Pagina-afbeeldingen
PDF

Q U AE S T I O LXX.
v De eircuncißome, quæ præceffít baptifmum.

i Ütrum circuncifio fuerit præparatoria, & figura baptifmi,
z Utrum fuerit convenienter inftituta.
3 Utrum ritus circuncifiqnis fuerit conveniens.
3 UItrum circuncifio conferret gratiam.

Q UI AE S T I O LXX I.

De preparatoriis, quæ comcurrunt ßmul cum baptifmo.
1 UItrum catechifmus debeat præcedere baptifmum.
2 Utrum baptifmum debeat præcedere exorcifmus.
3 Utrum ea, quæ aguntur incatechifmo, & exorcifmo aliquidefficiant,
vel folum fignificent.
4 Utrum baptizandi debeant catechizari, vel exorcizari per facerdotes.
Q U AE S T I O. LXXII.

De facramemto confirmationis.
Y UItrum confirmatio fit facramentum.
2 De materia hujus facramenti.
3 utrum fit de neccffitate facramenti, quòd chrifma fuerit per Epifco-

pum confecratum.
4 De forma ipfius.
$ UItrum imprimat chara&erem.
& UItrum chara&er confirmationis chara&erem baptifmalé praefupponat.
Utrum conferat gratiam.

% Cui competat recipere hoc facramentum.
» In qua parte recipiatur.
io Utrum requiratür aliquis, qui teneat confirmandum.
1 1 Utrum hoc facramentum per folos epifcopos dctur.

nz De ritu ejus.
Q U AE S T I O LXXIII.
De facramento Euchariffiae.
» Utrum euchariftia fit facramentum.
2 Utrum fit unum, vel plura.
3 Utrum fit de neceffitate falutis.
2, De nominibus ejus.
3 De inftitutione ipfius,
� De figuris ejus.
Q U AE s T I O Lxx I v.
De materia Eucharißiæ fecundum fpeciem.
1 Utrum panis, & vinum fint materia hujus facramenti.
2 Utrum ad materiâ hujus facramenti requiratur determinata quantitas.
3 Utrum materia hujus facramenti fit panis triticeus.
4 Utrum fit panis azimus, vel fermentatus.
5 Utrum materia hujus facramenti fit vinum de vite.
& Utrum fit admifcenda aqua.
7 Utrum aqua fit de neceffitate hujus facramenti.
3 De quantitate aquæ, quæ apponitur.
Q U AE s T I O LXXV.
De converfione panis , & vini in corpus , &* fangwinem chriffi.
r Utrum in hoc facramento fit corpus Chrifti fecundum veritatem.
2 Utrum in hoc facramentoremaneat fubftantia panis, & vini poftcon-
fecrationem.
3 Utrum fubftantia panis poft confecrationem hujus facramcnti annihilc-
tur, an in priftinam materiam resolvatur.
4 Utrum panis poffit converti in corpus Chrifti.
3. Utrum inhoç facramento remaneant accidentia panis, & vini.
ó Utrum remaneat forma fubftantialis panis.
Utrum ifta converfio fiat in inftanti.
Utrum hæc fit vera, ex pane fit corpus Chrifti.
Q U A. S T I O LXX V I.
De modo, quò corpus chrifti exifiit in hoc facramento.
Utrum totus Chriftus fit fub hoc facramento.
Utrum totus Chriftus fit fub utraque fpecie facramenti.
Utrum totus Chriftus fit fub utraque parte fpccierum.
ütrum dimenfioncs corporis Chrifti tótæ fint fub hoc facramento.
Utrum corpus Chriftifit fub hoc facrament9 localiter;
Üôrùm corjus Chrifti moveatur ad motum hoftiae, vel calicis poftcon-
fecrationem.
7 Utrum corpus Chrifti fub hoc facramento poffit ab oculo aliquo videri.
3 Ütrum veium corpus Chrifti remaneat in hoc facramcnto , cum mira-
culosè apparet fub fpecie pueri, vel carnis.
Q U AE S T I Q LXXVII.
De accidensibus remanentibus in hoc facramento .
, Utrum accidentia fint fine fubjeçt9. - - -
2. Üôùm quantitas dimenfiva fit fubjeétum accidentium aliorum.
Üôùm iiujufmodi accidentia poffint immutari pcr aliquod corpus ex-
trinfecum.
4 Utrum poffint corrumpi; -
§ ütrum poflit ex eis aliquid generari.
3 Utrum poffint nutrire. -
, Utrum in fraétione panis fpgcigs facramentalis frangatur.
3 Ütrum vino confecrato po{fit liquidum admifccri :
Q U AE S T I O . LXX V II l.
De forma hujus facramentu . -
, utrum hæc fit conveniens formahüjus facramenti;hoc $ft corpus, *c.
2 Üîïíôåconfecrationis panis fit conyeniens, hoc,cft cQrpo$ , $$.
3 Utrum fit conyeniens forma çonfecrationis fanguinis, hic eft calix, &c.
 Utrum in verbis diétarum formarum fit aliqua vis créata effectiva con-
fecrationis.
Utrum locutiones in praedi&isformis fint veræ.
6 De comparatione unius formæ ad aliam.
Q U AE S T I O . LXXIX.
De effeâibus hujus facramenti.
i Utrum hoc facramentum conferat gratiam. . .
 ùûrî effeâushujus facramenti fit adeptio gloriæ.
Üîïí êíèãùshujus fàcramenti fit remiffio peccati moftafis-
3 Utrum per hoc facramentum remittatur pcccatum veniale.
3 utrum per hoc facramentum gemittatur tota Pœna P$t:.
3. ütrum fioc facramentum præfervet hominem a pcccatis futuris.
q Utrum hoc facramentum profit aliis, quam fumcntibus. -
$ tttrum per precatum veniale impcdiatur cffcctus hujus facramenti.

