Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

detentis possimus succurrere, ne desistamus eis rum inferni vivå exhibitione meritò terrentur : sic, v.
opem ferre; sic cnim fiet, ut in cælum recepte pro 6., ebriosum fortè cohibebit divitis Epulonis ob ignis
nobis similiter sint intercessuræ, ut bealum finem ardorem sitis inextinguibilis : avaris et injustis propo-
assequamur. Quò ut pertingamus, novissima nostra ni potest vilitas rerum temporalium et possessionis
juxta monitum Ecclesiastici in omnibus operibus no earum incertitudo, simul adjungendo parabolam divi-
stris memoremur, et jugem horum recordationem tis, Luc. cap. 12, à quo animam repetiit Deus, dùm
aliis quoque inculcemus ; præcipuè si aliquando con id minimè exspectabat, et in bonis suis luxuriari stuliè
cionatoris vel confessarii munere fungamur; cùm tunc slatuebat. Pariter ex parabolå villici iniquitatis, Luc.
speciali titulo homines à peccatis avertere teneamur, cap. 16, eis proponi potest, quomodò ab istis tanquàm
ct novissimorum recordatio efficacissimum sit contra administratoribus bonorum Dei exactissima post hanc
peccata remedium. Id tamcn prudenter et cum cautelâ vitam sit exigenda ratio. Peccatis occultis et impudi-
est præstandum, ne justum anxix complexionis homi cis infectos fortè retrahet extremi judicii memoria,
nem dejiciamus horrore tremendi Dei judicii et pe in quo omnia etiam occultissima facta, dicta, et cogi-
narum infernalium ; sed contra talem spe gaudii ce tata, toti mundo manisestabuntur. Denique bonus pa-
lestis Dci munere obtinendi confortare debemus. Ast ter-familias profert de thesauro suo nova et vetera,
terreni illi et animales, qui mundanis deliciis et affe qui dùnı alios curat seipsum non negligat, sed jugi
ctibus ita immersi sunt, ut vix, quæ Dei sunt, perci novissimorum memoriâ se suosque à peccatis præser-
piant, ac ideò non facilè rerum coelestium amore tra vet, ut unà cum eis ad æternam perveniat beatitudi-
huntur, strictissimi judicii, intolerabiliumque poena nem, quæ nostra est.

INDEX RERUM.

Col..
LAFOSSE VITA.

9-10
DE DEO AC DIVINIS ATTRIBUTIS.

Ibid.
QUÆSTIO PRIMA. De existentia Dei.

Ibid.
Articulus primus. An possit demonstrari Dei
existentia.

Ibid.
Articulus II. Quædam afferuntur existentiæ Dei

demonstrationes.
Demonstrationes metaphysicæ, prima, inde pe-

tita, quòd in ideâ Dei existentia contineatur. 13
Secunda demonstratio metaphysica ab ente ne-
cessario.

19
Tertia demonstratio physica à causæ alicujus
primæ necessitate.

29
Quarta demonstratio metaphysica ab unione ani-
mæ et corporis.

28
Demonstratio physica existentiæ Dei.

Ibid.
Demonstrationes morales, prima, quæ petitur
ex securitate sententiae affirmantis.

32
Secunda demonstratio, ex unanimi populorum

sentcntià.
Articulus III. De atheismo

39
§ 1. De atheismo generatim spectato.

Ibid.
$ 2. Varia atheorum systemata.

45
Systema immaterialistarum.

Ibid.
Refellitur.
Systema Epicuri.

46
Prima probatio contra doctrinam Epicuri.

47
Secunda probatio.

4S
Tertia probatio.

49
Quarta probatio.

50
Systema Spinosa,

53

Col.
Prima probatio contra systema Spinosa.

58
Secunda probatio.

59
Tertia probatio.

60
Quarta probatio.

61
Quinta probatio.

Ibid.
Sexta probatio.

Ibid.
Septima probatio.

