Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

A:*tit. Itulus articuli feptimi, ut fonat,intelligitur.

•I In corpore ünica eft comclufio refponfixa quæfito affirmativè. In chrifio fuerunt excellentiffime omnes gratiae ÊËà datæ. Probatur. Oportet éum, qui docet, habere ea, per quæ fua doctrina manifeftetur. ergo «oportet in'Chrifto éxcellentiffimè fuifle omnes gratias gratis datas. Jintécedens probatur, quia aliàs fua doâtrina cffet inutilis.Con/eguentia vcro probatur, quia Chriftuseft primus, & principalis doctor fidei, & gratiæ gratis datæ funt ca, pgr quæ fidei, fpiritufque do&trina manifeftatur. 4 Ubi nota, quòd Chriftus dicitur primus, & principalis fidei Doctor, vel quia perfonailla habet etiam tempore primatum in docendo, vel quia non obumbratae, fed revelatæ fidei doctor primus tempore, & principalis au&oritate fuit Chriftus, fecundum quòd homo, prout de ipfo eft fermo hic. Et hoc au&oritati Apoftoli ad Hebr.2. confonat, ubi falutis initium manifeftae narrationis à Chrifto, in quo Deus noviffimè locutus eft, fumpfiffe dicitur. 4 Super hoc autem, qnòd Chriftus eft primus, ac principalis Do£tor, fundatur confequentia non folum gratiarum, fed etiam excellentiffimo modo gratiarum in Chrifto. Decet enim primum, ac præcipuum doctorem exçellentiùs aliis fe habcrc in doctrina,& rcquifitisad illam, propter

[ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

quod in literain calce corporis hujus fe {uelæ ratio tangitur dicendo. Sicut in primo, & principali fidei Do&tore. * In refponf. ad primum ejufdem 7. art. cùm legis differentiâ inter Chriftum, & alios fanétos in hoc, quòd in aliis fanétis gratiæ gratis datæ dividuntur, non autem in Chrifto, intellige non de diverfitate, & unitate, quafi in Chrifto omnes gratiæ gratis datæ fint una gratia ; in aliis verò fanctis alia fit gratia prophetiæ, alia gratia fanitatum, alia gratia miraculorum, &c. quóniam,ficut virtutes infufae , quæ fpeétant ad gratiam gratum facientem , multiplicantur in Chrifto, ficut in aliis fanótis, & non omnes virtutcs in Chrifto funt una virtus, ita multiplicantur tàm in Chrifto , quàm im aliis fan&is gratiæ gratis datæ: fedintellige de divifione totius,& partium, hoc eft, quod in Chrifto fuit tota plenitudo gratiarum gratis datarum, in aliis verò fan&tis fuit partialiter, quia uni fancto una gratia, & altcri alia, juxta doctrinam Apoftoli. Et rursus uni fan£to talis gratia, puta, prophetiæ, aut miraculorum fecundum talem menfuram, in έ autem tota pleiiitudo, &c. Et ratio affignatur in litera,quia humanitas Chrifti erat or

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

&am notitiam, fecundum illud Num. 12. si quis fuerit inter vos propheta domini , per fomnium,aut in vifione loquar ad eum : fed Chriftus habuit plcnam , & apertam notitiam multò magis,quàm Moyfes, de quo ibi fubditur,quòd palám , & non per ænigmata videt Deum. Non ergo in Chriftodebet poni prophetia. 4 2.Prætereà.Sicut fides eft eorum, quæ non videntur , & fpes eorum, quæ non habentur, ita prophetia eft eorum, quæ non funt præfentia, fed diftant, nam propheta dicitur, quafi procul fans : fcd in Chrifto non ponitur fides , nec fpcs, ut fuprá diítum*eft.ergo prophetia etiam non debet poni in Chrifto.

