Strategisch management

Voorkant
Academia Press, 2005 - 565 pagina's
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Inhoudsopgave

Voorwoord
1
De combinatie van de 4 Ps van de strategie
10
De strategietypes volgens Mintzberg Waters 1985
12
Aanvulling van het model van Mintzberg Waters 1985
13
De strategieniveaus
15
Strategieniveaus in singlebusinessbedrijven KMOs
18
Means versus ends
19
Samenstellende elementen van management
20
Metadimensies van de concurentiestrategie proportionele frequentie van strategische variabelen
229
De aanpassingscyclus van Miles Snow
231
Kenmerken van een defender
232
Kenmerken van een prospector
233
Kenmerken van een analyzer
234
Een tweedimensionale map van mogelijke strategieŽn
235
Researchhypothesen betreffende de relatie tussen strategiedimensies en strategietype
237
Een model inzake competitieve rivaliteit
239

Strategisch management als een proces om doelen te realiseren binnen een context
21
De vier pijlers van strategisch management
22
Determinanten van de strategiekeuze
23
Strategieformulering
24
De lOzienswijze om meer dan gemiddelde resultaten te halen
27
Het RBVmodel om meer dan gemiddelde resultaten te halen
28
Ricardiaanse rente
29
Vergelijking tussen het lOperspectief en de ResourceBased View
30
De ABV versus de RBV
31
Strategische analyse
37
Overzicht van de visies op de omgeving
41
Een bedrijf temidden vande omgeving
42
De attributen van de omgeving
43
Contingentievariabelen als moderator van de relatie performantiestrategie enkele situaties
46
Invloed van de industrietak
47
Het winstpotentieel van een onderneming
48
De twee determinanten van de winstgevendheid
49
Performantieverschillen tussen bedrijven in de brouwerijsector in 2003
50
Het structuralistische SCPparadigma
51
Een behavioristisch SCPparadigma verkort model
53
Een dynamisch behavioristisch SCPmodel
54
Klassieke voorstelling van het 5krachten model van Porter
56
Positionering binnen de krachten
57
Schaalvoordelen schaalnadelen en constante schaalopbengsten
63
Schaalvoordelen schaalnadelen en constante schaalopbrengsten in de praktijk
64
Kleine kostenhandicap bij een output gelijk aan de helft van de MES
65
De concentratieratio in een fictieve sector
67
Het eigen bedrijf en de 5 concurrentiekrachten
69
Overzicht van de 5 forces exclusief substitutie
70
Concurrentie in de productklasse door 3 groepen spelers
73
verbeterd model van de 5 krachten theorie van Porter
74
Gebruik van toetredingsbelemmerende strategieŽn
75
De 5 collaboratiekrachten
76
Trends in de omgeving en de 5 krachten
78
De levenscyclus van de industrietak
82
Algemene evolutie van de structuur van de industrietak en de concurrentie in de tijd
85
De BCGomgevingsmatrix
86
De gespecialiseerde industrietakomgeving kenmerken en vereiste managementvaardigheden
87
Intraindustrietakanalyse
91
Overzicht van de diverse perspectieven betreffende de research inzake strategische groepen
96
Afbakening van strategische groepen vanuit de business definition benadering
99
De mogelijke onderzoeksniveaus
101
Drempels ter bescherming van de eigen uniciteit
102
Business in de bouwsector
104
Positionering van Bedrijf A binnen de bouwsector
105
De industrietak voorgesteld als kubus
106
Voorstelling van een business model
107
Benchmarkingvariabelen
111
Zelfanalyse
119
Het performantiewiel
122
Visionaire bedrijven en hun benchmark
124
Een KSFconcurrentiesterktegrid voor computers fictief
128
Winstpotentieel en de resources
131
Indeling van de resources in having resources en doing resources
132
Indeling van de resources
133
Skills competenties en kerncompetenties in een bouwbedrijf
134
Competenties