[ocr errors]

i

U AE S T I O LXXX.
De ufu,ßve fùmptione hujus facramenti in communi.
1 Utrum fint duo modi manducandi hoc facramentum, fcilicet facra-
mentaliter, & fpiritualiter.
2 Utrum foli homini conveniat manducare fpiritualiter hoc facramentú.
3 UItrum folius hominis iufti fit manducare facramentaliter.
4 Uttrum peccator manducans facramentaliter peccet.
3 UItrum hoc fit graviffimum omnium peccatórum.
6 UItrum peccator accedens ad hoc facramentum fit repellendus. -
7 UItrü noέturna pollutio impediat hominé à fumptione hujus facraméti:
8 Utrum fit folum à jejunis fumendum.
9 UItrum fit recipiendum à non habentibus ufum rationis.
io Utrum fit quotidie fumendum.
1 1 UItrum liceat omninò abftinere.
** UItrum liceat perficere corpus fine fanguine.
Q U AE S T I O LX X XI.
Ide ufù , quo Chriftus ufus ißo facramento.
Utrum ipfe Chriftus fumpferit corpus fuum,& fanguinem.
Utrum dederit eajudae. -
UItrum dederit,& affumpferit corpus paffibile, & impafTibile.
Quomodò fe habuiffet Chriftus fub hoc facramento, fi fuiffet in triduo
mortis ref&rvatum, aut confecratum .
Q U AE S T I O L XXXII.
De minifirir hujus facramenti.
UItrum confecrare hoc facramentum fit proprium facerdotis.
Utrum plures facerdotes fimul poffint eafideh hoftiam confecrare
utrum difpenfatio hnjus facraihenti pertineat adfolum fáôáóôïí
Utrum liceat facerdoti confecranti à communione abftinere. -
3 UItrum facerdos peccator poffit conficere hoc facramentum.
6 Utrum Miffa mali facerdotis minus valeat, quàm boni.
7 Utrum hæretici, & fchifmatici, velcxcommunicati poffint conficerc
hoc facramentum.
8 UItrum degradati.
g Utrum pcccent à talibuscommunionem recipientes.
io UItrum liceat facerdotiomninò à celebratione ceffare.
Q UI AE S T I O L XXXI I I.
De ritu hujus facramenti.
1 Utrum in celebratione huiusmyfterii Chriftusimmoletur.
z. De tempore celebrationis.
3 De loco, & aliis, quæ pertinent ad apparatum hujus celebrationis.
A De his, quæ in celebratione hujus myfterii dicuntur.
3 De his, quæ circa celebrationem hujus myfteri committuntur.
Q. U AE S T I O LXXXIV.
De facramento penitentiae.
1 Utrum poenitentia fit facramentum.
a De materia hujus facramenti.
3 De forma ipfius.
2. Utrum impofitio manus requiratur ad hoc facramentum.
3 Utrum hoc facramentum fit de neceffitate falutis.
6 De ordine ejus ad alia facramenta.
7 De inftitutione ejus.
8 De duratione ipfius.
9 De continuitate ejus.
io Utrum poffit iterari.
Q U AE s T I O LXXX v.
De prmitemtia,fecundun, quòd virtus.
Utrum pœnitentia fit virtus.
UItrum fit virtus fpecialis.
Sub qua fpecie virtutis contincatur.
De fubje&to ejus.
De caufa ejus.
De ordine ejus ad alias virtutes.
Q. U Æ S T I O LXXXV I.
De effeétu penitentiae.
Utrum omnia peccata mortalia per poenitentiam auferantur.
Utrum poffint fine poenitentia tolli.
Utrum poffit unum remitti fine alio.
UItrum pgnitentia auferat culpam, remanente reatu. ---
UItrum remaneant reliquiæ pcccatorum.
UItrum auferre peccatum fit effe&us pœnitentiæ, inquantum eft virtus,
vel in quantum eft facramentum.
Q u AE s T I O. LXX XVII.
De remiffione venialium peccatgrum.
Utrum fine pœnitentiâ peccatum veniale poffit remitti.
Utrum Š fine gratia: infufione.
ütrum peccata venialia remittantur per afperfionem aquæ benediétæ,
& tunfionem pe&oris,& orationcm dominicam,& alia hujufmodi.
4 utrum pcccatüm veniale poffit rcmitti finc mortali. -
Q U AE s T I O LXXXVI I I.
De rediiu peccatorum perpenitentiam dimifforum.
* Utrum peccata pefpoenitentiam dimiflarcdeant fimpliciter perfequens
pcccatum.
2 Uitrum aliquo modo per ingratitudinem rcdcant fpecialiùs fecundum
quædam peccata.
3 Utrum redeant in æquali reatu.
2 utrum illa ingratitudo, per quam redeunt, fit fpeciale peccatum.
Q U AE s T I O LXXX I X.
De reçuperatione virtutum per pgnitentiam.
m UItrum per pœnitentiam reftituantur virtutes.
2 Utrum reftituantur in æquali quantitate.
3 utrum reftituatur poenitenti æqualis dignitas. -
2. Utrum opera virtutum per peccatum fequens mortificentur.
3 Utrum opcra mortificata per peccatum per pœnitentiam revivißant.
6 Utrum opera mortua,ideft fine charitate fa&ta,per pgnitëtiâ vivificétur.
- Q U AE S T I O. LXXXX.
De partibus penitentie in generali,
1 Utrum fit pœnitentiain generali.
2 De numero partium ejus,
5 Quales partes fint.
4 Dc divifione ejusin partes fubjeétivas.