[ocr errors]
[ocr errors]

Prophetia.n.importat quá- ro locutus eft cum Angelo in folitudine:fed

Chriftus non eft minoratus ab Angelis » fecundum notitiam anime, fed folùm fecundum corporis paffionem, ut habetur Hebrfècumdo. ergo videtur, quòd Chriftus non fuit Propheta. M S E D coNTR a cft, quod de eo prgdicitur Deuter. 18. Trophetam fufcitabit vobis Deus defratribus veftris. Etipfe de

[ocr errors]

efTropheta fine homore, mifi in patria fua.

M R E s P o N D E o dicendum, quòd Propheta dicitur, quafi procul fàns, vel procul videns: inqüantüm fcilicct cognofcit, & loquitur ca, que funt procul ab hominum fenfibus : ficut etiam lAuguf?. dicit 16. contra Fauffum. * Eft autem confiderandum, quòd non poteft dici

[ocr errors]
[ocr errors]

o - - v aliquis Propheta ex hoc,quòd cognofcit,

nis ad beatitudinë Chrifti;importat prophetia ; & confequentér ex eo quòd fidcs,& fpcs in ipfo nó funt, non fequitur,quòd prophctiain eo non fit. III. m DE

[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

rat, quòd ea, quæ eramt procul ab aliorum viatorum motitia, &-cognofcebat, & ammumtiabat. Et hac ratione dicitur in eo fuiße d prophetia. - D. ro**. M A 5 FR 1 M u M ergo dicendum, quòd per illa verba non oftenditur cflc de ratione prophetiæ ænigmatica cogni- D. sss. tio, quæ, fcilicet, eft per fomnium, & in vifione : fed oftcnditur comparatio aliorum prophetarum,qui per fomnium,& in vifione perceperunt divina, ad Moyfen, qui palàm, & non io per ænigmata Deum vidit, qui propheta eft diétus, fecundum illud Deuter. ult. Nom furrexit ultrâ propheta in Ifrael, , ficut Moyfes. Poteft tamcn dici, quòd, etfi Chriftus habuit plenam, & apertam notitiam, quantum ad partem intelle&tivam; habuit tamen in parte imaginativa quafdam firmilitudines, in quibus etiam poterat fpcculari divina, inquantum non folùm erat comprehenfor , fed etiam viator. M Ad fecundum dicendum , quòd fides cft eorum , quæ „ non videntur ab ipfo credente,& fimiiiter fpes eft eorum, qug non habentur ab ipfo fperante;fed prophetia eft eorum, quæ funt procul à communi hominum fenfu , cum quibus propheta converfàtur, & communicat in ftatu vig5& ideò fides, & fpes repugnant perfeétioni beatitudinis Chrifti ; non au. tem prophctia. - - - 4 Ad tertium dicendum, quòd angelus , cùm fit comprchenfor, eft fupra prophetam, qui eft purus viator, non autem fupra Chriftiim, qui fuit fimul viator, & comprehen

atque confirmetur. fed etiam viator. Et ideò propheticum e- 3o for. Commentaria Cardinalis Cajetani. .Annotaf. Itulus o&aviartic. intelligitur, ut fonat. prophetæ. Exigitur ergoad prQphetam utriufque fimul concurfus con

[ocr errors]
[ocr errors]

