Pagina-afbeeldingen
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

. I • ?.
sús άt Chriftus fimul, & hoftia pacificorum, & hoftia pro peccato,
& holocauftum. q.22.1.2.o.
Saccrdos fuit Chriftus, & rcx, & legislator, non autem alii homines. q.
22. I. 3.
Sacerdos cft Chriftus, fccundum quòd homo, non autem fecundum quòd
Deus. q.2z. 3. 1.
Sacerdos novæ legis operatur in perfona Chrifti. q.zz. 4.c.
Sacerdos, ut peccator, participiat cffe&tum fui facerdotii, nön autem, ut
facerdos. q.22.4: i.
Sacerdos, inquantum mcdius intcr Dcum, & homincm, habet nomen an-
geli. q. 22. I. i.
Saccrdos fpiritualiter dicitur dc laico bono , non autcm quoad ordinem.
q. 82. i. 2.
Sacerdotis proprium officium cft, cfle mediatorem intcr Deum, & populum.
q. 22. 1.c. 1. & 4 c.& q.z6. i.o.
Sacerdotis officio conveniunt oblatio facrificii , & confummatio. qu.22.3.c.
& 6.z.
Sacerdotis, facrificii oblatio duo continet ,f. ipfum facrificium oblatum,
· · & dcvotioncm offerentis, cffc&us autcm eft, quod fcquitur ex facrificio.
q.22.4.2.
sacerdoti comparantur miniftri, ficut fecundarium agens principali . qu.
71. 4. c.
Sacerdotes novæ legis tenent locum feptuagintaduorum difcipulorum Chri-
fti. q.67.2.2.
Sacerdotalem poteftatem Chriftus habuit excellcntiùs angelis. quæftion.zz.
I. I.
Sacerdotium Chrifti dat gratiam, & fatisfacit pro nobis · quæftione zz.

[ocr errors]

Sacramcntum cft fignum paffionis Chrifti, gratiæ, & gloriæ. quaeftio. 6o.
3. C.
Sacramcntum propriè femper eft aliqua rcs fenfibilis . quaeftione 6o.
4. O.
Sacramentum unum perficitur verbis , & rebus , inquantum conveniunt
in uno, fcilicet in fignificando. quæftionc 6o. 6. 2. & quæftionc 62. 4.
4.
Sacramentum perficitur à proferente corruptè formam, nifi fiat ex indu-
ftria , vel tàntùm, quòd tollatur fignificatio . quaeftionc 6o. 7. 3. &
8. o.
Sacramentum non requirit neceffariò fidem miniftri . quaeftione 64.
9. O.
Sacramentum eft id, quod fignificat perfe&ionem fan&itatis humanæ, quæ
verò fignificat difpofitionem ad fànétitatem , non dicuntur facramen-
ta. q. 6o. 2. 3.
Sacramentum fpirituale ibi ordinatur, ubi occurrit fpiritualis effeétus gra-
tiæ. q. 72. 1. c.
Sacramentum dicitur tripliciter, fcilicet facrum fecretum, fignum rei fa-
cræ, & juramentum. q. 6o. 1. c. 3. -
Et de his tribus dicitur hon æquivocè, fcd analogicè . quaeftione 6o. 1.

