Pagina-afbeeldingen
PDF

—-;
| ICTI TII, -{
/ l u ll lIl —4

A Q U I N A T I S
SUMMA THE OIO GICA
IN QUINQUE TOMOS DISTRIBUTA,

Cum Commentariis
THOM/E DE VIO CARDINALIS CAJETANI,
Et Elucidationibus Literalibus

P SERAPHINI CAPPONI v ponnecta
O R D I N I S P R AE D I C AT O R U M.

Omnia ad plurima cxcmpla hac noftra poflrena ejus, conparata, varijs
characioribus, articulorum fingulorùm divifionibus, luculentis ad

marginem notis, &c citatorum locorum cum mi. fontibus,

unde ea deprompta funt, collatione illumaa. -

[merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

QUÆSTIONUM, ET ARTICULORUM

[ocr errors]

U AE S T I O P R I M A. pe €onvenientia incarnationis chrifti. . Trum conveniens fuerit, Deum incarnari. Utrum fuerit neceffariuim ad reparationem humani generis. £ Utrum, finon fuiffet peccatum, Deusfuiffet incarnatus. ' Ürüni principaliùs fit incarnatus ad tollendum originale peccatum, quàm aétuale. - Utrum convefiiens fuerit, Deum incarnari à principiomun£li. Utrum ejusincarnatio différridebuerit ufque ad fincm mundi. Q U AE s T I O I I. De modo unioniÍ verbi incarnati quoad ipfam unionem. Utrum unio verbi incarnati fitfa&a in natura. Utrum fit fa&a in perfona. Utrum fit fa&a in fuppofito, vel hypoftafi. Ütrum perfona,velhypoftafis Chrifii poft incarnatiónéfit compofita, Utrum fit faéta aliquiâunioanimæ, & corporis in Chrifto. Utrum natura humana fuerit unita verbo accidentaliter. Utrum ipfa unio fit aliquid creatum, Utrum fit idem, quod affumptio. Utrum fitmaxima unionum, quæ creaturis conveniunt. 1o Utrum unioduarum naturarum in Chriftofuerit faéta per gratiam. '1 1 Utrum eam aliqua merita præcefferint. 12 Utrum gratia fuerit homini Chrifto naturalis. Q U AE s T I O. I II, De modo unionis ex parte perfonae. 4ffumentis. Utrum affumere conveniat perfonae divinæ. Utrum conveniat divinæ naturæ. Utrum natura poffit affumere,abftra&a perfonalitate. Utrum una perfona poffit affumere fine alia._ Utrum quælibet perfona poffit affumere. Utrum plures perfonæ poífint affumere unam naturam numero. Utrum una perfona ÉÉ affumere duas naturas numero. Utrum magis fuerit conveniens de perfona filii , quòd affumpferit humanam naturam, quàm de aliâ perfona divina. Q U AE S T I O IV. De modo wmionis ex parte naturæ humanæ affumptæ. Utrum humana natura fiierit magis affumptibilis à filio Dei, quàm alia natura. Utrum affumpferit perfonam, Utrum affumpferit fiominem.

[ocr errors]
[ocr errors]

3

i

i

paratam à fingularibus. Utrum fuiffet cónveniens, quòd affumpfiffet humanam naturam in omnibus eius fingularibuis. Utrum fuiffet conveniens, quòd afTumpfiffet humanam naturam in aliquo homine ex ftirpe Adæ progenito. q UI AE S T I O V. De modo unionis ex parte partium humane mature: Utrum filius debuerit affumere verum corpus. Utrum debuerit affumere corpus terrenum, f.carnem,& fanguinem , Utrum affum pferit animam. - Utrum affumere debuerit intelle&um. Q U AE s T I O v I. De modo a//umptionis quantum ad ordinem, Utrum filius Dei affümpferit carnem, mcdiante anima. Utrum affumpferit animam mcdiante fpiritu, five mente. Utrum anima fuerit priùs affumpta, quàm caro. Utrum caro fuerit priùsaffumptâ , quàm animæ unita. Utrum tota natura humana fit affumpta mediantibus partibus. Utrum filius Dei affumpferit humanam naturam,mediante gratia. Q U Ae s T I O V I I. De coaffumptis j; Dei in humana natura pertinentibus ad perfeéìionem,fcilicet de gratia cbriffi,prout efßngularis homo, Utrum in ánima Chrifti fit aliqua gratia habitualis. Utrum in Chrifto fuerint virtutes. Utrum in Chrifto fuerit fides. Utrum in Chrifto fuerit fpes. Utrum in Chrifto fuerint dona. Utrum in Chrifto fuerit donum timoris. Utrum in Chrifto fuerint gratiae gratis datae. Utrum in Chriflo fuerit prophetia. Utrum in Chrifto fit plenitutdo gratiae . io Utrum talis plenitudo fit propria Chrifti. 1 1 Utrum gratia Chrifti fit infinita. 12 Utrum gratia Chrifti potuerit augeri. 13 Qualitefhaec gratiafe É ad uhionem, an fcilicet fubfequatur, vel præcedat. `