áitiònis, fcilicet , quòd cognofcat ea, quæ funt procul ab aliis, cum quibusipfe eft: & ideò nec Deus, ncc fafiéti, aut angeli funt prophetae , fed viatores. * Nota tertiò, quòd duplici ratione Chriftus,inquantum viator, poteft Notandā dici propheta. Primò, ut ly inquantum viator denotet conditionem tàm @tandit 3. cogfiitiónis, quàm cognofcentis, quia fcilicet prophetia convenit Chrift9 ratione cognitionis fpeétantis ád viam, five'inihtelle&u, five in imaginariva ( ut dicitur hîc in refponfione fecunda ad primum ) & convcnit fibi ratione conditionis cognofcentis, quia erat viator.Secundò, ut ly inquantum viator denotct conditionem cógnofcentis tantùm ita, quòd Chriftus, quacumque creata cognitionc noverit occulta aliis, prophetaeft: quia cognitio illa viatoris eft, quamvis, non inquantum viator eft, fibi conveniat. Nec proptereà fequitur, Chriftus ratione cognitionis comprehenfivae eft propheta. ergo , inquantum comprehenfor, eft ;££; : quoniam ratione cognitionis comprehéfivæ, non in quocumque, fed in viatore eft propheta Chriftus. Valererautem, fi ratione cognitionis comprehenfivæ abfolutè Chriftus effet propheta, quod non dicimus. Et ad hoc tendit refponfio 30 prima ad primum cum toto corpore artic. dùm de cognitionis conditione inulla eft cura : fcd de conditione cognofcentis. * Nota novitie quartò, quòd,cùm dicitur. Chriftus, inquantum viator., x,„„; eft propheta, ly inquantum non reduplicativè tenetur: alioquin omnis 4. viator effet propheta, fed fpecificativè, quoniam denotat conditionem in Chriflo, qua fufcipit prædicationem prophetæ. Eft enim propheta, quia cft viator: ficut Socrates eft crifpus, inquantum capillatus: quia crifpitudinem habct, nonnifi, quia capillatus.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

animæ Chrifti fecundum capacitatem creaturg:non autem per .

fijr.i, - - - - - - - - - - - - - - í* cjus virtus fe éxtendit ad omnia, quae fub geherätione cadunt. comparationem ad plenitudiné infinitam bonitatis divinæ

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

Itulus articuli noni ab Auétore in principio corporis declaratur, quòd '1 . plenitudo importat totalitatem, & perfeétionem ita, quòd habere gratiæ plenitudinem eft habere gratiam totaliter, & perfeéte. Et, quia totaliter, & perfeétè dupliciter invenitur, vel in genere aliquo, vel fimpliciter, intellige hîc, quòd eft fermo de totalitate, & perfe&tione fimpliciter ita, quòd quæftio eft, an in Chrifto fuerit gratiæ plenitudo fimpliciter. ° ln corpore articuli tria fiunt : primò declarantur termini, & diftinguuntur: fecumdò refpondetur unica conclufione de plenitudineintenfiVa: tertiò refpondetur unica conclufione de plenitudiné extenfiva. . *J Declaratur in primis ly plenitudo, & diftinguitur, vel intenfivè , vel virtualiter. Prima autem conclufio eft. In chrifto fuit plenitudo gratiae intenfive. Probatur. habuit gratiam in fummo. ergo. Confequentia relinquitur per fe nota. Antecedens verò probatur dupliciter: primò ex caufa, quia anima Chrifti erat ÉÉÉ caufae gratiæ, quia perfonaliter conjunéta: quantò autem propinquior, tantò magis gratiæ recipit. ergo in fummo propinqua eft in fümmo gratiæ. Secundò ex effe&u . anima Chrifti accepit gratiam, ut ex ea transfunderetur in alios. ergo habuit fummam gratiam. Et patet fequela in exemplo dc calore in igne. * *[ Nota hîc primò, quòd expreßè litera loquens de quantitate intenfiva gratiæ dicit, quòd Chriftus habuit cam in fummo. Et hoc diligentiffimè nota contra attribuentes Auétori, quòd non datur fummum poffibile in gratia: non enim haberet Chriftus gratiam in fummo intenfivè , nifi haberet fummum poffibile : ficut non habetur albedoin fummo, fi poffibile effetdari albcdinem intenfiorem, ut patet. “TNota/ecundò, quòd Auétor non dixit, animam Chrifti reciperegratiam, ut effet in aliis gratiæ caufa abfolutè, & fimpliciter, fed cüm additione : appofuit enimly quodammodò, dicens. Ut ex ea quodammodò transfunderetur im alios : Deus enim ipfe eft gratiæ caufa fimpliciter, & abfolutè, anima autem Chrifti quodámmodò, de quo modò inferius erit fermo diffufus in loco proprio. *| Secunda conclufio eft. chriHiushabuit plenitudinem gratiae, quantum ad virtutem . Probatur, quia habuit gratiam ad omnes effe&tüs gratiæ, fcilicet, virtutes, dona, & cætera. Probatur.Chriftus habuit gratiam, ut ûíôáîé principium in genere habentium gratiam. ergo. Probatur fequela: quia virtus primi principii alicujus generis univérfalitcr fe extendit ad omnes cffeétus illius géneris, ut patet de fole refpcétu generat1on1S. “I Nym, & quomodò chrißus fuerit univerfale principium habentium gratiam. Bi nota, quòd hìc non occurrit quæftio dc conclufione, fed ratio ejus ' non caret fcrupulo: quoniam, Chriftum effe principiü univcrfale generis habentium gratiam, dupliciter poteft intelligi: primò, ut principium contentum in genere tali , fcilicet habentium gratiam, velit principium univerfale talis generis fiori contentum in tali genere, fcd fupra illud. Si Primo modo intelligatur, dato, quòd fit vera, non tämen fic probaturin 1itera: quoniam in literafubfümitur fub illa majore de principio univerfaliexträgenus, ficut fi fol poneretur caufa generis eoruih, quæ generan

