Wegwyzer der stad Gent en der provincie Oost-Vlaenderen, Volume 60

Voorkant
Vanderhaeghen, 1858
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 44 - ... tot dat er proces-verbael ten laste van den kapitein of geleider, die de betaling der regten weigert, opgemaekt zy ; uogtans mogen de schepen maer een uer uiterlyk opgehouden worden.
Pagina 47 - SOO meters. 2/6 Voor den afstand van 600 tot 1000 meters. 3/6 Voor den afstand van 1000 tot 1600 meters. 4/6 Voor den afstand...
Pagina 47 - ... van 100 ŗ 75 tonnen, 74 Centimen. Voor de schepen van mindere grootte , 32 Centimen. De hout-vloten zyn in al de ryks en provinciale rivieren en kanalen aen een Sluis-Regt van 4 1/2 Centimen per loopenden meter onderworpen. De Schippers, die zieh lšngs de Uitloozings-Balksluis der Pasbrug , opwaerts de Navigatie-Sluis der Visschery te Gent, met hunne schepen van de Lei naer de Neder-Schelde begeven , zullen het regt betalen even als of zy dcze laetste Sluis zouden doorgevaren hehben.
Pagina 194 - ... de bedelary ; de omhalingen; de rekenschap der gemeenten, der godshuizen , der bureelen van weldadigheid en der burgerwacht ; de kosten...
Pagina 347 - Maetschappy heeft ten doel het uitgeven van letter- of geschiedkundige ongedrukte stukken en oorkonden en het herdrukken van belaugryke en zeldzaem geworden boekwerken in de vlaemscbe tael.
Pagina 42 - Eijeren,per mand, 4 centimen. Idem per rugkorf, 8 centimen. Strooi , per wagen of kar, 8 c. Duiven , perkouw of mand, 4c. Idem , per rugkorf, 8 cent. Planten, per kraem of kordewageu , 8 centimen Peeren , per hectoliter , 8 cent.
Pagina 47 - Voor elkeu os of ezel , benevens meer dan vier peerden bespannen 10 Ľ Het regt zal in zyne geheelheid , ingevolge den tarief , by elken doortogt ; aen den pael der barrieren geheven worden; nogtans zullen de...
Pagina 314 - Zuitert der Kindsheid Jetu , en bestemd voor de zieke kinderen beneden de 10 jaren, die in het burgerlyk hospitael niet aenveerd kunnen worden , en voor de eerste verzorging der vondelingen en verlatene kinderen, tot dat dezelve kunnen besteed worden.
Pagina 45 - Moervaert wordt geheveu : 28 Centimen per schip wanneer de Brug moet gedraeid worden en 14 Centimen wanneer zy gesloten blyft. Men betaelt er dubbel regt als de doortogt er plaets grypt na 7 uer des avonds of vůůr...
Pagina 44 - TE GENT. Voor elk schip , ladende of lossende in de kommen, rivieren , kanalen en vaerten , zich in het grondgebied der stad Gent en deszelfs onderhoorigheid (den Dok uitgezonderd) bevindende, en volgens de reglementen aen plaetselyke belastingen onderworpen, moet voor Kaeircgt betaeld worden 2 centimen per ton.

Bibliografische gegevens