Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

parte ipfius gratiae, quia, quantò gratia èft major, tantò de fé eft permanentior: fed ex parte hominis, qui tantò ftabiliùs in gratia permanet, quantò eft cautior, & humilior, unde & glof. * ibidcm fubdit, quòd ideò proficit eis in bonum, quòd cadunt, quia humiliores redeunt, atque doétiores. 4 Ad fecundum dicendum,quòd pœnitentia, quantum eft de fe, habct virtutem reparandi omnes defe&us ad pcrfèάtum, & etiam promovendi in ulterioré ftatum:fed hoc quandoque impeditur ex partehominis, qui remiffiùs movetur in Deum, & in deteftationem peccati:ficut etiam in baptifmo aliqui àdulti confequuntur majorem , vel minorem gratiam, fecundum quòd diverfimodé fé difponunt. û Ad tertium dicendum, quòd affi

milatio illa utriufque gratiae âd lucem vefpertinam, & matutinam, fit propter fimilitudinem ordinis, quia poft lucem vefpertinam fequuntur tenebræ noétis, poft lucem autem matutinam fequitur lux diei, non autem propter fimi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

$; abundanter peccantes,abun2Q

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

feci. Idcircò animum meum, atque loquelam ita poft hac temperabo,

ut in primis magiftro meo omnem honorem

in omnibus, & per o

mnia deferam, & meorum fratrum bonitati, veritati, cæterifque virtuti

bus non me præferam. Pœnitentium ergo aliqui,

fecundum fcripturas, re

furgunt in majori gradu virtutum, quàm ante fuerant. Quibus & B.Pau

[ocr errors]
[ocr errors]

Mariam Magdalenam ly lachrymis cæpit rigare pedes ejus, &c. Luc.7. de qua etiam D.Greg.in quadam Homil. dicit, quòd, quae priùs peccamdefrigida remanferat, poftmodùm amanda fortiter ardebat. Quòd verò quis in minori, vel etiam in virtute æquali confurgat, infinuatur per boc, quod ad quendam dicitur Apoc. 2. Charitatem tuam primam reliquifii. Memor effo itaque, unde excideris , & age pænitemtiam , & prima opera fac. His enim verbis , ut ea confiderantibus conftat , innuitur id , quod nunc dicebamus. Sed & qui diligenter intelleétu vigiii fcrutatus füerit ejufdem Apoc. totum fecundwm , ac tertium capitulum, inveniet, quòd «, pœnitentium triplex eft (illa, quam dixit articulus/ differentia, videlicet, quòd quidam in minori , aliqui in æquali , monmulli in majori virtute refurgunt. Secundò vides : quomodò ex iis bene penfatis, & applicatis doctrina praefens Angelica viciffim declarctur, atquc confir

[ocr errors]

refurgere quandoque in majori,quandoque in minori,quahdoque in æquali

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

gnitaté, unam principalem, qua f cóputatus erat inter filios Dei per gratiam, &* hanc dignitatem recuperat per pænitentiâ, quod fignificatur Liic. 15. in filio prodigo, cui poenitenti pater juffit reftitui$tolam primam, &- annulum, & calceament4.

[ocr errors]

dalum efl populo Dei, tales perfomas fupra fepofitas habere,qui autem de preditiis peccatis abfcomsé à commiffis occultè facerdoti confitentur, fi per jejumia, & eleeno/ymas, vigiliafque,&- facras operationes purgare curaverint, his etiâ gradu proprio

[ocr errors]

dariam, f. innocentiam, de É (ficut ibidem légitur) gloriabátur filius fenior dicens, ecce tot ammis fervio tibi , &• mumquam mandatum tuum præterivi.& hanc dignitatem pgnitens recuperare mom poteft. Recuperat tamem quandoque aliquid majus, quia, ut Greg.* dicit in Hom.de centum ovibus, qui errafse d Deo fe confideramt,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nec gratiam recipiumt communionis.Secüdò, quia pgnitentiam negligenter facit, unde in eadem diftin.* cap fi quis diaconus, dicitur : cùm in aliquibus nec compunétio humilitatis,nec inflatia orädi appareat,nec jejuniis, velleétionibus eos vacare videamus, poffumus agnofcere,fi ad priflimos honores redirent, cum quanta negligentia permamerent. Tertiò, fi commifit aliquod peccatum, quod habet irregularitatem annexam. unde in eadem diftin. * ex Concilio Martimi Papæ dicitur:fi quis viduam, aut ab alio reliítam duxerit, mom admittatur ad clerum,quòdfi irrepferit, dejiciatur. Similiter, fi homicidii aut faéto, aut præcepto, aut confilio,aut defenfione poft baptif

