in primaevum paradifi ftatum reftituerumt, quique jam fe illius aevi filio, dicaverunt , occidentes in fe comcupifcentiam libidinis , & totum illud quod imtra paradifum mom potuit admitti? Vox, Dicaverunt, lucidè importat profeffionem ac votum . Hinc eofdem noftros Clericos in libro de velandis virginibus appellat viro, Virgine, ac volumtarior Spadomer. Et quod ipfe, dum in majorem Carthaginenfis Ecclefiae Clerum fuit adfcriptus, uxorio operi valedixerit, lucet ex libris ad uxorem. Et avitam Epifcoporum, Presbyterorum, atque Diaconorum caftitatem reparans Africanæ Diœcefeos Primas Aurelius, dixit ad fecundam Carthaginenfem Synodum : Quod Apofioli docuerunt , & ipfa fervavit antiquitar, mox quoque cußodiamus. Quod Africa non fub ipfis Apoftolis, fed dumtaxat fub ipforum fuccefíoribus crediderit ac receperit Evangelium, in libro de unico Baptifmo ac in Carthaginenfis Collationis Breviculo profitetur Sanétus Auguftinus, ideoque iftam caftitatis legem nequeunt illic Apoftoli praedicaße.

Quo circa Aurelius locutus fuit ex Sanéti Innocentii Primi Pontificis Epiftola ad Decentium Epifcopum Eugubinum : Qui* mefciat id, quod ê Principe Apoßolorum Petro Romamae Ecclef.e traaitum eff ac numc ufque cuffoditur, ab omnibus debere fervari ? Praefertim cùm fi* mamifeffum , im omnem Italiam , Gallias , Hifpamiar atque $iciliam , infulafque imterjacenter , mullum imffituiff? Ecclefíat , mifi eor , quor vemerabilis Apoßolus Petrus , aut ejus fuccefforet , conftituerimt $acerdoter. Aut legamt , ß im bis Provinciis alius Apoßolorum invenitur aut legitur praedicaffe. Quod Africa à Romana Ecclefia acceperit Evangelium, in Praefcriptionum libro teftatur etiam Tertullianus. Hinc ergo, ut & omnis alia Latina Ecclefia, ex Sanéti Petri lege accepit & plenam fui majoris Cleri cafiitatem. Dico, Latina Ecclefia : Quod enim Orientale Illyricum, uti linguam , ita & Græcam Cleri caftitatem habuerit , eft fupra oftenfum , Resita cucurrit ufque ad Synodum Nicaenam.

[ocr errors][merged small][merged small]

Apoftolica Sedes, ideoque ejus Legati in Nicae

fum erat Epifcopis legem novam in Ecclefiam intro• ducere , ut qui effemt facris imitiati , ficut Epifcopi , Presbyteri , & Diacomi, cum uxoribus, quas cùm erant laici im matrimomium duxiffent, minimè dormirent. Et quoniam illis erat propofitum de hac re confilium imire, im medio eorum confeffu furrexit Papbnutiur , ac vebememter vociferatus eft , mom grave jugum cervicibus illorum imponendum effe , qui eramt facri imitiati. Homorabile effe conjugium inter omnes , & tborum immaculatum. Videndum , me mimi, exquifita praefcriptione Ecclefiam gravi incommodo adficeremt. Omnes enim mom poffe ferre tam aufferam difciplinam , tamque ab ommi amimi pertur

| batione vacuam, meque à fingulorum uxoribus fortaf

fe eam cafutatis mormam poffe fervari. Viri autem cum legitima uxore comcubitum appellavit caffimomiam. Illud fatis effe , ut qui im clerum ante adfcripti erant , quam duxiffemt uxores , bi fecumdùm veterem Ecclefiae traditionem deimceps à muptiir fe ab/fimeremt , mom tamen quemquam ab illa , quam jam pridem dum laicus erat uxorem auxiffet , fejungi debere. Jffam im Epifcoporum conventu orationem babuit Papbmutius , cum ipfe mom modò muptiar mom expertur effet , fed etiam mulierem mom aliquamdo attigiffet. Nam à puero im Momafferio feipfum fevero vitæ & difciplimae gemeri addixerat : qui quidem propter fingularem caflimoniam prae caeterir plamè im magna famae celebritate vixit . Itaque cum totus Epifcoporum , Prefbyterorum, & Diacomorum comventur verbis Paphnutij affemffet , controverfa de bac re exorta eff pemitùr fedata , poteffafque permiffa cuique pro arbitratu ab uxorir comfuetudine abftinemdi. In illa, quae morum regulas condidit, feß fione fuiffe fa&um fcribit HermiasZozomenus,

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

no Concilio fecerunt quod fcribit Socrates : Vi- t.,.. s.

[ocr errors]

& vera ? Rationem dubitandi praeftat Bertholdus A. io79.

in litteris ad Vercellenfem Ecclefiam San&us Epift, v$.

« VorigeDoorgaan »