Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 43

Voorkant
Vanderhaeghen, 1841
0 Recensies
Reviews worden niet geverifieerd, maar Google checkt wel op nepcontent en verwijdert zulke content als die wordt gevonden.
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles bekijken

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 10 - Oct. kwaert naer 5 niv.tt ii ten 5 uren 2i kwaert voor 5 nren i Nov. ten 4 ur- en half 1 1 kwaert naer 4 uren a I ten 4 uren I December kwaert voor 4 uren , tot den 1 1 January. Voorders...
Pagina 34 - Geeraerdsliergen , zal gewerkt zyn geweest, als volgt: Voor de schepen van 100 a 75 tonnen , 74 centimen. Voor de schepen van mindere grootte, 32 centimen.
Pagina 30 - Voor elk schip tegen de kaeijen of trachels ter lossing en lading liggende, 4 cent. par ton; voor elk schip voor den overslag in den dok vertoevende, 2 centimen par ton. TARIEF VAN HET DOORVAERREGT AEK DE STKDKI.YKE BRUGGEĽ.
Pagina 30 - Pleyt of Bylander , 10 centimen. Voor elk Wael , Doornyksch of ander Schip , min dan twee masten hebbende, 18 centimen.
Pagina 306 - Voorzitter zoo tlikwyls vereenigd als vereischt wordt voor den dienst der inbeschuldigingstellingen. De tweede Kamer wyst insgelyks de Beroepen in Burgerlyke Zaken en is uitsluitelyk gelast met de Beroepen in Correctiounele Zaken.
Pagina 449 - I franc tot de hoogste sommen op goud- en zilverwcrk , juweelen , effecten en koopmanschappen welke konr.en geschat worden. De overjarige panden worden allen eersten Woensdag van iedere maend openbaerlyk verkocht.
Pagina 445 - er in de vlaemsche tael gegeven. De tweede afdeeling , voor de Stom-Doove van het vrouwlyk geslacht, is ingericht in een deel der voormalig...
Pagina 10 - Aug. kwaert voor 7 ur. 11 ten 6 uren en half ai kwaert naer 6 uren i September ten 6 uren 1 1 kwaert voor 6 uren ai ten 5 uren en half i Oct.
Pagina 84 - Verleyen , alle vrydagen , des winters ten 4 en des zomers ten 5 uren naer middag , uyt Picardien , hoyaert.
Pagina 27 - Kaey-gelden of aen hunne pl.<etsviTvnngers te vertoonen , om de rechten vast te stellen , welke de schippers gehouden zyn daedlyk te betalen. Tot...

Bibliografische gegevens