Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub
[merged small][ocr errors]

CHARTARVM ET DOCVMENTORVM,

SISTENS

P R Ο Β Α Τ Ι Ο Ν Ε S

AD

CHRONICI HOLLANDIAE

EGMONDANI OBSERVATIONES ET EXCVRSVS.

N. I.

[blocks in formation]

LVDOVICVS Pivs Imp. donat fideli suo GERVLFO possessiones in DVCATV FRISIA E in Pago WESTRA

cha in villis Camminga, Hunderi, etc. (1).

Ad Chronicon p. 13. not. ( 38 ).

(Ex Originali apud 1. FR. FALKEN Cod. Tradit. Corbciens. p. 290. Habet etiam scHAT E d.

Annal. Patérborn, Ed. 1693. p. 119. et ECCAR D. Rer. Francic. Oriental. T. II. p. 317.)

[ocr errors]

n nomine Domini Dei et falvatoris nostri Jesu Christi, HLVDOVVIcvs divina propitiante clementia Imperator Augustus. Notum fit igitur omnibus fidelibus Sanctae Dei Eccle

fiae

(1) Insignis haec Charta ‘hactenus ca hac Charta , quae teste FAL KIO nostris in terris incognita multa nos do- in Abbatia Corbeienfi etiamnunc intecet, quae ad Statum Frisiae Politicum

gra

fervatur: five civile regimen illustrandum admo- a) Frifiam, cuius Pars est Wcstracha dum faciunt: multa quoque, quae prae- feu hodie Westergo , tunc temporis indicatis opinionibus, quas de nostrae fuisse revera DVCATVM, a DuciPatriae Iliftoria foverunt ii, qui fyr- bus , Francorum Regi obnoxiis, admiMERIO obtrectare solent , valide ob- niftratum. verfantur. Docemur enim ex authenti- b) Reges Francorum tunc temporis T. 11.

A

his

d. 8. lul.

A. 839. fiae et nostris, praesentibus fcilicet et futuris: quia ante annos ali

quod

his in terris Dominos fuisse fupremos, paullatim fefe extendentes, in fqq. vel, ut ita dicam, immediatos. Ante Chartis a. 889.922. 985. in Probb. ulannos aliquot, inquit, CONCESSIMV S. terius procucurrerunt ad Himelofara Quod praeterea fatis patet ex alia eius- Medemelacha Texaliam Kinheim: dem Ludovici Regis eodem anno d. 18. fiquidem Westergo nondum eo tempore Maii Charta, qua Ecclesiam S. Martini distinctus a Medenblico ac Texalia PaTraiecti omni seculari potestate immu- gus, five Terrae tractus videtur fuisse. nem declarat, apud He D. Episc. Trai. g) Paullo ante a. 840. turbas nonp. 55.

nullas atque motus civilcs exstitisse in c) Eos illic sua quoque habuisse Do- Frifia , quibus adhaesisse hunc Gerula minia seu Alodia ( Domania); ex iisque fum , ac proinde fisco Regio addicta nonnulla aliis esse elargitos. Quasdam , eius bona, quae a Rege in beneficium inquit , res PROPRIETATIS NOS- tenebat. Sic enim Charta : quibusdam TRAE fisco regio fociatas.

turbinibus intervenientibus, per ipfius d) Eosdem hoc in Ducati, in Pa- Gerulfi negligentiam. go Westergo , suos habuisse Vasallos fide- h) Denique haec Charta nobis viam lesque. Cuidam, ait, FIDEL I nostro munit , qua adiunctis observationibus i. e. beneficiario five Vasallo.

D. Viri FALCKEN originem ortumque e) In hos Fideles non mandatam , primorum Hollandiae Comitum ex prima fed immediatam , ut vocant , iurisdi- domo maiori fiducia posthac investictionem exercuisse; eorumque vel con- gemus ; quoniam admodum vero actumaciam vel perfidiam ultos fuisse. cedit , hunc Gerulfum fuisfe parenQuia , inquit, ab eius potestate tem istius Comitis Gerulfi, cui Rex eaedem res abstractae FISCO REG10 Francorum Arnulfus a. 889. permulta sociatae sunt.

bona fundosque in eius Comitatu inter f) Ibidemque loci inveniri Bona Alo- Rhenum et Suithardeshage in proprium dialia ac Dominialia sive Avitas Posses- concessit. Vid. chart. N. II, atque adeo fiones nostrorum primorum Comitum avum illius Theoderici I. quem Carolus Hollandiae, multo ante, quam horum Simplex a.922. tam benigne habuit, ei Comitatus Feudum hereditarium factum Egmondanam tradens Ecclesiam cum est. Res in Pago Westracha, in villa omnibus, quae illa inter Suithardeshage Cainminga , Hunderi et

Hunderi et aliis villis. et Kinheim possederat. Vid. ad a. 922. Quae Terrae possessiones (est enim fer- Sed haec fufius alibi. mo de bonis immobilibus ac fundis)

