Pagina-afbeeldingen
PDF
ePub

!
No 1. DE HOMINIS NOVISSIMIS.

dicare vivos et mortuos; ergo non omnes morientur.(S. Thom. Suppl. quæst. 69 et seq.)

R. Nego conseq. : quia per vivos intelliguntur illi

quos adventus Domini vivos reperiet, qui tamen 1. Quæ hominis novissima.

stalim per ignem conflagrationis mortui resuscita Quot et quæ dicuntur hominis novissima ?

R. Qua buntur. luor ; scilicet : mors, judicium, infernus et cælestis

An mors est homini naturalis? — R. Homini secungloria. Dicuntur autem novissima, quia ei novissimè

dùm sua naturalia considerato mors est naturalis; beu ad extremum accidunt : mors quidem et judicium

cùm habeat corpus ex contrariis compositum, ex quo singulis hominibus, infernus malis tantùm, cælestis

rum pugnà naturaliter sequitur ipsius compositi gloria solis justis. Jugem novissimorum memoriam

corruptio. el meditationem, tanquàm priservativam contra pec

An ergo mors non est effectus peccati originalis ?cata, nobis inculcat Ecclesiast. cap. 7, ý. 40., his

R. Affirmativè : estque de fide contra Pelagianos, et verbis : In omnibus operibus tuis memorare novissima

definitum in Trid. sess. 5 : dicitur enim ad Rom. lua, et in æternum non peccabis. Item S. Benedictus

cap. 5, Ý. 12 : Per unum hominem peccatum in hunc ep. 292 : « Utinam saperes, et intelligeres, ac novis

mundum intravit, et per peccatum mors, et ita in omnes sima provideres ! Saperes quæ Dei sunt, intelligeres

homines mors perlransiit. Unde nota quòd Deus ita ( quæ mundi sunt, provideres quæ inferni sunt. Pro

privilegium immortalitatis annexuerit justitiæ origia lectò inferna horreres, superna appeteres, quæ sunt

nali, ut hâc deperdità, illud etiam admitteretur. Vide ( ad malum contemneres. )

S. Th. 1. 2, q. 85, art. 5.
No. 2. DE MORTE.

An mors potest dici pena peccati originalis ? — R.

Affirmativè; in illis scilicet, qui peccato originali adI. Mors corporalis. II. Obveniet omnibus et singulis.

huc obnoxii sunt : sed in regeneratis mors ampliùs Ill. Mors homini secundùm se est naturalis. IV. Est

non est propriè pena peccati originalis, cùm illud tamen effectus peccati originalis. V. Est pæna peccati

plenè quoad culpain et pænam remissum sit : sed originalis in non renatis. Mors, de quà hìc agitur, intelligitur corporalis,

dici potest pænalitas, seu miseria naturaliter conquæ consistit in separatione animæ à corpore, quâ sci

sequens corruptibilitatem naturæ nostræ. Plura húc

spectantia tradit S. Thom. loco mox citato. licet unio vitalis dissolvitur. Solum corpus moritur, non anima ; rectè tamen dicitur homo mori, quia composi

N° 3. DE IMMORTALITATE ANIMÆ. lum ex animå et corpore, quod est homo, dissolvitur.

(S. Th. 1 part., quasi. 75, art. 6.) An omnes homines sunt morituri?—R. Cum S.Thomà

I. De fide est animam hominis esse immortalem. II. A Suppl. q. 78, art. 1, probabiliùs affirmativè ; proba

ratione probatur. III. Error Mahumetis. IV. Sitne de tur ex Epist. ad Hebr. cap. 9, ġ. 27, ubi dicitur : fide animam esse spiritualem. Statutum est hominibus scmel mori ; item ad Rom.

An anima hominis est immortalis ? - R. Affirmativè; cap. 5, ġ. 12, infrà citando; atque hæc est sententia

est de fide definitum in concilio V Lateranensi sub Latinorum.