3.
Sacramentum eft fignum rememorativum paffionis Chrifti , demonftra-
tivum gratiæ , & prænunciativum futuræ gloriae . quæftione 6o. ; .
C.
Sacramentum habet in fe tria, fcilicet caufam , formam, & finem. quae.
6o. 3. c. »
Sacramentum tantùm in pœnitentia funt aótus exteriores pœnitentis, &
abfolventis , res verò, & facramentum cft poenitentia interior, fed res
tantùm eft remiffio peccatorum. q. 84. 1. 3.
Sacramentum. Vide Baptifmus, Chara&er , Catechifmus , Confirmatio,
Euchariftia , Exorcifmus, Pœnitentia.
Sacramenti materia indiget duplici bcnedi&tione , fcilicet , cùm inftitui-
tur, & cùm applicatur ad effc&tum. q. 72. 3. z.
Sacramenti cujuslibet forma continere debet illud, in quo fubftantia ejus
confi(tit. q. 72. 4. c.
Sacramenti effe&us non impetratur oratione ecclefiae, vel miniftri, fed ex
merito paffionis Chrifti. q. 64. 1. z.
Sacramenta veteris, & novæ Tegis funt proteftationes fidci. q. 62. 6.c.& q.
72. $. z.
Sacramenta requirunt res determinatas ex inftitutione Dei . quaeftione 6o-
S. o.
Et eorum, quæ habent materiam corporalem , a&tus humani non funt de
cfTentia ipforum , fed difpofitivè fe habcnt ad ca . quaeftione 84.
I. 1.
Sacramenta quædam requirunt fanâificationem, materiæ de neceffitate,
quædam vërö de folemnitate tantùm . quaeftionc 66. 3. $.& quaeft. 72-
. O.
In 'iìigentibus materia fanâificata priùs materia cónfecratur per Epi-
fcopum . q. 72. 3. o. -
sacramenta,'quorüm effeâus non dependct ex opere humano, habent ma-
teriam fenfibilem , non autem, fi ex eo depcndet . quaeftionc 84. I-
I.
Sacramenta, in quibus confertur fuperabundans gratia , habent matcriam
corporalem, non autem alia. q. 84. 1. i. - -
Sacramenta requirunt formam determinatam verbórum . quaeftione 6o.
. O.
Eάm forma, vel materia debent effe illa, quibus homines communiùs
utuntur. q. 6o. 7. 2.& q. 66. 3. 7. - -
Et ipfis facramentis adjunguntür 'verba, quæ expreffiùs fignificant in legc
nova , quàm in lege veteri. q. 6o. 6. o. - - -
Sed verba funt, ut fórma, res vérò fenfibiles, ut materia. quaeftione 6o.6-
C. 2.

Sacramenta funt neceffaria ad falutem humani generis • quaeftione 61.
I. o.
Sacramenta in ftatu innocentiæ non fuiffcnt ncceffaria . quaeftione 6r-

[blocks in formation]

. C.
Eâ inftitutor eft folus Deus, quæ autem per homines funt inftituta >
pertinent ad folemnitatem, fed , quæ à Chrifto, funt neceffaria. quaeftio-
64. 2. 5. o.
Sacramenta conferri poffunt per miniftros malös. q. 64. 5. o.
Sacramenta conferunt recifi `ab ecclefia fervantes formam ecclefiae , quam
fi non fervent, nihil conferunt. q. 82. s* 8. 9. o.
sacramenta fufcipere tenetur fubditus à miniftro ecclefiae in peccato mor-
tali exiftentc , quamdiù ab Ecclefia fuftinetur . quæftione 64. 6.
2.
Sacramenta producunt fuum effe&um virtute formæ, & materiae. quaeftio.
86. 6. c.
Sacramenta confequntur virtutem fpiritualem ex benedi&ione Chrifti ,
& applicatione miniftri ad ufum facramenti . quaeftione 62. 4.

3. - -
Sacramenta diverfa diverfimodè purgant , illuminant , & perficiunt . q. s6.

1. 3.
Et corum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Sanétificatio major fuit in B.Maria,
quàm in Hieremia . q. 27. 6. 1.
Sanctificatio. vide Mariâ,*Sacramentum.
Sanctificari dicitur tripliciter, f. ex minùs fan&o , ex non fanéto privativè, &
ex agn fan&io negative tantum,hoc tertium coiivenit Chìò] q. 34. 1. 2. *
Sanétificari non potuit B. Maria in parentibus,
nec ante infufionem animg rationalis. quæftione 27. 1. 1. `& z. o.
Sanctificata fuit B. Maria prius , quàm nata. q. 27. 1.o.
Sanctificata fuit B. Mafia in ufero à pcccato originali. quæftione 27. 1.