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fiafticis,& in eo, qui publicam poenitentiam agit, præfupponitur etiam 7o minum virgines, quandò veniat ; afferatis ad nuptias agni camticum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

mortificantur per pec-
catum mortale fequens.
4I PR o B. Qjiaef-
feétus operum virtuo-
orum in charitate fa-
&orum, qui eft perdu-
cere facientem in vitam
æternant , impeditur
per pcccatum mortale
fequens, ut patet ex eo,
quòd peccatum morta-
Je tollit gratiam, & res
dicuntur mortificari ,
quandò impediuntur à
proprio fuo effeétu, feu
operatione, ut patet à
fimili ex hoc, quòd res
viva per mortem perdit
operationem vitae.
I.ta M AJ O R. Quod
mom e£f, immutari non
potef}. 8. Secundum
quòd non eft. §. Tunc
nihil , &c. Cùm hac
enim veritate ftat,quòd
illud idem immütari
p9ffit, fecundum quòd
cft , i. fecundum éffe,
quod habet. Nam pot-
eft , contingere , quòd
eadem res fecundum
unam confide1ationem
habeat effe , & fecun-
dum aliam confidera-
tionem non habeat effe.

[merged small][ocr errors][merged small]

jD Q u A R T u M fic proceditur. Videtur, quòd opera virtutum, in charitate 6 fa&a, mortificari non pof- } fint. Quod enim non eft, immutari non poteft : fed mortificatio eft quædam mütatio de vita in mortem. cùm ergo opera virtutum, poftquam fa&ta funt, jam non fint, vidétur, quòd ulteriùs mortificari non poffint. M 2. Prætereà. Per opera virtutum in charitate faéta homo meretur vitam æternam: fed fubtrahere mercedem merenti eft injuftitia , quæ non cadit in Deum. ergo non poteft effe, quòd opera virtutum,in charitate faóta, per peccatum fcquens mortificentur. M 3. Prætereà. Fortius non corrumpitur à debiliori: fed opera charitatis süt fortiora quibuslibet peccatis;quia, ut dicitur Proverb. 1o. Univerfa deliéta operit charitas. ergo videtur, quòd opera in charitate faéîâ per fequens mortale peccatum mortificari non poffint. M SE D coNTR A eft , quod dicitur Ezech. 18.Si averterit fe ju$ius à juffitia fua , omnes juftitiæ ejus, quas fecerat, mom recordabuntur. M R E s P o N D E o dicendum , quòd res viva per mortem perdit operationem

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

voluntariam præcedens meritum mortificavit, í.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

oNCL. Opera,per
peccatum morti-
ficata, revivifcunt per
poenitentiam.
“I PROB. Quia im-
pedimentum, ideft pec-
catum hujus mortale,
quo fiebat,ne opera hu-
jus bona perducere pof-
{ent hunc in vitâ æter-
nam, tollitur per pœ-
nitentiam, ut patet qu.
86. art. 1. ideòque per
ipfam fit, ut eadé ope-
wa poffint , perducere
hunc in vitam æternâ ,
ut patet ex terminis: &
hoc cft, opera mortifi-
cata revivifcere, fcilicet
reddit efficacia , ficut
riùs ante peccatum
erant , ad perducen-
dum hünc in vitam
æternam.
I.am 1LLATIO CON-
CLUISIONIS. Ergo vi-
detur , quòd etiam, &c.
B. Negatur illatio. §.
Non cnim eft eadem ra-
tio , ut argumentum

[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum opera, mortificata perpeccatum,perpœnitentiam revivifcant.

D q u 1 N r u M fic proceditur. Videtur , quòd opera, mortificata per peccatum, per poenitentiam non revivifcant. Sicut enim per pœnitentiam fubfequentem remittuntur peccata præterita, ita etiam per peccatum feqüens mortificantur opera priùs in charitate fa&a: fed peccata dimiffâ per poenitentiam non redeunt, ut fuprá di

priorum operum, & ita videtur, quòd opera per peccatum mortificata non re. vivifcant. M. S E D co N T R A eft , quod fuper illud Joel. 2. Reddam vobis annos, quos comedit locufia, dicit * gl.Nρmpatiarperire ubertatem , quam cum perturbatione amimi amifìflis: fed illa ubertas eft meritum bonorum operum, quod fuit perditum per peccatum. ergo per pœniten

