Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Nooit, zou veel wij weten, is eenig werk van Letterkunde, immers hier s - f

te lande, onder zulke merkwaardi

[ocr errors]

ge Staatsomwentelingen bearbeid en - voltooid, als deze onze, volgens den aard des werks, langsaam voortgezette Vertaling der Levens van Doorluchtige Grieken en Romeinen, door den Griekschen P L U T A Rc H U s beschreven. Ondernomen zijnde in het tijdvak , toen , na eene zevenjarige worsteling der Par

tijen, waarin toen de Natie verdeeld

was, het Stadhouderlijk bewind, door

buitenlandsche hulp krachtdadig her

field , en ;-maar-met-renten, vaster
dan ooit te voren gevestigd wierd,

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

- - - - ---- -- - "-- --- ------------- - - -

- -

nietigd, en eene geheel nieuwe orde van &aken ingevoerd. Van toen af heeft deze onze arbeid, die inmid. dels ook , door gebrek aan genoegfaam vertier, een gevolg van de onrust der tijden, eenen bijdlang gestremd is geweest, zoo vele, en zoo kort op elkander volgende Staatswisselingen ondervonden, dat deselve, bij aanhoudende verandering van Bestuur, zich van dien kant niet wel

[ocr errors]

kon beloven

Thans, daar het ons gebeuren mag dit ons werk voltooid te zien onder - het, aanvankelijk reeds zoo gezegend, Bestuur van eenen Koning, die met onvermoeiden en bijna onge

loof.

looflijken ijver voortgaande het wag

gelend Staatsgebouw op steviger zuilen te bevestigen , tevens aan alle takken van kunst en wetenschap groei en bloei poogt te geven ; wat was natuurlijker, W(2# pistmatiger, wat meer hoop gevende op eene krachtdadige en bestendige bescherming, dan hetzelve optedragen (2/2/2 U, SIRE ! die de grote waarde van een werk, als dit, waaruit de beroemdste Vorsten en Staatsmannen lessen van rij-ei-senator hebben,

onmogelijk kunt miskennen, die elke

poging der Geleerden in uw Rijk zoo gunstig pleegt te ontvangen, en die bijzonder onze Vaderlandsche

Letterkunde met zoo veel ijver zelf

« VorigeDoorgaan »