quàm in Joanne Baptifta, & in eo major,
nec in concéptione ejus,

3. -
Et fanétificata fuit bis, f. in utcro matris, & quandò concepit Chriftum. q.
27. 3.c. - _ -
Sanctificati Pr£cipuè funt in utero, qui immediatiùs ordinati funt ad fignifi-
candam fan&ificationem Chrifti. q. 27. 6.o.
San&ificati non fucrunt Hieremias, &Joannes Baptifta ante infufionem ani-
mæ rationalis. q.27.2. 1. . .
San£tificati in utero debent baptizari. q. 68. 1.;.
Sanétificatos effe aliquos in utero non eft credendum , de quibus non loquitur
fcriptura. q. 27.6.c. - - -
Sanguis nqn eft a£tu pars, fed eft potentia totum. q. 3 1. §. i.
Sanguis 9hrifti cft pretium redemptionis noftræ. q.33.43.
Sanguis Chrifti totus in paffione ejus effufus refurrexit' cum eo , qui au-
tem habetur in quibufdam ccclcfiis, fluxit ex quadam imagin§, qu. 54.
2. 3 •
Sanitas. Chriftus quemcumquc curavit, fanavit mente, & corpore. qu.44.
3 • 3 •
Samari non poffc illc dicitur, qui non poteft de facili fanari . quæ£. 36.
I.2.
Satisfaétio pro fc, vel pro alio , dicitur pretium quoddam. quæftione 4s.
4.C. -
Satisfa£tio non debet imponi noviter baptizatis. q. 68. 3 o.
Satisfa£tio de uno pcccato fine alio efle hon poteft'. q.86. 3. o.
Satisfacti9 actualis gratiam -prgfupponit, & auget, (eâ ex propofito fatisfacicn-
di gratia confertur. q. 9o. 2.z.
Satisfaétio Chrifti per paffionem fuam pro pcccatis humani generis fuit fu£.
ciens, & abundans., q. 48. 2.4.c.
Satisfactionc pœnitcns confequitur perfe&um effeétum gratig . qu. oo. 2.
2.
Satisfacerc Dco pro humana natura nulla pura creatura potuit. q. 1.2.2.& q.
46. i. 3.
Satisfacerc potcft unus pro alio, non autem contcri,veI confi:eri.
2. I. '
Satisfaccrc poteft homo Deo fccundum gqualitatem proportionis
autem fecundum gqualitatem quantitatis `offenfg . qu. 3 §. 3.o.
Satisfccit plcnè minima pœna Cfirifti pro genere humiano , qugftione 46.
6.6.
- - - • /
Satisfecit Chriftus pro tota natura humana fuificicnter , non autem efficien-

[ocr errors]

, non

[ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors]

-

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

2. 4.

Situs e(t dc ratione quantitatis dimenfivae. q. 77. 2. c. -

Socrates. Vide Pythagoras. - -

Sodomia cft carnalis concupifcentia contra naturam , quae maximè crevit
tempore Abrahae. q. 7o. 2. 1.

Sol. Vide Eclipfis miraculofa.

Somniorum cáufa duplex , fcilicct interior , & exterior . quaeftione $o.
7. c. - -

Speculum fraâum repraefentat multas imagines. q. 76. 3. c.

spes habet duplcx obje&um, fcilicct bonum expcâatum, & auxilium Dei.
qu. 7. 6. i • -

Spes eft tantùm eorum, quae non habentur à fperante , quaeßionc 7. $. z.
& 9. 1.

Spes cft de pcrfe&ione propria futura. q. 7, 4; 3. . -

Spei theologicæ principale objcétum eft gloria animae , non autem gloria
corporis. q. 7. 4. 1. - -

spei virtutcm Chriftus non habuit, licèt habuerit fpcm rcfpc&u aliquorum.
qu. 7. 4. c.

Spütum. Vide Baptizatus. Exorcifmus. - -

Status hominum triplex, fcilicet vetcris legis , novæ legis , & patriæ. qu.
53. 2. c. . .

Status triplex, fcilicet ante legem, fub lege , & fub gratia . quaeftione 3;.
2 • C.

Status. Vide Anima, Lex, Chriftus.