[ocr errors]

:

[ocr errors]

:

[ocr errors]

Finis Indicis gue$tionum, &* Articulorum 7'ertie Partis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A&tio inftrumcnti duplex, fcilicet fecundum propriam formam, & ut md.
vetur à principali agente; q. 19. 1. c. & q. 62. 1. z.
A&io prima eft alia ab a&ionc principaliô agentis, {ecunda verò eft ea.
dem. q. 19. 1. c.
A£tio fpeciem habet à forma agentis. q. 19. 1. ;.
Aëtio fion attribuitur inftrumento propriè, fed principali agenti. q. 1 ;.;.c
& q. 1 3. 9. 1.
A&io áttribuitur inftrumento, ficut immcdiatè agenti, fed principali agen-
ti, ficut in cujus virtute agit inßrumentum. q. 66. 3. 1.
A&ig principalis agentis , & inftrumcnti, non' potcft cffe cadcm numero
effentialiter. q. 19. 4. c.
Aëtio cft per $ formam. q. 19. 2. c.
A&tio cadem ex diverfa intentione faéta potcft effe bona, & mala. q. 82.
3. 3•
A&tio qualitatis, quæ eft ad formam fubftantialem, non fit, nifi in vir-
tute formae fubftantialis, ncc ipfa forma cft principium a&ionis, nifi
mediantc qualitate. q. 77. 3. 3. -
A&us duplicitcr cft alicujus potentiae, fcilicet clicitivè, & impcrativè. q.
85. 2. 1. -
A&us dicitur humanus à voluntate, feu à ratione delibcrata. q. 19, a.o.
A&us diverfi, quorum unus cft ratio alterius, non diverfificant habitum.
q. 85. 2. c. -
A&us funt fuppofitorum , propofitio ifta dcficit in fpccicbus facramenti
altaris • q. 77. 3. c. -
Adam in ßatu innocentiæ indigebat gratia. q. 61. 2. 1.
Adam non poterat {c transferré in aliam formam. q.61.2. 1.
Adam habuit aliquid carnis, & offis, quod non peitinebat ad integri-
tatem pcrfonalem ipfius, & dc ca formata cft mulicr . quaeftione 3s.
5. 2•
Adæ peccatum fuit fuperbia. q. 1. 3. c.
Adæ peccatum ad alios pcr carnis propagationém derivatur. quaeft. 19.
4. I.
Adæ peccatum originale , quod eft peccatum naturæ, derivatum eft ad
pofteros à pcccatò a&uali ipfius, quod cft peccatum perfonale. quaeft.
8. 5. I.
Adæ peccatum originale fuit in eo dupliciter , fcilicet per modum a&u-
alis peccati , & pcr modum pcccati quafi naturalis . quaeftione 8.
5. ■ •
Admiratio eft de aliquo novo, & infolito. q. 13. 8. c.
Admiratio fuit in Chrifto. q. 1 5. 8. o.
Adoptatio Dei facit, adoptátum unum effe idoneum , fcd adoptatioho-
minis praefupponit idoneum. â; 15. 8. o.
Adoptatio convcnit tantùm perfonae. q. 23. 4. 1.
Adoptio filiorum Dei cft pcr conformitatcm imaginis naturalem. q.3. $.
2. & q.43• 4-c.
Adoptate convcnit toti trinitati, licèt poffit appropriari patri . quaeftio.
23. 2. -
Adoptare homines convenit Deo. j' 23. I. o.
Adpótare cft admitterc ex gratia ad participandum haereditatem. quaeft.
23. 2. c.
Adoptari convenit foli creaturæ rationali, non omni, fcd folùm habenti
charitatem. q. 23. 3. o. - -
Adoptari convenit etiam angelis, fed non primò. q. 2;. 3. z.
Adoptivus. Vide, Chriftus.
Adgratio imaginum Chrißi tradita eft Apoftolis, & Lucas dicitur depin-
xiffe imagifiem Chrifti, quae Romae habetur. q. 23. §.4.
Adoranda cft mater Chrifti hyperdulia , non autem latria . quaeftione
25. 3. O.
Adorandae funt reliquiæ fan&orum dulia tantùm. q. 25. 6. o.
Adorare imagines Chrifti licet nunc , non autem in veteri teftament6
licuit facere quamcumque fculpturam adorandam . quaeftione 25. ;.'

[blocks in formation]

• 25. 2. C.

Aäi debct perfona Chrifti latria ratione deitatis, & dulia ratione hu-
manitatis perfeétae omni munere gratiarum. q. 25. 2. c.

Adorari debent caro Chrifti, & imago ejus latria. q. 23. 3. o.

Adorari dcbet crux propria Chrifti eadem adoratione latriæ cum Chri-
fto, inquantum ipfum repræfentat, & tctigit mcmbra cjus, & ejus fan-
uinc eft perfufa . q. 23. 4. o.

Adorari debét imago <rucis Chrifti in alia matcria , puta lapidis, vcl li-
gni, latria, ut imago Chrifti tantùm. q. 25. 4. o.

Adorari debefit omnia alia Chrifti, ut clavi, lancea , corona, præfepe, •*,
hujufmodi, ratione contaâus tantùm. q. 23. 4. 3. -

Adorari non poteß arcatuta.latria finc pcccato , q. 25. 5. 6, o.

Adventus Chfifti duplex, fcilicct in carnc, & ad judicium. q. 1.6.3.& q»
6. 1. z.

primus fuit ad manifeftandam vcritatem, ad liberandum à pec-
catis, &ad trahcndum ad Deum. q. 4o. 1. c.

Index rertia Partis. Adventus

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]

