Pagina-afbeeldingen
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

18

19

ותקעו תקעו קרי מלאו המי בפתח

עשו כ"א עשו בחולם

ט

מר קמץ בז"ק

10 כלה ה' במקום ו'

11 שרותך שריתיך קרי

13 חטאותיך מלא ו'

14

והעברתי כ"א והעבדתי

16 דבריך יתיר י

21 השברתי פתח באתנח טז 11 עזבו קמץ בז"ק

2

יצאו קמץ בתביר

16 לדוגים לדינים קרי

ידעו למץ בטרחא 19 ארץ קמץ בז"ק

7 שוחט שָׁחוּט קרי אוחולה אוחילה קרי

שמעתי שמעת קרי

22 יָדָעוּ קמץ בז"ק

30 ואתי ואת קרי ה 2 לכן סביריו אכן אסלות אסלה קרי

7

וינאפו קמץ בז"ק

8 מוזנים מיוזנים קרי

[blocks in formation]

22 יוכלו קמץ בז"ק יא 2 ועל כ"א ואל

24 ויורה יורה קרי

25 וחטאותיכם מלא ו'

4 והייתם מלעיל

[blocks in formation]

16 המולה דגש אחר שורק 24 בה בו קרי

יח 3 והנהו והנה הוא קרי כו 6 הזאתה יתיר ה' לה 7 הטעו קמץ בזק 18 מיכיה מיכה קרי לו 4 את ברוך כ"א אל

5 לאמור מלא ך' 10 הרעה הרע קרי

16 שרוקת שריקת קרי

22 שיחה שוחה קרי

23 והיו ויהיו קרי

כז 1 יאושיהו מלא ואיו

20 יכוכיה יתיר ו'

כח 1 בשנת בשנה קרי

26 עבדיאל יתיר י'

לז 4 הכליא הכלוא קרי 19 ואין ואיה קרי

11 חצי הספר בפסוקים לח 2 יחיה וחיה קרי

יט 2 החרסות החרסית קרי כט 14 שביתכם שבותכם קרי 11 הסחבות סחבות קרי 11 להרפה ה' במקום א' 16 אל כסא כ"א על 18 לזועה לזעוה קרי

[ocr errors]

15

מבי מביא קרי

את דברי כ"א אל דברי 23 הוידע היודע קרי

16 את כתיב ולא קרי

22 רגלך חסר י

28 פסקא באמצע פסוק

ו כלה ה' במקום ל 16 שאסיך יתיר א' לט 3 שראצר כצ"ל בסין

12

רע ר' דגושה

8 אזעק קמץ בז"ק 18 יעקוב מלא ו' 17 ורחמה לא מפיק הי 19 ימעטו קמץ בז"ק אם כתיב ולא קרי לא ו אָרץ קמץ בסגולתא 13 וכבשזבן ז' זעירא 14 אל הבית כ"א מן הבית

כא 9 יחיה וחיה קרי

11 מעלליהם מעלליכם קרי 14 ישבעו קמץ בטרחא 20 הלכתי הלכת קרי

כב 4 ועבדו ועבדיו קרי 6 כושבה נושבו קרי 14 בארז קמץ בז"ק 20 וּצְעָקִי כצ"ל

23

יושבתי יושבת קי

[blocks in formation]

מקוננתי מקוננת קי לא נמצא מלת עד

כג 12 ידְחוּ מלעיל ופתח

במקום קמץ 18 דברי דברו קרי

23 אני קמץ בטרחא

29 יפצץ כצ"ל

35 על כ"א אֶל

כד 1 יכניהו כ"א יכניה

9 לזועה לזעוה קרי

כה 3 אשכים א' במקום הי

7

[blocks in formation]
[blocks in formation]

39 השומות השדמות קרי מב 6 אנו אנחנו קרי

לב 1 בשנת בשנה קרי

4 עיכו עיניו קרי

23

35

20 התעתים התעיתם קרי

מג 10 שפרורו שפרירו קרי

[blocks in formation]

אלי קמץ בטרחא לג 8 לכול יתיר ואיך

הכעסוני יתיר ואיך 12 כמלאות יתיר וא"ר

13 והבאותי והבאתי קרי

19 לאמור מלא ואייר

[blocks in formation]

17

19

למלכת חסר א'

19 להעציבה בלא מפיק

מה 1 בשנה כ"א בשנת

[blocks in formation]

לא נמצא מלת לי אשוב אשיב קי מו 11 הרביתי הרבית קרי

30 ישאג קמץ בפשטא לד 11 ויכבישום ויכבשום קרי 12 כשלו קמץ בז"ק

ותפוצותיכם 34 הפי בחולם

ובחירק הת

17 לזועה לזעוה קרי

27 יעקוב מלא ו'

לה 4 הסף פתח בסייף מח 4 צעוריה צעיריה קרי 7 תזרעו קמץ בפשטא 5 הלחות הלחית קרי

מח 7

כמיש כמוש קרי 9 הלָכו קמץ בז"ק כא 32 נתפשו קמץ בז"ק

יַחְד יחדיו קרי 18 ישבי ושבי קרי הילילי הילילו קרי

20

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

8 יצאו צאו קרי 9 משכיל כ"א משכיל

[blocks in formation]

אכלנו אכלני קרי הממנו הממני קרי

34/ הצגון הצנני ק בלענו בלעני קרי .הדיחנו הדיחני קרי

46 ומשל כ"א משל

49 יבוא סבירין יבואו

ותצהלי ותצהלו קרי 57 יצתו פתח באתנח

15 אשויתיה אשיותיה קרי כב 1 חמיטל חמוטל קרי

20 תמצאינה יתיר ו'

29 לה קרי ולא כתיב

44 ארוצם אריצם קרי

קי כא 3 אֶל וְאֶל כ"א אַל וְאַל ידרך כתיב ולא קרי

אשוב אשיב קרי

שבית שבות קרי

5 ישאלו קמץ בז"ק

6

שובבים שוב.

9

רפאנו א' נחה

כרפתה חסר א'

6 היה מלרע

JTT

[blocks in formation]

13 שכנתו שכנת קרי

19 יעקוב מלא ואו

33 חיו הסר ו

שובבים שובבום קרי 27 גוים נ"א מלחמה

א 8 וידו וידי קרי

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

2 ארבעת ארבע ק"

קמץ בז"ק

12 ישמח קמץ בז"ק

[ocr errors]

7 הוציא נ"א אוציא

19 אחד כ"א חדש

21 וחללוה וחללוהו קרי יב 14 עזרה עזרו קרי 2 החשמלה פתח בסייפ יג 9 וּבִכְתָב קמץ בסמוך 6 מהם מה הם קרי 17 אֶל למדנחאי על 17 אפס ת"ע תחת אפי יד 19 אֶל למדנחאי על

6 תחת

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

ט

4 אלו אליו קרי

22 על ירושלם למדנחאי אֶל

על אל קי

טו 5 ויחר

עיניכס עינכם קי

7 יצָאו

קמץ בז"ק

5

תנשו קמץ בז"ק טו 4 הולדת דגש אחר שורק

8 ונאשאר יתיר א'

9 דמים כ"א חמס

11 כאשר ככל אשר קרי

כרת שרך ב' רשין דגושין

ששי שיש קי

ין

[merged small][ocr errors]

18 נתתי יתיר י'

יח 24 צדקתו צדקתיו קרי וישוב וישב קרי

28

16 במגפה כ"א במגפה כה 2 עליהם כ"א אליהם

ילדתי יתיר י' יט 4 נתפש פתח באתנח 3 נחל קמץ ברביע

9

מתזנותך מתזכותיך קי במערות הצי בקמץ 14 אכלה קמץ בז"ק

22 זכרתי יתיר י'

25 תזנותך תזכותיך ק'

31 עשיתי יתיר ו'

34

הייתי יתיר י

זי:

זוכה הג' דגושה

זוּכּה

[ocr errors]

13 הלכו

מאסו

6 שאטך אי כזה ד לבן לבן קרי

9 וקריתמה וקריתימה קרי קמץ בלא אסיף

16 מאסו קמץ ברביע

כו : חצי הספר בפסוקים

10 פרש הרי בפתח

17 בוקי ד דגש אחר שורק 13 שְׁרָיִך חסר י' קדמאה

וואתכן הכי בפתח 21 הִלְסו קמץ בלי אסיף ילבשו קמץ בלי

[blocks in formation]

אסיף כג 8 עוֹבָה | קמץ בז"ק ד בכפך בכף קרי

21 מברדו מברחיו קרי 10 לְקָחו

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

לב 30 מגבורתם הג' רפה

32 חתיתו התותי קרי

לג 6 כלקח קמץ בז"ק

13 צדקתו צדקתיו קרי 16 חטאתו חטאתיו קרי

לד . .3 תלבשו קמץ בז"ק

25 ביעורים ביערים קרי

[blocks in formation]

24

וחלונו וחלוכיו קי

ואילמו ואלמיו קי מ: 9 לשכות הלשכות ק'

[blocks in formation]

ומתחתה ומתחת קי

וְתִימְרו ותימריו קי

המבוא המביא ק

ואילמו ואילמיו קי

14 ילבשו ולבשו קי

אילו איליו קי

16 אמות מאות קי

לה 9 תישבכה תשבנה קי : ואולמו ואילמיו ק' מג 3 אֶל פני כ"א על פני

לך

12 שממה שממו קרי כְּלָּא כצ"ל אף קרי

5

13

14

אתר

BAT

גויך גוייך קי

וגויך וגוייך קי תכשלי תשכלי קי

15 וגויך וגוייך קי

20 ויבוא סבירין ויבואו 23 לעיניהם כצל

[blocks in formation]
[blocks in formation]

לז 16 )

חברו חבריו קרי

18

[ocr errors]
[blocks in formation]

ואלן ואילין ואלמו ואלמיו קי

קי

ולאלמו ולאלמיו קי ואלמו ואלמיו קי

34 | אילו איליו

קי

מעלו מעליו קי תאר תאיר קי

36 | אֵלָו אליו קי

37

9 יבוא סבירין יבואן 24 לשפט למשפט קי ושפטהו ישפטהו קרי 25 יבוא סבירין יבואו מה 3 חמש חמשה קי

5 יְהָיָה והיה קי

ואלמו ואלמיו קי מו 9 יצאו יצא קי

ואילו איליו קי

אילו אליו קרי מעלו מַעֲלָיו קי

שמע קמץ בלא אסיף 39 אליהם כ"א עליהם 6 במעלתו במעלתיו קרי 43 הַקְרְבָן כציל 9 ואילו ואיליו קרי מא 4 אֶל למדנחאי עַל

15 היאתון האיתון ק' 18 התחתונה מלעיל

[blocks in formation]
[blocks in formation]

10 יבוא סבירין יבואו 15 ועשו יעשו קרי

19 בירכתם בירכתים קי 22 מהקצעות כקוד עליו מן 3 אפסים הא' בקמץ חטף 6 על שפת במקצת ספרים חסר מלת על

ד אֶל כ"א עַל

15 ואתוקוהא ואתוקיהא קי 8 ונרפאו הא' נחה

« VorigeDoorgaan »