äum eft. * ergo videtur , quòd etiam so tiam revivifcunt operâ méritoria priùs

opera mortificáta , per charitatem non revivifcant. 4 2. Prætereà. Opera dicuntur mortificari , ad fimilitudinem animalium, quæ moriuntur, ut ditium * eft: fed animal mortuum non poteft iterùm vivifi

fa&a. 4 R E s P o N D E o dicendum , quòd quidam dixerunt, quòd opera meritoria per peccatum fequens mortificata non fevivifcunt per pœnitentiam fubfequentem, confiderantes, quòd opera illâ non

cari, ergo nec opera mortificata poffunt „o remanent , ut iterùm vivificari poffint:

iterùmjer poenitentiam revivifcere. 4 3. Prętereà. Opera in charitate fa&a merentur gloriam fecundum quantitatem gratiæ vel charitatis: fed quandoque për poenitentiam homo refurgit in minori grátia, vel charitate. ergo non

fed hoc impedire non poteft, quin vivificentur: non enim habent vim perducendiin vitam æternam (quod pertinet ad eorum vitam ) folùm , fecundum quòd aëtu exiftunt , fed etiam poftquam aétu effe definunt , fecundum

confequitur gloriam fecundum meritum., quòd remanent in acceptatione divi

[ocr errors]

charitate per peccatum mortale fequens non abolcntur fecundum fe, remanent enim femper accepta Deo , fecundum feipfa, fed tantum abolétur homini huic, idcft abolentur, fecundum quòd erant efficacia de faéto ad perducendum hunc in vitam æternam. Hinc eft, quòd peccata dimifla non poffunt redire fecundum feipfa , quaeff. 88. articul. 1. & quòd opera in charitate faéta poffunt mortificata revivifcere. Remoto namque impedimento, quod e£t ex parte hominis, &c. ut in texII.u DE M AJ O R I. -Ad ßmilitudinem. A. Aliqualem. §. Tunc nihil, &c. Nam ad invalidandum illud argumentum fufficit, quòd opera ipfa non dicantur mortificari , §* revera non mortificantur, ad fimilitudinem totalem animalium , quæ moriuntur . 0Pera enim in charitate fa£ia non mortificamtur, &c. ut in tcxt.

III.* DE CONCLUS. Non confequitur gloriam, R. £ffcntialem. §. Sic cnim fequitur ex praemiffis.Nam ille, qui per panitentiam, &c. ut in tex

tu .

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

ulteriùs, Deo indulgente, nec macula nec reatusinducatur: fed § ; in charitate faéta non abolentur à Deo, in cujus acceptatione remancnt : fed impediméntum accipiunt ex parte hominis operantis: & ideò, remoto impedimento, q eft ex parte hominis operantis; Deus implet ex parte fua illud, q* opera merebantur. W Ad fecundum dicendum, quòd opera in charitate fàóta non mortificantur fecundum fe, ficut ditium eft,*fed folùm per impedimentum fuperveniens ex parte operantis. Animalia autem moriuntur fecundum fe, inquantum privantur principio vitæ, & ideò non eft fimile. 4 Ad tertium dicendum, quòdille, qui per pœnitentiam refurgit in minori cha

p.

ternam, quod eft ea revivifcere. Et ita *o fitate, confequetur quidem præmium ef

patet, quòd opera mortificata perpænitemtiam revivifcunt, 4 A d P R 1 Mu M ergo dicendum , quòd opera peccati per pœnitentiam abdlentur fecundum fe : ita, f. quòd ex eis

fentiale, fecundum quantitatem charitatis, in qua invenitur, habebit tamen gaudiü majus de operibus in prima charitate fa&is, quâ de operibus,quæ in fecundafe. cit,quod pertinet ad prgmiü accidentale.

alia cum Euangelio èrvare propofuiftis, facit,quòd täta pro Chrifto anteà paffi fueritis fine caufa, ideft fine utilitate; hoc eft , iftud veftrum peccatü mor

tale mortificat veftrae

patientie præterire me

ritum. Si tamen ab hu

jus noxiæ inftabilitatis

propofito . refipifcatis

per pgnitetiam veram •

tunc illa priftina patie.

tia non erit vobis am

pliùs fine caufa, ideft

fruftratoria : hoc eft,

per pœnitentis vigorem revivifcet non quidem in fe, quia fic femper viva manfit, cùm nata fit viva,utpote in charitate, fed revivifcet vobis, ideft ad utilitatem veftram, Secundò vides? quomodò ex iis benè penfatis, & applicatis do&rina praefe ns Angelica, &c.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

. misentiam.A. Negatur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum perpænitentiam fubfèquentem etiam opera mortua vivificentur.