Adventus fecundus erit manifeftus , primus verò occultus. quaeftio. 36.
1. 3.
Agens, inquantum hujufmodi, eft in aétu. q.8.3.c.& q.77. 3.c.
Agcns perfeétum non impcditum, & cujus ratio non eft fucccffiva, poteft
öperari in primo inftanti, in quo eft. q. 342. i. -
Agens duplcx, fcilicet principalc , & inftrumcntalc , quaeftionc , 62.
1.C.
Agens inftrumentale eft movens motum , q. 19. 1.2.
Agens fccundarium non agit fine principali , fcd ei coopcratur , quaeft,
7 I..4.C,
Agens inftrumentale excquitur a&ioncm principalis agentis per aliquam a-
$tionem propriam fibi. q.62.1.c.1 <& q.64.3.c. -
Agens principále agit fecuhdum exigentiam fuae formae, non autem inftru-
mcntalc, quia agit, ut motum a5 alio. q. 64. 5.c.
Agens omnc praetcr Deum non attingit matcriam primam, fcd praefupponit
cam . q.75.4.c.
Agerc potcft aliquid ultra fpeciem fuam, non quafi virtutc propria,fcd virtu-
tc principalis agentis. q.77.3.3, - -
^£gig;$itus pmanc, & vcfpcrc, crat principalc facrificium veteris
legis. q. 22. 3. 3. -
Agí íiííit praecipua figura Euchariftiae rationc paffionis Chrifti,
q.73.5.c.& q.8o. 1 o. 2. -
Agnus pafchalis fuit figura Euchariftiae quantum ad tria, quæ in ea conti-
nentur . q.73.6.o. - -
Agno pafcháli fignificabatur, quòd oblatio vcri agni, f. Chrifti, cffet facrifi-
cium confummativum omnium aliorum. q. 223. 3.
Agonia fuit in Chrifto fecundum partcm äää, non autem fccundum
rationcm. q. 18.6.3. -
Agrcfta cft in via ad generationem vini , idcò non cft vinum , quæftio,
74. 3. 3.
Alim£ntum corporale convertitur in fubftantiam aliti, fcd alimcntum fpiri-
tuale convertit hominem in feipfum. q.73.3.2.
Altare fignificat crucem Chrifti, q. 83. 1.2.
Altare fignificat Chriftum, q.83. §.z.'
Altare debet cffc lapideum, q. 33. 3. 3,
Altarc in yeteri lege fiebat in uno loco, q.83, 3.3.
Alterum fimplicitét facit diverfitas accidéntis , fed aliud fecundum quid,
ideft fecundum cffentiam, facit diyerfitas fubftantiae, nifi adfit diverfitas
fuppofitorum. q. 17. 1.7.
Amydum, quia cft cx tritico corrupto, non vidctur, quòd panis cx co confc-
&tus poffit ficri corpus Chrifti. q.74.3.4.
Amor Dei cft ad omfies homincs quántùm ad corum naturam, fcd odit quan•
tum ad corum culpam , q. 49. %, 1.
Angelus differt fpecie ab alio angelo, q. 69. 8, 3.
Angelus non potuit pcccare in primo inftanti. q. 34. 3. 1.
Angelus non eft miniftcr alicujus facramcnti, ncc alicujus rei facramentalis,
q. 64. 7, o,
Angelus non poteft manducare facramentalitcr Euchariftiam , nec fpirituali-
ter, fed Chriftum. q. 8o. z.o,
Angeli, & homines ordinantur fub corpore Ecclefiae myftico. q.8.4.c.
Angeli, & homines poffunt illuminariâ Chrifto, dando cis gratiam, & fcicn-
tiam. q.8.4.c.3.& q. 13.z.o, -
Angeli mcruerunt in primo inftanti fuæ creationis. q. 34. 3. 1,
Angeli fuerunt miniftri facerdotii Chrifti. q. 22. 1. 1.
Angeli fubfunt judiciariæ poteftati Chrifti. q. 39. 6.o,
Angeli c(Ientia individuatur feipfa . q. 77. z.c. -
Angeli cognitio cft duplex, fcilicct matutina, & vcfpcrtina , quaeftio , 9,
3.C.
Angeli cognitio non eft difcurfiva, q.1 1. 3. 3.
Angeli apparitio in principio cft cum terrore, fcd bonus tandem confolatio-
nem , facit, non autem malus, q.3o. 3.3.
Angeli apparitio fa&a mulieribus ad fepulchrum Chrifti fuit primò per u-
num, dcindè per duos. q.33.6.3.
Angeli peccatum cft irremcdiabilc, idcò cjus natura non fuit affumptibilis
à filiò Dei, q.4. 1.c.3.
Angelorum caput eft Chriftus, fecundum quòd homo. q.8.4.o.
Angelorum apparitiones in vcteri teftamentó ordinabantur ad apparitio-
nem filii Dei in carne, q. 3o.3.c.
Angelorum corpora affumptâ non habent virtutcs naturales, quas oftendunt,
nec operationes vitæ. q.33.6.i. -
Ex angclorum nominibus proprictates, & officia corum accipiuntur . q.
, 67. i.c,
Anima eft forma corporis, dans ci cffe, & cffc corporeum, & cffc anima-
tum . q.75.6.2. -
Anima fenfitiva nobilior cft in homine, quàm in brutis. quae. 2. 2. 2.&
$. I. -
Anima dupliciter patitur , fcilicet à læfione corporis, & à propria opéra-
tionc. q. 15.4.c. -
Anima non movetur, nifi per accidens, q. 59. 3.;.
Anima rationalis non recipit effe à Dco, nifi in corpore , q.6.4.c.
Anima rationalis in corpoic conftituta patitur duplicitcr , fcilicct paffio-
nc corporali, & animali. q. 13.4.c.
Eft tota in toto, & tota in qualibct parte fui corporis. q.467.c.
Nec eft homo, contra Hugonem de S.Vi&tore, q. 5o.4.c.
Scd eft progria f9rma corporis, & motor ejus. q.8.2.c.
Anima in ftatu innocentiâ noti perficiebatur quäntum ad fcientiam, vel
gratiam pcr aliquid corporale. qu.61.2 c.
Anima fcparata habet volúntatcm immobilem rcfpc£tu finis , q. 32, 6.3.&

7. 3. -

Anima feparata ftatim poft mortem habet ftatum immutabilem. q. 39, 3,
1. & 3.

Anima feparata poteft intclligere abíque converfione ad phantafmata , q.
1 I. 2. C.

Anima cujuslibet beati naturaliter utitur difcurfu. q. 1 1. 3. 3.

Anima cujuslibet San&ti, & latronis poft mortcm, & defcenfum Chrifti ad
infernum illuftrabatur, & frucbatür divina glória. q-32.4.i.& 3.

