Wegwyzer der stad Gend en provintialen almanach van Oost-Vlaenderen, Volume 40

Voorkant
Vanderhaeghen, 1838
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Populaire passages

Pagina 85 - Aerzeele den zaterdag Alveringem den maendag Ardoye den vrydag Avelgem den zaterdag Blankenberge den vrydag Brugge den zaterdag voor granen , koopwaren en magere verkens, den dynsdag voor hoornvee...
Pagina 28 - Gend gehouden die te sluyten voor den overtocht der persoonen, peŤrdeu en rytuygen, op pene van 2 tot 10 francs boet. Op de zelve straf is het verboden over de Bruggen te gaen , of die op eenige wys te beladen , alvoren zy gesloten zyn, en...
Pagina 6 - I Aug. kwaert voor 7 ur. ii ten 6 uren en half ai kwaert naer 6 uren I September ten 6 uren ii kwaert voor 6 uren ai ten 5 uren en half i Oct.
Pagina 29 - Geeraerdsliergen , zal gewerkt zyn geweest, als volgt: Voor de schepen van 100 a 75 tonnen , 74 centimen. Voor de schepen van mindere grootte, 32 centimen.
Pagina 6 - April kvraert voor 6 w. 1 1 ten 5 uren en half ai kwaert naer 5 uren i Mey ten 5 uren , tot den 1 1 Augiuti.
Pagina 277 - Raedsheer van bet Hof van Appel van Gend, by elke sessie door den...
Pagina 180 - Kerk gelast ia.Uil bestier maekldrn raed of biireelderKerkineeslers iiyt; in de gemeeuleu van fne btrolkiiig boven de 5ooo zielen is dien raed van negen en in alle de andere gemeenten is hy van vyf Kerkmeesters. Den Pastor of Desservi tor en den burgemeester zyn van rechtswege leden van dien raed.
Pagina 31 - ... weten : 1;5 Voor den minderen afstand dan 500 meters. 2/5 Voor den afstaud van 500 tot 1000 meters. 3/5 Voor den afstand van 1000 tot 1500 meters.
Pagina 275 - Voorzitter zoo tlikwyls vereenigd als vereischt wordt voor den dienst der inbeschuldigingstellingen. De tweede Kamer wyst insgelyks de Beroepen in Burgerlyke Zaken en is uitsluitelyk gelast met de Beroepen in Correctiounele Zaken.
Pagina 63 - Dunne, alle vrydagen, des winters ten 4 en des zomers ten 5 uren naer middag, uyt den ronden Hoed, kleyu turkyen.

Bibliografische gegevens