Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

* In refponfionc ad fecundum ejufiem articuli vide rationem naturalem , quare non arguit diverfitatem naturæ auferre à Chrifto naturalem modum produccndi carnem, & argueret diverfitatcm naturæ, fi anima producta e(fet ante corpus: quia,fcilicet,in carnis produétione varietas effet pcncs antecedentia tantùm,im animae verò productione varietas ponitur in ipfìscon(titutivis intrinfecis. Et ratio affignatur, quia materia nata cfl cfle ante formam, & difponi ad illam : forma autem non cft nata cfle ante materiam : hanc tamen rationem intelligito pro rationc convenientiæ , quare, {cilicet, conveniens fuit carnem Chrifti non naturaliter, hoc eft, alioruim hominùm more fieri per difpofitiones prævias, fed miraculose flatim concipi perfeétam : aninìam yerò convcnicns fuit non miraculose ante corpus, fed naturaliter, hoc eft, fecundum aliarum curfum fieri,fcilicet, creăndò infundi, & infundcndo creati, quoniam, ut ex antedi&tis patet, diverfus modus jjroduccndi animam, fcilicet,in corpore, vel extra, & antè

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

non quamlibct hypoftafim, fcd hypoftafim naturæ rationalis.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

mam corpus, & fic totum hominem af- Ex partc verò materiæ cft prius illud,
fumpfit : fcd fpiritus, anima , & corpus 3° quod priùs cxiftit in tranfmutatione ma-

funt partcs totius hominis. crgo totum affumpfit, mcdiantibus partibùs. M 2. Præt. Ideò filius Dci carnem affumpfit,mcdiante anima,quia anima eft Dco fimilior, quàm corpus : fed partcs humanæ naturæ, cùm fint fimpliciores , quàm corpus, videntur eflc fimiliores

teriæ. In incarnatione autem oportct maximè attendcrc ordinem, quicft cx partc agentis: quia, ut Auguft.dicit in , èpift.ad Volufiánum, in talibus rebus toratiofi&fi efl potentia fácientis. Manifeftum autcm cft,quòd fecundum intentionem facientis prius cft complctum -,

[ocr errors]

tum. crgo affumpfit totum,mcdiantibus partibus. 4 3. Præter. Totum refultat ex unione partium: fcd unio intclligitur, ut terminus affumptionis, partcs autcm pra intclliguntur affumptioni. ergo affumpfit <totum pcr partcs. M S E D co N T R A eft, quod Damafc.

totum, quàm partes.

4 Et idéò dicendum ef?,quòd verbum Dei j!? partes humanæ naturæ mediante toto,ficut enim affumpfit corpus propter ordincm, qucm habct ad animam rationalem, ita affumpfit corpus, & animam propter ordincm , qucm habcnt ad humanam naturam .

[ocr errors]

fto non partes partium intuemur, fèd , quæ proximè componuntur, idef?, deitatem , &• humanitatem . Humanitas autem efl quoddam totum, quod componitur ex anima, & corpore,ficut ex partibus.ergo filius Dei affiimpfit partes, mediãte toto.

M R E s P o N D E o diccndum , quòd , cùm dicitur aliquid medium in affum

ptione incarnationis,non dcfignatur or- 6

do temporis: quia fimul faéta eft affumptio totius, & omnium partium : * oftemfum efl emim,quòd fimulanima,& corpus funt adinviccm unita ad conftitucndam naturam humanam in Vcrbo. Dcfignatur autem ibi ordo naturæ, unde pcr id, quod cft prius in natura , affumitur id,

quod cft poftcrius. Eft autem aliquid,

[ocr errors]

cx verbis illis nihil aliud datur intclligi , nifi, quòd verbum , affumcndo partcs humanæ naturæ, affumpfit totam humanam naturam, & fic affumptio partium cft prior in via operationis intcllc£tu , non tempore, aflumptio autem naturæ eft prior in via intcntionis, quod eftcffc priüs fimpliciter, ut diífum e$t. *