Anima. Vide Potentia. .
Anima Chrifti, & divinitas ejus, funt in facramcnto altaris ex Maturali
concomitantia. q.76.1.1.
Anima Chrifti cft nobilior angelis, non ex natura, fcd ex fublimitate vir-
tutis : q.6.3.2.
Et cft fuper omnes creaturas. q.39.6.3.
JEt ea Äii fuit potentius fimplicitcr, fcd aliquid fuit potcntius ea fecun-
dum quid. q. i4.2.3.
Anima Chrifti cft inftrumentum divinitatis. q.13.2.2.
Et, ut fic, habuit inftrumentalem virtutem ad omnes mutationes miracu-
lofas ordinabilcs ad inftaurationem rerum, non autem ad carum anni-
hilationem . q. 1 3. 2.c. 3.
Anima Chrifti per fcicntiam acquifitam fcivit omne fcibile per a&ionem
intelleétus agentis, non autcm fubftantias feparatas, ncc fingularia pr£-
tcrita, vel futura . q. 12. i.o.
Anima Chrifti per fcientiam inditam poterat intelligere convertendo fe ad
phantafmata, & fine cis. q. 1 1.z.o.
Anima Chrifti per fcientiam infufam cognofcebat omnia cognofcibilia ab
homine per lumen intellc&us agentis, & omnia, quae per rcvclationcm
hominibus innotefcunt. q. 1 1. 1.5.
Et per cam potcrat cognofccrc fubftantias feparatas .
I. 2.
Et etiam omnia fingularia. q. 1 1. 1. 3.
Anima Chrifti in yerbo non comprchendit divinam effentiam . quae. 1o.
1. O,
cognofcit tamen in eo omnia, quæ quandoquc funt, & etiam hominum
cogitatus, non autem omnia, quæ funt in potentia Dci. q. io.z.o.
Cogiiofcit etiam in verbo omnia, quæ Deus novit fcientia vifionis , non
autem omnia, quae novit fimplici intelligentia. q. 1 o 2.2.
Et fcit in co infinita in potentia, non autem in aétu. q. 1 o. 3.o•
In verbo etiam comprehendit cffentiam omnis crcaturæ, & quicquid cft
in potentia cjus. q. io.z.& 3.c.
Anima Chrifti. Vide Potcntia,
Animal duplex, fcilicet verum, & phantafticum. q.39.7.c.
Animalia ifi veteri lege proptcr fuam tcncritudincm antc 8. dics non diffe-
rebantur. q.7o. 3. 3.
Annihilare foli Deo convenit. q. 1 3.2.c.
Annunciatio Chrifti convenienter faéta fuit Beatæ Virgini , quæftio. 3o.
I. O, -
Annunciatio Chrifti convenienter faéta fuit per Angelum, qui & in ordi-
ne archangelorum rationabiliter creditur fupremus: q. 3o. 2.o.
Fa&a fuit cofivenienter in fpecic, & vifionc corporali, q. 3o•3-o.
Et convenienti modo, & ordine. q. 3o.4.o.
Annunciationis dominicæ euangelium exponitur. q. 3o4.o; ,
Antcquam importat ordinem äd futurum vcrè, vel imaginariè. quae. 28:
3. I. -
Alitichriftus erit caput malorum omnium pcrfc&ionc malitiae, non autcm
ordine, vel inflüxu. q.8.8.o. -
Apertio jánuae regni cglofum cft remotio impcdimenti gloriae . q.39.5.o.
& q.49.5.o.& q.69.7.o. / -
Apoßoli nulluiìì fàcramentum inftitucrunt , quae. 64. 2. o. & quaeftio. 7z.
I. I.
Apoftoli miniftrantes facramenta utebantur aliqua forma vcrborum tra-
dita à Chrifto. q.72.4. i.
Apoftoli multa tradiderunt occultè non in fcriptis, ut formas facramento-
rum . q.23.3.4.&q.72.4.1.
Apoftoli É baptizati baptifmo Chrifti à Chrifto. qug. 38.6.2.& quæ.84.

[ocr errors]

7. 4. -
Apoft6li baptizabant per alios, fed praedicabant pcr fc , quaeftionc 67.

2. I.
Apoftoli confirmati funt à Chrifto fine materia, fed non confirmabant alios

communiter fine materia . q.72.2.1.& 4. i. -
Apoftolis miffio Spirituffan&i fââa cft in fpccic linguae igneæ, quae. 39.6>

4. - -
Apparitio dicitur à miffione vifibili, & convenit patri, non autcm mitti.
q.39.8. i. -
Appáritio Chrifti, poftquam rcfurrexit, legitur fa&a duodccies, quae, 3$. 3.
3. & 4.
Apparuit Chriftus in alia effigic. q.55.4.o. - - _ -
Apparuit Chriftus poft refuríéêioiiem ad probandum eam,&identitatem
refurgentis. q.33.6.c. - - -
Apparuiit Chrißus quibufdam poft afccnfioncm in fpccic propria . q. 37.
6. 3.
Appetitus concupifcibilis, & irafcibilis, obedit imperio rationis , q. 13 z.
1.& q. 19.2.c. - -
Appetitus fenfitivus, inquantum obedit rationi, potcft dici rationalis, & vo-
lüntas participativè. q. 18.2.c. -
Appropriätur unitas patri, æqualitas filio, nexus verò Spirituifanâo • q.38.
2• 3,
Aqua habet multas proprietates, q.66.3.c.
Aqua pluvia generatur ex vaporibus aqucis, & mixtorum vi naturg refo-
lutis in veíás aquas , idcô in ea potéft ficri baptifmus, quaeftionc 66.
4. 5,
Aqua vera exivit de latere Chrifti in cruce . q.66.4.3.
Aqua bcncdi&ta non cft faramentum, fed difpofitio ad facramenta, delens
venialia, & ordinata contra dgmoncs, &impcdimcntum facramcntorum.
q.63.1.6.8.
Aqua bcncdiéta datur contra impugnationem exteriorem dæmonum,& pot-
eft iterari. q.7 1.2. 3,
Aqua non bencdiéta bencdiélæ addita tota fit bcnedi&a . quaeftionc 77.
8. 3. . .
Aqua dcbct poni in calice, & parùm.q.74.8.o.
Aqua non permixta vino conficitur facramentum, licèt non appponens pcc-
cet. q.74.7.o.& q.83.6.4.& 6.
Aqua artificiali in vino pofita, licèt ficri non dcbcat, conficitur, non autem

in panc. q.34.7.3.
Argumentum

Argumentum dicitur dupliciter, f. ratio rei dubiæ, & fignum evidens fen-
fibilc. q. 33; 5. c. -
Ars non potcft inducere formam fubftantialem, nifi virtutc naturæ. q.73.