Leone X, sess. 8. Hoc Christus probavit contrá SadObj. I. : S. Chrysostomus et Græci passim susti

ducæos Matth. cap. 22, ý. 31 et 32, argumento denent aliquos homines non morituros ; illos nempe,

sumpto ex cap. 3. Exodi, ubi ý . 6 Deus dixit Moysi : qui vivi reperientur immediatè ante judicium univer

Ego sum... Deus Abraham, Deus Isaac, et Deus Jocob : sale : quod probant ex 1 ad Cor. cap. 15, ý.51,

ubi

ex hoc concludit Christus, quòd illi Patriarchæ, cùn loco lectionis Vulgatæ : Omnes quidem resurgemus, sed

essent mortui secundùm corpus, viverent secundùm non omnes immutabimur, græcè habetur : Omnes qui

animam, quia nempe, ut ait : Non est Deus mortuorum, uem non dormiemus, omnes autem immutabimur. - R.

sed viventium; quomodò nemo dominus est rei lotaLectionem Vulgalä nostræ fortè esse præfercndam,

liter exstinctæ. Constat etiam hæc veritas ex omnibus uti alibi eam præfert S. Hieronymus. Deinde licet

illis Scripturae locis, quibus electorum præmia, et vcra foret leclio Græcorum, ut vult Estius, nondum

reproborum supplicia dicuntur esse æterna. sequeretur, aliquos non morituros, cùm non legatur: Idem à ratione probatur. Anima hominis est intelOmnes quidem non moriemur, sed omnes quidem non lectiva : ergo non est materialis ( materia enim inteldormiemus ; dormirc enim tantùm dicuntur illi qui ligere nequit), sed spiritualis : si spiritualis, ergo aliquo tempore mortui sunt : qui verò in ultimo judi

incorruptibilis ab intrinseco, cùm spiritus non comcio vivi invenientur, subito per ignem consagra ponatur ex contrariis. Plura in hanc rem vide apud tionis exstincti, statim reviviscent, ac ita propriè non

Collet, tractatu de verâ Relig. § 2, concl. 3, et alios dormient. Similiter responderi debet ad ea quæ ob qui contra pseudo-philosophos hujus temporis scripsejiciuntur ex 1 ad Thess. cap. 4, ģ. 14, 15 et 16; de runt. hoc tamen loco adhuc infra recurret dicendum.

Obj. I. 1 ad Tim. cap. 6, ġ. 16, dicitur de Deo : Obj. II. : In symbolo dicitur : Indè venturus est ju Qui solus habe! immortalitatem; ergo etc. — R. Nego

conseq. : quia textus intelligitur de immortalitate per ne excepto, resurrecturos, nisi qui jam antè resuscifectissima, que esl sine initio et sine fine, et quam tati sunt ad vitam beatam. Probatur ex cap. 5 Joan., Deus habet à se et ex se. Talem verò immortalila ubi Christus universaliter affirmaty.28: Omnes, qui in tem non habet anima, quæ habet initium, et à Deo monumentis sunt, audient vocem Filii Dei; y. 29: el proest, et tantùm habet immortalitatem absque fine. cedent, qui bona fecerunt, in resurrectionem vitæ ; qui

Obj. II : Eccl. 3, v. 19, dicitur : Unus interitus est verò mala egerunt, in resurrectionem judicii; item ad hominis et jumentorum : atqui jumenta pereunt quoad Rom. c. 14, 9.10, dicitur: Omnes slabimus ante tribucorpus et animam; ergo, etc. — R. S. Th. dupliciter : nal Christi. Idem etiam S. Thom. art. probat à rarel quòd ea ibidem dicantur in persona insipientium , tione e quòd anima in ultimå perfectione speciei huvel quòd unus sit interitus quantùm ad corruptionem ( mana esse non potest à corpore separata. ) compositi, quæ utrobique fit per separationem anime Obj. Ps. 1, À.5, dicitur : Non resurgent impii in juà corpore, licet post separationem anima humana, ut

dicio; ergo, etc. — R. Nego cons. : quia significatur , potè habens esse et operari independens à corpore re impios non resurrecturos ad vitam beatam; vel potiùs, inaneat: animæ verò jumentorum, cùm non subsistant non futurum, ut causam in judicio sustineant; ut panec operentur independenter à corpore, pereant. tet ex textu Hebraico : Non stabunt impii in judicio, id Obj. III : Anima est passibilis, ergo mortalis. — R.

est, non poterunt causam suam defendere, sed eâ cadent. Non est passibilis passione corruptivâ ; qualis est pas

N. 5. DE TEMPORE RESURRECTIONIS. sio corporis, quæ per sensus recipitur; sed eâ tantùm

(S. Thom. Suppl. quæst. 77.) passione quæ in voluntatem aut intellectum recipitur.