$tuprum. Filia facerdotis etiam non nupta $ in ftupro lapidabatur
infamia tantùm, fed flammis exurebatur, aliae verò lapidábantür. quaeft.
29. 1. 4.

Subjeétio Chrifti, & cujuslibet hominis ad Deum , eft triplex. quaeftione
2o. i • o. -

Subje&us fuit fibiipfi Chriftus fecundum naturam humanam , non autem
fecundum naturam divinam, nec fecundum aliam perfonami. quæftione
2o. 2. o.

Subje&tus cft homo potcftati Dei , fecundum quam nunquam defiit effe
Dci. q. 48. 4. 1.

Subjeâa funt nunc 9mnia Deo, & Chrifto fecundum poteftatem,fed poft
iudicium Pcr finalcm impletioncm voluntatis ejus. q. zo. 1. 3.

Subftantia dicitur duplicitcr, fcilicet cffentia, & fuppofitum. quaeftione z.

6. a.

sάntia eft res habcns quidditatem , cni debetur effe per fe, & non in
alio . q. 77. 1. z.

Succeffio cft in mutatione formali, non autem in converfione fubftantiali,
quæ importat ordincm fubftantiarum, quarum una convertitur in alte.
ram. q. 75. 4. i •

súg; peccatoris in perfona totius ccclefiae fa&a profunt mortuis. quæ-
ftionc 8z. 6. c. -

[merged small][ocr errors][ocr errors]

. 7.
Tentari voluit Chriftus quadruplici ratione. q. 41. 1. o.
Tentari dcbuit Chriftus poft jejunium . q.41.3. ò.
Tentat dæmon homincm fpiritualem, fèd non ftatim de gravibus . qu:
41. 4. c.
Tentatus eft Chriftus, fed non folùm in deferto. q. 41. a. ;.
Tentatus fuit Chriftus diebus jejunii praetcr illas tres tentationes, quas ha-
buit poft jejunium. q. 41. 3. 2.
Tcmpus. Unitas, & pluralitas temporis , & inftantis accipitur tantùm fe-
cundum primum motum coeli, qüi eft principium'omni& motus,& quie-
tis. q. 75. 7. 1.
Tenebræ Ę paffionis Chrifti fa&ae funt in univerfa terra à fexta ho-
ra ufque ad nonam. q. 44. 2. z.
Ternarius numerus eft numerus perfe&us. q. 53. 2. c.
Teftamentum cft difpofitio hærcditatis, quod , ubi eft , mors necefTe eft
intercedat teftatoris. q. 78. 3. 3.
Teftcs transfigurationis fuerunt convenientcs, fcilicet Moyfes, Helias, Pc-
trus, Joannes, Jacobus, & Deus Pater. q. 43. 3. 4. o.
Thomas jubetur tangere Chriftum. q. 34. 4.3.
Thomas aliud vidit, & aliud credidit. q. 55. 5. 3.
Thurificatio non ceffavit in novo teftamento, in quo ea utimur ex ftatu.
to Ecclefiæ, primò ad reverentiam Sacramenti `altaris, fecundò ad re.
præfentandum effe&um gratiae. q. 83. 3. 2.
Timor refpicit duo, fcilicet malum tcrribilc , & bonum, cujus poteftate
malum potcft inferri. q.7. 6. o.
Timor, & triftitia habent convenientiam in malo, fed primum eß defu-
turo, fecundum de praefenti. q. 1 §. 7. c.
Timor facit pallere , fed verecundia rubere. q. 72. 9. c.
Timoris donum fuit in Chrifto, fecundum quòã refpicit divinam eminen-
tiam , & {ccundum quòd appetitus ejüs fugiebat laefionem corporis.
qu. 7. 6. o. & qu. 1 §. 7. o.
Totum triplcx , fcilicet integrale, univerfale, & poteftativum . quæftione
9o. 2. 3•c.
Transfiguratio Chrifti convenienter fa&a eft. q. 43. 1. o.
Transfiguratio. Vide Claritas, Miffio, Teftes.
Tranfubftantiatio. Vide Converfio, Euchariftia.
Triduo mortis Chriftus non fuit verè homo. q. 5o. 4.6.
Triduo mortis corpus Chrifti non fuit vivum, nec animatum. quæftio-
nc 5o. 4. c. V.
Triduo Chriftus fuit totus in fepulchro? non autem totum. quæfiione 32.
. O.
THä. non poteft dici Pater Chrifti, nec fecundum humanitatem, nec
fecundum divinitatem. q. 32. 3. o.
Triftitia caufatur ex apprehenfione mali præfentis. q. 1 5. 6. 7. c.
Triftitia interior mitigatur dirc£tè à virtute moralf, fèd dolor exteriori in-
direétè. q. 46. 6. z.
Triftitia fccundum Stoicos non eft utilis, ideò quælibet fecundum eos et
vitanda. q. 46. 6. 2.
Triftitia vera fuit in Chrifto. q. 1 5. 6. o. & q. 46. 6. o.
Triftitia fuit tantùm in ratione inferiori Chrifti. q. 46. s. o.
Triftitia. Vide Dolor.
Triticum. Vide Euchariftia.
Turtur, & columba crant facrificia pauperum, & multa fignificant fpiri-
tualitcr. q. 37. 3. 4.

