Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

worden en geen last» 75 | » 5o | » 38 | » 25 | » 18 |geld betalende; 3* De Booten ge» 75 » 5o » 38 » 25 » 18 |bruikt wordende voor den dienst der Slui» 75 » 5o » 38 » 25 » 18 |zen en Waterstaats ambtenaren. 68 '5o » 35 1 35 I »o Y) Y) W. B. De Houtvloten zijn aan een sluisregt onderworpen van twee cents per loopende el.

TARIEF der regten te betalen bij het doorvaren der hier navolgende provinciale

bruggen.

OP DE LEIJE,

De Ophaalbrug te Deijnze.
De Recolletten brug w
De Predikheeren brug
De St. Michiels brug

De Gras brug

De Vleeschhuis brug te Gent.
De Zuivel brug - -
De Minnemeersch brug
De St. Joris brug
De Roodentoren brug

OP DE BRU G S CHE WAAR T.

De St. Agneta brug
De Roosemarijn brug
De Rasphuis bru te Gent.
De Nieuwewandeling brug
De Bargie brug
De brug te Mariakerke.
De brug te Lovendegem.
De brug te Bellem.
De brug te Aaltre.

or DE L1 Eve.
De brug van het Rabot.
OP DE M O ER WAAR T.

De Kalve brug te Wachtebeke.
De Dam brug te Moerbeke.
De Candenborn brug idem.
De Wachtebeke brug.

De regten te betalen bij het doorvaren der bruggen op de

Leije, Brugsche vaart en Lieve zijn als volgt :

Voor de schepen genaamd , Kogge, Otters, Polderschuiten, en alle andere kleine vaartuigen welke verre beneden de grootte van eene Pleit of Bijlander zijn. . . . . . . . . . . . . . . . , , 4 # cents.

Voor de schepen genaamd Pleit,, Bijlander, mitsgaders voor de brabandsche schuiten , de Westerlingen, de Denderschepen, de zoogenaamde Duinkerkers, alsmede de Keulenaars welke min dan 75 tonnen meten, en alle soortgelijke vaartuigen, grooter dan Koggen, en meer trekkende op Bijlanders of Pleiten. . . . . . . . . . . . . . 8 # cents.

Voor een Waal of doornekin, mitsgaders voor de zoogenaamde Hollandsche en Brabandsche schepen, als 't Jalken, daanloopers, Koffen , Smaaken, Overijsselsche Praamen, en alle andere soortgelijke zeehoudende schepen, alsmede de Keulenaars welke boven de 75 tonnen meten. . . 17 cents.

Voor een Zeeschip met twee of drie masten , zoo als Briekschepen en andere, uitzonderlijk de zee bevarende . . . . . . . . . . . . . . . . . 25# cents.

Men zal slechts de helft van deze regten ontvangen aan de brugge van Mariakerke en aan die van het Rabot.

Voor wat aangaat de bruggen op de Moervaart met name de Kalve , Dam , Candenborn en Wachtebeke bruggen, men zal voor elk doorvarend schip, van wat rang hetzij, als de brug gedraaid wordt, betalen 13 cents, en als de brug niet geopend wordt 6 # cents en de bij nacht het dubbel dier regten, wordende voor nacht gerekend, in de maanden october, november, december, januarij, februarij en maart, van 's avonds ten zeven uren tot 's morgens ten zes uren, en in de maanden april, mei, junij, julij, augustus en september, van 's avonds ten negen uren tot 's morgens ten vijf uren.

T'A R I E F der regten te ontvangen aan de Veren van den Staat, in de provincie Oost-Vlaanderen gelegen, opgemaakt in gelijkvormigheid

van het besluit van den 25 thermidorjaar 12.

Voor het overzetten van eenen ongeladen persoon of met een gewigt minder dan twintig ponden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NoTA. De schipper zal tol het overzetten slechts kunnen gedwongen worden wanneer de reizigers hem ten minste een ontvang zullen verzekeren van hetgeen er volgens tarief voor zes personen te voet verschuldigd is, en in dit geval zal hij ten zijnen wil zich van de pont of eene schuit mogen bedienen.

Voor koopwaren eener zwaarte van twintig ponden, niet op rijtuig, paard of muilezel geladen, maar door eenen persoon gedragen. . . boven elk twintig pond . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - -

N# gewigt zal door den veerman mogen onderzocht worden. van een paard of muilezel en zijn ruiter, deszelfs valies daar onder begrepen - - - - - - - - - van een geladen paard of muilezel - - - - - - - van een en ongeladen paard of muilezel . . . . . van eenen geladen ezel. . . . . . . - - - - - - van een ongeladen ezel. - - - - - - - - - - - - Voor paard, muilezel, os, koe of ezel, gebruikt tot het ploegen of naar de wei gaande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voor het overzetten

« VorigeDoorgaan »