[ocr errors]

SuPER QU. VII.

[ocr errors]
[ocr errors]

tur, & corrumpuntur,ipfe extra genus corruptibilium , generabiliumque exiftens. Si fecundo modo intelligatur, propofitio non apparet vera: nam Chriftus eft unus habentium grátiam, & non cft extra genus habentium gratiam, juxta illud : Plemum gratiæ , &* veritatis. Joan. 1. Aut igitur

3o major de univerfali principio, ut fol refpe&tu generabilium , intellecta

non eft ad Εgitum ; aut minor de Chrifto, quòd fit univerfale principium, fic eft falfa.

* Ad hoc dicitur, quòd propofitio illa. Chriftus habuit gratiam, ut uni- r.r Quaeff.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

ç$ tur. Videtur, quòd pleni

do gratiæ non fit propria Chrifti. Quod efiim eft proprium alicujus,fibi foli convenit: fed effe plcnum gratia quibufdam aliis attribuitur : dicitur enim Luc. I.Beatæ Virgini. J£ve gratia plena. dicitur etiam Aét. 7. Stephanus plenus

gratiæ non eft propria Chrifto. 4 2. Prætercâ Illüd, quod poteft communicari aliis per Chriftum, non videtur cfíe proprium Chrifto: fed plenitudo gratiæ póteft communicari per Chriftum aliis: dicit.n. Apoft. Eph. 3. Ut impleamini in omnem plenitudinem Dei.ergo

8 plenitudo gratiæ nó cft propria Chrifto. o

[ocr errors]

propria Chrifto: ut pa

tet in text. III. m DE CONCLUIS.

[ocr errors]

Ergo in fiatu vie habetur gratiæ plenitudo. 8. Correfpondenter ad futuíam ílenitudinem in patria. §. Tunc, &c. Nö.n. hinc fequitur, quòd gratiæ plenitudo , ut in conclufione prima dicitur, nö fit propria Chri

o : fed' tantùm, quòd plenitudo gratiæ, fecundum quòd declaratur in conclufione fecunda,non fit ei propria, ut habetur ex tex. Ergo non contra 'conclufionem, fed pro conclufionibus militat argumentum. Vide ar.9. & 1 1. pro pleniori pra:fentisarticuli intelligentia.

z"crtia S. Thom. . A P. _ •

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

catis noftris,& totius müdi,at dicitur prime Joan.2.ergo gratia Chrifti & infinita.