:

[ocr errors]

i

UI AE S T I O VIII. * pe gratia chriffi, fecundum quòd efi caput eccleße. Utrum Chriftus fit caput ecclefiac. Utrum fit caput omnium quantum ad corpus, vel folùm quantum ad anlmaS. Utrum fit caput omnium hominum, Utrum fit caput Angelorum. Utrum gratia, fecufidum quam eft caput ecclefiae,fit eadem cum gratia habituali, fecundum quòd eft quidam homo fingularis. Utrum effe caput ecclefiae fit proprium Chrifti. Utrum diabolus fit caput omnium malorum. Utrum Antichriftus poffit etiam dici caput malorum.

[ocr errors]

Utrum fuiffet conyeniens, quòd affumpfiffet humanam naturam f*- ,

P A R T I S.

- Q. U AE s T I O IX. pe eoaffumptis à filia Bei in natura humana pertinentibus ad perfeâiiomem, fcilicet de fcientia chrißiim communi. UItrum Chriftushabuerit aliquam fcientiam praeter divinam. Utrum habuerit fcientiam, quam habent beáti, vel comprehenforcs. Utrum habuerit fcientiam ifiditam, velinfufam. Utrum habuerit aliquam fcientiamacquifitam, . Q UI AE S T I O X. De fcientia beata, quæ pertinet ad animam £hriff;. Utrum anima Chrifti comprehenderit verbum,five diviham effentiam, Utrum cognoverit omnia in verbo. Utrum anima in verbo cognoverit infinita. Utrum videat verbü, five íííííí effentiä,clariùs qualibet alia creatura. U AE S T I O XI. De fcientiâ indita, vel infufà amim e chrifii. Utrum fecundum hanc fcientiam Chriftus fiat omnia. Utrum hac fcientia uti potuerit non convertendo fe ad phantafmata. Utrum hæc fçientia fuerit collativa. Utrum hæc fcientia in Chrifto fuerit minor fkientia Angelórum. Utrum fuerit fcientia habitualis. Utrum fuerit diftin&a per diverfoshabitus. U AE S T I O X II. De feientia animæ Chrißi acquifita, vel experimentali. Utrum fecundum hanc fcientiam cognoverit omnia. Utrum in hac fcientia profecerit. Utrum aliquid ab homine didicerit. Utrum Chriftus aliquid acceperit ab Angelis. Q U AE S T I O X I I I. De potentia animae Chrißi. Utrum habuerit omnipotentiam fimpliciter. Utrum habuerit omnipotentiam refpeétu corporalium creaturarum, Utrum habuerit omnipotentiam refpeétu proprii corporis. Utrum habuerit omnipotentiam refpe&tu propriæ fuæ voluntatis. - U AE S T I O X I V. pe defe£iibus, quos chrifig* in humana matura affumpßt quantum ad corpus. I. ύ filius Dei affumere debuerit in humana natura corporis 'deè&us. - 2 Utrum affumpferit neceffitatem his defe&ibus fubjacendi. 3 Utrum contraxerit hos defe&tus. 4 Utrum affumpferit omnes hujufmodi defe£tus. U AE S T I O X V. De defeéìibus, quos Chrißus affumpfit in humana matwra, quantum ad animam. 1 Utrum in Chrifto fuerit peccatum, 2 Utrum in eo fuerit formes peccati. 3 Utrum in eo fuerit ignorantia. A. Utrum anima Chrifti fuerit paffibilis. § Utrum in Chrifto fuerit dolor fenfibilis. 6 Utrum in Chrifto fuerit triftitia. 7 Utrum in Chrifto fuerit timor. 3 Utrum in Chrifto fuerit admiratio, 9 Utrum in Chrifto fuerit ira. 1o Utrum fimul fuerit viator,& comprehenfor. Q U AE S T I O XVI. * De his, que comfequuntur unionem quamtum ad ea, qu£ conveniwnt - Chrißo fecundum fe. 1 Utrum hæc fít vera, Deuseft homo. 2 Utrum hæc fitvera, homo eft Deus. 3 Utrum Chriftus poffit dici homo dominicus. 3 Utrum ea, quae conveniunt filio hominis, poffint prædicari de filio I)ci , & è converfo. 3 Utrum ea, quæ conveniunt filio hominis, poffint prædicari de divina natura, & de humana ea, quæ conveniunt filio Dei. 6 Utrum hæc fit vera, Deus fåêtus eft homo. 7 Utrum hæc fit vera, homo faétus eft Deus. 8 Utrum haec fit vera, Chriftus faétus eft creatura. 9 Utrum hæc fit vera,ifte homo (demonftrato Chrifto) incepit effe,vel fuit femper. 1o Utrum hæc fit vera, Chriftus, fecundum quòd homo,eft creatura. 1 1 Utrum hæc fit vera, Chriftus, fecundum quòd homo, eft Deus. 12 vg, hæc fit vera, Chriftus,fecundum quòd homo,eft hypoftafis,vel periona.