6. I.

Artis forma cft fimilitudo ultimi cffcâus intcnti ab artificc . quaeftione
8. 2. c.

Aìium formæ funt accidentia. q. 66. 4. c.
Afcenderc in Coelum fuit conveniens Chrifto. q. 57. 1. o.
Afcendit Chriftus fccundum utramquc naturam . q. 57. 2. o.
Afcendit Chriftus propria virtute utriufque naturæ. q. 37. 3. o.
Afcendit Chriftus Ê; omncs coelos, & fuper omnem creaturam. q. 57.

4. 5. o•
Afcendenti Chrifto accrevit gaudium, quoad modum, non autcm quo-
ad effentiam gloriae. q. 57. 1. z.
Afccnfio ChriftiT tranfcendebat communem hominum notitiam , quoad
terminum ad quem folum. q. 33. 2. 2.
Nec ftatim poft refurrcétionem faâa fuit, proptcr fidem confirmandam.
q. 57. I. 4.
Nec fuit in inftanti. q. 37. 3• 3.
Afcenfio Chrifti fuit caufa noftræ falutis. q. 37. 6, o.
Et aperuit nobis Paradifum quoad locum, non quoad vifioncm . quaeftio.

49. 4. 3. 4.
Afcenfio Chrifti. Vide converfatio. Chriftus.
.Affimilari poffumus tripliciter filio Dei, q. 23. 3. c.
Affimilatio talis per charitatem perficit rationcm adoptionis. q. 23. 3. c.
Affumere dicit a&tüm aflumentis, & terminum. q. 3. 12.4.c.
Affumere propriè convenit perfonæ, & non naturæ. q. 3. 1. 2. 3. o.
Affumere fiatúræ convenit ratione principii tantùm , fcd pcrfonae rationc
principii, & termini, q. 3;2.c. & 4. 2: ..
Aíumere riatura poflet, abftraéta perfonalitate. q. 3.3.o.
AfTumere poffet i)eus naturam angelicam , finc corruptionc perfonalita-
tis angelicae . q. 4. i. 3. - -
Affumeré, & incarnari, potcft convcnirc cuilibet perfonae finc alia. quaeft.
3. 4. 3. 0• - - - -
Affumère naturam humanam in omnibus fuis fuppofitis, non fuit conve-
nicns. q. 4. 5. 9.
Aßumens non cft affumptum, uniens verò eft unitum. q. 2. 3. c.
Aßumens, fcilicet perfoha, eft uniens, fed non è convcrfo. q. 2. 8. a.
affumi convenit naturæ, non perfona:. q. 4. o. -
afTumi poteft eadem natura nümero à tribus perfonis, q. 3. 6. c.
affumi poffunt duæ naturæ humanæ ab una perfona- q. 3. 7. o.
AfTumi hon debuit natura humana immediatè in Adam. q. 4. 6. 2.
Affumi convenit naturæ humanae rationc fui, & non rationc fuppofiti ,
ideò non convenit Deo. q. 16. 4. 3.
Affumpta eft natura humanâ, & unita, natura divina eft unita, fed non
affumpta. q. 2. 8. c. -
Affumpta cft, natura humana in individuo. q. 2.2. 3.
affumpta eft natura humana convcnicnter de ftirpc Adae. quaeft. 4. 6. o. &

. I. 1. O. -
aäää eft à filio Dei caro mcdiantc anima , & anima mediantc fpiri-
tu. q. 6. i.z. o. - - - -
AfTumpta eft caro Chrifti dc Adam, dc David, & de Abraham. quaeftio.
3 1. 1. 2. o. - - -
Affumpta eft anima Chrifti, & creata in eodem inftanti. q. 6. 3. 4. o. & q.
33. 1. 2. 3. o. . . - - - - -
Afîmpta non fuit columba in unitatem perfonae Spirituffan£ti. q. 39. 6.
2. 7. c. - - -
Affumptam fuiffe naturam humanam à verbo Dci accidcntaliter, cft hae-
reticum. q. 2. 6. c. - •
AfTumptae fùnt partes mediante toto ordinc intcntionis, fed è convcrfo or-
dine exequutionis. q. 6. 3. o. - - -
AfTumpfit filius Dei naturam humanam cum omnibus perfe&ionibusfuis.

[ocr errors]

1. 7. O,
aìiiis cft tantùm natura humana fecundum congruentiam, quae-
libct verò natura de potentia Dei abfoluta . q. 4. 1. o.
afTumptio dicit aétionem, vel paffioncm , fecündum quòd diverfimodè
aliqüa refpicit, & differt rationc ab unionc , & incarnationc. quaeftio.
2, 8. c.
AfTumptio naturæ humanae convenientiùs faéta cft ad filium, quàm ad
Patrëm, vel Spiritumfanétum. q. 3. 8. o.
Affumptió Chrifti non fuit tantùm pcr inhabitationem gratiæ. quaeftionc
2. 6. c.
Affumptis duabus naturis humanis ab una perfona , illa perfona cffet tan-
tùm unus homo. q. 3. 7. z.
Affumptus non fuit homo à filio Dei. q. 4. 3. o.
Ave Maria exponitur ufque ad ly & benedi£ius. q. 3o. 4. c.
Averfio , & cönverfio cft in omni peccato mortali. quaeft. 86. 4.c. & quaeft.
88. 1. c.
Augmentum formarum duplicitcr terminatur. q.7. 12. c.
Aufcs. Vide Baptizatus. Exorcifmus.
Azymus panis puritatcm fignificat, & tamcn Graecus in co cónficicns pec-
carct. q. 74. 4. c.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

