Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

எ சிலவிதை முட்செடிகளுளள இடததிலேவிழுந்தது. முட்செடிகள் கூடவளர்நது அதைநெருக்கிப்போட்டன்.

அ சில விதை நல்ல நிலத்தில் விழுந்து முளைத் நூறு மடங்காயப் பலனதந்ததென றுசொல்லிப் பினபு கேட்கிற தற்குக் காதுளளவன கேட்கக்கடவனென று கூப்பிட்டார்.

பர

க அபபொழுது அவருடைய சீஷர் அவாை ேநாககி இந் தஉவமையின கருததெனனவெனறுகேடடார்கள.

ய அவர்சொனனது. பராபர னுடைய இராச்சியத்தின் இரகசியங்களையறியுமபடிககு நீ கைள அருள் பெற்றவர்கள. மற்றவர்கள் கண்டுங் காணாமலுங் கேட்டும் உணராமலு மிருக்கத்தக்கதாக ( அவைகள) உவமைகளாய அவர்களுக் குசசொலலப்படுகினறன். யக அந்த உவமையின் கருத்தாவது. விதையானது பரா

படையவசனமே. wஉ (விதை விழுந்த) வழியானது (அந்தவசனததைக ) கேட்கிறபொழுது விசுவாசியாமலும் இரட்சிக்கப்படாம லுமிருக்கும் படிக்குத் தங்களிருதயத்திலிருந்து அவவசனம பசாசினாலேயெடுக்கப்படுகிறவர்களேயாம.

யசு (விதைவிழுந்த) கற்பாறையானது(அவவசனததைக) கேட்கிறபொழுது சந்தோஷத்தோடேயேற்றுக்கொண்டு பினபு அது தங்களுக்குளளே வேர்கொளளுமபடிசெயயா மற சிலகாலம் (மாத்திரம்) விசுவாசித்துச் சோதனைகாலத் திலே வழுவிப்போகிறவர்களேயாம.

ச (விதை விழுந்த) முட்செடிகளுள்ள நிலமானது தேவ வசன ததைககேட்கிறவர்களாயிருந்தும் நிறைந்தபலனைக கொடாதபடிக்குக்கவலைகளும ஐசுவரியமுஞ சீவன த தின செல்வமுமுளளவர்களாய் நடந்து அவைகளினாலே அதை நெருக்கிப்போடுகிறவர்களேயாம. யரு (விதைவிழுந்த) நலல நிலமானது அவவசன ததைககே ட்டு நன்றும் உணமையுமான இருதயத்திலேயதைக்காதது ககொணடு இடைவிடாமற பலன கொடுக்கறவர்களேயாம்.

யசு ஒருவனும விளககைக்கொளுத்தி அதை ஒரு பாத்தி ரத்தினாலே மூடவுங் கட்டிலின் கீழேவைக்கவு ம்மாடடான.

ளேவருக றவர்கள வெளிச்சஙகாணுமபடிக்கு அதைத் தணடினமேலேவைப்பான.

(யஎ அந்தப்படி வெளியரங்கமாகாத அந்தரங்கமுமில லை. அறியப்பட்டு வெளிக்குவாராத மறைபொருளுமில்லை.

உளரே

யஅ ஆதலால நீங்கள கேட்கிறவிதத்தைக் குறித்து எசச

hath not, from him shall be taken even that which he seemeth to have.

19 Then came to him his mother and his brethren, and could not come at him for the press.

20 And it was told him by certain which said, Thy mother and thy brethren stand without, desiring to see thee.

21 And he answered and said unto them, My mother and my brethren are these which hear the word of God, and do it.

22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciple: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. And they launched forth.

23 But as they sailed he fell asleep : and there came down a storm of wind on the lake; and they were filled with water, and were in jeopardy.

24 And they came to him, and awoke him, saying, Master, master, we perish. Then he arose, and rebuked the wind and the raging of the water : and they ceased, and there was a calm.