[ocr errors]

As dicitur dupliciter, fcilicet locus quidam cöntinens, & inftrumen-
V. tum alicujus operis. q. 6z. 3. 1.
Vegetativa . Vide Operatio. -
Vellcitas, eft, qua fccundum motum voluntatis cönfideratæ , ut naturæ,
aliquid volumus. q. 21. 4. c.
Venialc. Vide Peccatum, Poenitentia, Redeunt, RemifTio.
Vcrba tenent praecipuum locum inter figna, quibus homo aliquid figni-
ficat alteri. q. 66. 6. c. 1. 2.
Verbum producere proprium eft Patri. q. 39. 8. z.
Vcrccundia rcfpicit turpe fa&um , ut praefens , pro quo timet confundi.
u. 83. 1. 2.
väää. Vide Timor.
Ugo dc fanâo Viâorc circa dotcs corporis gloriofi , & animam ,g^
1CC-

[merged small][ocr errors]

dicebat effe hominem , reprobatur . quæftione 43. 2. c. & quæftione
3o. 4. C.
viaticum. Vide Euchariftia.
Vincentius. Vide Laurentius.
Windicativa continetur fub juftitia commutativa , & refpicit perfonam
judicis. q. 85. 3. 3.
Vindiâa duplex, fcilicet abfque ordine rationis, & fecundum ordincm
juftitiae. q. 1 5. 9. c.
Vinum vitis calefacit , lætificat , & cft propriè vinum , alia verò per fi-
militudinem cjus. q. 74. 3. c. 1.
Violatio. Quæ violari non licebat, dicebantur antiquitùs fan&a . quaeft.
60. 1. 2. . ' - - - - -
Virginitas quoad. principalem dignitatem recuperari poteft , non quoad
fccundam, fcilicct innocentiam , q. 89. 3. c. i.
Virtus de ratione fua reddit opus bonum. q. 7. 6. r.
Virtutes funt fubjc&tivè in poténtiis animæ. q.7.z. c.
Virtutes morales funt connexæ. q. 85. 6. c.
Virtutes omnes fiinul tempore incipiunt effe in anima fecundum habi-
tus , fcd ordine naturæ una cf* prior alia fecundum aétus . quaeftionc

- 35. 6. c. - ›
Virtutes infufae non auferunt contrarias difpofitiones, ficut acquifitae, idcò
. patiuntur difficultatem in operando. q. 89. 1. 3. - -

Viitutes fupra gratiam addunt quafdam perfeétiones dctcrminatè ordina-
tas ad proprios aäus pocentiarum. quœftione 7. 2. c. & quaeftionc 62.
, 2. 0.
virtutes omnes fuerunt in Chrifto ad perficiendas fingulas potentias, ad
omnes a&tus animæ. q. 7. 2. o. - - - - .
Virtutes morales fuerunt in Chrifto. q.7. 2. 3. ^.
Vifio intellc&ualis eft exccllentior yifionc corporali, & imaginaria
3o. 3. I.
vifio. Vide Deus, Natura.
Vifus. Vide Senfibilia .
vita. Vide Joannes.
vita Chrifti non debuit effe folitaria. q. 4o. 1. o.
Vita Chrifti non fuit femper in publico. q. 4o. 1. 3.
Vita contemplativa fimpliciter eft melior, quàm aétiva . quæftione 4o.
1. 2.
Vita communis in communi converfatione approbatur . quaeftione 4o.
I. I.
Vitae aétivæ opus duplex, fcilicet fpirituale, & corporale* primum £ft me-
lius operibus vitæ contemplativae. q. 4o. i. 2. 4** -
vitam aaivam fpiritualem Chriftus elégit. q. 4o. 1. 2.° ** -*•
Vitam aliis άξ & non aufterám, Chriftus debuit eligere. quae-
ftione 4o. 2. o
Vivificare effeétivè convenit Dco, non autem formaliter. qu. 2. 3. 3. & q.
$• 3. 2.
Virum , five animatum eft fuperius ad hominem , & ad animal . quaeft.
3o. 4. in oppofitum.
Vivum eft ííædicatum effentiale, non accidentale. q. 3o. 3. c.
Unàio baptizatorum in fummitate capitis fignificat Spirituffan&i fuper
ipfos ά ad habitationem Dco confecrandam . quæftione 72.
1 I. 3.
Eää Chrifmatorum in fronte fignificat Spirituffan&i feptiformem gra-
tiam cum omni plenitudinc fanëtitatis, fcientiæ, & virtutis fupcr ipfos
venire. q. 72. 1 1. 3.
Unétio extrema eft contra reliquias peccatotum. q. 65. 1. c.
Et per eam infunditur gratia , q. 87,3. c. -
Et confertur perfeéta fanitas fpiritualis. q. 84. 1. 1.
Et immediatè præparat hominem ad gloriam. q. 65. 1. 4.
Un&ionis extremiæ materia, fcilicet oléum, oportet, quòd fit ab Epifco-
po confecrata. q. 72, 3. c. 3. - .
Ufiio ex duobus, vel tribus, tripliciter fit. q. z. 1. c.
Unio animæ, & corporis eft de ratione hominis. q. 3o. 4. c.
Unio naturae divinæ, & humanæ cft aliquid creatum . quaeftionc 2,
7. o. -
Unio Verbi Dei fa&a eft in perfona divina, & non in natura , quaeft. z.
1. 2. o. & «q. 3o. 2. c. i. -
Unio Verbi Dei fa&a eft in fuppofito • q. z. z. 3. o.
Unio naturae humanae cum Vcrbo Dei non cft accidentalis. quaeftione z•
6. o.
Unio naturae divinæ, & humanae eft maxima ex parte ejus ,
&ta eft, naon autem ex parte unitorum. q. 2. 9. o.
Unio animae, & corporis fuit in Chrifto. q. 2. 5; o.
Unita eft divina natura non folùm animae , fcd etiam corpori Chrifti.
qu. 2. 1 o- 2•
Unitas divinæ Perfonae eft major, quàm unitas naturæ, & pcrfonae in no-
bis, & quàm unio animæ, & corporis. q. 2. 9. 3. .
Unitate fpècici fublata, aufertur unitas numcralis, nifi idem fuppofitum
fubfiftat in duabus naturis. q. 5o. 5. z.
Unum ex multis fit tripliciter , fcilicet ex multis integris perfe&tis rema-
nentibus, ex perfe&is, fcd tranfmutatis , & ex non permixtis . quaeft.
2. l • C.
Unum numero dicitur dupliciter, fcilicet unitate naturæ, & perfonae. q.
5. 6. i. & 7. 2.
Unium dicitur tripliciter, fcilicet unitate indivifibilitatis, continuitatis, &
perfe&ionis. q.73. z. c.
Volunta s. Vide' Deus.
Voluntas duplex, fcilicet, ut natura, &, ut ratio ; prima eft ad unum,
fecunda ad utrumlibet. q. 18. 3. 4. 5. c.
Voluntas, ut natura, & voluntas, ut ratio, non differunt effentialitcr fc-
cundum potentias. q. 18. 3. c. 1.
Voluntas movet omnes potentias animæ. q. 83. 4. 4,
Voluntas fufcipiendi baptifmum fufficit, quandò quis baptizari defiderans
morte praevenitur. q. 63. z. c. i.
Voluntas in Chrifto cft duplex , fcilicct divina , & humana. quaeftionc
18. I. o. - - -
2. 3

[ocr errors]
[ocr errors]

in quo fa-

[ocr errors][ocr errors]

• 2.
Chriftus in fua infantia , & pueritia in nullo differebat ab aliis pueris
quoad exteriorem converfationem. q. 29. 1. g. »
Chriftus fecundum aliquid fuit in triplici ftatu, fcilicet innocentiæ, culpæ
& gloriæ. q. 1 3. 3. z. »
Chriftus nullum habuit peccatum. quæftione 14. 3. o. & quæftione 13. 1. o.
& quæftionc 3 1. 7. o.
Chriftus non eft filius Dei adoptivus. q. 23. 4. o.
Chriftus fuit filius adoptivus Jöfeph. q. 28. 1. 1.
Chriftus fuit major angelis fccundum utramque naturam. q. 22. 1. 1.
* Chriftus fecundum humanitatem influit in angelos , & in eis aliquid cau-
fat. q. 8. 4. c. 1.
Chriftus perfeâiùs videt effentiam Dei, quàm omnes angeli, & homines.
q. 1 o. 4. o. & q. 1 1. 4. o.
Chriftus fccundum divinitatem fuit caufa fuae refurreétionis, non autem
fecundum humanitatem. q.3 3. 4.o.
Chriftus poft refurreétionem ejus apparuit pluries, fed non eft converfatus
cum difcipulis fuis continuè, ficüt priùs . q. 5;. 3. o.
Chriftus, ubi corporaliter ante ííí manferit ,
3 5 • 3 • 2 •
ciî per baptifmum reparat perfonam, & per refurrcétionem naturam.
quæft. 69. 3. 3.
Chfiftus in triduo fuit totus ubique, fed non totum. q. 52. 3. o.
Chriftus, fecundum quòd homo, eft pcrfona, fuppofitum, hypoftafis,& res
naturæ, omnium iftarum propofitionum idcm cft judicium . quæftione
16, 12. 3.
Chriftus, fecundum quòd homo, habct gratiam unionis, eft vera. quaeftio-
ne 16. 1 I. I.
Chriftus, fccundum quòd cft ifte homo, cft Deus, eft vera. quæftione 16.
I I. 3.
Chriftus, fecundum quòd homo, cft fuppofitum, vel hypoftafis, vel perfona,
fiJy homo ftet pro pcrfona, propofitio eft vera. q. i6. 12. o.
Chriftus, fccundum quòd homo,cft Dcus, propriè cft magis neganda, quàm
affirmanda. q. 16, i i. o.

nefcitur. quaeftione

Chri-

[ocr errors]

q. 7.8, t. -
Chriftus cft unum, & unus, {cd non duo. q. 17. 1.o. -
Chriftus ca, quae ab aliis obfervanda inftituiit, primò ipfe obfervavit. qu.
8 1. 1.c.
Chriftus cft afiquid, quod eft pater, & eft aliquid , quod non cft pater. q.
17. i.4.
Chriftus non poteft dici filius spirituffanéti, ncc etiam totius Trinitatis. q.
32. 3. O.
Chrifti pcrfona fimpliciter conftituitur fecundum naturam divinam, non au-
tcm fccundum náturam humanam,nifi fecundum quid, ut ab ca dcnomi-
natur homo. q. 3. 1.3.
Chrifti pcrfona eft tota in quolibet loco , fcd non totaliter . quaeftionc
52. 3•3•
Chrifti natura humana cft in ipfo nobilior, quàm in aliis. quaeftionc z.z.z.&

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]
« VorigeDoorgaan »