Pagina-afbeeldingen
PDF

-

[ocr errors]
[ocr errors]

Homo eft Deus, quomodò fit vera , & propria propofitio. £or.

Homo propriè fignificat perfonam humanam , iii propriè vcrò naturam ,
1 o2.

Homo cft fa&us Deus, eft propofitio falfa. io6. ,,
Homo quomodò pofit dici'deificatus, & quomodò non . io6.
Homo purus Chriftus non priùs fuit, quàm cflct ctiam Dcus. 182.
Honor propriè exhibetur perfonae.. 144.
Honor inairis Chrifti quomodò referatur ad ipfum Chriftum. 148.
Hoftia triplex antiquitùs ad quid ordinabatur. 131.
Hoftia cui non debcat ceffare offerri in MifTa. 1 32.
Hoftiarum antiquarum, & hoftiae Chrifti diffcrcntia. 132.
Humanitas Chrifti eft inftrumentum divinitatis conjunétum, 12.
Humanitas non eft corpus , aut anima disjun&im , fcd utrumque fi-

mul. 1 1.
Humanitas Chrifti quomodò adoranda adoratione latriæ, necne. 14$.
Humanitas Chrifti ex conjun&ione ad Dcum habet quandam bonitatcm
infinitam . 194.

Humanum judicium quàm fæpè fallatur. 86.
Humilitas meretur glorificari . T 1 zz.
Humilitas viri fmaximè cx cjus excellentia commendatur. 194.
Humilitatis Chrifti magnitudo. 194.
Humilitas quomodò in pauperibus commendabilis. 224.
Humilitatc Chriftus diabolum vicit. 229.
Hypoftafis, & perfona in natura intelleétuali funt idem. 9.
Hypoftafes duas in Chrifto dicerc eft haerefis damnata. 9.

- Hypoftafis in incarnationc non cft per humanam naturam conftituta,

[ocr errors]

Anua regni coeleftis quomodò per paffionem Chrifti nobis aperta, 274.
.J Idolatriam cur dicamus, non idololatriam . 146,
Jefum non veniffe propter falutem hominis dicere, eft dicere, Jcfum non
efle Jefum. 2. -
Jefus quomodò proficiebat fapientia. 67.
Jefu nomen cur à prqphetis diétum fit nomen novum. 2o5.
Ignobilitas culpae Adam , 32,
Ignotans dicitur quis £x ignorantia peccati. 9z.
13norantia quomodô differat à nefcientia. 7o.
Jgnorantia in Chrifto non fuit. 9z.
jnorantia popularium Chriftum perfequentium quomodò à principibus
caufata, 262.
Jgnorantia principum Chriftum pcrfequentium non eos excufat , immò
magis accufat. 262.
Illuminare his, qui im tenebris, &c. non folùm pft oratio, fcd etiam pro«
phctia. 92. -
Illúminat Chriftus etiam , ut homo. 92.
lmago Chrifti , qua adoratione adoranda, & quomodò. 146.
1magincs à Gcntilibus adorandæ repræfentabant res infames, idque nove«
ratn t ipfi , quod dcclaratur pulchrò cxcmplo ex lcgenda Bcatæ Agathae,
146.
Imagines Chriftianorum quàm maximè differânt ab imaginibus idolola.
trarum. 146. -
j magine Chrifti Tiberius fanatus. 146,
Jmagines San£torum adorari poffunt , non tamen adoratione latriae ,
146.
Imagines Chrifti, B. Virginis, aliorumque San&orum non adorantes ado-
ratione ipfis conveniente, exclufi funt ab Ecclefia. 146.
Imagincs San£torum non adorationc latriæ à Chriftianis adorantur .
146
ing B. Virginis fub anathcmate prohibetur adorari adoratione latriæ ,
148.
Jmaginem fuam Chriftus Abagaro, & Veronicæ conccffit. 146,
Iummortalitas quomodò denotet quatuor dotcs. 37. -
lmpeccabilcm omninò effe foli Cfirifto convenit. i 3 3.
Imperfeétio naturae quid fit. 66.
Imperfeétio partium rcfultat in imperfe&ionem totius, 66,
Impcrfcétum quid fit, 78. -
Incarnari í? dcfignet. 2,
Incarnatio propter falutem hominis tantùm faéta, ;.
Incarnationis tempus convcniens. 3. 6, -
Incarnationem præcedere debuere Pr£ones. 3.
Incarnationis tcmpus à Deo, non à ftellis præfinitum, 3.
Incarnatio dicitur mifericordia uber. 6. 8. '
Incarnatio diverfimodè coafidcratur: ut principium, & ut terminus pcr-
fe&tionis. 6. - -
Incarnationis fidem tollere, eft tollere totam fidcm Chriftianam. s.
Incarnatione nihil majus. z i.
Incarnatio per omnipotcntiam fa&a eft. 21.
Incarnationis fides qualiter fuerit de ncceffitate falutis. 164.
Incarnationis Myftcrium cur à fcriptura novum dicatur. 13 1.
Inconvcnicntia quàm plurima fcqùantur diccndo, Chriftum non effe ve-
rè paffum . 94. -
Increatum omne eft aeternum. i ;,
Incrcdulitas Iudgorum fuit occafio falutis gentium. 2 3o.
Indignatio Chrifti, & imperium contra diábolum ipfum tentantem, quo-
modò ex humilitate prócefferit. zz9. - -
Indulgentiae fcftivitatis Conccptionis. 15;.

[ocr errors]

Infide!es quomodò ad Chrifti corpus pertineant. 38.
Jnfinitas divinæ potentiae fufficienter oftenditur ex creatione. §.
Infinito quomodò nihil poffit cffe majus. 7o.
Infinitum quomodò fciri poffit. 7o.
Ingreffus, & progreffus Chrifti in mundum quis. prooem.
In T medio duórum animalium immotefceris , interprctatur de Chrifto in
Cruce. 256.
Infipientium judicium cavendum. 1.
Inftrumentum animatum anima rationali movetur, non folùm per vo-
luntatcm moyentis, fed etiam pcr propriam. 1 14.
Intelle&us præ cæteris animæ partibus eft magis Deo fimilis. 38.
Intelleétus agens habuit propriam operationem in Chrifto. 67.
Intelle&us qüilibet beatus cognofcit omnia in Verbo, quæ ad ipfum per-
tinent. 69. -

Intelligere non poffe fine phantafmatc , cur convenit animæ noftrae. y3.