25 And he said unto them, Where is your faith? And they being afraid wondered, saying one to another, What manner of man is this ! for he commandeth even the winds and water, and they obey him.

26 And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee.

27 And when he went forth to land, there met him out of the city a certain man, which had devils long time, and ware no clothes, neither abode in any house, but in the tombs.

28 When he saw Jesus, he cried out, and fell down before him, and with a loud voice said,

கொடுக்கப்படும். இலலா தவன தனக்கு உணடென்று நினை ககிறபொருளும அவனி -த்திலிருந்து எடுத்துக்கொள்ளப் படுமென்றார்.

பசு அபபொழுது அவருடைய தாயுஞ சகோதரரும் அவரிடத் திறகுப்போகையிற சனக்கூடடததினிமிததம அ வர்கள அவரைசசேரு கற றகு இடமில்லை.

உய அப்பொழுது சிலர் அவரைநோககி உமமுடைய தா யுஞ சகோதரரும உமமைப்பார்க்க வேண்டுமென வெளி யே நிற்கிறார்களெனறு அறிவித்தார்கள.

உக அவர்களுக்குமா றுத் தரமாக அவர் சொனன து.பரா பானுடைய வசன ததைக் கேட்டு அதினபடிசெய்கிறவர்க ளே என் தாயுமாய என சகோதரருமா யிருக்கறார்களென றார்.

உஉ ஒரு நாளிலே அவர் தமமுடைய சீஷரோடுங் கூட ஒருபடகிலேறி அவர்களை நோக்கிக் கடலின் அக்கரைக்குப் போகக்கடவோமெனறார். அநதபபடி கரையைவிட்டுப் போனார்கள் .

உக அவர்களபடகை நடத்துகையில் அவர் நித்திரைபண ணினார். அப்பொழுது படகுசல ததினாலே நிரட்டப்படவும் அவர்களுக்கு மோசமவரவுநதககதாகக் கடலிற் சுழல்காற பணடாயிற உச உடனேயவர்களசேர்நது ஆணடவரே ஆண்டவரே நாங்கெட்டுப்போகிறோமேயென று (கூப்பிட்டு) அவரையெ

னார்கள. அப்பொழுது அவர் எழுந்து காறறைய ஞ சலத்தில்

ன உக்கிர ததையும் அதட்டினார். உடனே அவைகள் நின றுபோக அமைதலுணடாயிறறு.

உரு பினபு அவர் அவர்களை நோக்கி உங்களவிசுவாசம எங்கேயென்றார். அவர்கள பயந்து ஆசசரியப்பட்டு இவர் எப்படிப்பட்டவரோ காற்றுக்களுக்குஞ சலததிறகுங கட டளையிடுகிறாரோ அவைகளும இவருக்குக கீழப்படிகினறன வேயெனறு ஒருவரோடொருவர் சொலலிககொணடார்கள.

உசு பினபு கலிலேயா நாட்டுககெதிரான கதாேனர்தே சததிலேசேர் நதார்கள.

உஎ அவர் அக்கரையிலிறங்கினபொழுது அநேக நாளா ய்ப்பசாசுக்கள் பிடித்தவனுமாய வஸ்திர நதரியாதவ ய வீட்டிலே தங்காமற பிமாதக்கலவறைகளிலே தீங்க னவ னு மாயிருந்த அட்படடினதது மனதனொருவன அவருக கெதிராகவநதான. அநேகந்தரம அந்த அசுத்த ஆவியவ னையலககழிததுவந்தது

உஅ அலலாமலும அவன சங்கிலிகளாலும் விலங்குகளா

றறு.

What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God most high ? I beseech thee, torment me not.

29 (For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes it had caught him: and he was kept bound with chains and fetters; and he brake the bands, and was driven of the devil into the wilderness.)

