Pagina-afbeeldingen
PDF

Fabrijkanten , Negotianten, enz. Oudenaarden. bl. 268

Ronsse. 271 Fortificatien. (3• Directie van) 14o Fraaije Kunsten, te Gent. (Aanmoediging der) 199 GENEEsHEEREN, Heelmeesters en Apothekers te Gent. 214 HANDEL-MAATscHAPPIJ (Nederlandsche). 69 Hof van Assisen te Gent. - 144 Hooge-School (Koninklijke) te Gent. 184 Huis des Konings te Brussel. 35 - te 's Gravenhage. 38 van de Koningin te Brussel. A3 te 's Gravenhage. ibid. -- van HH. KK. HH. den Prins en de Prinses van Oranje. * 44 Huis van Z. K. H. den Prins Frederik. 45 Hijpotheek. (Bureel der) 175 KADASTER. 174 Kamer van Koophandel en Fabrijken der stad Gent. 222 Koepokinenting. (Comité van) 219 Kollegie (Koninklijk) te Gent. 193 -- te Oudenaarden. - 194 ---- te Aalst. - ibid. ---- te Geeraerdsbergen. ibid. Kommissaris Generaal, Ministers en Sekretarissen van Staat. - 48 Kommissarissen van politie. 123 Kommissie van Landbouw. 2O2

---- van geneeskundigonderzoeken toevoorzigt. 213 van beheer en toezigt over 's Rijks lagere

school te Gent. 192 Koophandel-Agenten. 225 LANDMETERs in de provincie residerende. 273 MAATSCHAPPIJ tot Nut van 't Algemeen. 2OI van Fraaije Kunsten en Letteren. 198 --- van Nederlandsche Taal en Letterkunde. 2oo ------ van St. Cicilia. 2o5

---- ter begunstiging van de volksvlijt, opgerigt te Brussel. 224

[ocr errors]

Marechaussée. (Koninklijke) bl. 142 Markten der provincie. (Jaar- en wekelijksche) 13 Maten en gewigten. (Verificatie der) 274 Medico-Chirurgicale Maatschappij. 218 Militaire organisatie. 138 Ministerie van Justitie. ibid. – van Buitenlandsche Zaken. ibid. -- van binnenlandsche Zaken. 65 --- van Marine en Kolonien. ibid. -- van Oorlog. 68 van Finantien. 67 Museum van antieke Beelden, te Gent. 197 ---- van Schilderijen ibid. NoTARIssEN der provincie. e 158 ONDERwIJs. (Provinciale Kommissie van) 188 Ontvangers der Directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen. 112 Orde van den Nederlandschen Leeuw. 73 Ordonnantie op het openen en sluiten der poorten van de stad Gent. II PRoVINCIALE Staten. 78 Prud'hommes. (Raad van) - 223 RAAD van State: 57 Reclusie en Tuchtiginghuis, te Gent. 2 Io Registratie (Bestuur der), enz. 175 ----- (Ontvangers der) 176 Regtbanken van eersten aanleg. 145, 148, 149 Regtbank van koophandel , te Gent. 22O - "- te St. Nicolaas. 222 Rhetorica. (Kamer van) 2ost Ridderschap van Oost-Vlaanderen. 83 SCHEEPSMAKELAARs. 225 Souvereine-Huizen. 17 Spaarbank. 2 I 2 Staats-Sekretarie. 68

Staten-Generaal. 5o

[blocks in formation]

WAARBoRG van goude en zilvere werken.
Waterstaat. (Administratie van den)
Weldadigheid (Bureel van) der stad Gent.
-----(Gestiehten van)
Werkhuis van Liefdadigheid.
Willems-Orde.

Wissel-Agenten.

ZAAL der Ten-toonstelling.
Zegel. (Buitengewoon)

van hetgene men moet betalen voor het in

[ocr errors][ocr errors]

197 175

[graphic]
« VorigeDoorgaan »