I. 2.
Baptifmus. Vide Apoftoli, Chrifma, Confirmatio, Euchariftia, Fidcs, Im-
merfio, Sanétificatio, Satisfa&io, Un&io, Vox. -
Baptifmi diverfae definitiones. q. 66. 1. o.
Baptifmi forma quæ fit, fecundum Latinos, & Græcos. q. 6o.8.c.&q.66. 3.
o. & q. 67. 6. c. 3.
Baptifmi formæ addendo, &• Beatæ Marie, quafi aliquid operetur nomen
&jus, nihil agitur, fi vérò intendatur tantùm, quòd ratio cjus profit ba-
ptizato, valet. q. 6o. 8. c. -
Baptifmi formæ interruptio, quae baptizantis intentionem intercipit, tollit
acramcntum baptifmii, quæ verò baptizantis intentionem non difcon-
tinuat, facramentum baptifmi non tollit. q. 6o. 7. 3. 8. o.
Eaptifmi materia eft aqua ctiam qualitcrcunque tranfmutata, dummodò
hon folvatur ejus fpecies. q. 66. 3. 4.
Eaptifmi materia non cft aqua rofacea , vcl alchimica, fcd benè aqua plu-
vialis. q. 66. 4. 5.
Baptifmi materia remota eft aqua, proxima verò eft ablutio. quæftione.
66, I. o.
Iwdex rertiæ Partis. b z Baptifmi

[ocr errors][ocr errors]

.7.C.
E.'i. membrum Chrifti, & incorporatur ci , quæftionc 68. 1.c. 1. & 5. c.
I.
Et in mortem Chriftibaptizatur, & ci commoritur, & fepclitur , q. 3 i.ar. 1,
c.& q.68.3.7.c.
Eaptifmo fomes mitigatur : q. 66, 3;c.& q.69.4.3.
Baptifmo non removetur fiétio, fcd per poenitentiam fcqucntem , q. 69. 9.z.
& 1 o. 2.& 3. - - - -
Raptizandi funt pueri, q.68.9.o.
Baptizandi non funt pucri infidelium, invitis parentibus. q.68. io.o.
haptizandi puerum caufa mater non debet occidi, fcd mortua poteft aperiri •
vivente prole in utero. q 68. 1 1. 3. - -
Eaptizandifunt amentes, & furiofi à nativitatc,& continuè,non autem alii, nifi
quandò habentcs ufum rationis hoc volunt. q.68. 1 z.o.
Raptizandi non funt dormientes, nifi proptcr pcriculum, & priùs voluerint.
.68. 1 2. 3.
nú , fi baptizandus moriatur, falutem confequitur proptcr defiderium
baptifmi. q. 68.27.9.o. - - -
Raptizando non dicitur in nominibus, fcd in nomine. q.66.3.6.
Baptizandis adultis fidcs cft ncceffaria quoad gratiam,non quoad chara&terem.
.68.8.o. - - -
niíí us habens ufum rationis tenetur habere re&tam fidem, & contritio-
ficm quoad rcmiffionem pcccatorum, intentionem verò quoad facramcn-
/ tum. q.68,7.2.& q.86.2.1. -
Eaptizans malus cxiftcns pcccat mortaliter, nifi in ncccffitate, & fine folcmni-
tatc. q.64.6.3: -
Baptizare in nomine Trinitatis non fufficit, nifi Trinitas exprimatur, quaeft,
66. 6.o.
Eaptizare in nomine genitoris, vel fi proferantur alia nomina perfonarum
propria, nihil agitur. q.66.5.7.
Baptizare in nomine Chrifti , non cft baptifmus, nifi revclctur, ficut Apofto-
lis. q.66.6.q. - -
Haptizafe potcft tàm mafculus, quàm fgmina in ncccffitatc, fi defit minifter a-
ptior. q. 67, 3:4-5.o. - -
Baptizare potcft in neceffitate, qui non eft baptizatus, etiam infidclis, dum-
, imodò in forma ccclefiae baptizaret. q.67.3.o.
Eaptizare feipfum non licet, tamcn propter fidem, & dcfiderium fufcipiendi
baptifmum falvaretur. quæftione 66. 3. 4.& quaeft. 68.2.7.o. & qu. 82,
4.2:
Baptizari tenentur omnes , q. 68.1.2.o.
Baptizari poflunt plures ab uno, fi fit neccffitas, plures tamen non poffunt
eundcm baptizare. q.66.3.4.& q.67.6.o. -
Baptizari non debct manens in propofito peccandi. q.68. 4.o.
Baptizari non debet puer exiftens in utcro matris. q.68. 1 1. o.
Eaptizari debet puer apparente aliquo membro, fi imminet periculum â
tamcn rebaptizandus cft, nifi fit caput. quaeft. 667. 3. & qüaeftione 68.
I I.4.
Baptizari non debent bruta animalia. q.68. 12. z.
Baptizati funt multi à Joannc, præter Chriftam, non autem omnes. quae.
, 38.4.o. - -
J3aptizati baptifmo Joan.baptizari tenebantur baptifmo Chrifti, quaeft. 38,
6.o. - - - -
JBaptizati tenentur reftituere malè ablata. q.68.3.3. -
Baptizati ab hærcticis in forma ccclefiae non debent rebaptizari, quaeft. 66,
9•2.
Baptizatis ritè ctiam pueris conferuntur gratia, & virtutes . quaeftionc 69,
6. q. -
Baptizatis pucris æqualis gratia confertur, fed adultis inæqualis, fccundum
gradus devotionis. q.39.8.c.& q. 89.z.z. -
Baptizatis fit triplex un&tio. q. 66. vo.z.& q.72.1 1. 3.
Baptizatis datur vcftis alba. q. 66. 19. 3.
Baptizato Chrifto, nullus ipfum de fonte fufcepit, quia non eft baptizatus,
ut ipfe regeneraretur , fed ut alios rcgeneraíet , idcò non indiguit pœ-
dagogo. q. 37. 7. i. - -
Baptizato Chrifto aperti funt coeli.

[ocr errors]
[ocr errors]

Et apparuit Spirituffan&us in fpecie columbae. q. 39. 6. e. -.
Eaptizatorum a Jo. Chriftus ncc primus, ncc ultimus debuit effe. q. 39.
3. 4.
Raptizatus fuit Joannes à Chrifto. q. 58. 6. 3.
Baptizatus fuit Chriftus in Jordanc,' quia pcr ipfum fuit introitus in ter-
iam promiffionis. q. 39. 4.
Baptizatus debct levari de fontc ab aliquo, & à do&to in divinis, imminen-
te pcriculo . q. 67. 7. o.
Baptizatus inftrui debet dc fide à levante de fonte, fi fint inter infidclcs,
vel nifi parentes fuppleant, q. 67. 8. o,
Raptizatus adfcribitur ad duo, f. ad aggregationem fidelium,& ad facramen-
torum participationem. q.63.6.c.& q.66.2.c.& q.7o. 1.c.
Baptizatus participat totalitcr virtutem paffionis Chrifti , & confcquitur
remiffioném reatus totius Pςnæ. q.88.4. 3.
Baptizatus baptifmo flaminis confequitur omnium pcccatorum remiffio-
ncm. q.69. 1. 2. & 4. 2. -
Paptizatus linitur fputo in auribus, & naribus, & fal in os cjus mittitur
q.71.2.3.c. -
Partholomæus miraculosè occultabat fe, & fe oftendebat, ficut volcbat.
q. 54. I. 2 • -
Ecatitudo hominis perfe&a confiftit in yifione Dei per eflentiam . quaeft.
52. 5. C.
Reatitudo cft principaliter in anima, fecundariò in corporc. quaeftio. 15.
1 O. O. .
Reatitudo animæ redundat in corpus. q. 57. 3. c.
Reatitudo cft naturaliter appetibilis. q. § 8. 1. 3.
Bcatitudinem ante paffionem Chrifti fiullus potuit habere, licèt fan&i pa-
$res meruerint eam per fidcm paffionis `Chrifti quoad propriam per-
fonam, non quoad náturam communem. q. 49. §. 1. -
Ecatorum dignitas in anima , & in corpore erit fecundum gradus merito-
rum , non fecundum diverfitatem fexus. q. 55. 1. 3.
IBeatorum gloria excedit omne bonum præfentis vitæ. q. 46. 6. 3.
Beneficia Dei tota fingulis hominibus funt cxhibita. q. i. 4. 3.
Bibere plurics in die non frangit jejunium. q. 8o. 8. 4. -
Elafphemia in fpiritumfanâum , quæ dicitur finalis impœnitentia eft pec-
cátum omninò irremiffibile , illa verò quae eft ex certa malitia ,^aut
ipfius Spirituffanài , dicitur non rcmitti , fcilicct dc facili , quæftione
86. i. 3. -
Bonitas Dei eft fua effentia, q. 1. 1. c.
Bonum duplex , fcilicet commutabile, & incommutabile. q. 86. 4. c. r.
Bonum duplex, f. fimpliciter, & fecundum quid. q. 1 1. §. 3.
bonum plura requirit ad fui conftitutioncm , quàm malum . quaeftio;
2. 4-.
Bonum unius hominis continuatur alteri per charitatem, & per intentio-
nem facientis. q.82.o.c. & 3. .
Eona exteriora funt bona fecundaria , non autem principalia, quæftione.
1 5. 6. -

JBona fíritualia poffunt fimul à pluribus poffideri, non autcm corporalia .

q. 23 • 1 • 3. -
Brutum, vidc Baptizari , Euchariftia. Miracula,

C.

Aducus morbus impedit à celebratione. q.8z. io.;.
Cain verbum reprobatur. q. 84. io.c.
Calix debet cffe de auro , vel argento, vel ftanno. q.83.3.6. -
Calor difponcns ad formam ignis manet poft adventum cjus quafi qui-
dam effeétus talis formæ. q.7. i 2.2. -
c¥; & aliæ qualitatcs tangibiles, erunt in corpore gloriofo ex natura
ua • G1.54.2•2, -
cÈÉÊ dicitur communis locus decollatorum, non à capite Adæ
ibi fepulti. q.46.1o.3.
Capacitas duplcx , fcilicet naturalis potentiæ , & obedientialis. q. 1. 3.;. -
Caput ad alias partes corporis habct ordinem, perfe&ioncm, & virtutem
influendi. q.8. 1.8-c. -
Caput influit in alia membra dupliciter, fcilicet intrinfccè, & extrinfecè.q.
8. 6. 7. c. - - - -
Caput eft ; quo virtus, motus, & gubernatio caeterorum membrorum pen-
ct • Q. 3, I.C.
Caput .§j; quo vigent omnes fenfus. q.8. 1.c.& q.66.7.3.
Caput Ecclefiæ, hominum, & angelorum, cft Chriftus. q.8.1.3.4.o.
Caput effe ecclefiae eft proprium Chrifto. q.8.6.o. .
Caput malorum eft diabolus. q.8.7.9.
Caput effe malorum convenit Antichrifto, q.8.8.o.
Caput, vide Angelus.
Cháraéter cft fpiritualis potcftas ad aliquas facras aëtiones ordinata , q.63.2.
o.& q.72.5.c. - -
Charaéter non cft propriè in genere, ncc in fpccie, fcd rcdu&ivè, quae. 6;.
2. C.
chara&ter cft facramentum, & res facramenti. q.63.3.2.6.3.
Et habet rationem figni, rationc facramenti íì , & ratione configu-
rationis. q.63.2.2.& 2.4.
Et cft participatio facerdotii Chrifti. q.63.3.c.
Et indélebiliter manet in anima . q.63.3.o.
Chara&er non fuit in Chrifto. q.63.3.c.
Et tamcn Chriftus cft charaéter patris, q.63.1.2.
Charaéter Baptifmi cft alius à charaétere confirmationis, & ordinis, quaeft.63.
6.o.
Charaâer bapifmi cft potentia paffiva, confirmationis autem, & ordinis eft
potentia a&tiva. q.63.2.c. -
Chara£ter cft à folo Deo, tanquam à principali agente, fcd ab homine, ficut
à miniftro. q.64.1.c. - - -
Chara&er facramcntalis cft propriè chara&er Chrifti. q.6;.g.o.
Et fecundum omnes imprimitur in quibufdam facramentis. q.63.1.o.
Et imprimitur folum in facramcntis novæ legis. q.62.6.;. & quæftion. 6;.
4. 3.

Et imprimitur

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« VorigeDoorgaan »