[ocr errors]

:

[ocr errors]

2 Q u AE S T I O XVIII. De his, que pertinent ad unitatem Chrifti quantum ad voluntatem. 1 Utrum in Chrifto fit alia voluntas divina, & alia humana. z Utrum in humana natura Chrifti fit alia voluntas refpeétu fenfualita

tis, & alia refpeétu rationis. 3 Utruim ex partérationis fuerint in Chrifto pluresvoluntates. 3. Utrum in Chrifto fuerit liberum arbitrium. § Utrum voluntas humana Chrifti fuerit omninò conformis voluntati

divinae in volito. 6 Utrum in Chrifto fuerit aliqua contrarietas voluntatum.

Q U AE S T I O XIX. De his, quæ pertinent ad unitatem quantum ad operationem chrifii. Utrum in Chrifto fuerit una operatio divinitatis, & humanitatis, vel plures. Index Tertiae Paruis.

[ocr errors]
[graphic]

- ... - - - - - - - - - -. _ -
2 Utrum in Chriftofuerint plures operationes fecundum humanâ naturâ, UItrum in eodem inftanti habuerit ufum liberi arbitrii :

; Utrum fecundum operationcm humanam aliquid fibi meruit, 3 Utrum in eodem inftanti potuerit mereri.
 Utrum per cam aliquid non meruit. 4 Utrum in codem inftanti fuerit plenè comprehenfor.
Q U AE S T I O XX. - Q.UI AE S T I O. XX X V.
De his, quae convenium? £hriffo fecundum fubjeäionem ejus ad patrem. De mativitate Salvatoris. {. ,
1 Utrùm Chriftus fit fubje&us Patri. • 1 Utrum nativitas fit naturæ, velperforiæ T ' _! i •
2 UItrum fit fubjeétus fibiipfi. 2 Utrum Chrifto fit attribuenda alia nativitas præter æternam.
, Q Lf AE S T I O XXI. 3 Utrumi fecundiim nativitátem temporalem B.Virgo fit mater Chrifti.
- De oratione ChriAii. 4 Utrum debeat dici mater Dei, - * -
1 Utrum Chriflo conveniat orare. s Utrum Chriftus fecundum duas filiationes fit filius Dei patris, & Vir-
2 “Utrum conveniat fibi fecundum fenfualitatem. v ginis matris. - • _. - -
3 Utrum conveniat fibi orare pro feipfo, an pro aliis tantùm. 6 De modo nativitatis, utrum fçilicet fuerit natus fine dolore matris.
4. Utrum oratio ejus fit exaudita. 7 Utrum conveniens fuerit eum na fciin Bethlehem. .
UI AE S T I O. XXII. 8 Utrum fuerit congruo tempore natus.
' De facerdotio chrißi. Q U AE S T I O . xxxvI.
1 Utrum conveniat Chriftoeffe facerdotem. - de manife#atione chri£fi mati.
z De hoftia hujus facerdotis. 1 Utrum nativitas Chrifli debuerit eße omnibus manifefta ,
3 De effe&u hujus facerdotii. . - . w » 2 Utrum debuerit aliquibus manifeftari.
3. Utrum effectus facerdotii hujus pertineat ad ipfum folùm, an ad alios. 3 Quibus manifeftari debuerit. · ·
3 Utrum fit æternum facerdotium cjus. - - 4 UItrum debuerit ipfe fe manifeftare, vel potiùs manifeftari per alios.
3 Utrum debeat dici facerdos fecundum ordinem Melchifedech. 5 Per quæ alia manifeftari debuerit.
- - Q U AE s T I o xx 1 1 I. 6 De ordine manifeftationis.
- De adoptione chrijìi , 7 De flella, per quam manifeftata fuit ejus nativitas.
, Utrum conveniat Deo filios adoptare. 8 De veneratione Magorum, qui per ftellam Chriftinativitatem cognò-
> ' tJtrum hoc conveniat foli Deo patri. Vcrunt. - - -
; Utrum fit prQprium hominum adoptate filios. Q U AE S T I O XXXVI I.
4 Utrum Chriftus poffit dici filius adoptivus. De legalibus circa puerum jefum obfervatis. .
