Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving ...

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 54 - t dartel wicht, de looze Min, Het kraamvertrek al lagchende in. Het knaapje schaterde overlaid: ,,Veel heils met deze jonge spruit! ,,Hij zal, zoo ik mij niet bedrieg," Dit zeggend keek hij in de wieg, ,,Hij zal nog aan mijn moeders kroon ,,Een parel zijn van 't eerste schoon. ,,Me dunkt dat op zijn kleen gelaat ,,Alreeds een trek der liefde staat!
Pagina 167 - Een overkostelijcker vrucht Dan Atlas boomgaart eertijts dede: Want ghy hebt weer en wint te vrient, En zon en dauw, en wat u dient. 15 Jupijn daalt met een gulden regen In uwen schoot van boven neer, En ieder zegen smaackt naar meer. Wat ghy omhelft gedijt tot zegen.
Pagina 164 - Gevoel van waarde, en kracht, en hoogheid, van vermogen , Vereedlen haar gelaat, en vonklen in hare oogen. Zij drilt een zware speer in de uitgestrekte hand , Terwijl de glans der zon op 't gouden harnas brandt , De blanke vederbos golft in de zonnestralen , Bic van den zilvren helm weerkaatsend nederdalen. Fier staat 7.ij als een telg of lievling van de goůn , En is het ideaal van 't eedle en 't ware en't schoon'.
Pagina 230 - Al die haer billen Gewennen tot pillen , Haer neus tot brillen , Die mogen wel stillen Haer malle grillen; 't En zy sy willen Haer leven spillen.
Pagina 164 - Slaat zij haar scheppend oog door 't ruim des hemels henen. En kluistert, met ťťn wenk, elk' stervling aan haar zij' ! Elk schijnt voor 't juk gevormd, en zij alleen is vrij: Gevoel van waarde, en kracht, en hoogheid van vermogen Vereedlen haar gelaat en vonklen in haar oogen.
Pagina 164 - Daar, aan het brandend zwerk als lichte torens staan. De schepping toont zich mat. Natuur zwijmt allerwegen : 't Acmechtig aardrijk hijgt.
Pagina 54 - t vrolijk minnegodje zag, ,,Zie!" sprak de dartle Jongen toen, En gaf mijn kleene wang een zoen, ,,Zie! heb ik nu wel mis geraen ? ,,Het kind ziet mij reeds lagchend aan!
Pagina 42 - t verplichtst, Aenbidden: draegh haer melck, en honighleckernyen, En wijn op, en geley de zeugh, die gy wilt wyen, En draghtbaer is, drymael om d'ackers, met den rey Der mackren achter aen, op juichende geschrey, 505 En laetze aldus den oogst des ackers, en de schoven Ter schuure in wenschen, met gezangen, die haer loven: Er niemant sla de zicht in 't rijpe korenlant, Eer hy den eicken krans om 't hooft met eenen bant Gevlochten hebbe, en, op zijn boersch, met danckbre...
Pagina 135 - Romeinen beb'nrloogd , en , na een' hardnekkigen en dapperen tegenstand, eindelijk wel overwonnen , maar toch als ienden en bondgenooten des Romeinschen volks aangemerkt, hetwelk inderdaad goede diensten van de Batavieren genoot , maar dezen met ondank en onderdrukking beloonde. Deze behandeling einlelijk moede, spoorde CLAIDIŌS Ctvtiis, een aanzienlijk , ondernenend en dapper Batavier, zijne landslieden tot opstand aan , voerde angen tijd openbaren oorlog met de Romeinen , en dwong hen lot en'...
Pagina 181 - Er beslaal niel slechts eene ligchamelijke, maar ook eene verstandelijke blindheid; want men spreekt van blinde gehoorzaamheid, blind geloof, blind vertrouwen, enz.

Bibliografische gegevens