1. Generalis resurrectio erit in fine mundi. II. Aliqui ex Obj. IV : Anima dicitur mori per peccatum mortale; ergo, etc. - R. Non dicitur mori quoad vitam na

speciali privilegio jam resurrexerunt. III. Tales sunt

qui cum Christo fuerunt resuscitati. IV. Omnes resurwuralem, sed quoad vitam spiritualem, seu supernaturalem in quantum privatur gratiâ sanctificante, in

gent eodem tempore. V. Cuusæ resurrectionis. quâ vita spiritualis animæ constitit. Ex dictis refutatur Quandonam futura est resurrectio ? — R. Generalis crror Mahumetis dicentis animas simul cum corpo resurrectio mortuorum fiet in fine mundi, dùm instaribus interire pro tempore, sed in ultimo judicio esse bit judicium universale: Job cap. 19,ỹ.25, Joan. cap. simul cum eisdem resuscitandas : qui error etiam re 6, ý.40, et cap. 11, 9.24, resurrectio futura dicitur : fellitur ex art. 11 Symboli Apostolorum: Carnis re In novissimo die. Talis etiam semper fuit. fidelium sensurrectionem; quo non animæ, sed corporis significatur sus. Nec obstat quòd quidam jam ad vitam immortaresurrectio ; ergo hoc, non illa moritur. Reetè tamen lem resurrexisse credantur; adeòque qui non ampliùs dicitur homo resurgere : quia terminus resurrectionis sunt morituri, sed cum corporibus suis gloriosis in est compositum ex animâ et corpore, quod est homo. judicio comparituri. Id enim ex speciali privilegio D. Vide circa dicta Estium in 4 dist. 38, part. 2.

Virgini pie tribuitur; cujus rationes congruentiæ affert An sicut de fide est, animam hominis esse immortalem, Sylvius Suppl. q. 77, art. 1 : quod etiam latè probat ita etiam de fide est, eam esse incorpoream seu spiritua Benedictus XIV de Festis B. Mariæ Virginis, $3 et seqq. lem? R. cum Sylvio p. 1, q. 75, art. 1, non haberi An illi, qui Matth. cap. 27, ý.52 et 53, leguntur cum super hâc re apertam Ecelesiæ definitionem : tantis Christo resuscitati, resurrexerunt ad vitam immortalem ? tamen utitur fundamentis, ut contrarium asserere te - R. S. Ambrosius, Hilarius, etc., eos ad vitam immerarium et erroneum certò censeri debeat. Quidam mortalem resurrexisse tanquàm primitivos fruclus et in concilio Viennensi hoc definitum volunt; sed defi testes vivos et firmos perfectæ resurrectionis Christi nitum ibi tantùm est, quòd anima rationalis seu intel asfirmant. Negant S. August. et Beda. At priorem lectiva sit forma corporis humani per se et essentiali sententiam interpretes passim amplectuntur. ter. Vide S. Th. p. 1, q. 76, art. 1, in c.

An boni et mali resurgent eodem tempore? R. afN. 4. DE RESURRECTIONE.

firmativè : juxta illud 1 ad Cor. cap. 15, ý.52 : In (S. Thom. Suppl. quzest. 75 et seq.)

momento, in ictu oculi, in novissimâ tubà.

Obj. I: Ad Thessal. cap. 4, Ý. 15, dicit Apostolus : 1. Resurrectio probatur. II. Tam mali quàm boni

Mortui qui in Christo sunt, resurgent primi.

R. Non resurgent.

ponit Apostolus ordinem inter resurrectionem bonoQuid est resurrectio corporum ? R. Est corporis rum et malorum, sed inter resurrectionem et raptuni : humani resuscitatio, seu ad vitam revocatio. Resur illi scilicet qui in sepulcro dormierunt, resurgent prircctio probatur ex articulo 11 Symboli Apostolorum : mùm; deindè qui fuerint vivi reperti (priùs tamen Carnis resurrectionem. Etiam probatur ex Job, qui c. mortui et cum aliis resuscitati), rapientur cum aliis 19, y. 25., dicit : In novissimo die de terrà surrecturus simul obviam Christo in aera. Hic sensus colligitur ex sum; ý.26, et rursùm circumdabor pelle meâ, etc. Eam circumstantiis, et ex Græco, ubi pro primi legitur priquoque Apostolus probat variis argumentis 1 ad Cur. mum. . cap. 15 per totum ; et Christus Matth. cap. 22, y.31., Nota quòd resurrectio bonorum specialiter adscrisuprà citato, et alibi sæpiùs.