Q_U AE S T I O XXI v. 1 ' Utrum voluerit circumcidi.
- De prgdeftinatione chrijii. 2 UItrum fuerit convenienter ei nomen impofitum.
1 Utrum Chriftus fit praedcftinatus. v 3 Utrum debuerit offerri in tempio. -
a Utrum fit praedeftigatus, fecundum quòd homo. . . . . 4. Utrum mater Dei debuerit purganda ad templum accedere.
3 Utrum gus prædeftinatio fit £xemplar noftræ prædeftinationis, Q U AE S T I O . xxxv I II.
4 Utrum fit caufa noftræ prædeftinationis. De baptifmo 3oannis.
Q U AE S T I O. XXV. 1 Uttrum cónveniens fuerit, quòd Joannesbaptizaret.
- De adoratione cbriffi. - - - - z Utrum ille baptifmus fuerit à Deo.
i Utrum una, & eadem adoratione fit adoranda divinitas Chrifti, & 3 UItrum contulerit grátiam. -
ejus humanitas... w - - 4 Utrum alii præter Chriftum illo baptifmo debuerintbaptizari.
2 Utrum caro Chrifti fit adoranda adoratione latriæ. 5 Utrum baptifmus ille ceffàre debuerit, Chrifto baptizato. - - -
3 Utrum adoratio latriæ fit £xhibenda imagini Chrifti, 6 Utrum baptizati baptifhmo Joannis effent pofteà baptizandi baptifmo
2 Utrum fit exhibenda cruci Chrifti. Chrifti. - - - - - -
; Utrum fit exhibenda matri eius. Q U AE s T I O XXXI x. _ T. *
6 Utrum reliquiæ fán&torum fint adorandæ , De bapti«atione Chrißi.
• U.AE S T I O XXVI. 1 Utrum Chriftus debuerit baptizari.
De hoc , quòd Chrißus dicitur Dei, & hominum mediator. 2 Utrum debuerit baptizari baptifmoJoannis.
1 Utrum effe mcdiatorem Dei, § hominum fit proprium Chrifto. 3 De tempore baptifmi.
2 Utrum hoc ei conveniat fecundum humanam naturam. 4 De loco baptifmi.
Q u AE S T I O xxy 1 I. 5 De eo, quòd funt ei coeli aperti. -
De fanäificatione B. Pirginis. 6 De Spirituffàn&i apparitione in fpecie columbæ.
1 Utrum beata Virgo fuerit fanctificata ante nativitatem ex utero. 7 Utrum illa columba fuerit verum ánimal. -
a Utrum fuerit fanétificata ante cònceptionem. 8 De voce paterni teftimonii. -
3 Utrum per hujufmodi fan&tificationém fuerit fibi fublatus totaliter fo- Q U AE S T I O XL.
mes peccati. - - - - • ' De modo converfationis Chriffi . -
4 Utrum per hujufmodi fan&ificationem fuerit confecuta, ut nunquam 1 Utrum Chriftus debuerit folitariam vitam ducere, an inter hómines
peccaret. - - - - - - - - - • • converfari. -
3 Utrum per hujufmodi fanâificationem adepta fuerit plenitudinem z Utrum debuerit aufteram vitam ducere in cibo, & potu, & veftitu, an
gratiarum. aliis communcm.
6 Ütrum fic fan&ificari, fuerit ei proprium poft Chriflum. 5 Utrum debuerit abjeâè vivere in hoc mundo, an in divitiis,&honorc.
Q U AE s T I O XX y I I I. 4 Utrum debuerit vivere fecundum legem.
De /irginitate B. Afariae. Q U AE S T I O XLI.
t Utrum fuerit Virgo in concipiendo. De tentatione Chriffi.
z Utrum fuerit Uirgo in partu, 1 Utrum conveniens fuerit, Chriftum tentari.
3 Utrum permanferit Virgo poft partum. 2 De loco tentationis.
 Utrum votum virginitatis emiferit. 3 De tempore tentationis.
Q. U £ S T I O XXIX. 4 De modo, & ordine tentationis.
De defponfatione matris Dei. Q U AE S T I O XLII.
1 Utrum Chriftus debuerit de defponfata nafci. - De do&rina chrißi.