62
Solvuntur objectiones.

66
Articulus IV. Proponuntur solvunturque non-

nullæ de origine, naturå et modo ideæ Dei
quæstiones.

72
QUÆSTIO SECUNDA. De attributis Dei generatim
consideratis.

80
Articulus primus. Quis sit sons omnium Dei at-
tributorum.

Ibid.
Articulus II. De distinctione Dei altributorum. 34
QUÆSTIO TERTIA. De attributis Dei sigillatim
consideratis.

97
Articulus primus. De unitate Dei.
§ 1. De unitate Dei contra gentiles.

Ibid.
§ 2. De unitate Dei contra bæreticos.

101
Articulus II. De Dei simplicitate.

118
$1. An et quomodò Deus sit simplex,

Ibid.
§ 2. Expenditur sententia quorumdam veterum
de Dei simplicitate.

122
Melito sardicensis.

Ibid.
Audius.

123
S. Epiphanius.

124
Lactantius.

126
Tertullianus,

127
Articulus IIl. De Dei infinitate.

170

98

Articulus IV. De Dei aternitate.

133 nata.
Articulus V. De Dei immensitate.
138 Articulus II. De divisione scieniiæ Dei.

2.8
§ 1. An Dcus sit immensus.

139 Articulus Ill. De usu scientiae Dei in condendis

142
§ 2. Per quid Deus constituatur in loco.

decrctis divinis circa liberas creaturarum ac-
§ 3. An Deus sit extra miindum.
145 tiones.

213
Articulus VI. De Dei immutabilitate.

146 § 1. Explicantur voces quarum definitio sysle-
8 1. An Deus sit immutabilis.

147 matibus theologorum de usu scientiæ l)ei ir-
$ 2. De concordia libertatis cum immutabili -

telligendis necessaria est.

214
tate.

150 I. Quid sit decrelum in Deo, an multiplex di-
Prima sententia.
Ibid. stingui possit.

245
Secunda sententia.

153 II. Quid ordine decretorum et scientiarum in
QUÆSTIO QUARTA. De Dei visione.

158 Deo, necnon instantibus rationibus à se confi-
Articulus primus. De possibilitate visionis Dei. Ibid. ctis theologi scholæ significent.

Ibid.
§ 1. An Deus videri possit oculo corporeo.

Ibid. III. Quid nominibus libertatis, actuum liberorum,
Sententia S. Augustini.
161 gratiæ et statuum natura intelligatur.

247
§ 2. An Deus videri possit ab intellectu creato § 2. Quæstionis stalus ampliùs declaratur, et
sibi relicto.

164 principia quædam ad quorum normam varia
§ 3. An Deus videri possit ab intellectu creato

systemata expendenda sunt, traduntur. 248
supernaturaliter adjuto.

166 § 3. Varia theologorum de usu scientiæ Déi sys-
Sententia S. Chrysostomi.
170 temata exponuntur.

249
Sententia Theodoreti.
174 I. Systenia Thomistarum explicatur.

250
§ 4. An demonstrari possit visionis Dei intui Vetus et genuinus exponitur Thomismus. Ibid.
tivæ possibilitas.

176 Definitio nominis præmotionis physica in ge-
Articulus II. De cxistentiâ visionis Dei intui-

nere.

251
tivæ.
178 Præmotionis physicæ necessitas.

Ibid.
§ 1. Ulrùm animæ sanctorum quibus nihil luen Natura præmotionis in genere ampliùs expli-
dum superest statim fruantur visione Dei in-

catur.

Ibid.
tuitivå.
Ibid. Præmotionis physicæ in genere definitio rci.

2:12
Solvuntur objectiones.

180 Præmotionis physicae prima divisio in spiritua-
Quid de dilatione visionis intuitiva senserit

lem et materialem.

Ibid.
Joannes XXII.

Secunda præmotionis divisio, qua premotin spi-
Sententia S. Chrysostomi.