batur Christo tanquàm causæ meritoriæ, et ejus reAn omnes homines, lam mali quàm boni, resurgent ? surrectioni tanquàm causa exemplari ; item voci -- R Fide certum est, omnes omninò mortuos, nemi Christi tanquàm causæ instrumentali omnium resur

[ocr errors]

rectio adscribitur : undè Joan. c. 5, À . 28, dicitur : III. Manebil diversitas sexûs. IV. Omnia corpora reOnnes qui in monumentis sunt, audient vocem Filii Dei. surgent immortalia. V. Sola beatorum corpora erunt Vide etiam Malth.cap. 24, et 1 ad Cor. cap. 15, y.52. impassibilia. Causa autem finalis cst Dei gloria et debita justis re In quâ ætate, seu in cujus ætatis statu resurgeni homitributio; causa materialis sunt anima et corpus; for

nes ?

- R. Resurgent in tali staturæ magnitudine et inalis tandem utriusque reunio.

forma , qualem homines habere solent in eå ætate N. 6. DE CONDITIONIBUS RESURGENTIUM.

quâ Christus resurrexit, quæ fuit 33 aut circiter anno

rum : quia, ut dicit S. Th. art. 1, Deus naturan per(S. Thom. Suppl. quzst. 79 et seq.)

fectam reparabit; natura autem deficit in minori vel | Anima resumet idem in individuo corpus. II. Elects

majori ætate. résurgenl sine corporis defectu. III. Usus sensuum ma

An homines resurgent æquè longi el crassi, etc. -- R. nebit. IV. In carne Christi perseverant aperturæ 5 negativè; sed resurget unusquisque tam longus et vulnerum. V. Item in carne martyrum.

crassus, quàm fuit vel fuisset in ætate prædictà, seAn unima in resurrectione resumet idem numero cor cluso omni vitio et defectu nature: quia natura restaupus, quod in vità mortali habuit?

R. affirmativè; rabitur non tantùm secundum perfectionem speciei, estque de fide : itaque homo resurgens habebit car sed etiam secundùm perfectionem individuorum, in nem, ossa, nervos, cæterasque omnes corporis partes quantùın unum exigit aliam proportionem, quàm aliud. easdem quas habuit ante mortem. Probatur ex . 26, Vide.S. Th. art. 2. cap. 19 Job : Rursum circumdabor pelle meå, et in car An in resurrectione mancbit sexuum diversitas ? — R. ne meâ videbo Deum meum; 9.27, quem

visurus sum ego

Catholica et certa est doctrina, unumquemque homiipse el oculi mei conspecturi sunt, et non alius. Probat nem in suo sexu resurrecturum; quia diversitas sexus eliam S. Th. art. 1 et 2, ex ipso nomine Resurrectio, est de perfectione individui et speciei. Deindè quædam quod sonat iteratam ejusdem rei surrectionem. sunt Sanctorum merita ratione sexůs, ut notat Syl

Obj. 1: 1 ad Cor. cap. 15, 9.50, dicitur : Caro el vius. Altamen in resurrectione neque nubent, neque nusanguis regnum Dei possidere non possunt ; ergo non bentur, ut dicit Christus Matth. cap. 22, ý. 30. resurget eadem quoad substantiam caro, sed in aliud An in resurrectione omnia corpora resurgent immorquidpiam mutata. · R. Neg. cons.; quia per carnem lalia? — R. affirmativè : nam 1 ad Cor. c. 15, \.:53 et sanguinem non intelligit Apostolus ipsam substan Oportet corruptibile hoc induere incorruptionem , et mortiam, sęd opera carnalia, vel homines ea sectantes; tale hoc induere immortalitatem. vel intelligit carnem corruptibilem et mortalem.

