Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors]

G E N E R A L I u M,
AC P R OVINCIALI u M

DECRETA, ET CANONES,

sc Ho LI Is , NoT 1 S , JA c HISTORICJM ACT0RUM
DISSERTJATIONE IL LUSTRJAT I »

PER F, CHRISTIANUM LUPUM·

frofm, ordinis Heremitarum Sanäi Auguftii, Sacre Theologia in Alma Lovanienfi
vniverfitate Do&iorem , ac Kegium Primarium Profefforem.

P A R S P R I M A. '
OPERUIM TOMUS PRlMUS

Comple&ens, ultra Synodum Nicænam , Sardicenfem , Conftantinopolitanam , &
Ëphefinam, Differtationem Proœmialem ex Authoris manufcripto Pofthumam,
de Meletii , & Arii Perfonis , Moribus , atque Erroribus , necnon
Additiónes quamplurimas àd Symboli Apóftolici, & Nicæni
Differtationem , nunc primum in lucem editas

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

-
-
v
-
-
-
-
- -

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]

BENEDICTOXIII.

P, O, M,

, • Fa. TaoMAs ANroNius PaiLIPPINUS ORD. HeyEM- S. AUGUSTINI

[ocr errors]

}\\\ \£j ç$> \ £X£Uncio ad nos allato , Beatiffime ἐὰ Pater, Te omnium Cardinalium fuffragiis Pomtificem Maximum creatum effe ; atque ita creatum, ut divinae voluntatis declarationem in ea re nemo expreffam,explicatamque mom

viderit, primo cum reliquis omnibus Chriftianae v 2l Äeipublicae

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]

Familiæ, & facrorum omnium Ordinum, ad quos maxima omnium dignitas revocaretur, privato deinde nomine vehementiffime fumgavifus. Etenim, cum mihi tertius Chriftiani Lupi Tomus edendus effet ; primum autem Immocentio XIII. ?. 7M dicaviffèm, contigiffe mihi divinitus exiftimavi, vel potius ip/i Chriftiamo Lupo, ut illius libri tuo etiam momime , Beatiffime Pater, ad quem paulo fidentius, juftiffime certe vemiumt, ormarentur. Eumdem enim obtines, quem Innocentius XIII. Principem gradum dignitatis: ex mobiliffimis uterque gentibus, quae interdum, vel potius fepe tot feculis inter propinquitate conjunéfae fuerunt , in Urbe omnium nobiliffima profeéfi efiis. Uterque demum, quodpropius meum confilium contingit, non mediocri efiis erga noftrum Ordinem voluntate, pietate vero erga D. JAugufiimi doéfrimam plane fumma. Ego vero exiftimo ipfius Lupi merito faéfum effe ; Eumdemque inter beatas amimas hoc etiam praemio frui, fuorum librorum editionem in haec tempora diftraéfam fuiffe, ut, qui toti effemt in Pontificia auéforitate tuenda, atque amplificanda , duorum etiam Sanétiffimorum Pontificum mominibus, quibus muncupati effemt , honeflarentur. Quorum alter etiam ex religiofè Familia , ORDINIS SCILICET PRÆDICATORUM, quae cum fua pro

vitæ inftitutis, atque fludiorum fimilitudine con

fentiret,

||

gaudere vehementer quidem, tamem fuis Libris ab Autroque Pontifice gloriam acceffiffe, vehementius tamen à Te, qui pro ipfa vitae, atque Ordinum focietate, cum eodem tuam ipfam quodammodo7Majeffatem communices. Illud autem jucundiffimum illi puto effe, vetuftiffimam illam Ecclefiae difciplinam, fanéiitatem, modeftiam, continentiam, pietatem,do&frimam,& chriftianam demum fevere, graviterque vivendi rationem, quarum virtutum imaginem imfcriptis ipfè referebat, exprimebatque fuis, à Sanétitate Tua nunc demum re, & faêfis egregie repraefèntari. Illud interea egofam&fiffimis tuis pedibus advolutus, omnibus precibus iìTe, Sanétiffime Pater, oro, atque peto, ut hanc nom meae modo, fed univerf etiam JAugufiimiami

Ordimis erga fam&fitatem tuam obfervantiae, ó»

pietatis fignificationem,benigniffime excipias,Tibi. que perfuadeas, mibil quicquam magis mos omnes aut cupere, aut à D. O. 7M poflulare, quam ut Te Ecclefiae bomo, & bonorum omnium felicitati diutiffime incolumem effe velit. Numquam enim im meliorem, certioremque fpem, atque munc ingreffi fumus, fore, ut fpiritusjefu Chrifli, cujus unius gloriam fufpicis, omnibus ità fidelibus afferatur, ut mihil prorfus aliud, quam abftimentiam, facilitatem, ZManfuetudinem, pacem demum, & comcordiam amimo concipiamt; Vitamque fuam ad prifcam illam cummorum, tum doéìrimarum ra

tionem ,

« VorigeDoorgaan »