196 ritualis dividitur in præmotionem ad actus
Sententia S. Hilarii.
197 intellectùs et actus voluntatis.

453
Sententia S. Ambrosii.

199 Tertia divisio præmotionis, quâ præmolio volun-
Sententia S. Bernardi.

204 tatis contingens dividitur in generalem et
§ 2. Utrùm alicui homini in håc vità concessa

specialem.

Ibid.
aliquando fuerit visio Dei intuitiva.

207 Præmotio particularis in hoc statu alia ad actus
Articulus III. De principiis effectivis visionis

indeliberatos, alia ad actus deliberatos et
Dei intuitivä.
210 liberos.

254
§ 1. Utrum in visione beatificå admittendæ sint Quid præmotio physica ad actus indeliberatos. Ibid.
species impressa et expressa.

Ibid. Alia ad actus indeliberatos supernaturales, alia
§ 2. De lumine gloriæ.

212

ad actus indeliberatos naturales, alia ad ejus-
§ 3. De intellectu, ut est principium visionis bea-

modi actus bonos, alia ad materiale tentatio-
tisicx.
216 num.

Ibid.
Articulus IV. De objecto visionis beatificæ. 217 De præmotione physicâ ad consensum, seu ad
1. De objecto primario visionis intuitivæ. Ibid. actus deliberatos et liberos, tota controversia

255
2. De objecto secundario visionis beatificæ.

cst.
218

I biit.
3. Quomodò creaturæ à beatis videantur. 220

Quid sit illa promotio.
Articulus V. De proprietatibus visionis bcati-

Præmotio ad actus liberos alia naturalis, alia
ficx.

Ibid.
221

supernaturalis ordinis.
§ 1. Utrùm æqualis sit in omnibus beatis visio Natura præmotionis physicæ ad actus superna-
Dei intuitiva.

256
Ibid.

turales liberos explicatur.
QUÆSTIO QUINTA. De intellectu Dei ejusque scien Exponuntur proprietates præmotionis physice,
tià.

927
et 1° ejus necessitas.

2:37
Articulus primus. De objecto scientize divinæ. Ibid.

In quo virtus seu efficacia præmotionis super-

Ibid.
§ 1. Varia scientiæ divinæ objccta sigillatim re-

naturalis sita sit.
censentur.

Ibid. Actio præmotionis supernaturalis à Dei eå uten-
82. An Dcus cognoscat futura contingentia. 229

tis actione inseparabilis.

ONS
$ 3. An Deus certò cognoscat futura conditio Quid sit prxmotioncm se tenere ex parte actas

259
secundi.

beras creaturarum actiones condendis. 311

315
Modus agendi præmotionis supernaturalis seu 1. Expenditur systema Thomistarum.

llid.
auxilii efficacis.

Argumenta quibus Thomistä suum systema
adstruunt.

Ibid.
Quid sentiant Thomistæ de voluntate Dei sal-
vandi homines, de libero arbitrio, predestina Argumenta in Thomismum à variis theologis,

202
tione, etc.

præsertim verò à Congruistis allata.

Ibid.
Usus scientiæ in sententiâ Thomistarum. Ibid. Momenta in Thomismum petita ex Scriptu-

ris.

Ibid.
Ordo scientiarum et decretorum in systemate
Thomistico.

263 Argumenta ex Concilio Tridentino et ex sancto
Thomismus recentior explicatur.
273 Augustino in Thomistas deprompta.

317
Thomismus Massoulliai.

276 Nationes theologicae quibus impugnatur Tho-
Thomismus spurius.
1. 275 mismus.

324
JI. Eorum systemala exponuntur qui nec præ II. Molinæ, Suaresii , etc., systemala exami-
motionem physicam ad actus quoslibet , nec

pantur.

338
gratias ex natura suâ efficaces, seu infallibiliter Momenta quibus congruistæ suam opinioncm
cum consensu connexas adactus supernaturales

stabilire conantur.