An omnia corpora resurgent impassibilia ? Obj. II : Implicat corpus, quod periit, idem in indi gative : sola enim corpora beatorum resurgent imviduo resurgere. — R. Corpus non perit per annihila passibilia ; corpora autem damnatorum passibilia tionem, seu non redigitur in nihilum, sed tantùm per crunt, patientur enim omnis generis ipså morte acerdissolutionem partium resolvitur in cineres ; et sic biores pænas semper viventes, et quasi semper monulla hìc implicatio fingi potest.

rientes : Desiderabunt mori, et sugiet mors ab eis; Apoc. An illi, qui à nativitate caruerunt aliquo membro, vel

cap. 9, v. 6. aliquem alium defectum habuerunt, cum eodem desectu

N. 8. DE DOTIBUS CORPORIS GLORIOSI. resurgent ? - R. Certum est, electos sine ullo corpo

(S. Thom. Suppl. quæst. 82 et seq.) ris defectu resurrecturos : quoad reprobos autem du

1. Quatuor dotes corporis gloriosi. II. Impassibilitas , bitat S. Augustinus; S. Thomas tamen quæst. 81, art.

III. Subtilitas. IV. Potestas penetrandi alia corpora 2, affirınat; quia resurrectio est opus Dei: Dei autem

undè habcalur. V. Agilitas. VI. Claritas. perfecta sunt opera. Post resurrectionem manebunt in homine potentice sensuum, visus, auditùs, etc., et

Quot sunt dotes corporis gloriosi ? etiam eorum usus; quia id pertinct ad perfectionem tuor : scilicet impassibilitas, subtilitas, agilitas, et clana ture.

ritas ; vocantur autem dotes, quia sunt qualitates quzAn martyres in corpore suo glorioso rclinebuni vulnera dam et conditiones supernaturales quibus Christus pro Christo accepta ! — R. In corpore Christi glorioso

Dominus electorum corpora dotabit el ornabit. verisimiliter perseverant apertura quinque vulnerum,

Quid est dos impassibilitatis ? — R. Est certa qualitas lit docet S. Chrysostomus : Christus enim, Joan. cap.

corporis gloriosi, excludens ab eo omnem corruptionem, 20, 9.27, dicit Thome:Infer digitum tuum hùc, et vide

læsionem, dolorem, afflictionem, elc. : de hâc dote lomanus meas, elc. Ia caeteris martyribus nihil cogit si

quitur Apostolus 1 ad Cor. c. 15. y.42, dicens : Semimile admittere: dicit tamen S. Aug. lib. 22 de Civila

rütur in corruptione, surget in incorruptione. le Dei cap. 20, quòd in locis vulnerum fulgor quidam

Quid igitur fieret, si quis gladio corpus gloriosum in lucebit, ita ut ad oculum videri possint in corpore

pelerct ? R. cum Wiggers 1, 2, q. 4, d. 4 : Ensis martyris passiones ejus.

pertransiret sine lesione corpus illud propter dotem

subtilitatis : vel corpus illud gloriosum illæsum ensi N. 7. DE QUALITATE RESURGENTIUM.

resisteret ad instar adamantis : alterutrum fict, prous (S. Thom. Suppl. quæst. 81.)

beatus ille voluerit. L Resurgent omnes in naturâ illius ætatis quâ Christus Quid est dos subtilitatis ? R. Est perfectio corporis

resurrexerit. J. Non omnes tamen in eadem naturâ. gloriosi, quá perfeclè subjicitur animæ ad quamvis actio

- R. ne

· R. Sunt qua

[ocr errors]

nem organicam, idque sine alimenti necessitate : de hâc boni latronis : hoc autem sine judicio non fieri indubidole dicit Apostolus 1 ad Cor. cap. 15, ý.44 : Semina tatum est. Talis etiam semper fuit Ecclesiæ traditio, u iur corpus animale, surget corpus spirituale; non quoad patet ex S. Aug. lib. 2 de Origine animæ, cap. 4. substantiam, sed secundùm qualitates.

Idem etiam probatur ratione S. Th. q. 88, art. 1, ad Obj.: Lucæ cap. 22, y. 29 et 30, dicit Christus : Ego 1. Si quis moriatur, miraculosè revocandus ad vitam dispono vobis.... ut edatis et bibatis super mensam mcam mortalem, ille non judicabitur, nisi postquàm denuò in regno meo, ergo in coelo erit usus cibi et potûs. mortuus fuerit. Plura videri possunt apud Daelman de R. Neg. cons.: textus enim intelligitur metaphoricè et quatuor Novissimis, observ. 2. spiritualiter de plenâ omnis desiderii satietate in coe

