Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum in Chrifto fuerint virtutes.

3 ceditur. Videtur, quòd in Chrifto non fuerint virtutes. Chriftus enim habuit abundantiam gratiæ : fed gratia fufficit ad omnia re&è agendum, fecundum illud 2. Cor. 12. sìfficit tibí gratia mea. crgo in Chrifto non fuerunt v1rtuteS. M 2. Prætereà. Secundum Thilofophum 7.Ethic. * virtus dividitur contra quendam heroicum, five divinum habitum, qui attribuitur hominibus divinis: hic autcm maximè convenit Chrifto . ergo Chriftus non habuit virtutes, {cd a|iquid altius virtute. M 3. Praet. Sicut in fècumda parte di£tum eft, * virtutcs omnes fimul habentur: fed Chrifto non fuit conveniens habere omnes virtutes, ficut patet de liberalitate,& magnificentia,quæ habent a&um fuum circà divitias, quas Chriftus contempfit, fecundum illüd Matth.8. Filius hominis non habet, ubi caput fuum recljmet: temperantia etiam , & contincntia funt circa concupifcentias pravas , quæ in Chrifto non füerunt. ergo ά non habuit virtutes. $ S E P. coNTR A eft , quod fuper illud Pfal. I. Sed in lege Domini voluntas ejus , dicit glof.* Hic ofiemditur chrißus plenus omni bono : fed bona qualitas mentis eft virtus. ergo Chriftus É plemuS Omn1 V1rtute. * R E s P o N D Eo dicendum,quòd,ficut in 2. parte ditium eft, * ficut grátia refpicit effentiam animæ, ita virtüs refpicit potentiam ejus. Unde oportet, quòd, ficut potentiæ animæ defivantur ab ejus effentia, ita virtutes fint quaedam derivationes gratiae. Quantò autem aliquod principium eft perfeétius, tantò magis imprimit fuos effe&us . Unde,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

horumtamen quædam perficit gratia , immediatè per feipfam , ficut gratum facere Deo,& síïi , quædam autem mediantibus virtutibus, quæ ex gratia procedunt. 4 Ad fecundum dicendum, quòd habitus ille heroicus, vel divinus non differt à virtute communiter diéta, nifi fecundum perfeétiorem modum, inquantum f. äliquis eft difpofitus ad bonum quodam altiori modo, quàm communiter omnibus competat. Unde per hoc non oftenditur , quòd Chriftus non habuerit virtutes , $j quòd habuerit eas perfe&iffimè ultra communem modum: ficut etiam Plotinus pofuit quendam fublimem modum virtutum, quas effe dixit animi purgati. M Ad tertium dicendum,quòd liberalitas, & magnificentia commendátur circa divitias, inquantum aliquis non tantum appretiatur divitias, quòd velit eas retinere , prætermittendo id, quod fieri oportet. Ille autem minimè divitias appretiatur,qui penitùs eas contcmnit, &

[ocr errors]

ideò in hoc ipfo, quòd Chriftus omnes divitias conteypfit, oftendit in fe fummü gradum liberalitatis, & magnificentiæ: licèt etiam liberalitatis a&um exercuerit, fecundum quòd fibi conveniens erat, faciendo pauperibus erogari,quæ fibi dabantur. UInde cùm dominusJüdæ {ixitJoan. i3. Quodfacis,fac citiùs, di

7° fcipuli intellexerunt dominum mandaf

fe,quòd egenis aliquid daret. Concupifcentias autem pravas Chriftus omninò non habuit,ficut infrà patebit:* nec propter hoc tamen excluditur, quin habuerit temperantiam, quae tantò perfeétior eft in homine,quantò magis pravis con

upifcentiis caret. Unde fecùndum TPhi

[ocr errors]

rtâ continéte, quòd tépcratus non habet pravas concupifcentias,quas cótinés patitur. Unde fic accipiendo continentiam, ficut Philofophus accipit, ex hoc - *. - - ipfo, quòd Chriftus habuit omnem virtutem, non habuit continentiam, quæ nó eft dvirtus,{ed aliquid minus virtüte.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]

9o ciunt habentem. Intellc&tualcs autem virtutes non fimpliciter bonum,

[ocr errors]

fortis,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

fortis, & caet. Unde deillis poftcà erit quaeftio , quandò, fcilicet, de fcien-
tia animae Chrifti tra&tabitur.

gienti ad inftar naturæ pluralitatem, ubi unum fufficit. Conftat enim,
quòd ad a£tum fortitudinis quantumcunque celfum fufficit fortitudinis

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tia. Secundum cft, quoad a&us exercitium, $ fic non oportet Chriftum
omnis virtutis proprio a&tu exteriori uti : quoniam nunquam fuit tempus,
quo conveniens cflet perfonæ fuæ, quòd uteretur omnibus, fed aliquibus
tantùm. Nunquam enim fuit tempus utendi magnificentia, quæ eft circa
magnos fumptus, quia nunquam fuit conveniens, ut efIet dives,& haberet,
unde magnos fumptus faceret, qui,quum effet dominus omnium, faéìus
eft egemus propter mos . Et ideò in litera actu libcralitatis dicitur ufus, non
autem actu magnificentiæ.
*[ In eadem refponfione ad tertium attende, quòd cautè Auétor loqui-
tur negando in Chrifto continentiam, dùm limitat continentiæ rationem
ad Ariftotelis ufum : nam fumendo continentiæ nomen, & rationem com-
muniori ufu, nihil prohibet Chriftum contincntcm appcllare.

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

defide verborum,& fpei in fidem rerum, &
eciei. ergo videtur, quòd etiam in Chri-
o fuerit fides, cùm fiihil imperfectionis

[ocr errors]

faltem, f. quoad meritü trus Joan. ult. Tu omnia nofti. ergo in

rens, fecundum illud, quod dixit ci Pe-* ipfe exccllentiùs fion impleret.

[ocr errors]

dientia Dei affentit illis,que non videt fe-
cundum illud Rom. 1. JMd obediendum fi-
dei in omnibus gentibus pro nomine ejus .
Obedientiam autem ad Deum pleniffimè
habuit Chriftus,fecundum illud Philip.z.
Faétus ef? obediens ufque ad mortem. Et fic
nihil ad meritum pertinens docuit 5 quod

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

materiae

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

credit Deo de rebus divinis, fed de quibufcunque aliis divinitùs fibi revelatis. Chriftu§ auté à principio fuæ conceptio

[ocr errors]

fcd Chriftus aliquid expcétabat ad beati

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]

immortálitatem , & gloriam corporis ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mò: quomodò pcr Dei. rationem oftendas, mc1itò effe à fcripturis, & Leone I. infinuatü, quòd fpes virtus non fuit in Chrifto.A fcripturis qui. dé ad Chriftü Ioqucntibus,ut Pfalm.64.Beatur, quem elegifii, & affumpffii, inhabitabit in atriis tuis. Per hoc enim quòd humanitati affum- ?j(. ptæ attribuit beatitudi- 634-67. inem, quæ eft inhabitare *'•** in atriis divinis: de quibus,quia ibi tanquam in locó^ fpatiofo videtur Deus Deorum in Syon , dicitur Pfal. 83. melior eft dies una im atriis tuis fuper millia : per hoc, inquam, fatis demonftratur intentum . Nam, dùm à Chrifto tollit objeétü fpei, quod facit ponendo in ipfo fruitioné beatifice vifionis, codé tenore fimul tollit ab co fpci virtuté. *in arg . Vide tex. corp. &• ad fecumdum. Item quæft. 4. art. 3. ad primum. A

* in cor. ar.

O$.

ratio

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

D s E x T ü M fic proceditur. * non eft de impoffibili. ergo in Chrifto

non fuit donum timoris.
4 3. Prætereà. I Joan. 4. dicitur, quòd
- perfe£ta charitas forâs mittit timorem :
fed in Chrifto fuit perfeétiffima chari-
tas fecundum illud Eph. 3. Supereminem-
tem fcientiæ charitatem Chriíti. ergo in
Chrifto non fuit donum timoris.
M S E D coNT R A eft, quod dicitur
• Ifa. 1 1. Replebit eum fpiritus timoris do-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ponitur clara,ut patet ex arg.

atur, quia hoc innuitur Heb. §.

plicato

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]
« VorigeDoorgaan »