z Utrum fuerit verum matrimgnium inter matrem Domini, &Jofeph. 1 Utrum Chriftus debuerit praedicare folùiii Judæis, vel etiam Gentilib.
Q U AE S T I O X xx. 2 Utrum in fua prædicatioiie debucrit turbationem Judæorum vitare.
De Annunciatione B. Pirginis. 3 Utrum debuerit prædicare publicè, vel occultè.
1 Utrum conveniens fueiit;annunciari ei, qüod in ea generandum erat, á ÜîïíåéíüìéìáôÜôïôÝóô] Vêïíôïíô.
2 Utrum conveniens fuerit hæc annunciari per Angelum. U AE S T I O X L III.
3 De modo, per quem ci annunciari dcbcbat. De miraculis à chriffo faéfus in generali.
4 De ordinc annunciationis. 1 Utrum Chriftus debuerit miracula facere.
Q U AE S T I O XXXI. z Utrum fecerit ea virtute divina.
De conceptione Salvatoris, quamtum ad materiam, de qua corpus 3 Quo tempore incoeperit miracula facere. · · ·
eius ej? conceptum. 4 Utrum per miraculâ fuerit fufficienter oftenfa ejus divinitas.
1 Utrum caro Chriflifuerit fumpta de Adam. Q U AE S T I O X L I V.
2 Utrum fucrit fumpta de David. De miraculis Chri£ii in fpeciali. -
3 - Utrum genealogia Chrifti convcnienter texatur ab Euangelifta. 1 De miraculis, quæ Chriftus fecit circa fpirituales fubftantias, utrum
3. Utrum decuerit Chriftum nafci de fœmina. - fuerint convenientia. -
5 Utrum fuerit dg pgjiiiimis fanguinibus Virginis cjus corpus formatum, 2 De miraculis, quæ Chriftus fecit circa cœleftia corpora.
ô Utrum caro Chrifti fuerit in antiquis patribus fecundum aliquid figna- 3 De miraculis, quæ Chriflus fecit circa homines. -
tunm. - - 4 De miraculis, quæ Chriftus fecit circa irrationalcs creaturas.
7 Utrum caro Chrifti in patribus fuerit Essaioobnoxia - Q U AE S T I O X L V.
$ Utrum fuerit decimata in lumbis Abrahæ. De transfiguratione Chrifti.
Q U AE S T I O XXXII. 1 Utrum conveniens fuerit, Chriftum transfigurari. . .
De comceptione Chrijìi quantum ad principium a&fjvum. z Utrum claritas transfigurationis fuerit claritas gloriofa. - -
1 Utrum Spiritufianctus fuerit principium a&ivü in conccptione Chrifti. 3 Utrum convenienter âdduéti fuerint teftes hujufmodi trásfiguratión is.
z Utrum poflit dici, quòd Chriftus fit conceptus de Spiritufancto. 4 De teftimonio paternæ vocis. -
3 Utrum pofiit dici, quòd Spirituffanétus fit pater Chrifti fecundum Q U AE S T I. O XLV I.
CaInCIÌl. - De paffione Chrifii. - - -m
4 Utrum B. Virgo aliquid aétivè cgerit in conceptione Chrifti. 1 Utrum conveniens fuerit, Chriftum pati pro liberatione hóminum.
Q U AE S T I O XXXIII. 2. Utrum fuerit alius modus poffibilis liberationis humanæ.
De *modo, & ordine conceptionis chrifii. 3 Utrum ifte modus fuerit convenientior.
1. Utrum corpus Chrifti in primoinftanti conceptionis fuerit formatum. 4 Utrum fuerit conveniens, quòd in Cruce pateretur.
\z Utrum in primo inflanti conccptionis fuerit à verbo animatum. 5 Utrum fuftinuerit omnes paffiones. *. -
3 Utrum in prim9 inftanti conceptionis fuerit affumptum. 6 Utrum dolor, quem in paffione fuftinuit,fuerit maximus.
 Utrum conceptio illa fuerit naturalis, vel miraculöfa. 7 : Utrum tota anima ejus patcretur. -
Q U AE S T I O XXXI V. 3 Utrum paffio eius impediverit gaudium fruitionis.