Ibid.
admittunt.

276 Argumenta quibus Congruismus impugnatur,
Systema Molinæ.

Ibid.

et primò quidem ea quæ desumuntur ex
Principia Molinæ circa liberum arbitrium, auxi-

Scripturis.

315
lia gratiæ, etc., el primò quidem de libero ar Argumenta in Congruismum ex S. Augustino
bitrio doceat.

277
petita.

319
Doctrina Molina de concursu.

279 Argumenta in Congruismum petita ex tradi-
Doctrina Moline de auxiliis gratiæ specialibus. 230 tione et Ecclesiæ precibus.

361
Quid de scientiæ mediæ naturâ et objecto Mo Argumenta in Congruismum petita ex ejus cum
lina statual.

281 semipelagianismo conformitate, ex ejusdem
Doctrina Molina de divina Providentiâ.

283 novitate et ex cogregation bus de Auxiliis. 362
Doctrina Molina de prædestinatione et repro Argumenta in Congruismum ex ratione theolo-
batione, de permissione peccati, de ordine

gica.

364
decrctorum , etc.

284 III. Expenditur Systema Isamberti et Augusti-
Undenam ex eodem certitudo prædestinationis

nianorum rigidorum.

374
oritur.
Ibid. IV. De opinione Haberti.

379
Quid sit permissio peccati juxta eumdem.

285

V. Expenditur Augustianorum molliorum sen-
Prædestinationem ad gratiam et prædestina-

tentia, ubi etiam de Grandini opinione. 581
tionem adæquatè sumptam planè gralnitam VI. Systema Thomassini, etc., expenditur. 383
profitetur.
Ibid. VII. De systematibus Lovaniensium.

385
Prædestinatio abyssus inscrutabilis divini con-

Corollarium.

Ibid.
silii ex Molina.

Ibid. Articulus IV. De medio in quo Deus omnia co-
Prædestinationem ad gloriam solitariè sumplam

gnoscit.

Ibid.
slaluit fieri post prævisa merita.

286

§ 1. In quo medio seipsum et res possibiles Deus
Ordo decretorum in systemate Molinæ. Ibid.

intueatur.

386
Quomodò gratia dona et scientia , tum infalli-

§ 2. In quo medio Deus videat futura absoluta. 389
bilitas seu certitudo providentiæ Dei , præ-

§ 3. De medio in quo Deus videat futura condi-
destinationisque et reprobationis cum libero

tionata.

335
arbitrio in systemate Molinæ concilientur. 287

Articulus V. An et qualis Dei scientia sit causa
Systema Suaresii.
288

40%
Systema Vasquesii.
294 QUÆSTIO SEXTA. De Dei voluntate.

405
JI. Systema Augustinianorum, id est, theolo Articulus primus. An et quotuplex detur in Deo
gorum qui præmotionem physicam non ad-

voluntas.

ibid.
miltendam rati, gratias tamen de se efficaces,

Voluntas signi et beneplaciti.

406
sed morali modo tantùm moventes propu-

Voluntas antecedens et consequens.

408
gnant.

295 Voluntas conditionata et absoluta, efficax et inel-
Rigidiorum Augustinianorum sententia.

297
ficax.

411
Systema molliorum Augustinianorum.

301 Articulus II. De objecto divinæ voluntatis. 419
IV. Exponitur singularis opinio Grandini. 302 Articulus III. De proprietatibus voluntatis di-
V. Josephi à Vitå , Thomassini , etc. , sen-

vinä.

413
tcntia.
303 De libertate divinæ voluntatis.

416
VI. Systema scholæ Lovaniensis.

305 $ 3. De ordine decretorum voluntatis divinæ. 419
9 4. Expenduntur varia theologorum systemata Articulus IV. An sit in Deo vera et sincera vo-
de usu divine scientiæ in dccretis circa li-

luntas salvandi omncs, et Christus pro omni-

rerum.

bus mortuus fuerit.

421 Caput II. Corpusne babcant angeli, an incorpo-
Observanda.

Ibid. rci sint. Antiquorum opinio proponitur, qui
Status questionis.

Ibid. corporatos existimarunt, ut Justinus, Clemens
Errores.

422 Alex., Methodius, Origenes; Basilius dubiè lo-
Pelagiani et Semipelagiani.

Ibid. culus. De septimâ synodo et Tarasio. Latini
Prxdestinatiani.

423 qui idem senserunt, ut Tertullianus, Ambro-
Calvinus.

Ibid. sius, Augustinus, cujus perplexa ratio de ani-
Jansenius.

Ibid. mis humanis, quas merè spirituales putat ,
Mens ac doctrina Jansenii circa voluntatem Dei

cùm angelos tales esse neget. Sed nec animas
salvandi omnes homines.

424

habere credit angelos, cùm præter corpus
Mens ac doctrina Jansenii circa mortem Christi

cæteri spiritum iis assignent.

606
427
pro omnibus.

Caput III. Recensentur alii Patres qui angelos
Opiniones circa voluntatem Dei Salvandi omnes

meros esse spiritus arbitrati sunt corporis ex-
homines.

431

pertes, quid sint vocpór et vontdv, et quomodò
Opiniones circa mortem Christi.

433

differant. Quo sensu animalia vocentur. Cer-
Olujectiones contra voluntatem Dei generalem et

tam videri posteriorem hanc sententiam, sim-
antecedentem pro salute omnium.

487 plices esse spiritus, eaque probatur auctori-
Objectiones ex momentis theologicis

506

late Scripturarum. Varize acceptiones corpo-
Solvuntur objcctiones adversùs mortem Christi

rei et incorporei, quibus aliquæ Patrum opi-
532

niones explicantur.
pro omnibus.

616
Articulus V. De affectibus voluntatis divinae et Caput IV. Ecquid angeli materiâ constent.
persectionibus ei annexis.

544

Augustinus et alii spiritualem nescio quam
$ 1. De omnipotentia Dei.

546 asserunt, ut Boetius, qui et ipse non satis se-
§ 2. De justitiâ et misericordiâ Dei.

547 cum convenit. Genus esse quamdam male-
QUÆSTIO SEPTIMA. De providentià Dei in ordine

riam. Angelos nulla recipere accidentia ,
naturali.

579 quorumdam est Patrum opinio, eaque non
Articulus primus. De existentià Providentiæ di-

probalur, et adhibetur quædam illorum inter-
vinx.

Ibid. pretatio. Accidentium genera duo. Angelos
Solvuntur objectiones.
551 non esse omninò simplices.

025
Articulus II. Quædam dubia circa providentiam Caput V. De angelorum immortalitate, quam
Dei resolvuntur.

554 quidam illis detrahunt, ita ut naturâ suå mor-
QUÆSTIO OCTAVA. De providentià in ordine su-

tales sint, sed Dei beneficio non moriantur ;
pernaturali, seu de prædestinationc et repro-

quomodò nihilominùs naturaliter mortales
batione.

556 sint , cujus aliquot argumenta proferuntur.
Articulus primus. De prædestinatione.

Ibid.

Mortale et immortale tribus modis usurpa-
§ 1. An detur aliqua causa nieritoria prædesti-

tur.

637
nalis ad gratiam.

557

Caput VI. Cujusmodi sit angelorum cognitio.
$ 2. Utrùm praedestinatio ad gloriam fiat ex præ-

Duplex illis ab Augustino tributa, et ab illis qui
visis meritis.

560 cum eo corporalos esse illos putant, altera
33 De effectibus et proprietatibus prædestina-

sensûs propria, alia intelligentiæ. Quæ rursùs
tionis.

584

bifariam ab illo dividitur; et una est vesper-
Articulus II. De reprobatione.