N. 10. De JUDICIO EXTREMO SEU UNIVERSALI. lo. Ad hanc dotem referunt Wiggers, Neesen et Dael

(S. Thom. suppl. quæst. 88 et seq.) man potestatem penetrandi alia corpora; sed S. Th. q. 83, art. 2, Sylvius, etc., hanc potestatem ratione s. Judicium universale. II. Rationes congruentiæ. III. In subtilitatis beatis denegant, quamvis illam habituri judicio unusquisque videbit omnia opera sua. IV. Ilem sint, dùm Deus voluerit : sicut Christus januis clausis omnia opera aliorum. V. Peccata remissa etiam maniad discipulos est ingressus, et ex sepulcro clauso re feslabuntur. divivus processit. Beati ex virtute supernaturali, prout

I. Judicium universale erit in finc mundi, quando im. voluerint, vel pertransibunt et penetrabunt alia corpo

mediatè post generalem resurrectionem omnes sistera, vel eis resistent. Vide S. Th. q. cit. art. 6, in c. Si

mur ante tribunal Christi, ut finalem quisque sentenmiliter pro beneplacito beatorum, corpora eorum à

tiam accipiat. nobis poterunt vel non poterunt palpari aut videri. S.

Undè probatur illud judicium universale futurum! Th. ibid. art. 5, ad 3, et q. 85, art. 3.

R. Ex art. 7 Symboli Apostolorum : « Indè venturus Quid est dos agilitatis ? · R. Definiri potest ex S.

( est judicare vivos et mortuos; » et ex 2 ad Cor. cap Th.: Perfectio corporis gloriosi, quâ illud animæ ita

5, y. 10: Omnes enim nos manifestari oportet anle tri. subjicitur, ut sine labore, lassitudine, aut quâcumque

bunal Christi, ut referat unusquisque propria corporis , aliâ difficultate, ad quamlibet loci distantiam moveri pos

prout gessit, sive bonum, sive malum. Vide etiam Matth. sit brevissimo ac veluti imperceptibili tempore. Dos hæc

cap. 25, y. 30 et seq., ubi forma judicii describitur. significatur ab Apostolo 1 ad Cor. cap. 15, y .43, his

Quænam sunt rationes ob quas, præter judicium partiverbis : Seminatur in infirmitate, surget in virtute. Ob

culare, futurum est universale ?— R. 1° Ut Christus, qui servat S. Th. q. 84, art. 1, ad 3, quòd agilitas non

olim judicatus fuit injustè, clarificetur cum majestate tantùm pertineat ad motum localem, sed etiam ad

judicans totum genus humanum. Constat id ex Ep. ad alias operationes per corpus exercendas; et sicuti

Rom. cap. 15, 1.11, ubi Apost. de Christo judice expotranslatio corporis de loco in locum fiet motu succes

nit verba Isaia 45 : Quia mihi curvabitur omne genu. sivo, ita etiam fiet cum transitu per medium.

2° Ut totus homo judicetur : nam ad opera tam bona An agilitas corporis non impedietur à gravitate? - R. negativè: quia gravitas non erit in corpore glorioso,

quàm mala corpus fuit animæ instrumentum; ergo ad nisi beatus voluerit.

ipsum etiam pertinere debet sententia punitionis vel Quid est dos claritatis? · R. Est perfectio corporis

præmii; probatur ex citato textu Apost. 2 ad Cor. 5. gloriosi, quâ illud redditur luminosum et pellucidum : de

30 Ut justitia divina omnibus manifestè appareat, quæ hác dote loquitur Christus, Matth. cap.13, y. 43: Justi

modò sæpè occulta est, dùm mali prosperantur, et bofulgebunt sicut sol in regno Patris ; et Apostolus 1 ad

ni amiguntur. Vide Sap. 5. 4° Ut occulta omnia maniCor. cap. 15, ý. 43 : Seminatur in ignobilitate, surget

festentur omnibus, ad solamen quidem justorum, ad in gloriâ. Docet S. Th., q. 85, art. 1, in c., quòd

confusionem autem reproborum. Ib. elarilas illa redundet in corpus ex gloriâ animæ, adcò

In ultimo judicio quisque conspecturus est omnia que pro diversitate glorie animæ diversa futura sit opera sua, sive bona, sive mala, quæ fecit in hâc vità; corporum claritas : id enim insinuat Apostolus 1 ad

ut docet S. Th. q. 87, art. 1 : unde conscientiæ sinCor. cap. 15, ý.41 : Stella à stellå dissert in claritate;

gulorum erunt quasi quidam libri res gestas continen(42) sic et resurrectio mortuorum.

tes : et isti sunt libri, de quibus Danielis c. 7, ġ. 10:

Judicium sedit, et libri aperti sunt; et Apoc. c. 7, Ù. N. 9. DE JUDICIO.