[ocr errors]
[ocr errors]

12 Utrum paffio Chrifti fit eius divinitati attribuenda.
Q U AE S T I O_ XLV II.
caufa effìciente paffionis chrißi.
Utrum Chriftusfuerit ab álio occifus, vel à feipfo.
Ex quomotivo feipfum tradiderit ad patiendum.
Utrüm pater tradiderit eum ad patiendum.
Utrum fuerit conveniens, quòd per manus gentium pateretur, vel po-
tiùs à Judæis.
Utrum occifores ejus eum cognóverint.
De pcccato eorum, qui öïíïìÜíôçíáêrunt.
Q U AE S T I O XLVIII.
De modo efficiendi.paffionem chrißi.
Utrum paffio Chrifti caufaverit noftram falutem pei modum meriti.
Utrum per modum fàtisfaétionis.
Utrum per modum facrificii . - -
Utrum per modum redemptionis. ~
Utrum effe redemptorcm fit proprium Chrifti.
Utrum caufàverit effe&um noftrae falutis per modum efficicntiae.
Q U AE S T I O XLIX.
De effeéiibus paffîonis chrifli. -
Utrum pér paffioncm Chrifti fimus liberati à peccato.
Utrum per eam fimus liberatiâ poteftate diaboli.
Utrum per eam fimusliberati à reatu pgnæ.
Utrum per eam fimus Deo rcconciliati.
Utrum per eam fit nobis apertaianua cœli.
Utrum per eam fuerit Chrifto adeptus exaltationem.
UQ U AE S T I O L.
De morte Chriffi.
Utrum conveniens fuerit, Chriftum mori.
Utrum per mortem fuerit feparata unio divinitatis, & carnis.
Utrum fuerit feparata unio divinitatis, & animæ.
Utrum Chriftusin triduo mortis fuerit homo. -
Utrum corpus ejus fuerit idem numero mortuum , & vivum.
Utrum mois ejus fuerit aliquid operata ad noftram faluttm.
Q U AE S T I O L I.
De fepultura cbrifli.
Utrum fuerit conveniens, Chriftum fepeliri.
De modo fepulturæ ejus.
Ut rum corpus ejus fuerit in fepulchro refolutum.
De tempore, quojacuit in fepulchro.
Q U AE S T I O LII.
De defcenfù chriFii ad inferor .
Utrum conveniens fuerit, Chriftum ad inferos defcendere.
In quem infernum defcenderit.
Utrum totus fuerit in inferno.
Utrum aliquam moram ibi traxerit.
Utrum fanctos patres ab inferno liberaverit.
Utrum de inferno liberaverit damnatos.
Utrum liberaverit pueros in peccato originali defun&os.
Utrum liberaverit homines de Purgatorio.
Q_U AE S T I O L II I.
De refurre&ione Chrifti.
Utrum neceffe fuerit, Chriftum refurgere.