30 And Jesus asked him, saying, What is thy name? And he said, Legion : because many devils were entered into him.

31 And they besought hiin that he would not command them to go out into the deep.

32 And there was there an herd of many swine feeding on the mountain: and they besought him that he would suffer them to enter into them. And he suffered them.

33 Then went the devils out of the man, and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the lake, and were choked.

34 When they that fed them saw what was done, they fled, and went and told it in the city and in the country.

35 Then they went out to see what was done; and came to Jesus, and found the man, out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed, and in his right mind: and they were afraid.

36 They also which saw it told them by what means he that was possessed of the devils was healed.

37 Then the whole multitude of the country of the Gadarenes round about besought him to depart from them; for they were taken with great fear: and he went up into the ship, and returned

back again.

வனாநசரங

எனககும

விலங்குகளைத தறிததுப்போட்டுப் பசாசினால களுக்குத்து ரத்தப்பட்டான. ஆதலால இயேசுவானவர் அந்த ஆவி யவனை விட்டுப்போகுமபடிக்குக் கட்டளையிட டார்.

உக ஆனபடியினாலே அவன இயேசுவானவரைக்கண்ட பொழுது கூக்குரலிட்டு அவருக்கு முன்பாக விழுந்து இயே சுவே உனனதமானபராபர னுடையகுமாரனே உமக்கும்

எனனை வேதனைபடுத்தாதபடிக்கு உம் மைவேணடிககொளளுகிறேனெனறான.

கூ") அப்பொழுது இயேசுவானவர் அவனை நோக்கி உன பேரெனனவெனறுகேட்டார். அதற்கவன இலேகியோனெ னறுசொனனான. அநேகமபசாசுக்கள் அவனுக்கு குட்புகுந்த படியால அந்தப்பேர் அவனுககுணடாயிறறு.

கூ 3 அலலாமலு ந தங்களைப் பாதாளத்திற்குப்போகும் படிக்கட்டளையிடாதபடிக்கு அவைகள் அவரை வேண்டிக்கொ

எனன.

ணடன்.

கூஉ அப்பொழுது அவ்விடத்திலே அநேகமபனறிகள் கூட்டமாய மலையிலே மேய்ந்து கொண்டிருந்தன். அவைகள அந்தப்பன றிகளுக்குட்பிரவேசிக்குமபடி உத்தரவு கொடு கக வேணடுமெனறு அவரைவேண்டிக் கொண்டன். அப்படி யேயவைகளுக்கு உத்தரவு கொடுத்தார்.

உடனே பசாசுக்கள் அந்த மனிதனை விட்டு நீங்கிப் பனறிகளுக்குட்புகு நதன். அப்பொழுது அநதப பனறிக கூட்டம் உயர் நதமேட்டிலிருந்து கடலிலே பாய்ந்து அமி ழநது போயிறறு. '

நச அவைகளை மேய்த்தவர்கள் அதைக்கண்டு ஓடிட்போ யப் பட்டின

திலும் வெளிப்புறங்களிலும அறிவித தார்கள நடு அப்படி நடந்ததைச சனங்கள பார்ககுமபடிக்குடா புறப்பட்டு இயேசுவினிடத்திற்போயப்பசாசுககளவி போன மனிதன இயேசுவினுடைய பாதங்களருகே வஸ ரநதரிததவனாய உரூக்கார்ந்து புத்தியடைந்திருக்கிறதை ககணடுபயப்பட்டார்கள்.

பிடித்திருந்தவன இரட்சிக்கப்பட்ட வகையைக்கணடவர்களும அதையவர்களுக்கு அறிவித்தா

நசு பசாசுககள

ர்கள.

நஎ அப்பொழுது கதரோனருடைய சுற்று ததேசததின திரளான சனங்களெலலாரும மிகுந்த பயம அடைந்தவர் களானபடியினாலே தங்களைவி டுப்போகுமபடிக்கு அவரை வேண்டிக்கொண்டார்கள. அநதபபடி யவர் படகிலேறித

7

« VorigeDoorgaan »