12..... et libri aperti sunt : el alius liber apertus est, qui | Judicium. II. Duplex, universale et particulare. est vitæ : et judicati sunt mortui cx his que scripta erant

Quid hic intelligitur per judicium? - R. Intelligitur in libris secundùm opera ipsorum. Similiter unusquiss ntentia Dei decernentis unicuique præmium vel pænam, que videbit omnia opera aliena in alterius conscientià. secundum merita vel demerita. Duplex est judicium : Ita S. Th. eâdem q. art. 2. Probatur ex 1 ad Cor. universale et particularz. De universali, quod fiel in fine cap. 4, ġ.5: Dominus.... illuminabit abscondita tenemundi, agetur n. seq. Particulare est, quod quælibet brarum, et manifestabit consilia cordium. Cæterùm coinima immediatè post separationem à corpore subit in gnitio hæc, quâ unusquisque tot aliorum innumera particulari. Hæc verilas catholica probatur ex eo quòd facta conspiciet, erit ex virtute supernaturali, ut dicit aniinæ immediatè post mortem præmientur vel punian S. Th. art. cit. ad 1. ur, ut Scriptura testatur exeroplo divitis Epulonis et An peccata remissa etiam manisestabuntur in judicio?

R. S. Th. art. 2, affirmativè : quia Scriplura loquitur An etiam aliqui homines sunt judicaturi?—R. affiritageneraliter. Deindè nisi peccata ipsa cognoscantur, tivè. Tripliciter autem id potest intelligi : 1° Companon potest propriè cognosci pænitentia de eisdem. rativè : quomodò non tantùm boni malus, sed etiam

Obj.: Talis manifestatio peccatorum cederet beatis mali pejores judicabunt, ostendendo alios comparain ignominiam; ergo, etc. R. Neg. ant. : talis enim tione ipsorum esse majori pænå dignos : et ita Matth. manifestatio non cedet beatis ad ignominiam, sed ad cap. 12, y .41 et 42 : Ninivitæ et regina Auclri dicungloriam, propter poenitentiam quam fecerunt; quo tur condemnaturi Judæos. 2° Interpretativè : appromodo hodiè in concionibus peccata Davidis, Magda bando judicis sententiam, eamque ut justam veneranlenä, etc., manifestantur.

do : et ita omnes boni judicabunt, ut dicitur 1 ad Cor. N° 11. DE JUDICE, JUDICANDIS, ET FORMA JUDICI. cap. 6, j. 2: Sancti de hoc mundo judicabunt. 3o Qui(S. Th. Suppl. quæst. 90.)

đem non tantùm interpretativè, sed etiam speciali 1. Christus eril judex in ultimo judicio. II. Forma Christi modo judicabunt, conformiter ad verba Christi Matth.

judicantis. III. Judicium discussionis erit mentale. cap. 19, y. 28. Juxta quæ Apostoli et viri apostolici IV. Omnes comparebunt in judicio. V. Et omnes ju in judicio sedebunt et judicabunt, non tantùm sentendicabuntur. VI. 3 Modi quibus aliqui alios judicare tiam judicis approbando, sed eam ctiam in judicatodicuntur.

rum notitiam deducendo. Vide S. Th. q. 89, art. 1. Quis erit judex in judicio universali ?—R. Christus Do

No 12. DE LOCO JUDICII UNIVERSALIS. minus tanquàm Deus et homo. Id patet ex art. 7 Sym

(S. Thom. Suppl. quxst. 88, art. 4.) boli. Item ex Joan. cap. 5, ý .22 : Paler.... omne ju 1. Judicium universale fiet in valle Josaphat. dicium dedit Filio; ý.27 : et potestatem dedit ei judi In

quo loco fiet judicium universale?—R. Verisimiliter cium facere, quia Filius hominis est. Et Act. 10, y. 42: instituetur in valle Josaphat, quæ sita est ad orientem Præcepit nobis prædicare populo et testificari, quia ipse Jerosolymae inter mænia et montem Oliveti, et à torest qui constitutus est à Deo judex vivorum et mortuorum. rente Cedron interluitur. Colligitur ex Joelis cap. 3,

In quâ formâ Christus judicabit?—R. In forma huma ỹ. 2, ubi dicitur : Congregabo omnes gentes, et deducam nitatis gloriosa, in quâ cum majestate apparebit in eas in vallem Josaphat, et disccptabo cum eis ibi ; et nube lucidâ, visibilis omnibus, etiam reprobis, præ . 12 : Consurgant el ascendant gentes in vallem Josacedente signo Crucis, et præcedentibus angelis. Vide phal, quia ibi sedebo, ut judicem omnes gentes in circuiMatth. cap. 24, 9.30, et cap. 25, y.31. Tandem tu : quæ S. Hieronymus in hunc locum, et alii de ultimo discussis intellectualiter seu mentaliter omnium ope judicio intelligunt. Convenit etiam, ut Christus circa ribus, Christus ipse feret sententiam : Venite, benedi Jerusalem, ubi injustè judicatus et condemnatus fuit, cti, etc.; Discedite à me, maledicti, etc., Matth. cap. et circa montem Oliveti, undè cælos conscendit, ad 25 . quas duas generales sententias voce sensibili à judicandum veniat. Christo proferendas multi probabiliter docent. Præter Obj. . Vallis Josaphat non potest omnes judicandos has generales, sententiæ plures particulares de qua comprehendere; ergo, etc.-R. Omnes judicandos non litale vel mensurà præmii vel pænæ serentur, sed

futuros intra terminos vallis; sed Christus Dominus mentaliter tantùm; ut docet S. Th. q. 88, art. 2. sedebit supra vallem, judicandi autem etiam stabunt

An omnes homines comparebunt in judicio illo? - R. in locis circumjacentibus. Sylvius putat, quòd soli recum S. Th. q. 89, art. 5, affirmativè : nam Matth. cap. probi in valle et locis vicinis sint constituendi; electi 25, 9.32 : Congregabuntur ante eum omnes gentes.

verò in aere sublimes futuri sint cum Christo, qui taAn omnes homines judicabuntur in judicio illo? — R. men adhuc eminentiori loco præ illis erit elevalus. affirmativè : dicitur enim, 2 ad Cor. cap. 5, . 10:

Cæterùm impii erunt à sinistris , et electi à dextris Omnes nos manifestari oportet, etc.

Christi. Quidam putant, per vallem Josaphat non inObj. : Joan. cap. 3, ý . 18, dicitur : Qui credit in telligi locum determinatum, scd simpliciter vallem jueum, non judicatur; ergo, etc. · R. Neg. cons. : quia

dicii Dei; quia vox Josaphat significat Judicium Dei. judicare in textu objecto, idem valet ac condemnare,

N° 13. DE TEMPORE JUDICII UNIVERSALIS. ut patet ex versu præcedenti.

(S. Thom. Suppl. quxst. 88, art. 3.) An etiam angeli judicabuntur? R. affirmativè: ut patet ex 1 ad Cor. 6, 9. 3. Non judicabuntur quidem

I. Tempus judicii universalis est ignotum. II. Quo sensu

Christus dicat se nescire diem illum. quoad præmium vel pænam cssentialem, ea enim jam olim acceperunt ante decretum de Salvatore mittendo: Quandonam judicium universale est futurum?—R. Temjudicabuntur autem quoad retributionem accidenta pus illud prorsùs ignotum est, ut docet Christus Marc. lem. Boni quidem ampliùs gaudium habebunt de sa cap. 13, Ý. 32 : De die illo vel horâ nemo scit, neque Jute corum quos ad merilum induxerunt; mali autem angeli in cælo, neque Filius, nisi Pater. magis torquebuntur ruinâ eorum quos in malum per Quomodò hic dicit Christus se nescire tempus illud, ciun traxerunt. Præterea hi recludentur in inferno; aufere sit omniscius ? R. Christus tanquam legatus à Patur eis potestas nocendi electis; non poterunt ampliùs tre fuit missus, cùmque illius diei occultandæ haberet sibi procurare divinos honores; ipsorum malitia toti commissionem, potuit dicere se nescire; sicut iegamundo pianifestabitur cum ignominiâ, palamque appa tus dicit se nescire secreta quæ rex vult occultari. rebit quản sint infirmi, viles et contemptibiles. Dici etiam potest Christum diem illum nescivisse vi

« VorigeDoorgaan »