138
Van resource tot strategische resource met kerncompetenties
139
De relatie tussen kerncompetenties kernproducten en eindproducten
143
Afstemming van de competenties op de competentiedomeinen
145
De waardeketen van Porter 1980 1985
148
De waardeketen volgens Mintzberg
149
De verdeling van de totale waardecreatie
150
Waardecreatie en waardecaptatie
151
Twee voorbeelden van waardemanagement
152
Afbeelding 681
154
Strategisch voordeel en producentensurplus
155
Een uitgebreider business model
156
Visies op het strategievormingsproces
163
Incrementeel model van strategieontwikkeling
166
Strategisch voordeel als resultante van twee keuzes
167
Tien scholen rond strategievorming
168
Planningmodel van Andrews et al 1965
169
Kostprijs per eenheid yield en marktaandeel in de US luchtvaartindustrie 1999
170
De 10 scholen met elkaar vergeleken
172
Strategievorming als ťťn enkel proces
174
Strategievorming gezien als vele processen
175
Strategievorming volgens de planningschool
176
Voordelen en nadelen van formele strategische planning
179
Het intraorganisatorisch ecologiemodel inzake strategievorming
184
De evolutie van memorybusiness naar microprocessorbusiness bij INTEL
187
De hefboomwerking van de resources
190
Het creŽren van een hefboomwerking op de resources samenvatting
191
Verschillen tussen de Porteriaanse zienswijze en de Entrepreneurial zienswijze
194
Competitief voordeel
199
De tere punten bij de twee strategietypes volgens Porter
203
De lagekostenstrategie van Porter
204
Een slechte uitvoering van de lage kostenstrategie van Porter
205
De differentiatiestrategie van Porter
206
PIMSwaardekaart
209
De typologie van Porter anders bekeken
210
De generieke strategieŽn volgens Porter
211
Verschillende combinaties van de 2 basisstrategieŽn
212
Drie concurrentievoordelen volgens Miller 1988
214
De nichelage kostenstrategie
215
De nichelage kostendifferentiatiestrategie
216
Competitieve methoden volgens Dess Davis 1984
218
Gemiddelde standaardafwijking en correlatie tussen de strategievariabelen
222
Varimaxgerotateerde matrix van de factoranalyse toegepast op de strategische variabelen
223
Gemiddelde standaardafwijking en correlatie tussen de omgevingsvariabelen
224
Varimaxgeroteerde matrix van de FA op omgevingsvariabelen
225
Kenmerken van de 4 omgevingstypes afgebakend met clusteranalyse
226
Gemiddelden standaardafwijkingen en correlaties tussen de omgevingsdimensies strategische factoren en performantiemaatstaven
227
Het nastreven van kostenvoordelen
247
Linkages
250
Interrelationships
251
Schaalvoordelen schaalnadelen en constante schaalopbrengsten
253
De ervaringscurve
255
Ervaringscurvevoordeel zonder schaalvoordeel
256
De ervaringscurve bij Ford Model T
257
Ervaringscurve voor RAMS
258
Vier types modulariteit naargelang van de configuratie van het eindproduct
261
Types modulariteit volgens de aard van de interface tussen de componenten
262
Swapping modulariteit
263
Insourcing make versus outsourcing buy
271
Insourcing en outsourcing in functie van kwetsbaarheid en voorsprong
273
Outsourcing in functie van flexibiliteit en controle
274
Het typische outsourcing pad
276
De spiraal van outsourcing naar steeds meer outsourcing
285
Het nastreven van marketing differentiatie
291
De drie Ps van strategische marketing
293
Een uitgebreid business model inclusief de 3 strategische marketing Ps
294
De waardegrafiek bij stabiele marktaandelen
295
De waardegrafiek bij veranderende marktaandelen
296
Waardegrafiek van minicomputers volgens de perceptie van Alpha
297
De verdeling van klantenaandeel over de markt
298
Herpositionering door MTE
299
