Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

De ligting dezer twee bussen geschied om 8 uren des

avonds.

DAGELIJKSCHE AANKOMST EN VERTREK DER POSTEN

TE GENT, Plaatsen van bestemming of oorsprong UREN DER der brieven, benevens aanwijzing der landstreken waarvoor het noodig .. laatste | uitgifte is de brieven, pakken, enz. te fran-|ligting der |, der keren. busse. | brieven. UREN der sluiting - - - van het Buitengewone expeditien. # frankeringen. Antwerpen en alle de noordelijke provincien des Rijks.|11 's m.|12; 's nam.| 7; 's av. Brussel, de provincien Henegouwen, Namen, Luik, Limburg en het groot-hertogdom Luxemburg. 11 's m.| 1 # 's nam. |3 's nam. Gewone capeditien. Geheel het Koningrijk der Nederlanden, 6 's av. | 11 's av. | 7; 's m. Baden. Gedw. frank. | id. u- » Beijeren. re id. - M) Brunswijk. Vrij. id. 11 's av. M) Denemarken. Y) id. id. » Engeland. Gedw. frank. | id. - Dagen Dingsd der aanen komst vrijd. 8. onzeker. Frankrijk. Vrij. 6 's av. | 11 's av. | 7; 's m. Hannover. Y) id. id. Mb Hessen. Y) id. id. ro Italien. Gedw frank. l id. - »

Plaatsen van bestemming of oorsprong UREN DER der brieven, benevens aanwijzing der landstreken waarvoor het noodig| laatste | uitgifte is de brieven, pakken, enz. te fran-|ligting der | der keren. busse. |brieven. UREN der sluiting - - #t het Gewone expeditien. # frankeringen. Noorwegen. Gedw. frank.| 6 's av. - 7; 's m. Oostenrijk. Y) id. - » Oldenburg. Vrij. id. 11 's av. » Polen. Gedw. frank. | id. - b Portugaal. Y) id. - D Pruissen. Vrij. id. 11 's av. » Rusland. Y) id. id. » Saxen. Y) id. id Yn Sardinien. Gedw. frank. | id- - n Savoijen. Y) id. - Yn Sicilien. Y) id. - Yn Spagnien. » id. - » Turkijen. » id. 11 's av. Ye Wurtemburg. o id. - M Zweden. Vrij. id. 1 r 's av. n Zwitserland. | Gedw. frank | id. - Ye Overzeesche Bezittingen. Nederlandsche. Vrij. id. 1 r 's av. Y) Engelsche. Gedw. frank.] id. - Yn Fransche. Y) id. - D Vreemde. »o id. - 1b

NB. Alle de brieven voor de verschillende volkplantingen en andere overzeesche landstreken bestemd, worden regelmatig met de eerste zig aanbiedende scheeps-gelegenheid verzonden,

BIJZONDERE BE PAL IN GEN.
Het kantoor is voor het publiek geopend :

Des morgens van 7 1/2 tot 11 uren,
Des avonds » 3 . n 8 »

Tot het werk der frankeringen, aan teekeningen en geld-artikelen, zoo voor de verzendingen als voor de aankomsten, word gevaceerd:

Des morgens van 9 tot 11 uren.
Des avonds » 3 » 6 »

Daarenboven worden de brieven voor Engeland, des dingsdags en vrijdags ter frankering aangenomen tot 8 uren des avonds.

De brieven poste-restante, kunnen Des morgens van 8 tot 11 uren Des avonds » 3 » 6 » van het kantoor worden afgehaald. De dienstbrieven en paketten, vrijdom van port genietende, kunnen ten postkantoore afgegeven worden : Des morgens van 8 tot 11 uren. Des avonds » 3 » 8 » Buiten de hier boven bepaalde uren, zijn de kantooren gesloten, en vermag er niets afgegeven nog aangenomen worden. De brievenbusse wordt nimmer gesloten, dog alle dienst

brieven welke in dezelve gevonden worden, zijn aan de gewone taxen onderworpen.

[ocr errors][merged small]

Publiek Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Gestichten van Weldadigheid en andere, Genees- en Heelkunde.

[merged small][merged small][ocr errors]

KONINKLIJKE HOOGE-SCHOOL TE GENT.
KOLLEGIE DER CURATOREN.
President.
Graaf Ph. de Lens, k , Lid van de eerste

Kamer der Staten-Generaal, Kamerheer van Zijne Majesteit.

Curatoren.

Prins de Gavre, G. K. k , Groot-Marschalk van het Hof, Lid van de eerste Kamer der Staten-Generaal. De Heer Van Hulthem , 3 , Lid van de tweede Kamer der Staten-Generaal. De Heer van Toers, 3k , Staats- Raad. De Heer Van Crombrugghe, 3k, Staats-Raad, Burgemeester der stad Gent.

Sekretaris-Inspecteur. De Heeren :

N. Cornelissen, Lid van het Instituut en van de Koninklijke Akademie te Brussel.

Sekretaris-Inspecteur-Adjunct.

L. De Bast, Lid van het Instituut, Sekretaris der Maatschappij van schoone Kunsten te Gent.

Rector magnificus.

Haus, Hoogleeraar bij de Faculteit van Regtgeleerdheid.

Akademische Sekretaris.

Verbeeck, Lid van het Instituut, Hoogleeraar bij de Faculteit van Geneeskunde.

Hoogleeraren.

Van Rotterdam, 3 , Deken der
Faculteit.
Verbeeck, Lid van het Instituut.
Kesteloot, Lid van de Konink-
lijke Akademie te Brussel.
Kluyskens, 3k , Lid van het In-
stituut, buitengewone.
Van Coetsem, idem.
Haus, Deken der Faculteit. )
Van Wambeke. nes:#erd.
De Ryckere. e
Garnier, Lid van de Konink-
lijke Akademie te Brussel,/ wis- en natuur-

Geneeskunde,

Deken der Faculteit. kundige Van Breda. Wetenschappen. Hauff.

« VorigeDoorgaan »