[ocr errors]

- fcilicet non funt in charitate fa&a, vivificentur. Difficilius enim videtur, quòd ad vitam perveniat illud,

uod fuit mortificatum, quod numquam

t fecundum naturam, quàm illud, quod numquam fuit vivum, vivificetur: quia ex non vivis fecundum naturam aliqua viva generantur: fedopera mortificata

per pœnitentiam vivificantur, ut ditium

[ocr errors]
[ocr errors]

ô TR E s P o N D E o dicendum , quòd opus aliquoddicitur mortuum dupliciter, uno modò effe&ivè, quia fcilicet eft caufa mortis : & fecundum hoc opera peccati dicuntur opera mortua, fecündum illud

[ocr errors]

iam opera mortua , quæ go

Hebr.9.fanguis chrifii emundabit confcientias noftras ab operibus mortuis,haec igitur opera mortua mom vivificantur É paenitentiam, fed magis abolentur, fecundum illud Hebr.6. Nom rursùs jacientes fundamentum pænitentiæ ab operibus mortuis. A Jaelio modo dicuntür opera mortua privativè, f. quia carent vita fpirituali, quae eft ex charitate, per quam anima Deo conjungitur , ex quo vivit,ficut corpus per animam: & per hunc modum etiam fides, quæ eft fine charitate, dicitur mortua,fecundum illud Jac.2. Fides fime operibus mortuaeft, & per hunc etiam modum omnia opera, quæ funt bona ex genere,fi fine charitate fiant,dicuntur mórtua, inquantum fcilicet non procedunt ex principio vitae, ficut, fi dicamus fonum citharæ vocem mortuam. 4 Sic igitur differentia mortis, & vitae

, inoperibus eft fecundum comparationé

ad principium, à quo procedunt: opera autem nö poffunt iterùm à principio procedere,quia tranfeunt, & iterùm eadem numero refumi non poffunt, unde impoffibileeft,quòd operamortua iterùm fiant viva perpænitentiam.

* AdPRI Mg Mergo dicendum, quòd in rebus naturalibus,tàm mortua , quàm mortificata carent principio vitæ:fed opera dicütur mortificata,nó ex parte principii,ex quo procefferüt,fedex parte ipediméti extrinfeci: mortua autem dicütür ex parte principii,& ideò nó eft fimilis ratio.

<( Ad fecundum dicendum, quòd opera de genere bonorum fine charitate faâa dicuntur mortua propter defe&um charitatis, & gratiae , ficut principii, hoc autem non praeftatur eis per pœnitentiam fequentem,ut ex tali principio procedant; unde ratio non fequitur.

4 Ad tertium dicendum, quòd Deus recordatur bonorum , quæ quis facit in ftatu peccati, non ut remuneret ea

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Utrum pænitentiæ debeant partes affignari.

j\D P R I M u M fic proceditur. Videtur, quòd pœnitentiae non 2°*\T debeant partesaffignari. SacrafNGwta enim funt, in quibus É; virtus fecretiùs operatur falutem : fed virtus divina cft una,& fimplex.non crgo pgnitentiæ, cùm fit facramentum, debent partes affignari. . . ** 4 É. Prætereà. Pgnitentia & eft virtus,& eft facramentum : fed ei, inquantum eft virtus, non affignantur partes, cùm virtus fit habitus quidam, qui eft fimplex qualitas mentis: fimiliter etiam & pgnitentiæ,inquantumeft facramentum, non videtur, quòd fint partes affignandæ : quia baptifmo, & aliis facramentis non âffignantur partes. ergo penitentiæ nullo modo debent partes affignari. 4 3. Prætereà. Pgnitentiæ materia eft peccatum, ut fuprä diäum eft : * fed peccato non affignantur partes. ergo etiam nec pgnitentiæ funt partes affignandae. 4 SÉp c o NT RA eft,quòd partes funt, ex quibus perfe&io alicujus integratur: fed' pgnitentig perfe&io integratur ex ÉÉ, f. ex contritione,confeffione,& fatisfa&ione. ergo poenitentia habet partCS. 4 R E s p o N D E o dicendum, quòd partcs rei funt, in quas materialiter totum dividitur, habent enim fe partes ad totum, ficut d matcria ad formam, unde im

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

2. Phyficor* partes ponuntur in genere 7o tum, fcilicet funt mäteria, vel obje6tum

cauf: materialis, totum autem in genere caufæ formalis. UIb1cumque igitur ex parte materig invenituraliqua pluralitas,

[ocr errors]

humanorum a&uum, qui funt propria materia pgnitentiæ, prout eft facramentum .

facramenti * , materia,
&c. ut in text. Ex quo
dic, quòd virtusilla di-
vina, de qua loquebatur
ad primum , in aliis fa-
cramentis operatur per
unum, ideft per unam
materiam, ad differen-
tiam poenitentiæ, in qua
operatur per multa.
III.* D E M AJO R I.
AMateria. &. Remota.§.
Ut quaeff.84. articulo fe-
cundo.Tunc nihil, &c.
Non enim ex parte ma-
teriæ cujufcumque , fed
propinquæ in poenité-
tiae facramento funt af-
fignandæ partes.
A P P E N D I X.
E X artic. habes pri-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« VorigeDoorgaan »