587 tina, alia intelligentiæ. Quæ rursùs bifariam
$ 1. Stabilitur dogma fidei contra Prædestinatia-

ab illo dividitur, et una est vespertina, altera
588

malutina. An sint rationes. Quæ sint species
$ 2. Expenduntur opiniones scholæ de causis

illis inditze, et an omnium rerum. De hâc re
reprobationis.

591

nihil certò esse compertum. Explicatur auctor
An reprobatio fiat ob peccatum originale. 595 Quæstionum ad Orthodoxos inter opera Jus-

tini editus.
597

044
$ 3. De effectibus reprobationis.
PETAVII VITA,

597-598

Caput VII. De rebus angelorum cognitioni sub-
DE ANGELIS. LIBER PRIMUS,
in quo universe de

jectis; ac primùm inquiritur utrùm occultas
angelorum naturå et proprietatibus, ac præ-

cordis cogitationes noverint. Ostenditur non
sertim de bonis agitur.

601-602

eas ab illis cognosci, lum ex Scripturis, tuns
Caput primum. Quæ fuerit de angelis opinio ve-

ex Patribus. Proprium illud esse Dei. Augu-
terum poetarum ac philosophorum, maximè

stini opinio de signis qux cogitationes impri-
Platonis, tum Philonis Judæi, item hæretico-

munt. Philippi Presbyteri opinio expenditur. 654
rum. Omnium consensu angelos esse aliquos. Caput VIII. Ecquid angeli quæ dicuntur superna-
Sadducæi negantes refelluntur. R. Mosis Mai-

turalia cognoscant, idque quâ ratione. Ana-
monidæ de illis sententia. Angeli cur dicti, et

stasii Sinailæ singularis de co scnicntia. Tum
lobiin, id est, dii.

fbid. utrùm angeli ab hominibus aliqua didicerint;

nos.

maximè an dæmones Incarnationem Christo CAPUT XV. Quandonam angeli creati sunt.
in terris degente perspectam habuerint, de

Ante mundum conditos fuisse complures vete-
quo variant antiquorum sententiæ quidam

rum existimârunt, maximè Græci, sed et Lati-
opinati sunt Deum secundùm se ne ab angelis

ni. Horum plerique prima die productos vo-
quidem visum unquàm, viderive posse. Utrùm

unt. Theodori Mopsuesteni cum Basilio con-
per Ecclesiam aliqua didicerint angeli, quod

flictus. Expenduntur momenta utriusque par-
veterum aliqui dixerunt, et quatenùs verisi tis. Lateranensis explicata synodus. Item Ba-
mile sit exponitur. Dæmones multa de Christo

silii locus. Declaratur ratio propter quam
nescisse.

658 Deus voce usus dicatur in rerum creatione ex
Caput IX. An angeli, præsertim dæmoncs, fu-

mente Theodori Mopsuesteni.

745
tura cognoscant, necne. Num è cælo ac side.' CAPUT XVI. Quonam modo producti sunt an-
ribus praevideri ista possint. Ostenditur neque

geli; ubi veterum aliquot de angelorum pro-
in voluntate sita aut fortuita ullo modo; ne-

pagatione sententia repudiatur; ac creatos
que naturalia effecta certò prævideri ex illis

simul esse omnes à Deo, et uti gratiâ dona-
posse. Expenditur eorum opinio qui futura in

tos, ità nondum fuisse beatos ostend uur. Ve-
cælo, velut in libro, divinitùs esse descripta

terum de ea re diversæ proponuntur et expen-
sentiunt.

667 duntur opiniones. Utrùm majorem quàm
Caput X. Expenditur quorumdam opinio, qui

homines, aut alii aliis acceperint. Augustinus
cælestia corpora non esse quidem causas

expositus, et alii qui angelos in beatitudine
eventuum fatentur, sed signa duntaxat , quæ

creatos videntur dicere. Quomodò illam me-
in illis, velut in libro descripta sunt. Hæc

ruerint.