Utrum neceffe fuerit, ipfum tertia die refurgere.
Utrumipfe primus refurrexit.
Utrum ipfe fuerit caufa noftræ refurreétionis.
Q U AE S T I O L I V.
De qualitate chruffi refurgentit.
Utrum poft refurreétionem Chriftushabuerit verum corpus.
Utrum corpus cjus fuerit gloriofum.
Utrum refurrexit cum corporis integritate.
Utrum corpus refurrexit cum cicatricibus.
Q. U AE S T I O LV.
De mam{? refurrecfionis.
Utrum refurre&io Chrifti omnibus hominibus manifeftari debuerit,
an folum quibufdam fpecialibus perfonis.
Utrum fuerit convenieiis, quòd difcipulis videntibus refurgeret.
Utrum poft refurrectioncmidebuerit cum fuis difcipulis converfari.
Utrum fuerit cöveniens,quòd difcipulis fuis in aliena effigieapparcrct.
Utrum refurre&ionem füam argumentis probare dcbuerit.
De fufficientia illorum argumefitorum.
Q UI AE S T I O LV I.
De caufalitate refurre&#ionis Chrißi.
Utrum refurreétio Chrifli fit caufà noftrac refurre&ionis.
Utrum fit caufa noftræ juftificationis.
Q U AE S T I O LVII.
De .Afcenfione Chrifti.
Utrum fuerit conveniens, Chriftum afcendere.
Sccundum quam naturam conveniat fibi afcenfio.
Utrum propria virtute afcenderit.
Utrum afccnderit fupcr omnes coelos corporeos.
Utrum afcenderit fuper omnes fpirituales creaturas.
De cffectu Afccnfionis Chrifti, utrum fit caufa noftræ falutis.
Q U AE S T I O L VI I I.
'De SEffione chrifti ad dexteram patris.
Utrum fedeat ad dexteram patris.
Utrum conveniat ei fecundum divinam naturam.
Utrum conveniat fibi fecundum humanam.
UItrum hoc fit proprium Chrifti. .
Q U AE S T I O LIX.
De judiciaria poteßate Chririi.
UItrum judiciaria poteftas fit attribuenda Chrifto.
LItrum conveniat fibi,fecundum quòd homo.
LItrum eam ex meritis fit adeptus. -
LItrum ejus poteftasjudiciaria É univerfalis refpe&u omnium hominü.
utrum prgter judicium, quod agit etiam hoc tcmpore, fit expeétandum
aliud jüdicium univerfale per ipfum futurum.
Utrum ejusjudiciaria poteltas etiam ad angclos fe extendat.
Q U AE S T I O LX.
Dc facramentis, quid ßt facramentum.
Utrum facramentum fit in genere figni.
2 Utrum omnc fignum rci facrae fit facramcntum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