[ocr errors]

ita eft fimplex, quòd etiam eft pcrfe&tiffimus, & idcò totum eft magis fimilc Deo, quàm partes , inquantum cft pcrfcCtius. 4 Ad tertium dicendum , quòd unio perfonalis eft, ad quam tcrminatur a!fumptio,non autem unio naturæ,quæ rc

., fultat ex conjunétione partium.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

quomodò per rationem oftendas,mcrito cfie à fcripturis, Papa, & l)amafceno infinuatü , quod verbum aflumpfit partes mediante toto . A Damafceno quidcm : ut jm arg. com. A Papa autem Eugenio IP. in Conc. Florent. Sacrofancfa Ecclefia Roman4 voce Domini fundata firmiter credit, profitetur, & prædicat: unam ex Trimitate perfonam, verum Deum , Dei filium veram hominis, integram que matt*ram affumpfiffe . Hæc illc in conftit. fuper unionc Jacobinorum. UIbi nota ly integram maturam'. Per hoc cnim monftrat : quod aflumcre totum fuit dc principali intcnto : & çuòd non eft facta affumptio partium , nifi fecuhdumi quod habebant ordinem ad naturam humanam intcgram. A fcripturis y£Eö per hoc, quod dicituir Lucæ 1. Ideò , quod nafcetur ex fe fancium , vocabitur fi& ly adeò

[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

Itulus articuliintclIigendus eft, ut fonat.

8o declaratur, quia in communi ordo naturæ , quo aliquid cft prius , &

*[ In corpore articùli duo fiuht: primò dcclaratur, quomodòintelligitur ly mediante in myftcrio affumptionis. Secundò refpondetur quæfito una comclufione. “I Quoad primum dicit unam propofitionem multarum partium , fcilicet, in myfterio affumptionis medium intelligitur non temporis, fed naturæ ex parte agentis, & fimplicitcr. Vbi quatuor conditioncs mcdii in hoc myfterio ponuntur. * Prima eft, quòd non eft medium fecundum tcmpus, quæ probatur, quia fìmul tcmpore omnia affumpta funt . * Secunda, quòd cft mcdium fecundum ordincm naturæ. Et hæc cx di&tis fupponitur. * Tertia cft, quòdeftibi talis ordo naturae, f.ex partc agentis. Et hæc

aliquid pofterius in natura , duplicite r invenitur : vel ex parte agcntis, vel ex parte matcriae. Et redditur ratio, quare fecundum hâs duas caufas invcnitur, quia funt caufæ præexiftentes ânte effectum : agens enim, & materia præcxifbunt , formam autem oportet non praeexiftcre, & fimiJiter finem generationis, cum coincidat cum forma': in fpeciali autem hoc eft in aflumptionis myfterio, quia tota ratio facii eíí potentia faCpe nrur .

* Quarta conditio eft ly fimpliciter ad definiendum, quòd medium fimpliciter in hoc myfterio attenditur fecundum ordinem haturæ ex parte agentis, non qucmcumque , quia non fecundum quid, fed {implicitcr:eft fiquidem duplex naturæ ordo ex parte agentis : vel fecundum ordinem in

tcntionis, vel fccundum ordincm cxecutionis. Et differunt hi ordincs intcr

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Tertiò: cur Auétor in hoc myfterio de medio fecundum naturæ ordidinem ex parte agentis fecundum ordinem operationis refpondendo tacuit, cùm tamen in refponfione ad primum poftmodum de illo traétet ? r«/., a.5. . ° Ad primum dicitur, quòd, quia ordo fiaturæ fecundum genus caufæ formalis, & finalis reducitur ad ordinem naturæ fecundum genus caufae agentis, tamquam in quo clarius relucet, quoniam fecundüm ordinem agentium ordinantur & fines generationum, & forma- genitorum, & res natura prioresfecundum ordinem finis, aut formæ in his, quæ fiunt, funt pofterióres in effe, quoniam & forma, & finis quantò ülferior in aliquo ordine,tantò prior,quia perfe&tior. Res verò,ut funt tàm in materiæ tranfmutatione,quàm in intentione,aut executione agentis priores, funt etiam priores fecufidum effe aliquod reale, fcilicet, vel fecündumipfam intentionem eorum, ficut domus eft in intentione artificis, vel fecundum quòd faltem in inchoata tranfmutatione funt : ficut alteratio eft prior generatione, vel fecundum fe , ut ab ipfis incipit executio, ut fundamentum eft prius parietibus. Meritò igitur naturæ ordinem duobus appropriavit Auάor gencribuscaufàrum,quia funt priores in effe,tùm, quia clarius relucet prioritas naturæ iniftis, tum, quia prioritas aliorum apud gcncrabilia reducitur ad ifta.

4 Ad fecundum dicitur, quòd in myfterio incarnationis nulla fuit tráfmutatio materiae,nifi inftantanea formatio corporis ab infinita virtute Spirituffanéti:& illa inftantanea formatio,quamvis naturæ ordine prior fccunr- . dum genus caufae materialis fit, quàm animæ rationalisadventus in eam, quia ánima rationalis non detulit fecum corpus, fed fuppofuit corpus or

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

—- prioritate ex parte materiae, utpote extra ordinem ad

umptionem dixit, fed tanquam impertinentem ad propofitum dimifit.

bent valere, & inconvenientia fequi.
“T Ad confirmationem negatur, quòd fìmili modo omninò fe habeat

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

unc fenfum applicata nihil valet : quia fecundum executionis ordinem illud totum non in fe toto, £din parte,vel partibusejus priùs perfonaretur, hoc eft, fieret aliquid affumentis perfonae, quàm effet in feipfo toto ' perfonabile, fi fibi dimitteretur. Et,cüm contra hoc affertur, quia in illo priori illud totum non eft natum aflümi, quia non eft natura fingularis, refpondetur, quòd verum eft , quòd non eft natum affumi in feipfo toto ante illud naturæ inftans, fed eft natum affumi fecundum fui partem, vel partes ante illud inftans fecundum executionis ordinem : quoniam quælibet pars nata eft affumi, ut fit aliquid perfonae affumentis:quamvis folüm natura integra nata fit affumi, ut fit velut conftitutivum perfonae : quia ipfa fola eft fic perfonabilis, fcilicet, ut fit, vel perfona, vel quafi conftitu

go tiva perfonae, pàrtes autem ejus funt perfonabiles, hoc eft,affumptibiles ad

unitátem perfonalem, antcquam fecundum executioncm affumi intclli

gatur totum. «Iubi

Tertia S. Thomae. G 2

“ Ubi fcito, quòd, licct rcfpeétu perfonae propriæ priüs fecundü executioné
intelligatur perfonari tota natura,quàm partes,quiá partcs, puta aia,& cor-
pus, ad perfonandum concurrunt, mediante tota natura cónftituta per il-
las, ad affumptibilitatcm tamen à divina perfona prius fecundum execu-
tionem concurrunt partes,f.anima, & corpus, quàm natura integra : quia
ad cxequendam affumptionem non oportet mediare executivè, fed fecun-
dum intentionem tantum, totam naturam, quoniam conftat divinam per-
fonam pofle inchoare aflumptionem à partibus, quafi progrediendo ad to-
tum, & rationabiliter conftat, quòd de facto fic fecit, ut probatum eft. Re-
fpectu perfonæ propriæ nonnifi naturalis ordo partium ad propriam per-
fonam attenditür, qui eft etiam executive mediante toto: & ideò non ha-
bet folidum fundamentum ( ut ex Auctore allatum eft) ratio Sco. eodem
ordine partcs naturæ humanæ, & totam ordinantis ad propriam, & ad di-
vinam perfonam. -
* Ad primam autem Duran.rationcm negatur,quòd natura humana fit o-

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A R T I C UI , L U S
Utrum humama matura fit affumpta mediante gratia.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

(quod habet per unioncm) habet pleni- folus effet homo, divina tudinem gratiæ,& veritatis. Si verò intel- tamcn affiftéte pcr qui

- - ei aliquid gratis dam participationcm ligatur gratia voluntas Dei aliquid grati virtute, miracula opera

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Commentaria Ca

faf. - - - - „Annota Itulus articuli 6. intelligendus eft, ut fonat.

Comment. * * In corpore art. unica eft conclufio refponfiva quæfto. Gratia non Gratia tripliciter dici poteft, dupliciter quidem in Chrifto, f. gratia umionis , & gratia habitualis , & tertio modo ipfà voluntas Dei gratis domam * : kd hullus iftorum miodorum habet rationem medii in affumptione naturæ humanae. ergo. Probatur fingillatim : primò de gratia unionis,quia cft ipfum efse perfonále gratis datum, quod in af$umptione fe habct, ut terminus, non ut medium . Secundò de gratia habituali, quia fe habet, ut effeétus confequens unionem, ut patetjoam. 1. Tertiò de voluntate divina, quia fe habet, ut caufa efficiens, nön ut medium. °[Nota hîc primò, quòd gratia poteft dupliciter inefse, f.formaliter, vel effeéîivè , & quia gratia primis duóbus modis dicitur formaliter, tertio autcm effeétivè, ideò in litera Au&or duplicem tantùm in Chrifto in principio corporis art. dicit,fcilicct umionis , & habitus : utraque enim eft formaliter in Chrifto. Divina autem voluntas eft gratia effe&tivè, ac per hoc velut cxtrinfcca caufa, & proptcrcà non cft in litcra connumcrata intcr gratias

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

lio Dei in humana natura. Et primò de his,quae
pertinent ad perfe&ionem . Secundò de his, quæ
pertinent ad defe&um.

primum confideranda funt tria. Primò

[ocr errors]

entia ipfius.

De gratia autem Chrifti confiderandum eft dupliciter. Pri

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4 Primò.Utrum in anima Chrifti fit aliqua gratia habitualis.

M Sccundò. Utrum in Chrifto fuerint virtutes.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ÉÉ fit propria Chrifti.

rifti gratia fit infinita.

TTertiodecimò. Qualiter hæc gratia fe habcat ad vnio

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

% tur. Videtur,quòú in anima affumpta à verbo non fuerit gratia habitualis. Gratia enim eft quædam participatio divinitatis in creatura rationali fecundum illud 2. Petr. 1. TPer uem magna, &- pretiofa promiffà mobis donavit,ut divinæ fimus confortes maturæ.

Chriftus autem eft Deus non participa- 3

tivè,fed fecundum veritatem. ergo in eo non fuit gratia habitualis. T 2. Præt. Gratia ad hoc eft neceffària homini, ut per eam benè operetur (fecundum illud I.Cor. 1 5. üî, 0mmibus laboravi, non ego autem,fèd gratia Dei mecum, & etiam ad hoc,quòd Š confequatur vitam æternam, fecundum illud Rom.6. Gratia Dei vita æterma : fed Chrifto ex hoc folo, quòd erat naturalis filius Dei, debebatur ei hæreditas vitæ æternae:ex hoc etiam,quòd erat verbum, per quod fa&ta funt omnia , aderat ei facultas omnia benè operandi. non ergo fecundum humanam naturam indigebat alia gratia,nifi unione ad verbum.

[ocr errors]

veniens, ut anima illa reciperet influxü divinæ gratiæ. Secundò, propter nobilitatem illius animæ, cujus operationes oportebat propinquiffimè attingere ad Deum per cognitionem, & amorem,ad quod neceffe eft elevari rationalem naturam per gratiam. Tertiò, proptcr habitudinem ipfius Chrifti ad genus humanum. Chriftus enim,inquantum homo, eft mediator Dei , & hominum, ut dicitur I.adTimoth.2.& ideò oportebat, quòd haberet gratiam etiam in alios redundantem, fccundum illudJoann. I. De plenitudine ejus omnes accepimus, c%gratiam pro gratia.

4 A D P R 1 M u M ergo diccndü,quòd

[ocr errors]

46 Chriftus eft verus Deus fecundum per

fonam , & naturam divinam: fed, quia cum unitate perfonae remanet diftinótio naturarü(ut ex fupradi&iis patet*) anima Chrifti non eft per fuam cffentiam divina , undc oportet, quòd fiat divina per participationcm , quæ eft fccundum rat1am . 4 Ad fecundum dicendum , quòd

4 3. Præter. Illud, quod operatur per so Chrifto , inquantum eft naturalis filius

modum inftrumenti,non indiget habitu ad proprias operationes: fed habitus fúdatur in principali agente. Humana autem natura in Chrifto fuit, ficut inftrumentum divinitatis, ut dicit Damafc. *in 3. lib. ergo non debuit in Chrifto effe_. aliqua gratia habitualis. M S E D c o N T R A eft, quod dicitur Ifa. 1 1. Requiefcet £í. eum fpiritus Domini. Qui quidem in homine effe dicitur per gratiam habitualem,ut in I.p.diétum ef?.* ergo in Chrifto fuit gratia habitualis . M R E s P o N D E o dicendum , quòd meceffè efi pomere in Chrifio gratiam Ä tualem, propter tria. Trimò quidcm ., propter unionem animæ illius ad vcrbü Dei : quantò enim aliquod receptivum cft propinquius caufæ influenti , tantò magis participat de influentia ipfius . Infliixuis autem gratiæ eft à Deo,fecundum illud Pfal.83.Gratiam, &• gloriam

Dei, debetur hæreditas æterna, quæ cft ipfa bcatitudo increata, pcr increatum aétum cognitionis, & amoris Dei, eundcm fcilicet, quo pater cognofcit, & amat feipfum, cujus a&tus anima capax non erat propter differentiam naturæ. Unde oportebat , É attingerct ad

Deum per a&tum fruitionis creatum,

[ocr errors]

tiam . Similiter etiam, inquantum cft verbum Dei, habuit facultatem omnia benè operandi opcratione divina : fed, quia prætcr operationem divinâ oportet poni in eo operationem humanam

(ut infrà patebit * ) oportuit in co cffe habitualem gratiam ,
pcr quam huiufmodi operatio in co effet perfeéta ;

„. * Ad tcrtium dicendum, quòd humanitas Chrifti eftin

ftrumentum divinitatis , non `quidcm, ficut inftrumcntum
inanimatum, quod nullo mod6agit, fcd folùm agitur, fed
tanquam• inftrümentum anima rationali animatum , quod
ita agit, quòd ctiam agitur. Et ideò ad conyenientiam aétio-
nis óportuit, cum häbcre gratiam habitualem.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fecundum humanam , &c. ß. Nifi operatio,& fruitio in Chrifto fecüdum humanam naturâ differrent ab operatione, & fruitione in ipfo fecundum naturam divinam. §. Tunc nihil, &c.Nam tales operationes, ac fruitiones in co differunt adinvicem. JII. m DE MAJORI. T>er modum inftrumëtj.R..Nullo modo agentis,fed folü a&ti. §.Tunc nihil, &c. Nam humanitas chrifti eff inßrumentum, &c.ut in tex. A P P E N D I X. X articulo habes primò : quomodò per rationem oftendas, imeritò effe à fcripturis infinuatum : quòd in Chrifti anima fuit gratia habitualis.Ut Ioann. 1. Tolemum gratiae , &* veritatis. Nam hoc de gratia habituali intelligitur:ut patet ex cont©xtu.Item Pfal.44. Unxit te Deus Deus tuus oleo laetitiæ præconfortibus tuis. Qüod de Chrifto cxponitur Hebr.i. Item Ifä.61. Spiritus Domimi fuper me eo, quòd unxevit me. Hoc enim intelligendum effe de Chrifto , habetur ex Luc.4. ubi hæc prophetia recitatur . Itcm A&tu. 4. Säcium puerum tuum, quem unxifli . Et cap. 1 1. jefum Nazaremum, quomodò umxit Dews Spiritufam&io. Per unctionem autem intelligcndam cffe gratiam habitualem docetur , per ly vox uméiionem , quod accepijtis ab eo , maneat in vobis. 1.3o. 2. Secundò vidcs : quomodò ex his,&c.

Titulus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
« VorigeDoorgaan »