726
verò confutatur. Prædictiones astrologorum LIBER SECUNDUS, in quo de ordinibus et officiis
esse fallaces; esse tamen in inferiore mundo

bonorum angelorum agitur.

735-736
signa quædam futurorum, ut cometas et defec-

Caput primum. De ordinibus angelorum expli-
liones luminarium , idquc quatenùs tenendum

cantur veterum Patrum sententiæ, qui ab
sit; quânam arte dæmones illudant in futuro-

stultâ Bezæ criminatione vindicantur. Nomi-
rum prædictionibus, et quomodò eorum

na in Scripturis vulgata illorum ordinum esse
scientiam captent; nonnunquàm angelorum

propria. Præter hos verò alios ignotos esse
coetibus immisceri.

677

nobis ordincs antiqui falentur. Angelorum
Caput XI. De angelorum voluntate. Eorum vo-

apud llebræos appellationes.

Ibid
luntalem , ubi semel aliquid ducreverint, non Caput II. De bierarchiis angelorum; quid sit
esse immobilem. Basilius explicatur. Tum

hierarchia Dionysiana ; variæ illius distribu-
variis argumentis ex antiquis Patribus osten-

tiones. Ex tribus constat perfecta, ordine, po-
ditur ex sese mutabilem illorum esse volun-

testate, actione, quæ omnia in humanâ et
talem.

683 ecclesiasticå hierarchià considerantur. 743
Caput XII. Quomodò angeli inter se loquantur. Caput III. De novem vulgatis angelorum ordini-

Apostoli locus ad Corinthios de illorum linguis bus, quorum nomina et proprietates explican-
exponitur. Bezæ temeraria Patrum suggillatio.

tur. Cherubim unde dicti, deque iis absona
T'heodori Mopsuesteni opinio discussa, nullis

Theodori Mopsuesteni sententia. Throni cum
siguis externis prodi necessariò locutionem

Cherubinis à nonnullis confunduntur.

747
illam. Quomodò persona divinae secum et Caput IV. De hierarchicis functionibus, quæ ad
cum creaturis loquantur. Explicatur angelicæ

tria genera revocantur, eaque cujusmodi sint
locutionis modus ex Patribus et theologis. 690 exponitur. Quanam ratione inferiores angeli
Caput XIJI. Utrùm angeli sint in loco. Variæ an-

ab superioribus illuminentur.

752
tiquorum sententiæ, aliis negantibus, aliis af Caput V. Sintne naturâ æquales omnes angeli,
firmantibus, qui tamen invicem conciliantur.

et unde ordinum ac functionum illa varietas
Duplex existentia in loco, imò triplex : defini-

existat. Origenis refutatus error. Quả ratione
tivè, circumscriptive et per habitudinem, sive

à Deo vel à se mutuò persiciantur angeli.
xdow. Durandi opinio singularis et falsa. Moveri

Guillelmi Parisiensis erudita de illis dispu-
loco angelos, idque in tempore. An plures in

tatio.

756
eodem loco esse possint, seseque penetrare. 697 Caput VI. De angelorum in homines officiis. Ec-
CAPUT XIV. Differantne angeli invicem specie,

quid omnes à Deo mittantur in terris. Videri
an solùm numero. Methodius specie discernere

omnes administros esse. De septem assisten-
videtur, plerisque dissentientibus. Tunc de

tibus ante Deum.

762:
illorum multitudine, quam esse maximam con Caput VII. De tutelâ hominum et custodiâ quam
stat; sed quanta sit pro certo non habetur.

obeunt angeli. Hanc etiam ethnicos philoso-
Explicantur SS. Dionysius et Thomas. An tan-

phos agnovisse , tum ex christiano dogmate
la sit electorum multitudo, quanta angelorum

suum cuique attributum homini custodem.
cecidit.

707 Utrùm et dæmon suus itidem unicuique sit con-

« VorigeDoorgaan »