A R T. XI. • - w ONCL. 1. Gratiau- gitur $. Videtur , quòd gratia infi nionisin Chriftoeft Chrifti fit infinita. Oming.n. unfnnita. - ** immenfum eft infinitum : fed “T PROB.Quia perfona gratia Chrifti eftimmenfa, dicitur enim

[ocr errors]

Jo. 3. Non enim ad menfuram dat Deus Spiritum Filio, f. Chrifto. crgo gratia hrifti eft infinita. M 2. Praetereà. Effe&us infinitus demonftrat virtutem infinitam, quæ non poteft fundari, nifi in eflcntia ihfinita : fed effe&us £j Chrifti eft infinitus : extendit.n.fe ad falutem totius humani

[blocks in formation]

M 3. Prætereà. Omne finitum per ad ditionem finiti poteft pervenire ad quantitatem cujufcumque finiti. Si igitur gratia Chrifti effet finita, poffetâlterius hominis gratia tantum crefcere, quòd pcrveniret ad æqualitatem gratiæ

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

D Ivinae ut non defim gratiae, par eft, ut coeptum opus profequamur,& quantò ampliùs Dei, fanétiffimiq;D. N. Leonis X. Pontificis Maximi gratia, Cardinea me dignitate attollensabundavit, tantò magis debeo Jefu Chrifti myfteria, Ecclefiæq; facramenta fcrutari, in lucemque proferre. “T Hoc igitur codem anno falutis quidem 1 5 17. aetatis autem propriæ mono fupra quadragefimum, inchoatum opus die duodecima Cardinalatus fimul, & mcnfis Julii proíequendo, titulum hujus undccimi art. q.7. intelligendum, ut fonat, dicimus. “M In corpore art. refpondetur quaefito, dividendo, & fubdiftinguendo fic, quòdjuxta tria membra diftinétionis tribus conclufionibus ÉÉÉÉÉÉ Divifio eft. Gratia Chrifti duplex, vel unionis, vel habitualis.Subdiftinétio cft.Gratia habitualis dupliciter confideratur, vel fecundum rationem entis, vel fecundum rationem gratiæ. Undc confurgunt tria membra : videlicet, gratia unionis, gratia habitualis,ut ens, gratia habitualis,ut gratia. Trima conclufio juxta primum membrü eft.Gratia unionis eft infinita.Probatur.Uniri perfonaliter filio Dei eft infinitum, fecundum quòd ipfa perfona verbi eftinfinita. ergo gratia unionis eft infinita. Ubi juxta prómiffa expeéta calcem ultimi articuli præfentis quæftionis. Secumda conclußo eft . Gratia habitualis Chriffi, inquantum ens, e# finita. Probatur. Eft in anima Chrifti, ficut in fubje&to.ergo eft ens finitü. Probatur fequela, quia nö excedit fuum fubjcétü,quod eft finitæ capacitatis,quia creatura quædam eft. " Nota hic, quòd, quia finiti, & infiniti ratio quantitati foli congruit, ut icitur in primo Phyficorum , juxta multiplicem quantitatem rei, multiplex finitas, vel infinitas confiderari poteft. Vcrbi gratia,in linea juxta duplicem quantitatem,f. molis, vel perfeétionis, dupliciter poteft dici finita, velinfinita: nam, fi effet linea aliqua infinitæ longitudinis, effet finita fecundum perfe&tionem ( effet enim accidens, ac pcr hoc imperfe&tius ens , quàm fubftantia quæcumque) & effet infinita fecundum rationem lineæ. Et fimile accidit in habentibus tantùm quantitatem perfeétionis multarum tamen rationum', quòd fcilicet poffuntjuxta mültiplicem perfeétionis quantitatem, multipliciter dici finita,vel infinita ita, quòd fecundum quahtitatem talis perfe&tionis funt finita, & fecundum quantitatem altefius rationis perfeétionis funt infinita : ut fi effet albedo infinita intenfivè fecundum lätitudinem albedinis, cffet infinita fecundum rationem albcdinis, effet tamen finita fecundum quantitatem perfeétionis fimpliciter. quoniam effet accidens, ac per hoc impcrfe&tius cns qualibet fubftantia quantumcumque finitae perfeétionis. * In litera igitur Auétor gratiam confiderat, & fccundum quantitatem pcrfe£tionis convenientis fibi fecundum propriam gratiæ rationem, & fecundum quantitatem perfeétionis convenientis fibi fecundum communé rationem entis, quod eft confiderare ipfam,ficut & quodlibet aliud ens fecundum communem rationem perfectionis, nam, quod eft finitæ perfe&ionis,eft finitae entitatis: $ è contrà: & fimiliter, quod eft infinitæ entitatis,cftinfinitæ perfeâionis,& eggntrà, Et dicit in fecunda conclufione, quòd gratia habitualis Chrifti eft finita fccundum rationem entis, hoc eft, eft ens fimitum. * In tertia autem, quòd eadem ef? infinita fecundum rationem gratiae,hoc eft, ef gratia infinita. Quae tcrtia conclufio in litera primò exponitur :

Animæ Chrifti confertur gratia, ficut cuidam univerfali principio gratificationis in humana natura. ergo animæ Chrifti gratia eft infinitafecundum rationcm gratiae. ~intecedens probatur ex auétoritate Apoftol. ad Ephef. 1.

tis, non extenfiónis, hoc eft, quia Chriftus eft univerfàle principium gratificationis, humanæ neccffitatis cft : nam caufa ncceifitatis ad habendum Chriftum principium gratificationis , humana natura eft. Sed, licèt neceffitas ex humana occafionem fumpferit natura, extenditur tamen hoc principium non folüm ad homincs, fed ad Angelos, utinfrà patebit ita, quòd ά eft univerfale principium gratificationis etiam angelorum, extenfa jam fua capitali gratia etiam ad angelos. *[ In refponfione ad fecundum ejufdem articuli perfpice, quòd gratia habitualis Chrifti habet effe&tum infinitum ob duplicem ( ut dicitur in litera) caufam. Hinc enim habcs & mciitum, & fatisfaétioncm Chrifti in

6o finitatem habere.

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

cet, quòd eft infinita, quia non eft limitata fecundum aliquam creatam ncnfuram, & quantum ad rem, quia habet quicquid poteft pcrtinere ad rationem gratiæ, & quantum ad exemplum de luce folis. Probatur autcm.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

8o venire poteft ad quantitätem inten{jwám, vel extenfivam gratiæ Chrifti.

* Et, ut hæc do&rina faciliùs intelligatür, dicamusfub exemplo. Calor ejufdem eft in fe fpeciei, five in igne, five in aere, five in mixtis ; verumtamen ignisadæquat calorem fecundum fe, quia tanti, tàm extenfivè, quàm intenfivè eft fufceptivus caloris, quantus natus eft cffe fecundum fe calor. Aer autem, five mixtum quodcumque, calorem participat ita, quòd ftatim,ut calor in alio, quàm igne poni intelligitur, limitatus, & deficiens à ÉÉÉäioiie, quam natus eft calor fecundum fe habere, intclligitur : cx hoc ènim ipfo, quòd calor in fubjeéto inadæquante calorem fccundum feipfum ponitur, limitatus, ac deficiens ponitür. Et proptereà, quantumcumçjue crefcere ponatur calor in tali fubje&oinadaequäte, numquam perve

tale augmentum , etiamfi infinitum pönatur, continebitur, & fiftet infialatitudincm fubjeéti participantis, cujus tota latitudo fuccumbit fubjeéto adæquato.

•■ Ad '

2" arsia S. Thww. H 2

Exemrt;7 ad majoré

explicat. Dwrfr,

« VorigeDoorgaan »