A. 839.

quod a concessimus cuidam fideli nostro vocabulo GERVLFO

d. 8. Iul. quasdam res proprietatis nostrae, quae funt in Ducatu Frisiae in Pago Westracha, in villa Camminge ", Hunderi (2), et in aliis villis circumquaque se positis : sed quia intervenientibus quibusdam turbinibus per ipsius GERVLFI negligentiam (3)

ab

[blocks in formation]

(2) Hunderi] Per Hunderi intelli- hoc Registrum nos docere poterit, quae gebam primo Contenam five quamdam bona quasque villas hic Gerulfus possePagi partem; quemadmodum Pagi t.t. derit. Enimvero Abbatiam Corbeiae in centenas dispescebantur. Sed melio- in Germania sitam Leovardiae et in Vira doctus sum ex SARACHONIS Re- cinia multa possedisse bona , etiam duogistro Bonorum et Proventuum Abbatiae bus postea seculis, fidem faciunt CharCorbeienfis , addito ad calcem Codic. tae, apud Edmunde et Martene, alibiTradit. Corbei. FALCKEN; ubi p. 43. que proditae , de quibus seorsum dicam. haec fqq. invenias:

Hinc interim colligamus vetustam origiNo. 743. In Camminge in Pago nem prosapiamque nobil. familiae CamV Vestracha et in FRISIE Ducatu minga. Brio et Diggo habent cxx. iugera, et (3) Negligentiam] Qualis illa nequilibet quotannis persolvere debet xxx. gligentia fuerit. optime docuisse videmodios filiginis

XXX. Inodios avene et tur V. D. VAN LOON ad KOLIN. II. lineos pannos.

bl. 187. 1) ad a. 837. et Aloud. HiNo. 744. In HVNDERI in eodem stor. T. II. bl. 63. Huius Gerulfi, in Pago V Vestracha Vader habet Bivangum gratiam postea restituti, mentio etiam [i. e. filvam five forestum], et quotan- videtur occurrere in Diplom. Ludov. nis persolvere debet 11. bores et XX. Pii a. 840. ab Perill. D. VAL. FER• modios filiginis.

DIN. DE GVDEN. Syllog. I. Var. Dia No. 745. In eadem regione cett. plom. p. 440. prolato, quod integrum

Quum autem hae Corbeiensis Abba- exhibet scheid. Praef. ad Origg. tiae possessiones bonorum in Westergo Guelfic. T. II. not. p. 13. in quo teoriginem fuam habere videantur ex ea stes adfuere: Meginhardus Comes. Er. donatione, per quam Gerulfus , qui post- changarius Comes. Brunicho Comes. ea Monachus factus est Corbeienfis , ex Richerus Comes. GEROLDVS. fuis bonis Abbatiam ditavit: hinc idem Ogrolfus. Lutherus cctt.

d. 8. Iul.

[ocr errors]

A. 839. ab eius potestate et dominatione eaedem res abstractae fisco re

gio fociatae sunt', tandem divinae misericordiae intuitu placuit 110bis easdem res illi restituere (4), et quemadmodum pridem fue

in eius potestatem et dominationem transfundere. Quas ut certius firmiusque nostris futurisque temporibus possidere valeret , has auctoritatis nostrae litteras ei fieri iussimus , per quas memoratas res cum his, quae ad eas iure et legaliter pertinent, deinceps iure proprietario valeat possidere , et quidquid de eis agere voluerit, liberam habeat potestatem ; neque aliquam ob memoratam occasionem de eisdem rebus ullo unquam tempore calumniam patiatur , sed quidquid, ficut diximus, de eis ordinare atque disponere voluerit, liberrimo in omnibus potiatur arbitrio. Et ut haec nostrae restitutionis auctoritas et nos

tris

& Fuerunt S CHAI.

(4) Refiituere ] Hoc anno Ludovi- reftituerentur eo duntaxat pacto , fi ficum Pium ctiam aliis, qui filii Lotharii dem inviolabiliter Imperatori servare ftupartes fuerant fecuti, bona ablata resti- derent, et nullam penitus regni fideliumtuisse, fatis notum est. Sic Richardo, que sollicitationem quoquomodo aut terpostquam Lotharius Patri reconciliatus giverfationem machinarentur. Observat est, ut docet Charta a. 839. not. feq. autem EC CARD. Rer. Franc. T. II. ex Vir. D. MARTENE excitata. Et p. 317. codem tempore Ericum Daniae optime huc quadrant ANNAL. BER- Regem misisse ad Imper. propter incomTIN. h. a. in BOVCQVET Corp. moda a Frisionibus accepta , ad quae Hist. Franc. T. VI. p. 203. Sed componenda Rex Duces miserit ; creet ipfo petente necessit (1. necesse ditque, his Ducibus ad Frifones misfuit), quibusdam propter motus illius lis, hunc interfuisse Gerulfum. Quae nuper in se separatis, verum proprietate amplio. [i. c. bonis ] . multatis , i't sua cuique

« VorigeDoorgaan »