3 Utrum facramentum fit fignum unius rei tantùm, vel plurium.
4 Utrum facramentum fit fignum, quòd eft res fenfibilis.
§ Utrum ad facramentum rcquiratur determinata res fenfibilis.
6 Utrum ad facramentum requiratur fignificatio, quæ eft per verba.
7 Utrum requirantur determinata verba.
3 Utrum illi§ verbis poffit aliquid addi, vel fubtrahi.
Q UI AE S T I O LXI.
De neceffitate facramentorum.
Utrum facramenta fuerint neceffaria ad falutem numanam.
Ütrum fuerint neceffariain ftatu ante pcccatum.
Ütrum fuerint neceffaria in ftatu p9ft pgccatum ante Chriftum.
Ütrum fuerint ncceffaria poft Chrifti adventum.
Q UI AE S T I O LXI I.
De effeâu principali facramentorum, qui effgratia.
Utrum facramenta novæ legis fint çaufâ gratiæ. -
Utrum gratia facramentalis aliquid addat fuper gratiam virtutum, &
donorum. - -
tJtrum facramenta contineant gratiam;
Utrum fit in eis aliqua yirtus ad caufandum gratiam.
Utrum talis virtus in facramentis derivetur à pa$ione Chrifti.
Üêïum facramenta veteris legis g;atiam caufarent.
- Q u AE S T I O LXI I I.
De effe£iu facramentorwm, qui e# charaâer.
Utrum ex facramentis caufetur chara&ter aliquis in anima.
Quid fit ille chara&ter.
d`ujus fit charaéter. .
in quo fit ficut in fubje&to.
Utrùm fit indelebilis. - - -
Ütrum omnia facramenta imprimant charaéterem.
Q UI AE S T I O LXI V.
IDe caufa facramentorum.
Utrum folus Deus interiùs operetur in facramentis.
Utrum inftitutio facramentorum fit folùm à Deo.
De poteftate, quam Chriftushabuit in facramentis.
Utrum illam poteftatem potuerit aliis communicare. . .
3 Utrum poteftas minifterii in facramentis conveniat malis.
3 Utrum mali peccen£ difpgnfando {agamcnta -
7 Utrum angeli poßint, effe miniftri fàcramentorum.
% Üôùm inténtiö miniftri requiratur in facramentis.
Üëïum requiratur ibi recta fidcs, ita, quòd infidclis non póffittradere
facramentum. . . - -
16 Utrum requiratur ibi re£taintentio.
Q UI AE S T I O LXV.
De mumero , &* modo facramentorum,
, Utrum fint feptem facramenta.
2. De ordine eorum adinvicem.
De comparatione eorum. - -
4 Utrum ómnia facramenta fint de neceffitate falutis.
Q U AE S T I O LxvI. -
De facramento baptifmi quantum ad ea, quæ ad ipfum pertinent:
1 Quid fit baptifmus, utrum fcilicet fit ablutio.
Α Βe inftitutione hujus facramenti. .
3 Utrum aqua fit propria materia hujus facramenti.
Ütrum requiratur aqua fimplex. - -
Utrum hæc fit conyeniens forma hujus facramenti. Egotebaptizó in
nomine patris,& filii, & fpiritus fan&ti.
Utrum aliquis poffit baptizari fub hac forma, ego tebaptizo in momi-
ne Chrifti. - - -
, Utrum immerfioft de neceffitate baptifmi.
3 Utrum requiratur trina immerfiq.
3 Ütrum baptifmus poffit rciterari.
1o De ritu baptifmi.
11 De diftin&ione baptifmatum.
12 De comparatione baptifmatum.
Q tI AE S T I O L XVI I.
De minißris baptifmatis.
1 Utrum ad diaconum pertineat baptizare.
2 utrum hoc pertingat ad presbyterum, vel folùm ad Epifcopum.
§ utrum laicüs p9fit facramentum baptifmi conferre.
utrum hoc poífit facere mulier.
utrum non baptizatus poffit baptizare.
utrum plures poffint fimul baptizare unum, & eundem.
utrum hcceffe fit, effe aliquem,qui baptizatum de facrofonte recipiat.
utrum fufcipiens aliqué de facrofonte obligetur ad ejusinftru&ionem.
Q u AE S T I O LXVIII.
IDe fufcipiemtubus baptifmum .
Utrum omnes teneantur ad fufcipiendum baptifma.
ütrum aliquis poffit falyari fine baptifmo.
Utrum baptifmus fit differendus.
utrum pcçcatores fint baptizandi. . - - -
utrum pcccatoribus baptizatis fint imponenda operafatisfa&oria.
UItrum requiratur confeflio pcccatorum . .
utrum requiratur intentio ex partc baptizati.
utrum requiratur fides. .
9 ütrum fint pucri baptizandi; - - - - - - -
1o utrum pueriJudæorum fint baptizandi invitis parentibus.
11 utrum âliquifint baptizandi in maternis uteris exiftentes.
12 utrum furiofi, & amcntcs fint baptizandi.
Q UI AE S T I O LXIX.
De effeciibus baptifmi.
1 Utrum per baptifmum auferantur omnia peccata.
... Utrum per baptifmum liberetur homo ab omni poena.
3 utrum baptifmus auferat omnespgnalitateshujusvitae.
2. Ütrum pei baptifmum conferantur hgmini gratiæ, & virtutes.
3 De efïcäibusvirtutum, quipe£baptifmum conferuntur.
6
7
3
9

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i

[ocr errors]

index Tertiae Partit QUÆ-

[ocr errors]
« VorigeDoorgaan »