Intentio Ecclefiae determinata in cclebrationc . fefti Conceptionis B. Vir-
ginis quæ fit. 133.
Intentio Angeli B. Virginem in Annunciatione alloquentis quænam fue-
rit. 167. -
Interior infiuxus gratiae quomodò à folo Chrifto. 61 .
Interrogare, audiie,refpofidere, non folum addifcentis, fcd & docentis eft. 8o.
Introitùs Paradifi quid in introeunte requirat. 152.
Joanni Baptißæ quiandò fanétificatus cft, miraculosè collatus eft ufus li-
beri arbitrii. 1 37.
Joannes Baptifta cur negetur effe arundo vento agitata. 137.
Joannes Baptifta etiam in utero fidc claruit. 137.
Joannis Baptiftae excellentia. 1 57.
joanne Baptifta quomodò inter natos mulierum nullus major. 137;
Joanncs Bäptifta, interrogando Chriftum per difcipulos, quomodò ipfis di-
fcipulis ififirmis fit fa&us infirmus. § 37.
Joanfies Baptifta quàm convenicntcr baptizavit, & in hoc etiam praecur-
for Chrifti fuit. 2o8.
Joannes Baptifta cur , baptizato Chrifto , non ceffavit alios baptizarc.
2 I 2.
Jofeph non fuit verus Chrifti pater, fcd putativus. 13s.
jofeph quomodò fuerit verus B. Virginis maritus. 163.
jofeph yoluifle occultè dimittcrc B. Virgincm , quomodò intelligendum,
163. -
Jofeph patrem naturalem habuit Jagob , i£gal$um verò Hcli. 17o.
jofeph venditus quomodò figura paffionis Chrifti, 261.
1pfa' conteret caput tuum, quomodò intclligatur. 32.
ijfum audite, cur in transfigurationc diâum fit, non autem in baptifmo.
24o.
Ira qualis fuit in Chrifto, & qualis non fuit. 98.
Ira quandoque prgvenitur, & trahitur à rationc, & hæc non offcndit man-
fuetudinem. 98,
Ira per zelum eft Deo gratiffima. 229.
Judæi jufto Dci judicio' caecati. 262. -
judæi ' quomodô, fi cognoviffent, numquam dominum gloriæ crucifixiffènt ,
& quòmodò libehtiùs crucifixiffent. 362.
Judicia Dei fempcr à nobis cum humilitatc veneranda , & ipfc laudan-
dus. s.
Judiciaria poteßas quòd propriè attribuitur, filio Dsi. 33o.
judiciaria poteftas quomiodô convcniat Chrifto, fccundum quòd homo,
& cur. 32i. -
judicariam' poteftatem quomodò homoChriftus ex merit99b;inuerit. 32a.
judiciaria poteftas quomodò quantum ad rcs humanas Chriftò convcniat.

323.
Juáiciaria Chrifti poteftas quòd ad Angelos fc cxtendat. 323.
judicii dies qualiter ignota. 99. -
judicium quandò de Thomine pcrfeâè dari poffit. 324.
judicium finale cur requiratur. 324.
jufti nomine quomodö in fcripturis denotetur Meffias. z6z.
juftificatio cft idem, quod adoptio in filios Dei. 1 36.
juflificati nunc cur fíatim ingrcdiantur Paradifum, non autem fic anti-
qui juftificati. 1 52.
Jußificáre homines miraculosè, hoc eft, ipfis invitis, implicat contradi-
êtionem. 24o.

uftitia qualis fuerit inter gentes. 32.
jußus némo cffe potcft, nifi pcr Chriftum. 133.

[ocr errors]

Anguores noftros, quomodò Chriftus yerè tulit. 272.
Lápis angularis à Deo approbatus dicitur Chriftus, & lapis offenfio-
mis, ac petra fcandali. 23!:
iE pgiiitenti cur primò diâum fit in Cruce, hodie mecum eris in Pa-
radifo. 1 32,
Legalía nofi ceffarunt ufque ad paffionem Chrifti. 294.
Legem Dei voluntati ejus contrariam efTe, eft impoffibile. 1 19.
JLege purificationis quis ligabatur. 2o7,
Leónis epiftolas vocat fexta Synodus titulum r¢âae fidei. 3.
Liber de infantia Salvatoris mendaciofus, & fiétitius. 236,
Liberare hominem aliter, quàm per paffionem Chrifti, quomodò fucrit
poffibilc , & impoffibile. 247. -
Liberari pér paffiönem Chrifti convenientius fuit, quàm per folam Dei

[ocr errors]
[ocr errors]

M.

Agis cur per ftellam fit nativitas Chrifti manifeftata. 2oo.

Magi adoraverunt Chriftum decimatertia die à nativitate ipfius. zor. Magos à Spiritufanâo infpiratos fapienter Chriftum adoraffe , quomodò

fit de fide. zo3.

Magnanimus quomodò fit admirativus, & quomodò non. 97.
Magifter cur difcipulos interroget. 8o.
Majora quomodò à majoribus nuncientur. 163.
Majorum fcntentiam, & inftitutioncs fequi tenemur. ;oz.
Malitiae humanae magnitudo. 26. m.
Malitiae Antichrifti perfeétio. 6;.
Mandata Ecclefiae fünt mandata divina. 3 1 s.
Manichgus, myfterium incarnationis fuiffe phantafticum, dogmatizavit. 3o.
Manichgus fuo dogmate fuftulit totam incarnationis veritätem. 94.
Manifeftatio excelfentiæ Chrifti, quomodò fit bonum ipfius. 122.

Manifeftatio Chrifti in fuo baptifmatc qualis fuerit, & án fufficiens. 212. '

Martyres cur in paffionibus jubilabant. 86.
Mater Dei quàm conyenicnter legem purificationis impleverit , licèt tali
obfervantiæ non effet obnoxia. zo7.
Materia à fœmina miniftrata quomodò fufficere poffit ad generationem.
158.
Matrimonium Mariæ, & Jofeph qualiter fuerit verum matrimonium. 163.
Matrimoniùm hoc cur ab Euangeliftis defponfatio diétum fit. 1 63..
Matrimonium verum quomodò fiat. 163.
Matthaeus defcripfit in Chrifto perfonam regiam , Lucas veiò facerdota-
lem. 17o.
Mediator Dei, Sc hominum quomedò unus
alii. 1 5o. -
Mediatoris talis officium. 1 5o. 15 1.
Mediatorem Dei, & hominum effe , convenit Chrifto , fecundum quòd
homo, non fecundum quòd Dcus. 1 $ 1.
Mediatoris ratio quae. 151.
Medium duplex, mathematicum, & exclufivum principii, & finis. 6.
Melchifedech fuit verus homo, non autem Spiritùffan&us. 1 35.
Mclchifedech quomodò dicatur fine patre, fine matre , fime genealogia, ne-
we initium dierum , neque finem habens.' 135,
Mérobris fuis omnibus quomodò Chriftus per paffionem fuam meruit fa-
lutem. 264.
Mendacium vcl minimum nullum omninò in fcriptura divina. 3o3.
Mens qualiter lux fit. 36. -
Mereri [quod fuum eft, quomodò quis poffit. 1 86.
Merendi principium primum eft incarnatio. 17.
Mcritum fit per opcrationcm. 17.
Meritum de condigno qugnam rcquirat. 17. -
Meritum de cgngruo quid fit. 17.
Meritum Chrifti quomodò , & ad quos fe extendat. 12;.
Meritum Chrifti Ä. fe extendit ad homincs, & ad angelos. 123.
Meriti augmcntatio fit etiam fine augmento charitatis, 264.
Meffias vërus in lege promiffus Chriftus fuit. z6z.
Mira qugdam cqntra ij?££; orationes. 129.
Miraculorum cfficacia ad fupernaturalia oftendenda. 146, 234. 237.
Miraculum incarnationis Chrifti qualc. 162.
Miracula cur plura fiebant in primitiva Ecclcfia, quàm nunc • 219.
Miracula à Chrifto fieri convefiientiffimuum fuit. 234.
Miracula poteftativè facere ad Dei virtutem pertinet. z 34.
Miracula hon per fe diminuunt meritum fidci. 234.
Miracula fola virtute divina à Chrifto fa&a funt. 233.
Miracula non debuit Chriftus facere ante perfcétam ætatem. 236.
Miraculum primum Chrifti fuit in nuptiis. 236.
Miracula Chrifti quòd fufficientia crafit ad ejus Deitatem oftendendam.

folus Chriftus, & quomodò

237. Núrácula Prophetarum funt cfficacia ad oftcndcndum, Chri(tum cffe Dcum, 237. Miracula Chriftus poteftativè fecit, alii non. 237. Miracula Chrifti quomodò majora, vel minora miraculis aliorum. 237. Miracula Chrifti circa coeleftia corpora quàm convcnienter faéta. 239. Miracula circa homines quàm cofivcnicnter à Chrifto fa&ta. 24o. Miracula cur aliquandò alterius adminiculo Chriftus operabatur. 24o. Miracula debuit Chriftus facere in omnibus crcaturarüm gcneribus , & quam convenienter ea fcccrit. 241. Miracula San&orum quòd vcra fuerunt. 241. Miffa quotidiè in Ecclefia cclcbrari dcbet. 1 32.. • Miffa éft veruma facrificium. 266, Miffio quomodò differat à conceptione in myfterio incarnationis. 176. Myfteriüm incarnationis quid vQcetur. Prooem. Mjfteria alta non omnibus, nifi pcr majores, exponenda funt. 244. Mori Chriftum quàm conveniens fuerit, & quomodò . 276. Mortis defeétus çur à Chrifto affumptus. 89.7. Morti fe voluntariè exponcrc quomódò non fit fcipfum occidere. 1 § 1, Mors violenta quomodò nobilior morte naturali. 248. Mortem crucis quàm convenienter Chriftus paffus fit. 249. Mors Chrifti à quibus caufata. 238. Mortem Chrifti vclociorem fuiffe morte latronum, quomodò mirandum, & non mirandum . 258. Mors Chrifti fuit voluntaria, & ideò fine morbo., 276, Mors animalium omnium ex mandato legis oblatorum in facrificiis erat. figura mortis Ghrifti. 276, - - Mors Chrifti quid, & quomodò operata fit ad noftram falutem. 281. Motus naturalis voluntatis abfque peccato refugit mortem. 87. Motus appetitus fcnfitivi non præordinatus à ràtione non fcmper eft peccatum. 1 53. Movens primum in quolibet genere non movetur fcqundum illam fpcciem motus. 8o. Mulicr quomodò diverfimodè fignificet. 138.

[merged small][ocr errors]

Afci cur foli perfonae propriè convenire dicatur. 188. Na{ci quid fit. 189. Nafci abfque omni infe&ione originalis peccati Chriftus debuit. 138. Nativitas duplex, {cilicet in uterò, & ex utero. 1 52. Nativitas quomodò attribuatur perfonæ, & quomodò naturae. 188. Nativitatis termini duo funt in Chrifto. 189. Nativitas ex terminis diverfificatur. 189. Nativitas duplex in Chrifto. 189. Nativitas, quomodò fit caufa filiationis. 192. Nativitas Chrifti quàm convenienti tempore fuerit. i o5. Nativitas Chrifti non debuit omnibus cffe manife(ta. ' 196. Nativitas Chrifti cur affimilata pluviæ in vellus defcendenti. 1 96. Nativitas Chrifti quibus manifeftari debuerit. 197. Nativitas Chrifti cur omnibus conditionibus hominum fuerit manifeftata. 198. Nativitas Chrifti cur Magis manifeftata. 198. Nativitatem fuam cur non debuit Chriftus per feipfum manifeftare, fed * per alios. 199. Nätivitas Chrifti quàm convenienter fit manifeftata aliis quidem per interiorem inftinéìum Spiritufíanéti , aliis autem per angelos, aliis verò per ftellam, 2oo. Nätivitas Chrifti quàm convenienti ordine fit manifeftata. zoi. Naturæ diverfimodè poffunt uniri. 7. Naturæ duæ in Chrifto, & natura una quomodò dicantur à patribus. 7. Naturam unam Dei Verbi incarnatam , quomodò re&è intclligatur. 7. Natura alia, & alia in Chrifto non trahit fecum multiplicitatem fuppofitorum . 9. Natura humana quomodò poffit pr£dicari de Verbo Dei. 14. Natura humana fine gratuifa Dei voluntate non elevatur in Deum. 16. Natura divina fi poneretur terminus unionis, fequeretur, totam Trinitatem effe incarnatam. 18. Natura humana affumpta non conftituit fimpliciter perfonam divinam. 1 9. Naturæ quomodò conveniat affumere , etiam abftraéìa perfonalitate. zo.zi. Naturae divinæ convcniens quomodò conveniat tribus perfonis. 2o. Natura divina eft non folùm, qua Deus agit, fed etiam, quæ agit. zo. Naturæ convcnire affumcrc ratione perfonae, quomodò intelligatür. 21. Naturam unius fpeciei mon multiplicari , nifi per diftin&ioném fuppofitorum, quomodò verificetur. 25. Natura hümana quomodò, & cur fola affumptibilis. 27. Natura humana abftraéta ab individuis fi cflct, non convenienter potuiffet affumi. 3o. Natura communis non meretur, nec eft fenfibilis. 3o. Natura humana, fccundum quòd eft in intcllcâu divino , non eft affumptibilis. 3o. Nãturam humanam, fecundum quòd eft in intelleétu humano, dicere effe affumptam, non eft conveniens. 3o. Natura humana dupliciter dicitur effe in concreto. 3o. Natura humana in concreto quandò fignificetur per hoc nomen homo. 3o. Natura humana non debuit in omnibus fuppofitis affumi à Verbo, & cur. 3 r. Naturam humanam affumi à Verbo de ftirpc Adæ, quàm conveniens. 32. Naturæ humanæ partes quomodò à Verbo affumptæ mediante toto. 4i. 18o. Natura affumpta à Chrift9 pro quqcunque inftanti perfe&a fuit. 66.72.1 14. Natura abfquè peccato affumpta cft à Chrifto. 88. Natura in concreto poteft prædicari de quolibet fuo fuppofito. 1oo. Naturae humanæ convenientia quænam dicantur dc perfona divina. io3. Naturae uni convenientia non poffunt in Chrifto prædicari de altera natu1a, fecundum quòd fignificantur in abftraéto . io4. Natura in abftra&to in myfterio Trinitatis prædicatur de tribus perforis: nulla tamen natura fic in myfterio incarnationis prædicatur de'Chrifto. 1 I 2. Natura utraque in Chrifto agit cum communione alterius. 12o. Natura humána quomodò fanabilis erat in antiquis patribus. 174. Natus de fœmina quàm convenienter Chriftus fit. 17 i. NecefIitas fuftinendi defe&us corporales qualis fuerit in Chrifto. 87, 96. 7Nemo novit Filium, niß Pater, quomodò intelligatur. 71. Neftorius pofuit unionem incarnationis accidentalem. 1 z. Neftorius vocat Ckriftum hominem dominicum. 1oz. Nobiliffimum in omnibus quomodò Deo attribuendum. 3o. Nobiliffimum in homine quomodò repugnct affumptioni. 3o. Nomen quandò conveniat rei. 66. Nomen Chrifti quàm convenienter vocatum fit Jefus. 2o3. Nomen Jcfu antiquitùs figuratum. 2o3. Nomina rebus ab Adam impofita erant convenientia. 66. Nomina naturarum in abftråéto fignificant ipfas naturas fccundum fc , in concreto verò ipfarum hypoftafes. io4.

[ocr errors][merged small]

ce. 132. Obfcf.

obfcfTos à dæmonibus liberare quàm convenicns fuerit inter miracula Chri-
fti. z 38.
oëìíîoîviftima non peccandi ex incarnatione homini data eft. 3.
Occifio Chrifti hominis quomodò differat ab occifionc hominum à facerdoti-
bus gentilibus in facrificiis faéta. 1 3 i.
Occifor hominis quis dicatur. 238.
Omnipotentia non fuit in anima Chrifti. 32. 97. -
Omnipotentia confequitur naturam infinitam, & propriam. 82. 83.
Omnipotcntiae objeétum. 8z.
Omnipotentia majorem virtutem requirit , quàm fcientia. 82.
Omnipotentia poscftfuper omnem mutationcm creaturarum. 33. 84;
o;;i;satis íefpe&u immutationis creaturarum non fuit in anima Cbri-
i. 8*.
oíiííentia refpe&u propriae voluntatis fuit in anima Chrifti, 83.
OperaTrinitatis äd extfà fünt infeparabilia, 1 37, 176.
Opera Dei quàm cónvenienter difpofita . 2oo.
Opera requiruntur ad falutem , etiamfi paffio Chrifti fit de fe fufficientifß,
ma. 2 18.
Operatio ut fit perfe&a, requiritur perfe&io potentiae per habitum. 16.
Operatio omni$ Chrißi metitqria unionem fubfequuta cft. 17.
Operatio, & fruitio in Chrifto quomodò differant. 43.
Opcratio propria naturæ humanae cft in Chrifto, & fimiliter operatio propria
divinæ, & quomodò fe habeant. 1 zo.
Opcratio Dei virilis quid dicatur , & quomodò . i zo.
Operatio fortitur fpeciem à natura , numerum verò ab unitate hypofta-
fis. 1 zo. 12 i. - - {
Operatio quænam propriè dicatur humana. 12 j, -
Operatio humana propriè eft una tantùm im quolibet homine, & magis eft una
in ChriftQ, quàm in aliis. 12 i. - -
Operationes fenfitivae in Chrifto erant rationi fubje&ae. 121.
Operatio Chrifti quòd fibi fuerit meritoria. 1 zz.
Opcratio inferiqris agentis quandò fit alia ab operatione fuperioris. izi.
Operationes fenfitivæ quomodò in B. Virgine fuerint volufitariae. 1 21.
Operatio quæ!ibct divinâ ad cxtrà proccdit à Deo fccundum rationem alicujus
attributi. 176.
Opinio Magiftri fententiarum de baptifmo Joannis falfa. 21 3.
Opportunum quid dicatur , & importunum. z;.
Oppofita quomodò poffint de codem prædicari. io3.
Optimum quandò Deo attribuendum. 34.
Opus quodlibet divinum fecundum aliquam rationem poteft appròpriari ali-
cui perfonae. 176.
oÉÉ femper pro omnibus, quæ fieri debcnt. 85.
Orare quomodò competat Chrifto. 126.
Orare quid fit. 126. i 27. -
Orare in omnibus cur nobis conveniat. 1 26.
Orare pro nobis quomodò competat fan&is in patria. 126.
Orare qualiter fuerit conveniens Chrifto fecundum fenfualitatem. 127.
Orare non poteft fenfualitati communicari. 127.
Orare Deuim id, quod certiffimè fcimus ab ipfo faciendum, nön eft incon.
vcniens. 129. -
Orationem vocalcm reprobantes damnantur. 1 26. 128. 129.
Oratione fua Chriftus 5oftulabat refurre&ionem. — 128. -
Oratio Chrifti quomodò fempcr exaudita. 129. -
Oratio eft colloquium cum Deo. 129.
Qrationem cur ÄÈÉ Chriftus miracuJa fa&urus. 2 3 5.
Ordinatum ad executionem, etiamfi non fiat, poteft dici nön effe fruftrà. 76.
Ordo naturae fimpliciter in incarnationc attendendus eft fccundum intentio-
nem agentis. 41. i
Ordo mafiifeftationis nativitatis Chrifti quid figurabat. zoi.
Ordo feryatus à diabolo in intentione primi hominis, quomodò fervatuses.
iam in tentatione Chrifti. 229., -
Origenes damnatur à quinta fynodo, & alibi. 39. 71.
Origenes pcrperàm loquutus eft de Tfinitate. 7 1.
Originale peccatum ÉÉ? contrahatur. 88.
Ornátus aìimæ Chrifti quàm pcrfeétus effe dcbuit. 7$.

[ocr errors]
[ocr errors]

P. Anis quómodò à Chrifto multiplicátus. 241: .
I Papa'omnes judicat,& à ncmine judicatur. 1 1.
Papae judicium in rebus fidei fequendum . 1. -
Papam effe Antichriftum quàm impoffibile contra Lutherum. 63.
Papæ præeminentiæ. íí; - -
Parabolæ à Chrifto turbis propofitae explicabantur ab eoipfis difcipulis apér-
tc. 332.
Partus Beatæ Virginis fuit fine dolore, & cum maxima jucunditate. 193 .
Partus in ftatu innocentiae fine dolore fuiffet. 1 93.
Paffiones, feu affeétiones aliter fuerunt in Chrifto, quàm in n6bis. 93.
Paffiones animæ, ut fic, quomodô differant à paffionibus peccatorum. 53.
Paffiones martyrum cur ab Ecclefia natalitia vocentur. 1 57. -
Paffionem Chrifti oportet nobis per baptismum applicari, fi beneficium morâ
tis ejus recipere volumus. z18.
Paffio Chrifti qualiter neceffaria, qualiter non. 246.
Paffiones omnesquomodò Chriftusfit, vel non fit paffus. 23o.
Paffio completa quomodò fuerit in Chrifto, vel non. 232. ,
Paffio Chrifti quòd convenienti tempore celebrata. 254. »
Paffionis Chrifti tempus fuit fecundüm ipfius voluntatcm. 234.
Paffionis Chrifti locus quàm conveniens.* 255.
Paffio quomodò attribuatur fuppofito naturæ divinae. 237.
Paffio Chrifti dire&è ab ipfius`occiforibus, indire&è ab ipfo caufata. 258.
Paffio £$ convenienter per Judæos coepit , & per Gentiles comple.
ta e(t. 26 I.
Paffio Chrifti fuit fatisfaétio fuperabandans pro peccatis generis huma.
ni. z6$.
Paßio Chrifti fuit verum facrificium. 266.
Faffio Chrifti quòd vcrè dicatur noftra redemptio. 267,

Paffioncs Sanâorum quomodò pcr modum rcdemptionis fint Ecclcfiae profi-
cuæ. 268.
Paffio Chrifti quòd efficienter inftrumentaliter noftram falutcm caufet , & in
quibus. 268. ,
Pafio Chrifti quomodò, & in quibus fit in propria caufa remifTionis pcccato-
rum, univerfalis tamen. 27o.
Paffio Chrifti quomodò nosà poteftate diaboli liberavit. 271.
Paflio Chrifti quomodò nosà reatu pœnæ liberavit. 272. •.
Paffio Chrifti quomodò fit caufa rcconciliationis noftrae ad Deum. 273.
Pater potuiffet incarnari. 23.
Pater, etiamfi incarnaretur, non poffet dici miffus. z3.
Pater, etiamfiincarnatus effet, adhuc cffet innafcibilis. 2 ;.
Pater quomodò major Chrifto dicatur. 124.
Pater alicujus, vel mater, qui dicantur. 191.
Pater Chrifto baptizato debuit in voce declarari. zzi.
Paternitas legalis erat quoddam adoptionis genus. 17o.
Patres fan&i quomodò meruerint incarnationcm. 17.
Patrum diéta piè à filiis intcrpretari dcbent, non tamcn in his femper
funt imitandi. 29. -
Patres veteris teftamenti quomodò ad novum pertinerent. 58.
Patres antiqui quomodò Chriftum paffurum credidcrint. 247.
Paulus aliquandò fuit mcmbrum diaboli. 62.
Paupertas voluntaria valdè cligibilis. 224.
Pcccatum originale fuit peccatum capitis. 2.
Peccatum non eft putandum via aliqua ad bonum. $.
Peccatum hominis ab æterno praefcitum. 3. 142.
Peccata fi non dclentur, ex defcétu hominum eft. 4.
Peccatum humanae faluti advcrfatur , aus fimplicitcr , aut fccundum
quid. 4.
Peccatum hominis remediabile. 27.
Peccata omnia quomodò fint à diabolo. 62.
Peccatum cft caüfa proxima corporalium defe&tuum. 88.
Peccatum nullo modo à Chrifto affumptum. 9o.
Peccatum quomodò fimplici notitia nofcatur. 9z.
Peccatorum expiatio quid requirat. 1 3*2.
Peccata delerc quomodò humanitati Chrifti conveniat. 1 3 i,
Peccatum originale & maculam caufat , & rcatum. 1 5z.
Peccatum originale ab omnibus ab Adam derivatis, ex Adam cóntrahitur [<-
cundum fidem . 1 5 3.
Peccatum originale tranfmittitur ex commixtione fcxus, quae poft Adae pccca-
tum finc libidine cfle non poteft. 1 5 3.
Peccatum nullum a&uale fuit in B. Virgine. 134. 1 33.
Peccatores animalium nomine defignántur. 236.
Pcccatum Chriftum crucifigentium quomodò graviffimum fuerit, & diveifimo-i
dè fecundum ipforum crucifigentium diverfitatem. 263.
Peccatum nullum omninò potuit effe in Chrifto. 277.

[ocr errors]

notet. 3o. 123. i43.
Perditio Judæorum tota ex ipfis tantium. 236.
Pereuntés quomodò fateantür mortem Chrifti effe virtütem. a4$.
Perfc&um quomodò, & quandò imperfeéto pofterius. 6,
Perfe&um eft, cui non poteft fieri additio, quomodè intclligatur . 19.
Perfe&ionis vera caufa fuit in B. Virgine. 1 34. -
Perfe&tio ultima veritatis in quo confiftat. 185. 186.
Perfeâio omnis naturalis poffibilis fccundum animam debet attribui
Chrifto. 186.
Perfc&um quomodò exteriori auxilio non indigeat. 47.
Pefequutores Chrifti qui, & quomodò cognoverint , vcl nön cógnoverint
ipfum . z6z.
rę hamana dupliciter eft principiata • 8. io6.
Perfona Chrifti quomodò fimplex ,Tvel compofita. 1o. -
Perfona confidcratur , ut perfona , & ut ens cft , & fic duplicitcr judi*
catur. I O.
Pefponae ratio quae. 1o.
Perfonae Chrifti compofitio eft tanquam ex numeris. 16. -
Perfonæ divinæ quomodò conveniat naturam affumere. W9. 26.
Perfonæ divinæ quomodò fit, vel non fit fa&a additio . 19.
Pcrfona quomodò poffit effe communicabflis. y 9. - -
Perfonis tribus abftra&is natura divina fuppleret vicem perfonae , 2r.
PerfonalitasTrinitatis, fi per intellcâum'éîe dcfincrct , adhuc pcrfonalita$s
intelleétus remaneret. -21.
Iperfona divina quomodò abfque alia poffit naturam affumere. 23. -
Perfonalitatis ratio æqualiter convenit Patri, & Filio , & Spirituifan&t6. 23.
Perfonæ divinae omnes fimul poffent affumere unam naturam humanam, non
autem unam perfonam. 24.
perfona una divina non excludit aliam à communione ejufdem natu-
rac . 24.
perfona `divina quormodò poffit aliam naturam affumere praeter cam ,
quam affumpfit. 25. -
Perfona humafia affumptioni non praeintelligitut. 28.
Perfonam effe , eft contra rationem formæ communis. 36;
Perfona filii Dei eft fuppofitum humanæ naturae. Hoo. ior-
perfona una tantùm eft in Ghrifto. 1 1 1. 1 1 x.
Perfona divina quomodò poffit nafci. 18$. -
Tertinentes ad Écclefiam funt in quintuplici differentia. 58. . . . . . .
pertinentia ad naturam in Chriftó funt duo, ad perfonam verò unum § 1 1 3.
Philippus, qui Samaritas baptizavit, de mente S. Thomæ fuit Diaconus, non
Apoftolus, 21 3. - - - - _- -
Pilatus cur miratüs fit de cita Chrifti morte, & quòd ejus admiratío fuit fto-
lida. 238.
Plenitudo temporis quae dicatur . §.
Plenitudo malitiæ erit in Antichrifto. 63- - -
Plenitudo gratiae quomodò in B. Virgin£ fuerit. 1 56:
?leuum grátiæ quómodò expqnendum de Ghrifto ;,49: . - _ _ - - - - - - - _ _--
Poenale áliquod fecundum fé fugicndum fuiflcin Chrifto nön eftincönveniens,
fcd laudabile. 93. -

Porna

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Aymundus Lullus, qui do&rinam à diabolo accepit, damnatur. . 1 54.
Rationcs direétæ contra hærefes ponuntur in corpore articuli, indircélae
verò in folutionc argumentorum. 9o.
Reatus peccati originalis quomodò dicatur communis, vel perfonalis. 292.
Rebcllio in fcriorum virium erga rationem remanct ctiam in mundatis
per facraementa. 134.
Recubuit femper Chriftus in noviffimo loco. 3 1 3.
Redemptor nofter , & redemptio noftra Chriftus cft. 267.
Rcdcmptorcm Ecclefiae efle quid requirat. 268.
Rcdemptorcm cflc quomodò attribuatur propriè Chrifto , & quomodò
Trinitati toti. 268.
Rcdimi à peccato per Chriftum indigent omnes. 183.
Redundantia gloriae cx anima ad corpus præfupponit mcritum. 18}.
Regem temporalem effc, duobus modis contingit. 194.
Regia Chrifti nobilitas ejus humilitati non obftât. 194.
Regnum fuum quomodò dixerit Chriftus non effe de hoc , mundo. 194,
Regula uniyerfalis de Do&oribus Catholicis. i § 3.
Regula quaedam ad cognofcendas novas doétrinas, an fcilicet à Deo
1nt. 2o9. - -
Relatio æquiparantiae non magis fe habet ad unum extrcmum , quàm ad
aliud. 14, -
Relatio temporis caufatur ex aliqua mutatione. 14.
Relatio quomodò poffit effe ejufdem ad feipfum. 123.
Relationcs Dei, & creaturæ funt realitcr in`creatura : in Deo autem fe-
cundum rationem tantùm. i ;. . -
Relationes iftae quomodò convcniant Deo ab æterno , & quomodò in
tempore. 1 *.
Reliquiae fan&torum venerandae {unt , & honorantur à Deo. 149.
Rcputatus cum fcckratis Chri$us quomodò fit. 25;.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Acerdos , Pontifex, & Epifcopus, quantum ad nomen antiquitùs non
differebant. 1 3o.
Sacerdos quis dicatur. 279.
Sacerdos in æternum fecundum ordinem Melchifedech ex qua oblatione Chriftus
dicatur. 1 § 2.
Sacerdotem effe , quàtn conveniens fuerit Chrifto. 1 3o.
Sacerdotem effe quid fit. 1 3o. .
Sacerdotem cffe non convcrtitur cum hominem effe . 1 34.
Sacesdotium Chrifti affimilatur vcteri facerdotio, licèt non fit dc Tribu
Levi . 1 3o.
Sacerdotium Chrifti quomodò habeat plenam vim cxpiandi peccata. 1 ;z.
Saccrdotii Chr fti effectus qui . i 32. 1 33.
Sacerdotii Chrifti cffcctus non fufcipitur in ipfo, fed in aliis. 1 3 ;.
Sacerdotii cffcétum quis participa re poffit. ' 1 ; ;.
Sacerdotium Chr fti quomodò fit æternum. 1 34. 1 3 z.
Saccrdotium Chritt, &ut dicatur fccundum ordincm Mclchifedèch. 1 ; §.
Sacrificii Chrißi hominis cfficacia. 1 32.
Sacrificium Miflae cur quotidie offeratur. 1 ;z.
Sacrificia vetcris legis quomodò fuerint figuræ pafTionis Chrifti. z6i.
Salvare aliquem à mortc contingit dupliciter. iz8.
Salvatorem omnium Chriftum fuiffe, cft de fide, & dupliciter intclligi po-
teft. 1 § 3. 2o5. 247.
Salutis via finc Dei auxilio fcmper homini incognita. s.
Salutis noftra: radix pcndet ex Dei gratia. 1 z;.
Sanéti quomodò gratiam mereantur, quomodò non. 16.
Sancti quomodo diffcrcnter a Chr.fto uniantur Deo pcr gratiam. 16.
Sancti pro nobis orant in Paradifo. 1 5o.
Sanâificatio B. Virginis non potcft intelligi ante animationem, fed fuit poft
animationcm . i 53.
San&tificatio B.Virginis non potuit efle decenter in ipfo inftanti infufionis
animæ, quid per haec verba intcndat D. Thomas. 13 ;.
Sanétificatio potiùs in fefto Conceptionis B. Virginis , quàm ipfa conceptio
celebrari intclligitur, tàm fccundum fummum Pontificcm , quàm fcçun.
dum D. Thoma m. 1 § 3. -
San&tificatio duplcx perfonalis, & totius naturae. 1 ; ;.
Sanétificati cur non generent filios fanétificatos. 1 § 3.
Sanétificari in utero non fuit proprium B. Virginis. i 57.
Sanctificatus Joannes Baptifta numquam pofteà mortalitcr peccavit. 137. .
San£tificatnm sffc,& pcccafle mortáliter, quomodò fe confequantur. 137.
Sanétorum feftivitates quomodò fidem concernant. 1 § 3.
Sapiens operator quomodò pcrficiat opus fuum,quàm citiùs poteft. ; 1.
Sapientia qaid fit. 187.
Satisfaâio pro peccato originali debuit cffe capitis. z.
Scandalum ÉÉ quid fit , unde,& cur vocctur paffivum. 2; 1.
Scientia creata debuit effe in Chrifto. 64.
Scientia creata Chriftus novit perfeétiùs incarnationis myftcria , quàm quili-
bet alius. 64,
Scientia duplex homini competere poteft. 65.
Scientia beata quomodò fupra naturam. 65.
Scientia infufa, five indita fuit in anima Chrifti. 66.
Scicntia beata per nullam fpecicm crcatam fit. 66.
Scientia Adam fuit indita, five infufa. 66.
Scicntia acquifita, fivc cxpcrimcntalis quomodò fuerit in Chrifto. 67.
Scicntia ifta qualis fit, 67.
Scientia ifta eft humana cx duplici capitc. 67.
Scientia acquiritur dupliciter. 67.
Scientia Chrifti acquifita cft pcr inventionem , non per do&rinam ab
alio. 67.
Scientia indita animæ Chrifti quomodò potuit cffe difcurfiva, nec ne. 74.
Scicntia indita animae Chrifti quomodò fit fupra , vel infra angclicam.
75.
Scientia indita animae Chrifti quomodò fuerit habitualis. 76.
Scientia in a&tu quomodò pcrfeéti, r , vcl impcrfeétior fkicntia in habi-
tu. 76.
Scientia habitualis, ut non fit fruftra , quid requirat. 76.
Scientia indita animae Chrifti quomodò per divcrfos habitus diftin&a.
77, -
Scientia acquifita , & indita cur ponantur in Chrifto. 78.
Scientia quomodò acquiratur per fenfus divcrfimodè ab homine. 78.
Scientia ácquifita animae Chrifti , quam inæqualis fcicntiae inditæ, & bca-
tae. 78.
Scientia acquifita in Chrifto perfeéta fuit. 78. 79.
Scientia quænam potuerit in Chrifto augeri, & quomodò. 79.
Scicntiæ Chriftià diverfis agentibus caufatae. 79.
- Sciem-

Scientiam infufam habuit Chriftus immediatè à Deo. § 1.
Scripta Do&orum quomodò fufcipienda cx quinta Synodo Conftantino-
politana. 12. -
Sciipta fan£torum Patrum quanti aeftimanda fint. 12.
scriptura eft fpcculum noftrum in exccdentibus rationem . 3.
scriptura alicujus rci rationem affignans dcbct reputari affignarc potiffi-
mam . 3.
Scripturæ au&oritas, & veritas inconcufsé tcnenda. 95. .
Scriptura quæcumque canonica nullum continct inconvcnicns. 17o. zz9.
Scriptura facra in loquendo homini condcfcendit. 335. _
sccreta Dei tantùm per ipfius rcvclationem cognofci poffunt, vel faltem
difficile, fine tali revelatione. §.
Sedcre ad dexteram patris qualitcr Chrifto conveniat , & quid fit. ; 16.
• Scderc ad dexteram patris Chrifto , fccundum quòd Deus, convenit ,
17.
scię ad dexteram alicujus pcrfonæ divinæ quid fit. 3 17.
sedere ad dextcram Patris quiomodò convcniat Chrifto, fecundum quòd
homo. 3 18. -
Sedere ad dexteram Patris quòd foli Chrifto conveniat. 3 19.
scmen Abrahæ quomodò Dcus apprehendit. 19.
seneáus mea in mifericordia uberi, quomodò intclligatur. 6.
scnfualitas fuit in Chrifto , quæ potcft dici voluntas pcr participationcm.
I I $.
scília: pertinet ad humanæ naturæ perfeâionem. 1 1 $.
Senfualitas cur voluntatis nomen participct. 1 1 5.
Senfus verborum fecundum conditionem perfonarum accipiendus. 45.
Scnfus in Chrifto non fruftrà fuere. 73.
Senfus verus Prophetarum quis. 183.
Sententia eadem à malis, & bonis diverfimodè probata. 12. 107.
sepcliri quàm convcniens fuerit Chrifto. 28z.
sepulchruim Chrifti quàm gloriofum. 283.
Sepulturæ Chrifti modus quàm convcnicns. 283.
Scípens æneus Chriftus cur dicatur. 277.
Servum Dci cffe honorabilius cft, quàm cffc totius mundi Dominum. 3,
Sicut, adverbium, non tollit, fcd exprimit vcritatcm rci. 96.
signum rei quòd in aliquo non fit pcccatum. 9o.
Similitudinum regula. 1. 22. 36. 129.
Solitarii quomodò magis à Diabolo tententur. 227.
spccies cómmunis in Chrifto quomodò fit, vel non fit. 33.
spes quomodò fuerit in Chrifto, quomodo non. 46.
spcs expcétat fruitionem. 46.
spcs in Chrifto minùs dcfuit, quàm fidcs. 46.
sjirituffan&us potuiffet carnem affumcre. 23.
spiritus quomodò Chrifto datus, non ad menfuram. § 1.
.spirituffah£tus quomodò pgr. malos 9peretur. 58.
spirituffanâus cur dicatur fpiritus adoptionis filiorum. 1 38.
spirituffanétus cur dicatur, quòd, arguet mundum de juffitia. 146,
spirituffanétus quomodò interpellet prg ngbis differentcr à Chrifto. 1 3o,
spirituffanâus quomodò poffit dici fuiffc loco feminis in Chrifti incarna-

' tione. 177.
spirituffan&us in incarnatione fuit : mcdium cffcétivum , non formalc .
1

spídanaus convenienter fuper Chriftum baptizatum in fpecie colum-
* bae dcfcendit. z 19.
spiritus Domini ferebatur fuper aquas , quomodò exponatur. 219.
Stella, quae Magis apparuit, qualis fuerit. zo.
Subjeétuim principalc Euangelii Chriftus cft. 236.
Subftantiæ feparátæ fecundum fe non cognofcuntur per phantafmata. 73.
Succcdcre in Dei hærcditate quomodò quis poffit. 1 36. -
Sudor fanguinis qualis fuerit in Chrifto. 96.
superbia fiominis impcdit Dei bcncfigia. $. •.
suppofitum, & natura in Deo funt idem. zo.
suppofitum humanitatis in Chrifto eft incrcatum, 1o9.
suppofitum in natura intellc£tiva cft idcm, quod pcrfona. 1 12.
Suppofitum naturae humanæ in Chrifto non ponit i* numerum cum na-
tiira divina. 1 1 2.
Symbolum Afhanafii quantæ fit auétoritatis, & cur fymbolum dicatur .
* * 7. 23. 1 12.
syÉÉî Athanafii dicitur compendiofa regula fidci. 33.
Symbolum quid fignificet. 23.
Synodus Conftantinopolitana quinta quomodò fub âiverfis Praefulibus fit
celebrata, & quàm diversè. 12.
sy;gt; fexta quomodò re&è à D. Thoma quaeft. z. articul. 6. allegata
1t • I 2.
Syxtus IV. Conceptioni B. Virginis fummopcrè favit , ncc tamen ipfam
' fanétam vocavit, & cur. 1 $ 3. - - - -

T.
TĘ omne eft creatum. 1 3.

Teimpus miferendi. §.
Tempus nativitatis Chrifti cur dicatur plenitudo. temporfs. 195.
Tempus paffionis Chrifti fuit fecundum ipfius voluntatem. z 54.
Tentari quomodò fuerit Chrifto convenicns, & cur. zz6. -
Tentari in dcfcrto cur voluit Chriftus , & quàm convenienter. 227.
Tentari poft jcjunium cur voluerit Chriftus , & quàm convenicntcr ,
228. - - -
Tentationes omnes quomodò funt à diabolo. 227.
Tcntationis Chrifti modus, & ordo quomodò conveniens. 229.
Tcntatus quomodo fit Chriftus , fecundum quòd homo, & à mundo .
zz6.
Tentatus per omnia abfque peccato quomodò fit Chriftus . 1 19.
229. -
Terminus idem non fufficit ad identitatem aliquorum. 14.
Tertia pars Divi Thomae cft ultima pars Summae, ctiamfi vixiffet. Proce-
Im1Q. - - -

Tertiæ partis divifio eft, de quo tra&et , & quomodò fit unum fubje-
étum. ibid.
Tcftcs transfigurationis viderunt divinum lumen , non tamcn divinam
cffentiam. 344.
Teftimonium Chalccdonenfis Synodi de Cyrilli do&rina. 7. 14.
Thclefis eft aétus voluntatis diftinétus à buiifi. 1 1 6.
Thefauri omnes fapientiæ, & fcientiæ quomodò in Chrifto. 187.
Thefaurus ÉÉ quomodò merita Chrißi dicantur , & fan&orum .
265.
ID. Thomae reverentia erga fanétos Do&ores. 29.
D. Thomas plùs aliquandò probat, quàm promittat. 44.
I). Thomas, quandò fe retra&tet, necne. 6o. 1 1 z.
D. Thomas quomodò in fumma doétior feipfo. 1 1 z.
Timor Domini quomodò permanens in fæculum. 48.
Timor qualiter fuerit in Chrifto, qualiter non . 96.
Timor quomodò non fit dc malo, quod poteft homo vitare. 96.
Tituli dcclaratio, & intentio fcmper habetur ex corpore articuli. 1.
Titulus crucis Chrifti cur tribus linguis fcriptus fuerit. 194.
Torcular quomodò denotct paffionem Chrifti. 248.
Torcular quomodò Chriftus folus calcavit. z6$.
Tota pulchra e s amica mea, quomodò B. Virgini debet applicari, & quòd
noii debet interpretari de praefervationc ab originali. Ti; 5. -*
Traditiones Ecclefiafticæ quid fint, & quanti faciendae. 146.
Traditionibus Apoftolorum verbo tantùm Ecclefiæ reliétis crederc dcbc.
mus . 232.
Transfigurari Chriftum, quàm cónveniens fuerit. z42.
Transfigurationis teftes quàm convenienter elcéti. 244.
Trinitas tota in incarnationc fuit uniens, non affumens. 14. zo. 22.
Trinitas quomodò fibi foli nota, & homini affumpto. 68. -
Trinitas tota operata eft conccptionem Chrifti. 176.
Trinitatis opera quomodò infeparabilia. 7. 2o.
Trinitati qüatcrnitas acccffiffct, fi filius humanam perfonam affumpfißet.
19. 28. 29. -
Trifagium quid fit , 1 13.
Triftiâ quandoque dulcia reputantur. 95-
Triftitia quomodò verè fuerit in Chrifto. 93.
Triftitia quædam culpæ, quædam poenae malum eft. 9$.
Triftitia Chrifti quomodò ufquc ad mortem. 238.

v

As figuli fa&us, & diffipatus quid denotet. 26:
Veniæ facilitas quomodò fit incentivum delinquendi, nec ne. $.
Vérba quædam de unionc in natura videntur falsò Cyrillo attributa .

v%a eadem quomodò re&è intelligi poffint dupliciter , & quomodò ac-
ceptentur à D. Thoma, qui tamcn non contrariatur Synodo Chalcedo-
nenfi. 7.
Verba Concilii quinti Conftantip. pro dcclarationc verborum Cyrilli, &
Synodi Chalcedonenfis. 7.
Verba praediéta Cyrilli, quomodò catholicè, & quomodò hæreticè inter-
pretari poffint. 7. -
Vérbum âbbreviatum quomodò intelligatur diétum de filio Dei. a.
Verbum Dci carncm faétum cffc , quid fit , cx Concilio Ephef. z. a;.
I 1 I.
Verbi nihil eft in carnem converfum. 7.
Vcrbum affumpfit humanam naturam individuam, non humanam per-
fonam. 8. z8.
Perbum caro faétum : quomodò intelligatur. 7: 33.
Verbum quomodò vivificet naturamT fibi ünitam , quomodò non .
I I.
Verbum, fi defineret perfona humanam naturam, ipfa propriam perfona-
litatem acquireret. 21.
vs;um quomodò affumpferit ea , quæ in natura noftra plantavit 3
2 δ.
Verbum quomodò affumpferit humanam naturam in atomo. 28.
Verbum non propriè dicitur affumpfiffe hominem. 29.
Verbum propriè affumpfiffe hominem, dicere cft haerefis, ficut & dicere,
ipfum affumpfifle perfonam, nec talis fermo eft imitandus. 29.
Verbum Dei quomodò intelligatur habitu inventus , ut homo. 12.
Verbum quorìodò affumpferit naturam humanam in concrcto. 3o.
Verbum qüomodò fit fons vitae. 3$.
Vebum Dei quomodò fit unitum carni, medio intclle&u. 38.
Verbum caro fa&tum quomodò fpiritum quoque vivificet. 59.
Verbum ipfum eft gratia unionis. 6o.
Verbum çonfulit fini, & fidei incarnationis, & patientiae noftræ. 86,
Verbum Dei in morte non eft ab anima fcparatum. 278.
veritas quantum à fictionc diftct. 3o.
Veritas É; quanta. 33.
Verum poteft admittere aliquid fiétionis, veritas non. 3o. 94.
Viator” quis dicatur. 99.
viâoria Crucis Chrifti ipfius paffione defcripta. 261.
videre divinam effentiam, & aliquam perfónam divinam idem eft. 7i.
Violentia tantum in Chrifti córpore^ valuit , quantum ipfe voluit .
238.
Vires inferiores quomodò in Beata Virginc ad rationem fc habcbant .
I 34. -
Virga Aaronis pofita in tabernaculo cum aliorum virgis quomodò dend-
távit Crucem Chrifti, & latronum. 256. -*
Virginem pepcriffe,quàm magnum miraculum, non tamen excedens fidem.
1 59.
Virginitas matris Dei quàm convenienter ex voto fuerit Dco confccrata.
1 61. - -
Virtus divina debuit in pluribus falutis modis oftendi. 22.
Virtus divina communis eft tribus pcrfonis . zz. 23. 24.

Virtus aëtionis cui attribuatur. 84.
Virtus

[graphic]
« VorigeDoorgaan »