Erosie van strategische stocks bij gebrek aan onderhoudsuitgaven
304
De positie van een marktleiderwinstnemer en marktopvolgerinvesteerder
305
De reclameaanval van AnheuserBusch
306
Relatie marktaandeel marketinguitgaven voor early en late entrants
307
Marktaandeel en cumulatieve reclamebestedingen in de tabaksindustrie
308
Normale over en onderbestedingen volgens marktaandeel
311
Stimulusresponsegedragsmodel
314
Een product space van de Chicagobiermarkt
318
Eenpreference mapvoor de Chicagobiermarkt
319
Andere differentiatiestrategieŽn
325
De populaire opvatting over de verhouding kwaliteitkosten
334
Het verband tussen marktaandeel en ROI volgens Porter 198043
343
Empirisch onderzoek naar het winstpotentieel van de generieke strategieŽn
344
Fusies overnames diversificatie en groei
347
Onderscheid tussen marktontwikkeling productontwikkeling en diversificatie
359
Diversificatie versus integratie
360
Synergie en gerelateerde diversificatie
361
De BCGmatrix
367
DeGEmatrix
368
De DPM
369
De positiematrix van Daems Douma
370
Integratie van de aantrekkelijkheid van de sector in portfolioanalyse
371
De contributiematrix van de diverse SBUs
372
Omzetgroei versus winst
373
De productmarket expansion grid
375
Matrix van Ansoff
376
Samenwerkingsvoordeel
378
Internationale strategie
393
Vier internationale strategieŽn
401
De multinational
403
De transnational
404
De diamant van concurrentievoordeel
406
De clusterkaart
408
De diamant van concurrentievoorsprong op macroniveau volledig model
410
Strategieimplementatie evaluatie
415
De balanced scorecard
427
Samenhang tussen de maatstaven in het klantenperspectief
429
Waardeproposities voor de klant
430
Evenwichten in de BSC
431
De BSC legt de onderlinge verbanden tussen de prestatiemaatstaven vast
432
De BSC toegepast op verschillende niveaus
433
Relatie marktaandeel en rendement
437
Relatie tussen kapitaalintensiteit en rendement
440
Sturing van de waardeactiviteiten via KSFs en KSVs
446
Resources en competenties als uitgangspunt voor de waardeactiviteiten
449
Volledig model inzake strategievorming
450
Innovatie en verandering
453
Theoretische vooruitgang door radicale innovatie
462
Vooruitgang door radicale innovatie in de praktijk
463
Internetactiviteiten die waarde scheppen
472
Impact van het internet op de macht van de distributeurs
473
Impact van het internet op de substitutie
474
Invloed van het internet op de macht van de leveranciers
475
Dynamische determinanten van de evolutie van een bedrijf
477
Het transformatieproces volgens Burgelman
479
Positionering van Fruit Magix na lancering
481
De organisatorische context
485
Leiden en beslissen onderbounded rationality
490
De driehoeksverhouding aan de top van een bedrijf
493
Ondernemingsdoelstellingen
503
Strategie hoe versus wat
505
Doelstellingenniveaus in een nietgediversifieerde onderneming
506
Cases
514
Een business plan opstellen
519
Determinanten van de structuur
533
Schaalvoordelen in de brouwerijsector
537
Strategische groepen in de Belgische brouwerijsector
541
Grafische voorstelling van het factormodel
544
Strategische groepen in de Belgische brouwerijsector
545
Meting van schaaleffecten en ervaringscurveeffecten
547
De sectorale ervaringscurve van de Belgische brouwerijsector
550
De ervaringscurve van de brouwerijsector na loglog transformatie
551
De ervaringscurve na loglog transformatie voor brouwerijen met een productie van 5000 HL of meer
552
De value chain in de brouwerijsector
555
De kostendrijvers in een brouwerij
556
Uniciteitdrijvers in een bierbrouwerij
558
Strategische groepen in de bouwsector
561
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens