Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

o

I C U L U S D U O D E C I M U S.
Utrum gratia Chrifti potuerit augeri.

[ocr errors]
[ocr errors]

I proceditur.Videtur, quòd gratia Chrifti potuerit augeri. Omni.n. finito potĘas] cft fieri additio : fed gratia Chrifti fuit finita, ut ditium ef?.* ergo potuit augeri. 4 2. Prætereà. Augmentum gratiæ fit per virtutem divinam,fecundum illud 2. ad Cor. 9.T°otens e$t autem Deus omnem gratiam abundare facere in mobis : fed virtus divina,cùm fit infinita,nullo termino coarétatur. crgo videtur, quòd gratia Chrifti potuerit effe major. 4 3.Praetcrcà. Luc.2.dicitur,quòd Puer Jefus proficiebat fapientia, & ætate, &gratia apud Deü, & homines.ergo gratia Chrifti potuit augeri. M SED coNTRA cft , quod dicitur Joan. I. Vidimus eum, quafi unigemitum â Tatre,plenum gratiæ, &- veritatis: fed nihil poteft effe, aut intelligi majus,quàm, quòd aliquis fit unigenitus à Patre. ergo etiam non poteft effe, velintelligi major gratia,quâilla,qua Chriftus fuit plenus . 4 RE s P o N D E o dicendum , quòd aliquam formam non poffe augeri, contingit dupliciter.Uno modo ex parte ipfius fubjeéti: alio modo ex parte ipfius formæ. Ex parte quidem fubjeéti, quádó fubjeótum attingit ad ultimum gradum in participatione illius formæ fecundü fuü modum: ficut, fi dicatur, quòd aer non poteft crefcere in caliditate,quandò pertingit ad ultimum gradum caloris, qui poteft falvari in natura aeris, licèt poifit effe major calor in rerum natura, qüä'eft calor ignis.Ex parte autem formg excluditur poffibilitas augmenti, quandò aliquod fubjeétum attingit ad ultimâ perfeétionem, quam poteft talis forma habere in natura:ficut,fi dicamus,quòd calor ignis non poteft augeri, quia non Βότά effe perfeétior gradus caloris, quàm ille,ad quem pertingit ignis. Sicut autem aliarum formarum eft ex divina fapientia determinata propria menfura, ita & gratiæ, fecundüm illud Sap. 12. Omnia in numero, & pondere, &- menfura difpofuifii. Menfura auté unicuique formæ præfigitur per comparationem ad fuum finé: ficut non eft major gravitas,

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

inferior locus loco terræ. Finis auté gratiæ eft unio creaturæ rationalis ad Deü : nó poteftautem effe, nec intelligi major unio creatur£ ratiöalis ad Deum,quäm , uæ eft in perfona , & idcò gratia Chriti pertingit ad fummâ menfurâ gratig. 4 Sic igitur manifèftum efi , quòd gratia Chrifti nópoteft augeri ex parte ipfiusgratiæ, fed neque etiam ex parte fubjeéti: quia Chriftus, fecundü quòd homo, à primo inftanti fuæ conceptionis fuit verus, & plenus comprehenfor. LInde in eo non potuit effe gratiæ augmentum, ficut nec in aliis beatis:quorum gratia augeri non potcft co, quòâ funt in termino. Homimum verò,qui funt purè viatores, gratia poteft augeri, & ex parte formæ, quia inon attingunt fummüm gratiæ gradum, & cx parte fubjeéti,quia nondùm pervenerunt ad terminum. 4 A D P R I M u M ergo dicédum, quòd, fi loquamur de quantitatib. mathematicis, cuilibet finitæ quantitati poteft fieri additio: quia ex parte quantitatis finitæ non eft aliquid , quod répugnet additioni.Si verò loquamur de quantitate naturali , fic poteft effe repugnantia ex parte formæ, cui debetur determinata quantitas, ficut & alia accidentia determinata.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Unde Philof.*dicit in 2.de Anima:quòd ommiam matura cóftantium eft terminus,&- ratio magnitudinis , &- augmenti. Et inde **•.•. eft,quòd quantitati totius coeli non poteft fieri additio . Multò igitur magis in ipfis formis confideratur aliquis terminus , ultra quem non progrediuntur. Et propter hoc non oportet, quòd gratiæ Chrifti poffit fieri additio, quamvis fit finita fe

cundum fui effentiam.

4 Ad fecundum dicendum, quòd virtus divina, licèt poffit

facere aliquid majus, & melius, quàm fit habitualis gratia Chrifti,non tamen poffèt fàcere,quöd ordinaretur ad aiiquid majus,quàm fit unio perfonalis ad Filium unigcnitum à Patre. Cui unioni fufficienter correfpondet talis menfura gratiae , fccundum definitionem divinæ fápientiæ. M Ad tertium dicendum, quòd in fapientia, & gratia aliquis poteft proficere dupliciter . uno modo fecundum ipfos habitus fapientiæ, & gratiae augmentatos, & fic Chriftus in eis non proficiebat : alio modo ÈÜôùí êáôáììs , inquántum, f. aliquis fàpientiora, & virtuofiora opera facit. Et fic Chriftus proficiebat fapientia , & gratia, ficut & ætate: quia fecundum proceffum ætatis fì&#: opera faciebat , üt fe verum hominem demonftraret, & in his,[quæ funt ad Deum, & in his , quæ funt ad homines.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]

confequentia probatur: quia menfura unicuique formæ præfigitur in comparatione ad finem : quod declaratur exemplo in terræ gravitate. Secunda autem : quia finis gratiae eft unio creaturae rationalis ad Deum. Tertia verò, quia nec effe, nec intelligi potcft major ad Deum unio, quàm perfonalis. *[Sifte hoc in loco le&or, & perfpice primâ, quod in præcedentis libri Commentariis, cùm de charitate tra&taretur , fëripfimus, non fomniaffe nos, fed ab Auétore didiciffe, fcilicet, gratiám, ac per hoc charitatem in creaturis habere fecundum fe tcrminü in fummo ita , quòd nó funt ampliùs augmeatabiles, & verba Au&oris in illo loco, quæ vidcntur fonarc oppo

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ftis. Primo modo vera eft propofitio illa; fecúndo autem falfa, ut patet de

quantitatc coeli. Et quia ratio, quare quantitati determinatæ ad naturam talem, repugnat additio,eftforma naturalis(ut patet ex fecundo de Anima) ideò litcra radicem attingens fubdit, quòd multò magis ipfi formae naturali, quamvis finitæ repugnat additio ; quoniam, fi forma fiaturalisefficit , ut quantitas, cui fecundum fe non repugnat additio, excludat additionem 5 multò magis efficit, ut à feipfa exclúdat additionem. Quo fit, ut, quia gratiasjufdem eft rationis, quoad finitatem, vel infinitatém conformis naturalibus, cùm fit illarum una, de quibus &íiíüì e(t. Omnia in numero, pondere, & menfura difpofùiffi : ideò gratiâ Chrifti & finita, & excludensadditionem fimul eft. * In refponfione ad fecundum ejufdem 1z.artic. adverte, quòd, quia in litera gratia Chrifti relata adproprium finem excludit meiius Èj & tamen compatitur aliquid majus, feu melius fe, ideò manifeftè litera ifta docet, gratiam Chrifti dupliciter poffe confiderari. Primâ fecundum id, quod in fe eft, hoc cft, fecundum propriam intrinfecam entitatem, qua eft tale £ns inter entia univerfi, & fic poteft aliquideffe nobilius ens, quàm ipfa fit; immò omnis fubftantia eft nobilior fècundum fui generis rätionem illa, cùm fit effentialiter accidens. Alio modo fecundunîid, ad quodipfa fua entitas tantæ perfe£tionis ordinatur, ut ad proprium finemì. Et fic non poteft figri aliquid majus, aut melius illa,quqfiiam fuapte natura commen£• eft unioni perfonali Dci, ut proprio fini, qua nihil effe poteft mc1uS . * Et, ut meliùs percipias, quæin litera fubjunguntur, pcrfpicaciter attendcndum eft, à divina {apientia dupliciter aliquid ordinatüm, quantum eft ex parte rei ordinatæ ad unionem perfonalem filii Dei, vel per fe, ut perfeétio gratiæ fecundum fe, vel per accidens, ut humana natura. Peraccidens fiquidcm evenit, quantum eft ex parte humanæ naturæ, ut complaceret Dco illam eligere ad unionem pérfonalem fui ; quoniam ipfa natura humana fecundum fe, nullam habet proportionem, aut commenfurationë ad affumptibilitatem; quia nullam habet potentiam paffivam ad ea, quæ omnem naturalem ordinem tranfcendunt; fed divina charitas, ac fapientia clcvavit illam, ordinandoipfam, ut affumeretur. Gratia autem fecundum fe totaliter pcrfeéta, quia ex próprii ordinis, utpotefupernaturalis, ac divini, ratione, ad fupcrnaturale, ac divinum quid ordinatur,par cft, ut fuaptc natura ad unionem perfonálem in fui fumma plena perfe¢tione ordinetur , ac commenfuretur, ac per hoc non per accidens, fed per fe à divina fapientia ad unionem perfonalem ordinatur. Et idcò in litera dicitur, quòd unioni perfonali correfpondet fufficienter talis menfura gratiæ , hoc eft, gratia in fummo fecundum {e , fecundum divinæ fapientiæ ordinem, quo omnia difpofuit abæterno fuaviter. Quocircà,quantumcumque aliquod ens in fe fecundum fuam intrinfecamTentitatem melius gratia, quæ cft in Chrifto, fieret : non fieret tamen ens fuapte natura ordinatum pcr fe ad melius, quàm ordinetur perfeétio, quæ in Chriftocft gratiæ, & hoc apertè intendit litera per fe intelle&a. * In refponfione ad tertium adverte, quòd fimilitudo profe&us Chrifti quoad fapientiam, gratiam, & ætatem in litera afferitur, quoad parté affirmativam, fcilicet, quòd proficiebat quoad effe&usaetatis, ficut quoad effeétus fapientiæ, & gratiæ, & hoc conftat eße veriffimum , quoniam opera fua confona ætati faciebat : fed non afferitur quoad partem negativam,f.quòd non proficiebat fecundum ætatem ipfam, ficut non pôÉÉÉbat fecundum ÉÉÉ fapientiam, feu gratiam, quoniam conftat, quôd ef

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

M A D P R I M u M crgo dicendum, quòd JAug. * ibi gratiam nominat gratuitam Dei voluntátem, gratis beneficia lar

ientem. Et propter hoc eadem gratia É hominem quemcunque fieri Chriftianü, qua gratiâ faétus cft homo Chriftus: quia utrumque gratuita Dci voluntate abfque meritis factum eft.

4 Ad fecundum dicendum, quòd, ficut difpofitio in via generationis præcedit perfeétionem, ad quam difpònit in his, quæ fucceffivè íî , ita naturaliter perfeétionem fequitur, quam aliquis jam confecutus cft: ficut câlor, qui fuit difpofitio ad formam ignis, eft effeétus profluens à forma ignis jam præexiftentis.Humana auté natura in Chri

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

in textu.

[ocr errors]

aliud caput : fed Chrifti , fecundum quòd eft homo, eft caput Deus, fecunÉ illud 1. Corinth. 1 1. caput chriíli Deus. crgo ipfe Chriftus non eft caput.

4 3.Prætereà. Caput i homine eft quoddâ particulare membrum influentiam Έ à corde : fed Chriftus eft uni

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

capitis. g. Naturalis. §. Tunc nihil , &c. Nam buit Chrifto effe caput in alio fenfu , fcilicet, pitis talitcr fumpti potcft cfle aliud caput.

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

myfticum per fimilitudinem ad naturale '

corpus hominis,quod fecundum diverfa membra habct diverfos a&tus, ut Apoft. docet Rom. 12.& 1.adCorinth. 12,itaChri$ius dicitur caput ecclefiae fècundum fimilitudinem humami capitis,in quo tria poffumus confiderare, fcilicet, ordinem, perfè£iionem, & virtutem : ordinem quidem, quia caput eft prima pars hominis, incipiendo à fuperiori : & inde eft, quòd omne principium confuevit vocari caput, fccundum illud Ezech. 16.J4d omne caput viæ ædificaiii fignum profiitutionis tuæ : pcrfectionem autem, quia in capite vigent omnes fenfus, & interiores, & exteriores, cùm cæteris in membris fit folus taétus,& inde eft,quòd dicitur If.9. Senex, &* honorabilis ipfè efl caput: virtutem verò,quia virtus, & motus cæterorum membrorum, & gubernatio eorum in fuis aétibus eft à capite propter vim fenfitivam , & motivam ibi dominantem: unde & re&tor dicitur caput populi, fccundum illud 1.Reg. 1 5. cùm éffès parvulus im oculis tuis, caput im tribubus Ifrael fa£tus es. Hæc autem tria competunt Chrifto fpiritualiter . Primò enim fecundum própinquitatem ad Deum . gratia ejus altior eft , & prior, etfi non

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

eft, dare Spiritum fanétum per auétoritatem: inftrumentaliter autem, five minifterialiter etiam alii fan&i d dicuntur dare Spiritumfanétum, fecundum illud Gal.3. Qui tribuit vobis Spiritum,&c.

[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4 Äd fecundum diccndum, quòd in metaphoricis locutionibus non oportet attendi fiiiiilitudincm, `quantum ad Qmnia : fic cnim non effet fimilitudo, fcd rei veritas. Capitis 3o igitur naturalis non eft caput aliud, quia corpus humanum hon cft pars alterius corporis, fed corpus fimilitudinariè dictum, ideft, aliqua multitudo ordináta, cft, pars alt£rius, multitudinis : "ficut multitudo domeftica eft pars multitudinis civilis . & ideò paterfamilias, qui eft caput multitudinis domefticæ , habet fupra fe caput reétorem Civitatis. Et pcr hunc modum nihil prohibet , caput Chrifti cffe Deum , cùm tamen ipfe TChriftus fit caput ec.clefiae . - - - . dicendum , quòd caput habet manifeftam eminentiam refpeétu cxteriórum miembrorum 5 fcd cor habet quandam influentiam occultam, & ideò cordi comparatur Spiritu(fanctus, qui invifibilitcr ccclcfiam vivificat, & ünit 5 capiti comparatur ipfc Chriftus fecundum vifibilem naturam , fccundum quâm homo hominibus praefcrtur . . . . . .

. Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]

formitatem ipfius aliis gratia datur, eft prior tamquam exemplar reliquarum gratiarum : &,ut in litera dicitur, non efl hoc exemplar prius tempore exemplatis,fed ut finis in intentione, ut exemplar conceptum. ° In refponfione ad primum ejufdem art. adverte duos modor , quibus Auétor ponit a&tiones Chrifti hominis caufarein nobis gratiam , f. meritorie,& effective. Et de modo quidé meriti nulla eß ambiguitas, quoniâ poteft cadere fub unius merito,quòd Deus crcet in altero gratiam, fed de modo efficiëtiæ obfcurum eft:quoniâ, ut in prima parte habitum cft, ncc principaliter,nec inftrumentaliter potcft creatura aliqua creare:Chriftus autem dicitur hic inftrumentaliter concurrere. Et, licet quæftio hæc perplexa ap

[ocr errors]
[ocr errors]

commune diétum a&tiones Chrifti five mcdiis facramentis, ut quotidie in ecclefia fit,five abfque facramentis (ut Latronem gratificavit) codem modo ad creationem gratiæ concurrunt, non attingendo.f.ipfam gratiam,quæ creatur,fed efficiendo aliquid per modum difpofitionis,quod eft creare gratiam inftrumentaliter: quod non inconvcnit, cum creatur aliquid in fubje&to praeexiftente, prædifponendo ad illam rem creandam, ut patet, cùm creatur anima intelleétiva in.corpore humano tot difpofitionibus præparato ab agentc naturali, ncceffitante naturalis ordinis exaétionc paffivam creationem ipfius animæ. Altius tamen dicitur fecundum excellentiorem Auétoris doótrinam inferius in 4.13. ar.2. quòd gratia non fpcctat fimplici

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

D s E cu ND u M fic proccditur. Videtur, quòd Chriftus non fit caput hominum quoad corpora?Chriftus enim dicitur caput ecclefiâ, inquantum influit fpirituajem fenfum, & motum gratiæ in ecclefiam : fed hujus fpiritualis fenfus,& motus capax non eft corpus.ergo Chriftus non éft caput hominum fecundum corpora. v. 4 2. Prætereà. Secundum corpora communicamus cum brutis.Si ergo Chriftus effet caput hominü , quantü ad corpora, fequerétur, quòd etiã effet caput brutorúánimalium, quod eft inconveniens. 4 3. Praetereà. Chriftus corpus fuumab alii§ hominibus traxit, ut patet Matth. I. &Luc. 3. fed caput eft primum inter cætera mébra, ut ditium efl.* ergo Chriftus n6eft caput ccclefiae,quantüad corpora. 4 S E D c o N T R A eft, quod dicitur Philip. 3. Reformabit corpus humilitatis nofirâ configuratum corpori claritatis fue. 4 R E s í ó N D E o dicendum,quòd corpus humanum habet naturalem ordiné àd animam rationalem,quæ eft propria forma ejus,& motor. Et,inquantum quidem eft forma ejus, recipit ab anima vitam, & cæteras proprietates conyenientes humano corpori fecundum fuá fpeciem, inquantum verò anima eft motor corporis, corpus inftrumentaliter férvit animæ. Sic ergo dicendum eft, quòd ha

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

bet vim influendi humanitas Chrifti, inquantum eft conjunéta Dei verbo, cui corpus unitur per animam, ut fuprà dittü eft *. lInde tota chriíii humanitas,fècumdum fcilicet amimam , &- corpus , imfluit in homines , & quantum ad amimam, &• quantum ad corpus : fedprincipaliter, quantum ad amimam, fecumdariò, quantum ad corpus. Uno modo, inquantum membra corporis exhibentur arma juftitiæ in anima exiftente per Chriftum, ut J£pof?. dicit R9m. 6. J£lio modo, inquantum vita gloriæ ab anima derivatur ad corpus, fecundü illud Ro. 8. Qui fufcitavit chri$tum jefum â mortuis, vivificabit &• mortalia corpora ve$tra propter inhabitamtem fpiritum ejus im vobis. M A D PR 1 M u M ergo dicendum , q. fenfus fpiritualis gratiæ non pervenit quidem ad jî; primò, & principaliter : fed fecundariò, & inftrumentaliter, μt di£tum eß.* M Ad fccundum dicendum, quòd corus animalis bruti nullam habitudinem Ę ad animam rationalem , ficut habet corpus humanü,& ideò nó eft fimile. M Ad tertium dicendum, quòd, licèt Chriftus traxerit materiâ corporis ab aliis hominibus : vitam tamen immortalé corporis oés hoies trahunt ab ipfo, fecundum illud I.ad Cor. I 5.Sicut in Jaedam ommes moriumtur, ita &* in Chri$to omnes vivificabuntur.

[merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

I. N tit. 2. artic. adverte, quòd ly quoad corpora non folüm refertur ad
corpora aliorum hominum, fed etiam ad corpus ipfius Chrifti, ut cla-
rè patet ex arg. 3. in fitera, quod impugnat corpus Chrifti non poffe effe
caput aliorum, quia fumptum eft ex âliis, & ex conclufione rcfponfiva in
corpore articuli. eft igitur fenfus tituli. An Chriftus etiam fecundum cor-
pus fit caput aliorum hominum, etiam quoad corpora.

te fibi,& hinc habes confequenter, quòd corpus Chrifti noneft alienum à viribus fuae animæ, & quòd corpora aliorum non excluduntur à donis fuarum animarum. Alterum principium proprium eft corpori Chrifti continens duo, fcilicet, quòd humanitasChiiftihabet vim influendi ex conjun&tione perfonali ad Deum, & quòd corpus Chrifti conjunétum eft verbo, mediante anima. Ex his fiquidem fimul jun&tis habes, quòd corpus Chri.

[ocr errors]

ta humanitas Chrifti,fecundum fcilicet animam , &• corpus, infiuit in ho-
nmines,& quantum ad animam principaliter , &• quantum ad corpus fecun-
dariò. Hæc conclufio primò probatur : deinde declaratur ultima ejus par-
ticula. Probatur fic. Humanitas Chrifti habet vim influendi, inquantum
eft conjunéta Dei verbo, cui corpus unitur per animam, & corpus huma-
num habet naturalem ordinem ad animam dupliciter, fcilicet, ut mate-
ria ad formam, & ut infirumentum ad principálem mótorem. ergo tota
humanitas Chrifti,&c.
“IUIbi nota, quòd, quia duo continentur in conclufione, fcilicet, quòd
corpus Chrifti induat, & quòd corpora aliorum recipiant influxum a cor-

[ocr errors]

nc corpori Chrifti, & aliorüm hominum corporibus de duplici naturali
ordine inter corpus, & animam, ex quo habetur communio mutua, qua
non folùm corpusaccipitabanima, fed anima accipit à corpore miniftrá-

te anima conjunétionem ad illud, ut fic,& ex parte influentis, anima Chrifti participaliter, & corpus fecundariò inveniátur, & fimiliter ex parte recipicntium influxum, animæ hominum principaliter, & corpora fecundariò inveniantur,& utrobique eadem fit ratio, fcilicet, propter naturalem ordinem corporis ad animam.

“ Declaratur deinde , quôd corpus fecundariò recipiat influ- comment.

[ocr errors]
[ocr errors]

Videtur, quòd Chriftus non

sU PER Q. VIII.

AR T. III. C ONCL.Accipiendo

[ocr errors]

\ fit caput oium hoium: caput

enim non habet relationem, mifi ad membra fui corporis : infideles auté nullo modo funt membra ecclefiæ,

A R T I C U L U S
Utrum Chrißus fit caput omnium hominum.

[ocr errors]

macula, aut ruga peccati. crgo nec ctiá reducenda ad aétum ,

omnium fidelium Chriftus cftcaput.

4 3. rætereà. Sacramenta veteris legis comparantur ad Chriftum, ficut umbra ad corpus,ut dicitur Colof. I.fed Patres veteris teftamenti facramentis illis fuo té

[blocks in formation]

fcd fccundum,'&c. Próatur. Quia Chriftus cft principaliter caput fibi

[ocr errors]

Qui exemplari, & umbræ deferviunt le$tium. Non ergo pertinebant ad corpus Chrifti,& ita Chriftus non eft caput omnium hominum. 4 S E D co N T R A eft, quod dicitur 1. Tim. 4. Salvator omnium hominum, & maximè fidelium, & 1. Jo. 2. Ipfe ef? propitiatio pro peccatis mofiris, mom pro mo

[ocr errors]

que pcffimo, quamdiù eft viator, defperandum eft, ut dicit B. Augufli

nus.

[ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »