Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

ÅT omnibus creaturis : fed in creaturis eft
° PROB. Qgia,fi af- immediatè per effentiam, potentiam,&

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tendamus gradum di

gnitatis, anima invenitur media inter Deum, & carnem. $ C O N CL. 2. Secundum ordinem caufalitatis poteft dici,'quòd fi

8o

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Pus, quod cft matcria, quàm anima,que eft forma : quia principium individüal. tionis, quæ importatur in nomine hypoftafis,videtur efle materia.ergo filius Dci non affumpfit carnem, mediante anima. 4 3. Praetcrcà. Remoto mcdio,feparantur ea, quæ per medium conjunguntur, ficut , remota fuperficie, ceflàret color à corpore , qui ineft corpori per fuperficiem : fed feparata pcr mortem anima, adhuc remanet unio verbi ad carnem, ut infrà patebit.* ergo verbum non comjungitur carni mediante anima. $ SE D coNTRA cft, quod Aug. dicit * in Epifto. ad Volufiánum: ipfà nmagnitudo divimæ virtutis animam fibi

rationalem, & per eandem corpus huma-

mum, totumque omninò hominem in melius mutandum coaptavit. M R E s P o N D Eo dicendü, quòd medium dicitur refpeétu principii, & finis. Unde, ficut principium, & finis important ordinem, ita & medium. Eft autem duplex ordo: unus quidem temporis, alius autem naturæ.Secundum autem ordinem temporis non dicitur in myfterio incarnationis aliquid medium : quia totam humanam naturam fimul fibi Verbum Dei univit, ut infrà* patebit. Ordo autem naturæ inter aliqua poteft attendi dupliciter:uno modo fccundum gradum dignitatis, ficut dicimus angelos efle medios inter homines, & Deum: alio modo fecundum rationem caufalitatis, ficut dicitur mcdia caufa exiftere inter primam caufam, & ultimum effeétum. Et hic fecundus ordo aliquo modo confequitur primum : ficut enim dicit Dion. 1 3. c. de divi. no.* Deus per fubftantias magis fibi propinquas agit in ea, quæ funt magis remota. 4 Sic ergo , fi attendamus gradum dignitatis, anima media invenitur inter Deum, &• carnem, &- fecundum hoc poteft dici, quòd filius Dei univit fibi carmem mediante amima , fèd &- fecundum ordinem caufalitatis ipfa amima e$t aliqualiter caufà carmis umiendæ filio Dei : non eni

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

3o hypoftafis Verbi Dei conftitueretur fim

pliciter per humanam naturam,fequeretur, quòd corpus effct ei vicinius , cùm fit materia,quæ eft individuationis principium, ficut & anima , quæ cft fòrma fpecifica , propinquiùs fe hábet ad naturam humanam : fed,quia hypoftafis verbi eft prior , & altior, quàm humana natura , tantò id, quod eft in humana na

[ocr errors]

quantò eft altius, & idcò propinquior eft verbo Dei anima, quàm corpus. 4 Ad tertium dicendum, quiòd nihil

mam intelligitur anima, iuxta id, quod docet Philof. unumquodque videri illud , quod eft potiffimum in eo : quoniam nobiliffimum in natura humana, quâ ly formam fervi denotat, fi pro forma totius accipiatur, eft ifta forma partis, ideft, anima rationalis : in cujus fignum ipfa dat fpcciem, de qua ibi conne&it Apoft. ly in fimilitudimem ( fcilicet fpecificä) hominum faéius . Sequendo igitur hanc cxpofitioncm de forma partis, tunc per ly haBitu intelligetur corpus, inquantum, fcilicet, per ipfum , tamquam per quoddam tegumentü , videtur anima.Unde & in hoc fenfu corpus vocatur pallium, ac ftola : fecundum Cöc. Hifpalenfe fecundum, Can. 1 3. Ex Prophetis illud: Lavabit in vino ftolam fuam , & im fanguine vuæ pallium fuum . Quid pallium , quid ffola, mifi caro Chrifti paffionis fànguime decorata ? Hæc ibi.Ex ordine ergo, quo Apoftolus talem exinanitionem commemorans animi prius pofuit,quàm corpus, Theologis fcholafticis fubindicavit,quòd anima mcdiante , filius Dei coaffumpto corpore inventus cft homo. Secundò vides : quomodò ex his, &c.

prohibct, aliquid cffe caufam alicujus quantum ad aptitudinem , & congruitatem, quo tamen remoto, illud non tollitur, quia , ctfi fieri alicujus dependet cx aliquo, poftquam tamen eft in faéto effe , ab eo non dependet. Sicuè, fi inter O. aliquos amicitia caufatur aliquo médiâte, eo rcccdente ad* huê amicitia remanet,& fi aliqüa in matrimóniü ducitur pro

pter copulam conjugalem : huc durat copula conjugalis , & fimiliter manet unio-verbi ad carnem.

βΚ quæ facit É in muliere ad tamen pulchritudine ceffante, ad

feparata anima, rc

[ocr errors]

Commentaria Cardinalis Cajetani.

hîc duæ principales difficultates. Prima eft circa ordinem partium inter fe non abfolute ; fed relatas ad afíumptionem, & hæc tra&afur hîc quoad partes eflentiales, fcilicet, animam, & corpus: & in fequentiart. quoad par

Itulus 1.art.q.6.intelligenduseft,ut fonat, quoniam in corporc diftin-
guetur, & motus eft occafione verborum Aug. & Magiftri Senten. in

2. diff. 3. Semt. ponentium ordinern in ifta affumptione.

Comment.

* In corpore articuli duo fiunt. primò declaratur ille terminus, median

te, in tituló pofitus.fecundòrefpgndetur quæfito, ibi : Sic ergo , attenda-
nmus : primum fit declarando, diftinguendo, excludendo, fubdiftinguendo •
& conferendo membra diftinéta inter fe. Declaratur in primis, quòd me-

dium importet ordinem

: quod probatur, quia dicitur rcfpcctu principii,&

finis, quorum utrumqueimportat ordinem aliquem, ad quem fpcctat, fe-
cundum quem dicitur principium, aut finis. Unde & mcdium fçcundum
aliquem ordinem oportet, quòd fit medium, nec oppofitum intelligi pot-
eft. Diftinguitur prætereà ordo in ordinem temporis, vel naturæ, & ex-

clufo ordine temporis à

[ocr errors]

ne patebit, fubdividitur ordo naturæ in ordinem dignitatis, & caufalita-
tis. Exempla patent in litera. Conferuntur autem hi duo naturæ ordines
inter fe feçundum connexionem pro quanto fecundus ordo confequitur
aliquo modo primum. Et dicitur aliquo modo, quia non oportet univer-
faliter, quod dignius eft, effe caufam minùs digni : non enim leonina na-
tura eft caufa naturae formicæ, licèt fit formica £j dignior.

[ocr errors]
[ocr errors]

ta dupiicem modum medii fecundum diétos duos naturæ ordincs, fcili-
cet, rhedium dignitatis, & medium caufalitatis. Prima eft. Filius Dei uni-
vit fibi carnem , mediante anima, loquendo fecumdum ordinem dignitatis.
Probatur : quia anima invenitur media inter Deum , & carncm, fecundum
dignitatis gradum. Secumda eft. quòd fécundum ordinem caufalitatis fi-
lius Dei univit fibi carmem mediante anima. Probatur, anima eft aliquali-
ter caufa carnis uniendæ filio Dei. ergo eft medium in caufando unionem
carnis ad filium Dei: Antecedems probatur dupliciter. primò, quia caro nó
effet afíumptibilis,nifi per ordinem, quem habet ad animam rationalem :
fecundò, quia caro per ordinem ad animam rationalem habct, quòd fit ca-
ro humana : fola aütem natura humana cft affumptibilis, ut patet ex prius

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

tcs potentiales,fcilicet, mentem, & fenfum. Altera circa ordinem inter par6o tes, & totum, fcilicet, animam, & corpus, & naturam humanam, & hæc tractatur in art. 3. hujus q. Et in utraque quaeftione funt variæ opiniones. Durandus namque in 3. fentent. d.2. q.2. négat omnem naturæ ordinem in myfterio affumfitionis tàm in partibüs inteífe , quàm in partibus, & toto relatis ad affumptionem. Scotus vero in 3. fent. d. 2. q. 2. aliquo modo ncgat utrobique ordinem naturæ, & aliquo modo affirmat. Negat fiquidem unam partem cfle mediam, ut quod affumitur refpe&tu altcrius, & fimiliter partes effe medium, ut quod affumitur rcfpcétu totius naturæ humanæ, affirmat autem unam partem effe medium, ut quo, & refpectu totius, & refpeétu alterius partis, quia anima eft conftitutiva & naturæ, & car

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nis, üt fit affumptibilis.

dit fecundum naturæ ordinem medium, ut quòd,

fumatur, quòdipfà caufa praefumi intelligatur
» Q } »

tes inter fe, & inter partes, & totum .

ut quo

[ocr errors][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ter, quàm ipfa potentia ejus, quæ eft

paxT)ei ad imaginem ejus exiftens,
quod eft fecundum mentem, quæ fpiri-
tus dicitur, fecundum illud Eph.4. Re-
novamini Spiritu mentis vcstrae . Simili-

quàm anima. A. Negatur. §. Stando; fcilicet, in piopofito de fpi

[ocr errors]

ritw

[merged small][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

4 2.Prætér. Anima Chrifti eft dignior angelis fecundum illud Pfal.96.JMdorate euì omnes angeli ejus : fed angeli crcati funt à principio, ut in primo habitum cfi.* ergo & ánima Chrifti,quæ non fuit antè créata, quàm affumpta: dicit enim Damafc.in 3.lib. * quòd mumquam meque anima, meque corpus Chriftipropriam habuerunt hypofafim præter verbi hypofafim. crgo videtur, quòd anima fuerit antè affumpta, quàm caro, quæ cft concepta in utero Virginis.

• 3. Praet. Joan. 1. dicitur: Vidimus eum plenum gratiæ, & veritatis : & pofteà fubditur, quòd de plenitudine ejus nos omnes accepimus , ideft, omnes fideles quocunque tempore , ut Chryfoft.expoiiit. * Hoc autem non effet, nifi anima Chrifti habuiffet plenitudiné gratiae,& vcritatis ante omnes fanétos, qui fuerüt ab origine mundi : quia caufa non eft pofterior caufato. Cùm igitur plenituáo gratiæ, & veritatis fuerit in anima Chrifti ex unione ad verbum,fecundum illud,quod ibidem dicitur. Vidimus gloriam ejus, quafi unigemiti à Patre,plenum

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- - - - 9 gratiæ, &'veritatis, confequens vide

tur, quòd à principio mundi anima—

fi fit medium fecundum

ordinem temporis. §.Tunc nihil,&c. Nam anima chrifti,&c.ut in tex. - - - - -_ _ - _ _ - T - - - - - - - II. m ÉÉÉ . .4nima chriffi ef? äigìr langelis. &.fi anima illa confi- fandum,quòdipfa fuerit antiquis prior inexccutionc,idcft,incfsendo. Ad

rupta fuiffet fubfiftentia animæ præexiftens. 4 Similiter etiam cft inconveniens, fi ponatur, quòd anima illa fuerit à principio verbo unita, & poftmodùm in utero Virginis incarnata, quia fic ejus anima Å. effe non ejufdem naturæ cum noftris, quæ fimul creantur, dùm corporibus infunduntur. Unde Leo Papa dicit in Epift.ad*julianü,quòd mom alterius naturæ erat caro ejus, quàm moJtra, nec alia illi, quàm cæteris É amima effè à principio infpirata. 4 A D P R I M üM ergo dicédum,quòd, ficut fuprá diífum eß,* anima Chrifti dicitur effe medium in unione carnis ad Verbum fecundum ordinem naturae: nö autem oportet ex hoc, quòd fuerit medium ex ordine temporis.

deretur fecundum plςnitudinem gratiae,& veritatis. §. Tunc nihil, &c. Nam modus creationis refpondet animae fecundum proprietaté fui generis : quo modo *ii.,..« in anima Chrifti non cft princ. dignior angelis. III. in MINOR.Hoc au, tem mom effet : mifi amima chrißi £#, plemitudinem gratiæ, &* veritatis ante omnes fanétos, qui fuerunt ab origime mundi.ß.Negatur. §. Nam de plenitudine Chrifti omnes accipiunt fecundum fidê in ipfum: quæ fides habet virtutem juftificandi ex propofito gratiae Dei. Fides autcm poteft refpicere non folùm in præteritum, fed etiam in futurum . Et propofitum Dei cft aeternum . Unde nihil deperit fidei, neque propofito Dei: & confequenter nec faluti hominum , quam dc plenitudine Chrifti accipimus: fianima ipfius non fuit ab origine múdi. Ad probationem autem illius minoris, refpondetur,quòd caufâ caüfato fuo non eft pofterior in caufando,cum quo tamen ftat : quòd poffit .efse pofterior in efsendo.Sicut contingit, quandò caufa per modü caufandi finaliter caufat: quoniam tunc res, uæ dicitur caufa, licèt it prior in intentione, eft po(terior in executione. Quia igitur anima Chiifli fécundum textum hunc caufat per modum finis, cùm per

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gine, anathema fit.Hæc illa: ut refert Nicephorus lib. & cap. citatis. Item

fens Angelica viciffinm declaretur. atque confirmetur.

Commentaria Cardinalis Cajetani.

[ocr errors]

hujus , vel illius reverfa ad corpus retineat fuam propriam terminationem, an perdat illam, & terminetur perfonalitate totius. “I Ad hoc dicitur, quòd, quia aliter fe habet anima rationalis in fui principio, cum in corpore fit, & aliter,cùm ad corpus per refurre&tionem redit , quod ex hoc habetur, quòd anima in fui principio individuatur ex corpore, quamvis occafionaliter: in refurrcctione autem anima individuat potius córpus, quàm individuetur ex ipfo, ut patet ex his, in quibus divina virtute mäteria corpori fupplebitur, puta, qui totaliter per multas generationes, & generationes ex folis carnibus humanis nutriti funt. Sicutergo individuationem femel in corporc adeptam nunquam deferit anima 4o rationalis, fcdexilla individuat,fi opus cft,corpus ita,ut idem numcro fit refurgeps homo, qui priùs fuit, ita rationabile cft, ut ad propriam terminationem aliter fe habeat in corpore, & extrà, ac in reditu.Nam non acquiritillam in corporc, conftituendo naturam,ficut acquirit individuatioiiem : fed acquirit illam in corpore conftituendo perfoniam, hoc eft, fi ad hoc perveniat, quòd fit principium conftitutivum propriæ perfonæ, & non folùm propriæ naturæ, & ideò in Chrifto non acquifivit proprium terminum, quia non conftituit propriam perfonam : fed pec conftituendo propriam períonam, vidcturacquircrcillum confummatè, fed medio moάo intcr a&um,& potcntiam: quoniam aliquo modo eft, quod fubfiftit,& operatur, & aliquo modo non.Sed in {eparatione à corpore, & corruptio;o né hypoftafis, quæ fimul in aliisà Chrifto hominibus funt, animä proprium terminüuii confummatè acquirit, quem femel adcptum retiricbit ętiam in reditu ad corpus, & in ftatu perfc&tiori poffeffurâ illum reunita corpori, quàm fi feparáta effet co, quòd tunc erit in naturaliffimo fuo effe. Ut fic differentia quoad Ę terminationem inter animam in fui principio, & in refurreétione ut , quod in fui principio deforis venit: ut quo etiä quoad perfonalitaté,& ideò impcdiri ggntingit illam,& à propria, & totius perfonalitate, ut patct in myfterio affumptionis : in regreffü autem venit, ut quod eft, licèt partialiter. Et ideò, ficut individuat,& communicat füum effe homini, & glorificat illum in Sanétis, ita fubfiftentiama, terminationem, femique perfonalitatem, ad perfe&tionem humana fubfìflentiæ,& perfonalitatisadducit. • Quoad tertium refutatur Orig. pofitio intelle&ta fecundo modo,f.quòd aiailTàin fui creatione ab initio fuerit unita, & poftmodùm in uteroVirginis incarnata, primò deducendo ad inconveniens, quòd, fcilicet, anima Chrifti non videretur effe ejufdem naturæ cum noftris: fecundò auétoritatc Leonis . • Circa rationem hanc dubium ex duplici capite occurrit: Primô, quátum valeat fimpliciter, nam ex hoc, quòd homo, yel bos creatur ante omnia fæcula, vel poft, non variatur natura ejus: fed menfura fecundum durationem. nihil crgo videtur valere ratio inferens alietatem naturæ ex prioritate fecundum durationem produ&tionis. Secundò, quantum valcat ad hominem : quia Origenes ponebat non folùm Chrifti,fed omnium hominum animas ab initio creatas, unde magis, fi ratio valet, fequitur, quòd anima Chrifti fit ejufdem naturæ cum noftris, ex quo fimul ab initio omnes creatæ ponuntur. •[ Ad hoc dicitür, quôd ratio non eft ad hominem, fed fimpliciter : & ideò non oportet ipfam falyare ad hominem, fcd fimpliciter. Fündatur autem ratio fuper hóc, quòd naturalis modusprodu&ionis alicujus, adverfus penes hoc, quod eft produci in corpore, vel extrà, & antc corpus,monftrat diverfîtatë naturæ rei produétæ : nec eget multa probatione hæc propofitio, fed eft, quafi per fe nota: quoniam, fi res aliquiæ fic fe habent,quòd ex natüris fuis vendicant fibi tàm diverfos modo§ fuae naturalis pròdu&ionis, nonnifi diverfitate formali rerum, quæ producuntur, procc

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][graphic]
« VorigeDoorgaan »